LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 89 din 28 august 2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Domeniul de aplicareArt. 1 - (1) Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie principiile şi procedurile pentru stabilirea şi perceperea unor tarife de utilizare a infrastructurii feroviare, pentru alocarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi pentru certificarea în materie de siguranţă. Sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor infrastructurii feroviare trebuie să respecte principiile enunţate în prezenta ordonanţă şi să permită astfel administratorului infrastructurii feroviare să comercializeze şi să obţină utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii. (2) Prezenta ordonanţă se aplică în cazul utilizării infrastructurii feroviare pentru serviciile de transport feroviar interne şi internaţionale. (3) Excepţii de la prevederile prezentei ordonanţe privind alocarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare se pot stabili, prin hotărâre a Guvernului, pentru următoarele cazuri: a) reţele independente, locale sau regionale pentru transporturile de călători; b) reţele de interes local numai pentru operarea transportului de călători; c) reţele de interes local utilizate numai pentru servicii de transporturi de marfă, atât timp cât operează un singur operator şi nu se formulează alte cereri de alocare de capacităţi de la alţi operatori; d) infrastructuri feroviare private care funcţionează exclusiv pentru utilizarea de către proprietarul infrastructurii pentru transporturi proprii de marfă; e) infrastructuri feroviare private sau publice, administrate de agenţi economici care nu au ca principal obiect de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi siguranţă a infrastructurii. (4) Condiţiile generale privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare pentru excepţiile prevăzute la alin. (3) se vor reglementa prin hotărâre a Guvernului. (5) Administratorii de infrastructură feroviară prevăzuţi la alin. (3) lit. d) şi e), în condiţiile în care infrastructura respectivă serveşte şi alţi beneficiari şi operatori de transport feroviar, vor pune la dispoziţie, în mod nediscriminatoriu, infrastructura feroviară pe care o administrează acestor beneficiari şi operatori de transport feroviar, la tarife comparabile cu cele utilizate de administratorii de infrastructură feroviară, prevăzute în prezenta ordonanţă."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"DefiniţiiArt. 2 - În sensul prezentei ordonanţe, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) acord-cadru - un acord general, încheiat în condiţiile legii, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile unui solicitant şi ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte capacităţile de infrastructură care urmează să fie alocate şi tarifarea care se aplică numai pe o durată ce depăşeşte o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie; b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare; aceasta include şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi de siguranţă a infrastructurii; c) alocare - repartizarea capacităţii de infrastructură feroviară de către administratorul infrastructurii; d) capacitate de infrastructură - posibilitatea maximă de programare a traselor pentru un segment de infrastructură pe o anumită perioadă; e) coordonare - procedura prin care organismul de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi solicitanţii rezolvă situaţiile cererilor de rezervare concurente pentru capacitatea de infrastructură; f) document de referinţă al reţelei - document prin care se precizează în mod detaliat regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile referitoare la sistemele de tarifare şi de alocare a unei capacităţi de infrastructură; acest document conţine, de asemenea, informaţiile necesare pentru a se permite introducerea cererilor de capacităţi de infrastructură; g) grafic de circulaţie - sistemul de date care definesc toate mişcările programate ale trenurilor şi ale materialului rulant pe infrastructura respectivă, pe perioada de valabilitate a acestui grafic; h) infrastructură feroviară - ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată, cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar; infrastructura feroviară poate fi publică sau privată; i) infrastructura saturată - secţiunea de infrastructură pentru care, în anumite perioade, cererile de capacitate de infrastructură nu pot fi satisfăcute în totalitate, chiar şi după coordonarea cererilor de rezervare a acestor capacităţi; j) operator de transport feroviar - orice agent economic cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigură numai tracţiunea; k) plan de sporire a capacităţii - o măsură sau o serie de măsuri, însoţită de un calendar de punere în aplicare, vizând ameliorarea restricţiilor de capacitate care au condus la declararea unei secţiuni de infrastructură drept infrastructură saturată; l) reţea - totalitatea infrastructurii feroviare; m) reţea