ORDIN nr. 149 din 26 februarie 2004privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 3 martie 2004  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, precum şi ale art. 4 şi 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, văzând Referatul Direcţiei generale de reglementare şi implementare nr. 91.751/2004, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularele-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 149.  +  Anexa 1
    Propunem aprobareaSe aprobă
    Camera agricolăDirector DADR
      Nr. . . . . ./. . . . . .
     
    CERERE
    pentru eliberarea autorizaţiei de plantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi
     
    Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice), în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . , fax . . . . ., înregistrată la registrul comerţului cu nr. . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . ., solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona . . . . . . . . , comuna . . . . . . . . , satul . . . . . . , tarlaua . . . . ., parcela . . . . . . ., în punctul denumit local . . . . . . . . . . , pe suprafaţa totală de . . . . . . . . . . ha, pe perioada de . . . . . . . . . ani, din care:
    - anul . . . . . . . . . . . . . ha, din specia . . . . . . . . , soiurile . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul plantaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat), numărul de pomi/ha . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Menţionez pe propria răspundere că:
    1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 15, 16, 19 şi 20 din Legea pomiculturii id_link=883205;nr. 348/2003;
    2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului săditor pomicol folosit la plantare;
    3. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor pomicole;
    4. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.
     
    DataVIZAT ISCTPVLF
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura solicitantului
  NOTĂ: 1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la data înregistrării. 2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală teritorială.
   +  Anexa 2  MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Judeţul ............../Municipiul Bucureşti                                  AUTORIZAŢIE               de plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferi                         Nr. ......../................    În conformitate cu prevederile art. 15 şi 16 din Legea pomiculturiinr. 348/2003 şi cu art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legiipomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004,în baza cererii aprobate cu nr. ...../..............., se autorizeazăpersoana fizică/juridică ............, din localitatea ....................,judeţul ............., să planteze suprafaţa de ........................ hapomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în suprafaţă totală de...... ha,din care în:- anul/anii ............ .............ha, specia .........................., soiul/soiurile ............................ .Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare,eşalonată pe o perioadă de ....... ani.    Data eliberării Directorul direcţiei pentru agricultură ..................... şi dezvoltare rurală,                                      .......................................  +  Anexa 3
    Propunem aprobareaSe aprobă
      Director DADR
      Nr. . . . . . . /. . . . . .
     
    CERERE
    pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiei de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi
     
    Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice), în calitate de proprietar (deţinător legal)*), cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . , având funcţia de . . . . . . . . ., solicit eliberarea autorizaţiei de defrişare a parcelei . . . . . . . . . . din comuna . . . . . . ., satul . . . . ., tarlaua . . . . . . , în punctul denumit local . . . . . . . . ., pe suprafaţa totală de . . . . ha, pe perioada de . . . . ani, din speciile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , soiurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ___________
    *) Se va ataşa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de deţinere a terenului.
     
    Vârsta plantaţiei propuse pentru defrişare este de . . . . ani şi prezintă . . . . % goluri.
    Solicit autorizaţia de defrişare pentru plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi din următoarele motive: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    După defrişare terenul va avea/nu va avea aceeaşi categorie de folosinţă, fiind utilizat pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data defrişării plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi să anunţ oficiul teritorial de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol despre schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (data)(semnătura solicitantului)
  NOTĂ: 1. Cererile se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală teritorială, altul rămâne la solicitant şi un exemplar se înaintează la oficiul teritorial de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol. 2. Cererile se soluţionează în termen de 3 luni de la data înregistrării.
   +  Anexa 4     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI    Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală    Judeţul .............../Municipiul Bucureşti                                  AUTORIZAŢIE          pentru defrişarea plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi                             Nr. ...../............    În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003şi ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturiinr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cereriiaprobate cu nr. ..../................, se autorizează persoanafizică/juridică ...................., din localitatea .......................,judeţul .................., proprietar/deţinător legal, să defrişeze plantaţiade pomi fructiferi/arbuşti fructiferi ..............din comuna ..............,satul ....................., tarlaua ..............., în punctul denumitlocal ................,pe suprafaţa totală de ..... ha, în perioada .........,din speciile ........................., soiurile ........................... .    Plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi supusă defrişării arevârsta de .... ani şi prezintă ....% goluri.    Alte motive pentru care se solicită defrişarea sunt:....................................................................................................         Directorul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală,         ..............................................................   Data eliberării  .................--------