independentă - infrastructură feroviară care nu este conectată la reţeaua feroviară; n) rută alternativă - altă reţea feroviară care asigură legătura între două puncte ale reţelei feroviare; o) solicitant - orice operator de transport feroviar român sau orice operator de transport feroviar străin şi/sau orice grup internaţional de operatori de transport feroviar, acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară publică în condiţiile stabilite în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, titular al licenţei de transport feroviar şi al certificatului de siguranţă, obţinute în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate române; p) trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulaţia unui tren între două puncte ale reţelei, în cursul unei perioade determinate."3. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 3 - (1) Administratorul infrastructurii, după consultarea părţilor interesate, stabileşte şi publică într-o publicaţie proprie de specialitate un document de referinţă al reţelei, care se obţine contra plată şi al cărui preţ nu poate fi mai mare decât costul de publicare a acestui document. (2) În documentul de referinţă al reţelei se prevăd caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie operatorilor de transport feroviar. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei este prevăzut în anexa nr. 1."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Stabilirea şi perceperea tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviareArt. 4 - (1) Stabilirea cadrului general pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare publice se face prin contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Stabilirea regulilor de tarifare specifice se face prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Calculul tarifului pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice şi încasarea acestuia revin administratorului infrastructurii. (3) În cazul în care administratorul infrastructurii, potrivit prevederilor legale, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor, nu este independent de activităţile de operator feroviar, funcţiunile descrise în acest capitol, cu excepţia perceperii tarifelor, vor fi preluate de un organism de tarifare independent prin cadrul legal existent, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor. (4) Administratorul infrastructurii cooperează cu administratori de infrastructură din alte state, astfel încât să asigure utilizarea eficientă a Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă. În acest scop administratorul infrastructurii va acţiona cu administratori de infrastructură din alte state la stabilirea unor organizări comune care sunt necesare. Orice cooperare sau organizare comună este supusă reglementărilor prevăzute în prezenta ordonanţă. (5) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure că sistemul de tarifare se bazează pe aceleaşi principii aplicate pe întreaga reţea, exceptând cazul prevăzut la art. 8 alin. (3). (6) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure aplicarea sistemului de tarifare astfel încât operatorii de transport feroviar care efectuează prestaţii de servicii de un tip echivalent, în zone de piaţă similare, să fie supuşi unor tarife echivalente şi nediscriminatorii şi că tarifele aplicate în mod efectiv sunt în conformitate cu regulile prevăzute în documentul de referinţă al reţelei. (7) Administratorul infrastructurii trebuie să respecte confidenţialitatea din punct de vedere comercial a informaţiilor care îi sunt comunicate de solicitanţi."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Serviciile furnizate operatorilor de transport feroviarArt. 5 - (1) Operatorii de transport feroviar îşi pot exercita dreptul de a beneficia, pe o bază nediscriminatorie, de setul minim de prestaţii şi de acces, prin intermediul reţelei, la facilităţile de servicii prevăzute în anexa nr. 2. Serviciile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 sunt furnizate în mod nediscriminatoriu, iar cererile operatorilor de transport feroviar nu pot fi respinse decât dacă există opţiuni alternative în condiţiile pieţei. (2) Dacă administratorul infrastructurii furnizează unul dintre serviciile descrise la pct. 3 din anexa nr. 2, ca prestaţii suplimentare, el trebuie să le furnizeze oricărui operator de transport feroviar care solicită acest lucru. (3) Operatorii de transport feroviar pot solicita în plus administratorului infrastructurii sau altor furnizori un set de prestaţii auxiliare, prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 2."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Costul infrastructurii şi contabilitateaArt. 6 - (1) Conturile administratorului infrastructurii, în condiţii normale de activitate şi în raport cu perioada pentru care se încheie contractul de activitate prevăzut la art. 4, trebuie să prezinte un echilibru între, pe de o parte, veniturile încasate din aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, excedentele rezultate din alte activităţi comerciale şi finanţarea de către stat şi, pe de altă parte, cheltuielile de infrastructură. (2) Administratorul infrastructurii poate fi încurajat prin unele măsuri stimulative să reducă costurile de furnizare a serviciilor pe infrastructură şi nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii, în condiţiile legii, respectându-se în totalitate cerinţele în materie de siguranţă a traficului, cu menţinerea şi îmbunătăţirea parametrilor infrastructurii feroviare. (3) Măsurile stimulative menţionate la alin. (2) vor fi prevăzute în contractul de activitate. (4) În cadrul contractului de activitate prevederile contractului şi structura plăţilor destinate asigurării mijloacelor financiare ale administratorului infrastructurii sunt convenite în prealabil şi acoperă întreaga durată a contractului. (5) Metoda de repartizare a costurilor, stabilită în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie să fie actualizată periodic, în concordanţă cu cele mai avansate practici internaţionale."7. La articolul 7, alineatele (1)-(7) şi (11) vor avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii sunt plătite administratorului infrastructurii, iar acesta le utilizează la finanţarea activităţilor sale. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate solicita administratorului infrastructurii să furnizeze orice informaţii necesare cu privire la tarifele practicate. În această privinţă administratorul infrastructurii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că tarifele de utilizare a infrastructurii, facturate în fapt oricărui operator de transport feroviar, prin aplicarea prevederilor art. 4-12, sunt în conformitate cu metoda de repartizare a costurilor, cu reglementarea şi, dacă este cazul, cu baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei. (3) Tarifele percepute pentru setul minim de prestaţii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, precum şi pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi serviciile prevăzute în anexa nr. 2 trebuie să fie egale cu costul direct rezultat din utilizarea infrastructurii şi serviciile furnizate, cu excepţia prevederilor alin. (4)-(7) şi ale art. 8. (4) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent cazului de insuficienţă a capacităţilor, pe secţiunea identificabilă a infrastructurii, pe durata perioadelor de saturare. (5) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent costului efectelor pe care exploatarea trenurilor le are asupra mediului. Acest tarif suplimentar este diferenţiat în funcţie de amploarea efectului produs. (6) Tariful suplimentar stabilit conform prevederilor alin. (5), care conduce la o creştere a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii, nu se poate aplica decât dacă se utilizează, la un nivel comparabil, şi în cazul modurilor de transport concurente. (7) În absenţa unui nivel de tarifare comparabil al efectelor asupra mediului, aplicabil altor moduri de transport concurente, această modificare nu trebuie să aducă o schimbare a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii. Dacă s-a introdus un nivel comparabil de tarifare al efectelor asupra mediului pentru transportul feroviar şi pentru alte moduri de transport concurente şi dacă aceasta conduce la o creştere a încasărilor, modul de repartizare a acestor încasări suplimentare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare......................................................................................... (11) Se pot percepe tarife suplimentare pentru diminuarea capacităţii infrastructurii feroviare, în scopul întreţinerii acesteia. Aceste tarife suplimentare nu pot fi mai mari decât valoarea netă a pierderii suportate de administratorul de infrastructură în urma efectuării operaţiunilor de întreţinere, pierdere care trebuie recuperată."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Exceptări de la principiile de tarifareArt. 8 - (1) Pentru recuperarea totală a costurilor administratorului infrastructurii se pot percepe, dacă piaţa se pretează la aceasta, unele majorări bazate pe principii eficiente, transparente şi nediscriminatorii, garantând în acelaşi timp o competitivitate optimă, în special pentru transportul feroviar internaţional de marfă. Sistemul de tarifare trebuie să respecte sporurile de productivitate realizate de operatorii de transport feroviar. (2) Peste nivelul tarifelor calculate conform prevederilor art. 7 se poate aplica un indice de rentabilitate, dacă piaţa se pretează la aceasta. (3) Pentru proiecte de investiţii specifice care se vor realiza sau care au fost realizate cu cel mult 15 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, administratorul infrastructurii poate stabili sau menţine tarife de utilizare mai ridicate, bazate pe costul pe termen lung al unor asemenea proiecte, în măsura în care aceste creşteri ale costurilor se regăsesc în cheltuielile administratorului infrastructurii şi în măsura în care este vorba de proiecte destinate creşterii randamentului şi/sau a rentabilităţii, proiecte care în caz contrar nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. Asemenea prevederi în materie de tarifare pot cuprinde şi unele acorduri privind partajarea riscurilor legate de unele investiţii noi. (4) Pentru a se evita orice discriminare se procedează astfel încât tariful mediu de utilizare şi tariful marginal de utilizare ale infrastructurii să fie comparabile pentru o utilizare echivalentă a infrastructurii şi astfel încât pentru serviciile comparabile, furnizate pe acelaşi segment de piaţă, să fie aplicate aceleaşi tarife de utilizare. În documentul de referinţă al reţelei administratorul infrastructurii trebuie să precizeze că sistemul de tarifare răspunde acestor cerinţe, fără a dezvălui informaţii comerciale cu caracter confidenţial. (5) Dacă administratorul infrastructurii intenţionează să modifice elementele esenţiale ale sistemului de tarifare menţionat la alin. (1) şi (2), el trebuie să informeze public despre aceasta în publicaţia proprie de specialitate cu cel puţin 3 luni înainte."9. La articolul 9, titlul articolului şi alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Reducerile de tarifeArt. 9 - (1) Prin derogare de la art. 7 alin. (3), orice reducere acceptată a tarifelor percepute unui operator de transport feroviar de către administratorul infrastructurii, pentru o prestaţie de serviciu, oricare ar fi aceasta, trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezentul articol. (2) Cu excepţia alin. (3), reducerile sunt destinate exclusiv economiei reale de cost administrativ realizate de administratorul infrastructurii. Pentru a se stabili nivelul de reducere nu se ţine seama de acele economii care au fost deja incluse în tariful de utilizare perceput. (3) Administratorul infrastructurii poate institui sisteme de reducere care să se adreseze tuturor utilizatorilor de infrastructură şi care acordă, pentru fluxuri de circulaţie specificate, reduceri limitate în timp, în scopul de a se încuraja dezvoltarea unor noi servicii feroviare, sau reduceri care favorizează utilizarea unor linii care sunt folosite mult sub capacitatea lor."10. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 10 - (1) Prin hotărâre a Guvernului, avizată de Consiliul Concurenţei, se poate institui, pe o durată limitată, un sistem de compensare a costurilor incluse în tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare, care nu sunt suportate de operatorii de transport care utilizează alte moduri de transport. (2) Administratorul de infrastructură feroviară care beneficiază de o compensare şi se bucură de un drept exclusiv este obligat să ofere avantaje comparabile pentru utilizatori."11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Operatorii de transport feroviar care beneficiază de tariful de utilizare a infrastructurii, stabilit conform alin. (1), sunt obligaţi să ofere avantaje comparabile pentru clienţii lor."12. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11 - (1) Prin stabilirea unui sistem de creştere a performanţelor, sistemele de tarifare a infrastructurii trebuie să încurajeze operatorii de transport feroviar şi administratorul infrastructurii să micşoreze defectările şi să îmbunătăţească performanţele reţelei feroviare. Acest sistem poate să cuprindă sancţiuni în cazul unor acţiuni care se află la originea unor defectări ale reţelei, compensări pentru agenţii economici care suportă efectele acestor defectări produse, precum şi bonificaţii în cazul unor performanţe bune ce depăşesc previziunile."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Tarife de rezervare a capacităţilor de infrastructurăArt. 12 - (1) Administratorul infrastructurii poate percepe un tarif corespunzător pe capacităţile de infrastructură solicitate, dar care nu sunt utilizate. Acest tarif încurajează o utilizare eficientă a capacităţilor de infrastructură. (2) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze orice parte interesată despre capacităţile de infrastructură alocate operatorilor de transport feroviar utilizatori."14. La articolul 13, alineatele (1), (2), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 13 - (1) Capacităţile de infrastructură disponibile alocate de administratorul infrastructurii nu pot fi transferate de către utilizator unui alt operator de transport feroviar sau unui alt serviciu. (2) Orice tranzacţie între operatorii de transport feroviar privind utilizarea capacităţilor de infrastructură este interzisă şi conduce la excluderea de la alocarea de capacităţi................................................................................ (5) Administratorul infrastructurii şi un solicitant pot încheia un acord-cadru, conform art. 17, în ceea ce priveşte utilizarea capacităţilor de infrastructură feroviară, pentru o durată mai mare de o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie. (6) Drepturile şi obligaţiile administratorului infrastructurii şi, respectiv, ale solicitanţilor în ceea ce priveşte alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară sunt stabilite pe bază de contract."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Alocarea capacităţilor de infrastructurăArt. 14 - (1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă Regulamentul pentru alocarea capacităţilor de infrastructură, cu respectarea independenţei de administrare a companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară. Reglementările specifice de alocare a capacităţilor de infrastructură se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Îndeplinirea procedurilor de alocare a acestor capacităţi revine administratorului infrastructurii, care urmăreşte ca aceste capacităţi de infrastructură să fie alocate pe o bază echitabilă şi nediscriminatorie şi cu respectarea prevederilor legale. (2) Administratorul infrastructurii respectă confidenţialitatea din punct de vedere comercial a informaţiilor care îi sunt comunicate."16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Colaborarea în vederea alocării capacităţilor de infrastructură a mai multe reţele feroviareArt. 15 - (1) Administratorul infrastructurii naţionale va coopera cu administratori de infrastructură din alte state, în special din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare, în vederea creării şi alocării eficiente a unor capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare. În cadrul acestor cooperări se stabilesc trase internaţionale, în principal în cadrul Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă, şi se stabilesc procedurile necesare în acest scop. Aceste proceduri sunt supuse reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţă. (2) Administratorul infrastructurii care participă la cooperări potrivit alin. (1) va asigura publicarea într-o publicaţie proprie de specialitate a listei membrilor, a metodelor de funcţionare a acestei cooperări, precum şi a tuturor criteriilor utilizate pentru evaluarea şi alocarea capacităţilor de infrastructură. (3) În cadrul cooperării prevăzute la alin. (1) administratorul infrastructurii participă la evaluarea privind necesităţile şi, dacă este cazul, la propunerea şi organizarea acestor trase internaţionale, pentru a se facilita operarea trenurilor de marfă care fac obiectul unei cereri, conform prevederilor art. 23. (4) Administratorul infrastructurii va pune la dispoziţie solicitanţilor acele trase internaţionale prestabilite, în conformitate cu deciziile luate în cadrul cooperării prevăzute la alin. (1)."17. La articolul 16, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 16 - (1) Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură feroviară pot fi depuse, conform legii, de operatorii români de transport feroviar............................................................................... (3) Administratorul infrastructurii poate stabili solicitanţilor unele reguli în vederea asigurării încasărilor previzionate şi a utilizării viitoare a infrastructurii. Aceste reguli vor fi corespunzătoare, transparente şi nediscriminatorii. Ele vor fi publicate, împreună cu principiile de alocare, în documentul de referinţă al reţelei."18. La articolul 17, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 17 - (1) Administratorul infrastructurii poate încheia un acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru precizează caracteristicile capacităţilor de infrastructură feroviară solicitate de un solicitant, precum şi ale capacităţilor de infrastructură care îi sunt oferite, pe orice durată ce depăşeşte o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie. Acordul-cadru nu va specifică trasa în mod detaliat, dar va fi întocmit astfel încât să asigure interesele comerciale ale solicitantului. Acest acord-cadru se supune aprobării prealabile a Consiliului de supraveghere menţionat la art. 30................................................................................ (5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani. Administratorul infrastructurii îşi poate da acordul, în unele cazuri specifice, pentru perioade mai mici sau mai mari. Orice perioadă cu o durată mai mare de 5 ani va fi justificată de existenţa unor contracte comerciale, a unor investiţii particulare sau a unor riscuri şi se aprobă cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. O durată mai mare de 10 ani nu este posibilă decât în cazuri excepţionale, în principal atunci când este vorba de investiţii importante şi pe termen lung şi, în special, atunci când acestea fac obiectul unor angajamente contractuale."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Programul procesului de alocare a capacităţilor de infrastructurăArt. 18 - (1) Administratorul infrastructurii va respecta calendarul privind alocarea capacităţilor de infrastructură, prevăzut în anexa nr. 3. (2) Administratorul infrastructurii va participa împreună cu administratorii de infrastructură implicaţi din alte state, conform art. 15, la convenirea traselor internaţionale care vor fi incluse în graficul de circulaţie, înainte de începerea consultărilor asupra proiectului de grafic de circulaţie. Nu se vor opera modificări decât dacă este absolut necesar."20. La articolul 19, titlul articolului şi alineatele (1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Solicitarea capacităţilor de infrastructurăArt. 19 - (1) Solicitanţii pot prezenta administratorului infrastructurii, conform legislaţiei în vigoare, o cerere în scopul obţinerii unor drepturi de utilizare a infrastructurii feroviare în schimbul unui tarif de utilizare.................................................................................... (4) Solicitanţii pot solicita capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare, adresându-se administratorului infrastructurii, care este astfel abilitat să acţioneze în numele solicitantului, pe lângă ceilalţi administratori de infrastructură implicaţi, pentru identificarea de capacităţi de infrastructură. (5) În cadrul cooperării prevăzute la art. 15 administratorul infrastructurii va proceda împreună cu ceilalţi administratori de infrastructură astfel încât, în cazul unor capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare, solicitanţii să poată adresa cererile oricărui organism comun pe care administratorii de infrastructură îl pot stabili."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Alocarea capacităţilor de infrastructurăArt. 20 - (1) Administratorul infrastructurii satisface toate cererile de capacităţi de infrastructură, în special cererile de trase care traversează mai multe reţele. (2) Administratorul infrastructurii va putea, în cadrul procedurii de programare şi de coordonare, să acorde prioritate anumitor servicii prevăzute la art. 22 şi 24. (3) Administratorul infrastructurii va consulta părţile interesate în legătură cu proiectul graficului de circulaţie, lăsând la latitudinea acestora să îşi prezinte observaţii pe o perioadă de cel puţin o lună. Părţile interesate sunt toate părţile care au depus o cerere de capacităţi de infrastructură, precum şi celelalte părţi care doresc să formuleze comentarii referitoare la influenţa pe care graficul de circulaţie ar putea să o aibă asupra capacităţii lor de a furniza servicii feroviare, pe perioada valabilităţii graficului de circulaţie."22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Procedura de coordonareArt. 21 - (1) Administratorul infrastructurii care se confruntă, pe parcursul procesului de programare prevăzut la art. 20, cu unele cereri concurente este obligat ca prin coordonarea cererilor să asigure o cât mai bună adaptare a tuturor acestor cereri între ele. (2) Atunci când se impune o coordonare, administratorul infrastructurii propune solicitanţilor capacităţi de infrastructură diferite de cele care au fost solicitate. (3) Soluţionarea eventualelor conflicte se va face prin consultarea administratorului infrastructurii cu solicitanţii respectivi. (4) Principiile care reglementează procedura de coordonare vor fi definite în documentul de referinţă al reţelei. Aceste principii reflectă dificultatea de stabilire a traselor internaţionale şi consecinţele pe care orice modificare riscă să le aibă asupra celorlalţi administratori de infrastructură din alte state. (5) Atunci când o cerere de capacităţi de infrastructură nu poate fi satisfăcută fără o coordonare, administratorul infrastructurii va urmări ca toate cererile să fie tratate pe baza acestei coordonări. (6) Solicitantul poate să adreseze administratorului infrastructurii o contestaţie privind alocarea capacităţii de infrastructură, fără a se încălca prevederile art. 30. Administratorul infrastructurii soluţionează contestaţia şi comunică solicitantului, în scris, modul de soluţionare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare."23. La articolul 22, alineatele (1)-(4), (6) şi (9) vor avea următorul cuprins:"Art. 22 - (1) În situaţia în care, după coordonarea traselor solicitate şi după consultarea solicitanţilor, se dovedeşte că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacităţi de infrastructură este imposibilă, administratorul infrastructurii va declara imediat secţiunea de infrastructură respectivă ca fiind infrastructură cu capacitate saturată. (2) În situaţia în care o infrastructură a fost declarată ca având capacitate saturată, administratorul infrastructurii va proceda la o analiză a capacităţilor de infrastructură în conformitate cu prevederile art. 25, cu excepţia cazului în care s-a pus deja în aplicare un plan de sporire a capacităţilor, astfel cum se prezintă la art. 26. (3) Dacă tarifele de utilizare prevăzute la art. 7 alin. (4) nu au fost percepute sau nu au dat rezultate satisfăcătoare şi dacă infrastructura a fost declarată ca fiind infrastructură cu capacitate saturată, administratorul de infrastructură poate aplica în plus criterii de prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură. Criteriile de prioritate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Criteriile de prioritate vor ţine seama de importanţa unui serviciu pentru colectivitate, în comparaţie cu orice alt serviciu care, din acest motiv, ar urma să fie exclus. Ele se includ în contractul de activitate încheiat pentru executarea obligaţiilor de serviciu public social................................................................................... (6) Administratorului infrastructurii i se va putea acorda, dacă este cazul, o compensare corespunzătoare pierderii unor eventuale venituri ca urmare a necesităţii de a se atribui anumitor servicii o capacitate stabilită prin aplicarea celor prevăzute în prezentul alineat................................................................................... (9) Procedurile care trebuie urmate şi criteriile care se vor aplica în cazul în care infrastructurile sunt declarate ca având o capacitate saturată vor fi incluse în documentul de referinţă al reţelei."24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Cererile de ultim momentArt. 23 - (1) Administratorul infrastructurii va răspunde în următoarele 5 zile lucrătoare unor cereri de ultim moment pentru trase individuale. Informaţiile privind capacităţile de infrastructură neutilizate şi disponibile sunt puse la dispoziţie tuturor solicitanţilor care ar putea fi interesaţi să utilizeze aceste capacităţi. (2) Administratorul infrastructurii va efectua, dacă este cazul, o evaluare a necesităţii menţinerii, în cadrul graficului de circulaţie definitiv, a unei rezerve de capacităţi de infrastructură, care să îi permită să răspundă rapid cererilor previzibile de ultim moment pentru capacităţi de infrastructură. Prezenta prevedere se aplică şi în cazul infrastructurilor cu capacitate saturată."25. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care există rute alternative corespunzătoare, administratorul infrastructurii poate desemna, după consultarea părţilor interesate, unele infrastructuri specifice, care să fie utilizate pentru tipuri determinate de trafic. Atunci când s-a efectuat o asemenea desemnare, administratorul infrastructurii poate acordă prioritate acestui tip de trafic, cu ocazia alocării capacităţilor de infrastructură."26. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25 - (1) Scopul analizei capacităţilor de infrastructură constă în stabilirea restricţiilor de capacităţi de infrastructură, care nu permit ca cererile de capacităţi să poată fi satisfăcute în mod corespunzător, precum şi în propunerea unor metode care să permită satisfacerea cererilor iniţiale şi a cererilor suplimentare. Această analiză va stabili motivele acestei saturări a capacităţilor de infrastructură şi măsurile care ar putea fi luate, pe termen scurt şi mediu, pentru remedierea acestei situaţii."27. La articolul 26, alineatul (1), litera d) a alineatului (2), alineatul (5) şi partea introductivă a alineatului (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 26 - (1) În termen de 6 luni de la finalizarea analizei capacităţilor de infrastructură, administratorul infrastructurii va prezenta un plan de sporire a capacităţilor................................................................................. d) soluţiile care pot fi preconizate referitor la sporirea capacităţilor de infrastructură şi costul acestora, în special în ceea ce priveşte modificările probabile ale tarifelor de utilizare................................................................................. (5) Administratorul infrastructurii renunţă la perceperea oricărui tarif aferent cazului de insuficienţă a capacităţilor conform art. 7 alin. (4) pentru infrastructura cu capacitate saturată, în următoarele cazuri: a) nu prezintă în termen un plan de sporire a capacităţilor de infrastructură; sau b) întârzie să pună în aplicare planul de acţiune întocmit în cadrul planului de sporire a capacităţilor de infrastructură. (6) Administratorul infrastructurii poate să perceapă în continuare aceste tarife de utilizare, în situaţia în care:"28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Utilizarea traselorArt. 27 - (1) Administratorul infrastructurii impune, în special în cazul infrastructurii cu capacitate saturată, renunţarea la o trasă a cărei utilizare, pe o perioadă de cel puţin o lună, a fost sub pragul specificat în documentul de referinţă al reţelei, numai dacă această utilizare sub capacitate nu este datorată altor cauze decât celor economice, cauze pe care operatorii nu le pot ţine sub control. (2) Administratorul infrastructurii poate stabili în documentul de referinţă al reţelei condiţiile în care se iau în considerare nivelurile de utilizare anterioare ale traselor cu ocazia stabilirii priorităţilor, în cadrul procedurii de alocare a capacităţilor."29. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Administratorul infrastructurii va ţine seama în mod corespunzător de consecinţele pe care rezervările de capacităţi de infrastructură, în vederea întreţinerii programate a reţelei, le pot avea asupra celorlalţi solicitanţi."30. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 29 - (1) În cazul unor perturbări ale circulaţiei trenurilor, ca urmare a unei defectări tehnice sau a unui eveniment feroviar, administratorul infrastructurii este obligat să asigure restabilirea situaţiei normale. În acest scop el întocmeşte un plan de intervenţie care cuprinde o listă a diferitelor organisme publice care trebuie alertate în cazul producerii unor evenimente feroviare grave sau al unor perturbări serioase ale circulaţiei feroviare. (2) În caz de urgenţă sau de necesitate absolută, justificată printr-o defectare care face ca infrastructura să fie momentan inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate fără preaviz, pe durata necesară pentru restabilirea sistemului. Dacă consideră necesar, administratorul infrastructurii poate solicita operatorilor de transport feroviar să îi pună la dispoziţie, contra cost, mijloacele care estimează că sunt cele mai adecvate în scopul restabilirii, în cel mai scurt timp, a situaţiei normale."31. La articolul 30, partea introductivă a alineatului (3) şi alineatele (4)-(6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(3) Solicitantul poate sesiza Consiliul de supraveghere în cazul în care se consideră vătămat, pentru a face contestaţie împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii sau, dacă este cazul, de operatorul de transport feroviar, cu privire la:............................................................................... (4) Consiliul de supraveghere se va asigura că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu prevederile cap. II şi au un caracter nediscriminatoriu. Negocierile între solicitanţi şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt autorizate numai dacă au loc sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere va interveni imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor prezentei ordonanţe. (5) Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi interesate furnizarea informaţiilor necesare; aceste informaţii vor fi prezentate fără întârziere. (6) Consiliul de supraveghere are obligaţia să se pronunţe asupra tuturor contestaţiilor şi va adopta măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, într-un termen de maximum o lună de la primirea tuturor informaţiilor................................................................................ (8) În cazul în care se introduce contestaţie împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de administratorul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul reclamaţiei, în conformitate cu liniile directoare stabilite de Consiliul de supraveghere."32. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte dovada că personalul său destinat conducerii trenurilor şi personalul însoţitor al trenurilor posedă pregătirea necesară pentru a se conforma regulilor de circulaţie aplicate de administratorul infrastructurii şi pentru a respecta cerinţele de siguranţă care îi sunt impuse pentru asigurarea circulaţiei trenurilor."33. La articolul 34, literele a) şi c) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;................................................................................. c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 10 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei;"34. La articolul 34, litera b) a alineatului (1) se abrogă.35. La anexa nr. 1, litera a) a punctului 3 va avea următorul cuprins:"a) procedura depunerii de către solicitant la administratorul infrastructurii a cererilor de capacităţi de infrastructură;"36. La anexa nr. 2, litera b) a punctului 2 va avea următorul cuprins:"b) infrastructurile de aprovizionare cu combustibil aflate în proprietatea administratorului infrastructurii;"37. La anexa nr. 3, punctele 2, 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:"2. Modificările graficului de circulaţie intervin în a doua zi de sâmbătă a lunii decembrie, la miezul nopţii. În cazul în care se operează unele modificări sau corecturi după perioada de iarnă, în particular se ţine seama, dacă este cazul, de schimbările în mersul de tren al traficului regional de călători, acestea aplicându-se în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, la miezul nopţii, precum şi în alte momente, între aceste date, dacă este cazul, convenite cu administratorii de infrastructură, conform art. 18 din ordonanţă..........................................................................................4. Administratorul infrastructurii participă împreună cu administratorii de infrastructură sau cu organisme de alocare competente din alte state, cu cel mult 11 luni înainte de data intrării în vigoare a graficului de circulaţie, la stabilirea de trase internaţionale provizorii. Administratorul infrastructurii se va asigura pe cât posibil că aceste trase sunt respectate în derularea procedurii.5. După cel mult 4 luni de la data limită stabilită pentru prezentarea ofertelor de către solicitanţi, administratorul infrastructurii întocmeşte un proiect de grafic de circulaţie."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, modificată şi completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat înşedinţa din 5 februarie 2004, cu respectareaprevederilor art. 76 alin. (2) dinConstituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 18 februarie 2004.Nr. 8.------------------