HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a maşinilor industriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2004    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică maşinilor industriale, denumite în continuare maşini din producţia interna, precum şi acelora importate, stabilind cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prezenta hotărâre se aplică şi componentelor de securitate introduse pe piaţa separat.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. masina: a) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, cu sisteme de actionare, circuite de comanda şi putere adecvate şi altele asemenea, reunite pentru un anumit scop, în special pentru prelucrarea, tratarea, transportarea sau ambalarea unui material; b) un ansamblu de maşini care, în scopul de a ajunge la acelaşi rezultat, sunt dispuse şi comandate astfel încât sa funcţioneze ca un întreg; c) un echipament interschimbabil care modifica funcţionarea unei maşini şi care este introdus pe piaţa în scopul de a fi asamblat chiar de către operator cu o masina sau cu o serie de maşini diferite ori cu un vehicul-tractor, în măsura în care acest echipament nu este o piesa de schimb sau o unealta;2. componenta de securitate - componenta care, cu condiţia sa nu fie un echipament interschimbabil, este introdusă pe piaţa de producător sau de reprezentantul sau autorizat, pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizata şi a carei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea sau sănătatea persoanelor expuse. (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) maşinilor a căror singura sursa de energie este forta umană, aplicată direct, cu excepţia celor utilizate pentru ridicarea sau coborârea sarcinilor; b) dispozitivelor medicale; c) echipamentelor specifice utilizate în balciuri şi/sau parcuri de distractie; d) cazanelor de abur şi recipientelor sub presiune; e) maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune pentru utilizare în domeniul nuclear şi care, în cazul unei defectari, pot provoca o emisie radioactiva; f) surselor radioactive încorporate într-o masina; g) armelor de foc; h) rezervoarelor de stocare şi conductelor de transport pentru petrol, motorina, lichide inflamabile şi substanţe periculoase; i) mijloacelor de transport, cum ar fi vehiculele şi remorcile destinate numai transportului aerian, rutier, feroviar, naval, de mărfuri şi/sau persoane. Vehiculele utilizate în industria extractiva de minereuri nu sunt excluse; j) navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor de la bordul acestor nave sau platforme; k) instalaţiilor cu cablu, inclusiv funicularelor, pentru transportul public sau privat de persoane; l) tractoarelor agricole şi forestiere; m) maşinilor speciale proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice; n) ascensoarelor care servesc în mod permanent niveluri precizate ale clădirilor şi construcţiilor, având o cabina care se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide a căror inclinatie faţă de orizontala este mai mare de 15 grade, destinate transportării persoanelor, persoanelor şi mărfurilor sau numai a mărfurilor, în cazul în care cabina este accesibila, în sensul că o persoană poate intra fără dificultate în cabina care este echipata cu organe de comanda în interior sau la indemana persoanei respective; o) mijloacelor de transport pe sina, cu pinion şi cremaliera, pentru persoane; p) instalaţiilor de extracţie care echipeaza puturile de mina; r) elevatoarelor teatrale; s) ascensoarelor de şantier destinate pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor şi mărfurilor. (2) Atunci când, pentru o masina sau o componenta de securitate, riscurile prevăzute de prezenta hotărâre sunt tratate, în totalitate sau parţial, de alte reglementări specifice, armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, prezenta hotărâre nu se aplică sau încetează să se aplice pentru acele maşini sau componente de securitate şi pentru acele riscuri, de la data aplicării acelor reglementări specifice. (3) Atunci când la o masina riscurile sunt în principal de natura electrica, acesteia i se aplică în mod exclusiv Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Condiţii de introducere pe piaţa  +  Articolul 4Maşinile şi componentele de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a maşinilor şi a componentelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) numai dacă, atunci când sunt corespunzător instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei lor, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor. (2) Autorităţile publice pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor, în special a angajaţilor care utilizează maşini sau componente de securitate. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări maşinilor şi componentelor de securitate, care să contravină prevederilor prezentei hotărâri. (3) Cu ocazia targurilor, expoziţiilor, demonstratiilor tehnice şi altele asemenea, maşinile sau componentele de securitate care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un indicator vizibil sa indice clar faptul ca astfel de maşini sau componente de securitate nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protecţia persoanelor.  +  Articolul 6 (1) Introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a maşinilor sau componentelor de securitate care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau impiedicate. (2) Introducerea pe piaţa a maşinilor nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată în cazul în care producătorul sau reprezentantul sau autorizat declara, în conformitate cu prevederile lit. B din anexa nr. 2, ca acestea urmează să fie încorporate într-o masina sau asamblate cu alta masina în vederea constituirii unei maşini care face obiectul prezentei hotărâri, cu excepţia cazului în care acestea pot funcţiona în mod independent. (3) Echipamentul interschimbabil prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. c) trebuie să poarte în toate cazurile marcajul european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, şi să fie însoţit de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2. (4) Introducerea pe piaţa a componentelor de securitate definite la art. 2 alin. (1) pct. 2 nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC a producătorului sau a reprezentantului sau autorizat, conform lit. C din anexa nr. 2.  +  Articolul 7Se considera ca fiind în conformitate cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în cap. III: a) maşinile care poarta marcajul CE, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. A din anexa nr. 2; b) componentele de securitate, însoţite de declaraţia de conformitate EC prevăzută la lit. C din anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Maşinile şi componentele de securitate fabricate conform prevederilor unui standard român şi/sau ale unui standard naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, care adopta un standard european armonizat al cărui număr de referinţa a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care acoperă una sau mai multe cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate, se considera ca îndeplinesc cerinţele esenţiale relevante. (2) Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la maşini şi componente de securitate se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic. (3) În absenta standardelor armonizate, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor şi specificaţiile tehnice naţionale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1. (4) În situaţia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei înştiinţează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 20 constata ca maşinile care poarta marcajul CE sau componentele de securitate însoţite de declaraţia de conformitate EC, utilizate conform destinaţiei prevăzute, pot periclita securitatea persoanelor şi, atunci când este cazul, a animalelor domestice sau a bunurilor, acesta trebuie să ia măsuri pentru a retrage astfel de maşini sau componente de securitate de pe piaţa, pentru a interzice introducerea lor pe piaţa, punerea în funcţiune sau utilizarea lor ori pentru a le restrânge libera circulaţie. (2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziilor sale şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4; b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1); c) unor deficiente ale standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1). (3) În cazul în care organul de control constata ca o masina care poarta marcajul CE sau o componenta de securitate însoţită de declaraţia de conformitate EC nu este conformă cu prevederile prezentei hotărâri, acesta trebuie să ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul sau a emis declaraţia de conformitate şi informează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asupra deciziei sale. (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va informa Comisia Europeană şi statele membre cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) şi (3).  +  Capitolul III Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 10 (1) Pentru a atesta conformitatea maşinilor şi componentelor de securitate cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să elaboreze o declaraţie de conformitate EC pe baza modelului prevăzut, după caz, la lit. A sau lit. C din anexa nr. 2. (2) În plus, faţă de prevederile alin. (1), numai în cazul maşinilor, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice pe masina marcajul CE.  +  Articolul 11 (1) Înainte de introducerea pe piaţa, producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia:1. dacă masina nu este menţionată în anexa nr. 4, sa elaboreze dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 5;2. dacă masina este menţionată în anexa nr. 4 şi este fabricata fără respectarea ori cu respectarea numai parţială a standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1) sau, dacă nu exista astfel de standarde, sa supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, menţionată în anexa nr. 6;3. dacă masina este menţionată în anexa nr. 4 şi este fabricata cu respectarea standardelor prevăzute la art. 8 alin. (1): a) fie sa elaboreze dosarul tehnic menţionat în anexa nr. 6 şi sa îl înainteze organismului notificat prevăzut la art. 16, care confirma primirea dosarului cat mai curând cu putinta şi îl păstrează; b) fie sa supună organismului notificat dosarul tehnic menţionat în anexa nr. 6, care verifica numai dacă standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost aplicate corect şi emite un atestat de conformitate a dosarului tehnic respectiv; c) fie sa supună un exemplar al masinii examinării EC de tip, prevăzută în anexa nr. 6. (2) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. a), se aplică, de asemenea, şi prevederile pct. 5 şi 7 din anexa nr. 6. (3) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) pct. 3 lit. b), se aplică, de asemenea, şi prevederile pct. 5, 6 şi 7 din anexa nr. 6.  +  Articolul 12 (1) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 1 şi pct. 3 lit. a) şi b), declaraţia de conformitate EC trebuie să ateste numai conformitatea cu cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri. (2) În cazul aplicării prevederilor art. 11 alin. (1) pct. 2 şi pct. 3 lit. c), declaraţia de conformitate EC trebuie să ateste conformitatea cu exemplarul tipului de masina care a fost supus examinării EC de tip.  +  Articolul 13Componentele de securitate sunt supuse procedurilor de certificare aplicabile maşinilor în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12. În plus, la examinarea EC de tip organismul notificat verifica aptitudinea componentei de securitate de a îndeplini funcţiile de securitate declarate de producător.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care maşinile fac obiectul şi al altor reglementări, care se referă la alte aspecte şi care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta trebuie să indice şi conformitatea maşinilor cu dispoziţiile acelor reglementări. (2) Atunci când una sau mai multe dintre reglementările prevăzute la alin. (1) lasă producătorului, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea sa aleagă regimul de aplicare, marcajul CE indica conformitatea numai cu dispoziţiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, notele sau instrucţiunile cerute de aceste reglementări şi care însoţesc maşinile respective trebuie trecute referiri la reglementările aplicate.  +  Articolul 15 (1) Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul sau autorizat nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 10-14, aceste obligaţii revin persoanelor care introduc pe piaţa masina sau componenta de securitate. Aceleaşi obligaţii se aplică şi celui care asambleaza maşini sau părţi ale acestora ori componente de securitate de diverse origini sau care construieste masina ori componenta de securitate pentru uzul propriu. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică persoanelor care asambleaza un echipament interschimbabil cu o masina sau cu un vehicul-tractor, asa cum este prevăzut la art. 2, cu condiţia ca părţile componente să fie compatibile şi fiecare dintre acestea sa poarte marcajul CE şi să fie însoţite de declaraţia de conformitate EC.  +  Capitolul IV Organisme pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 16 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează, în vederea notificării de către Comisia Europeană, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la cap. III, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7. (2) Se considera ca organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate relevante îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 7. (3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat, conform prevederilor alin. (1), şi sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum şi numărul lor de identificare alocat anterior de Comisia Europeană. (4) Lista organismelor notificate şi numărul acestora de identificare, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate aceste organisme se publică şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 17În cazul în care se constată că un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei retrage notificarea organismului şi informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul V Marcaje  +  Articolul 18 (1) Marcajul CE este format din initialele "CE" conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Marcajul CE se aplică pe masina în mod distinctiv şi vizibil, în conformitate cu prevederile pct. 1.7.4 din anexa nr. 1. (3) Aplicarea pe maşini a marcajelor care pot induce în eroare tertele părţi în ceea ce priveşte semnificatia şi forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe maşini, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care organul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) În cazul în care organul de control constata ca neconformitatea prevăzută la alin. (1) persista, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de restrangere sau interzicere a introducerii pe piaţa sau să asigure retragerea de pe piaţa a produsului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Supravegherea pieţei  +  Articolul 20Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Capitolul VII Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa şi a punerii în funcţiune a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 7 şi ale art. 24 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; d) nerespectarea prevederilor art. 13, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; e) nerespectarea prevederilor art. 18, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 22 (1) Orice măsură a Inspecţiei Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa, punere în funcţiune sau necesitatea retragerii de pe piaţa a maşinilor sau componentelor de securitate, trebuie să menţioneze motivarea în fapt şi în drept a deciziei în condiţiile prezentei hotărâri şi va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Măsura se aduce la cunoştinţa celui sancţionat într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestaţie legală, termenul şi organul competent să soluţioneze contestaţia.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 23Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are obligaţia sa ia măsurile necesare privind informarea celor interesaţi în legătură cu aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 24 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune şi a maşinilor care poarta marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor art. 26, şi a componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Marcajul naţional de conformitate CS nu va fi aplicat concomitent cu marcajul CE, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 25 (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va recunoaşte şi va desemna organismele de certificare la nivel naţional. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va recunoaşte şi va desemna organismele de certificare la nivel naţional în baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Lista organismelor de certificare la nivel naţional prevăzute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care organismele au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică şi se actualizează, ori de câte ori este necesar, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În situaţia în care evaluarea conformitatii maşinilor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, de către organisme recunoscute şi desemnate conform prevederilor alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, trebuie să aplice marcajul CS şi sa emita declaraţia de conformitate CS. (5) În cazul componentelor de securitate destinate pieţei naţionale se aplică prevederile alin. (4), cu excepţia aplicării marcajului CS. (6) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat, prevederile prezentei hotărâri referitoare atât la marcajul CE, cat şi la declaraţia de conformitate EC se aplică şi pentru produsele care poarta marcaj CS sau sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS.  +  Articolul 26 (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, care introduce pe piaţa maşini cu marcaj CS, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul celor prevăzute pentru maşinile introduse pe piaţa cu marcaj CE. (2) În cazul componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, are aceleaşi responsabilităţi ca şi în cazul celor prevăzute pentru componentele de securitate însoţite de declaraţia de conformitate EC. (3) Măsurile prevăzute la art. 22 se aplică şi în cazul maşinilor introduse pe piaţa cu marcaj CS, precum şi componentelor de securitate însoţite de declaraţia de conformitate CS.  +  Articolul 27De la data aderării României la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai maşinile şi componentele de securitate care poarta marcajul CE şi/sau sunt însoţite de declaraţia de conformitate EC.  +  Articolul 28Certificatele emise pentru maşini sau componente de securitate în baza legislaţiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi ale pct. 6 din anexa nr. 6, ale art. 16 alin. (3) şi (4) şi ale art. 17, care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA ori la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care acest protocol nu este încheiat.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga secţiunea A din Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 98/37/EC - maşini.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 februarie 2004.Nr. 119.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALEpentru sănătate şi securitate referitoare laproiectarea şi construirea maşinilor şi componentelor de securitateÎn sensul prezentei anexe, prin masina se înţelege fie o masina, fie o componenta de securitate, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.OBSERVAŢII PRELIMINARE1. Obligaţiile prevăzute de cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate se aplică numai atunci când pericolul respectiv exista pentru masina în cauza, când aceasta este utilizata în condiţiile prevăzute de producător. În orice situaţie, cerinţele pct. 1.1.2, 1.7.4 şi 1.7.5 se aplică tuturor maşinilor care fac obiectul prezentei hotărâri.2. Cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate enunţate în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Cu toate acestea, este posibil ca, datorită nivelului de dezvoltare al tehnicii, obiectivele stabilite de ele sa nu poată fi atinse. În acest caz, maşinile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se apropie cat mai mult posibil de aceste obiective.3. Cerinţele esenţiale pentru sănătate şi securitate au fost grupate în funcţie de pericolele pe care le acoperă.Maşinile pot prezenta o serie de pericole care se pot regasi în mai multe din capitolele prezentei anexe.Producătorul are obligaţia de a aprecia pericolele pentru a identifica pe cele care exista la masina sa; el trebuie apoi sa o proiecteze şi sa o construiască luând în considerare aceasta apreciere.1. Cerinţe esenţiale pentru sănătate şi securitate1.1. Generalitati1.1.1. DefiniţiiÎn sensul prezentei anexe:1. zona periculoasa - orice zona din interiorul şi/sau în jurul masinii în care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea sa;2. persoana expusă - orice persoană aflată integral sau parţial într-o zona periculoasa;3. operator - persoana/persoanele însărcinată/însărcinate cu instalarea, punerea în funcţiune, reglarea, mentenanta, curatarea, repararea şi transportarea masinii.1.1.2. Principii de integrare a securităţii a) Maşinile trebuie construite astfel încât să fie apte să-şi îndeplinească funcţia, să poată fi reglate şi întreţinute fără ca persoanele să fie expuse riscului, atunci când aceste operaţii se efectuează în condiţiile prevăzute de producător.Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc de accidentare pe întreaga durata de viaţa previzibila a masinii, inclusiv fazele de montare şi demontare, chiar în cazul în care riscurile de accidentare rezultă din situaţii anormale previzibile. b) La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:- sa elimine sau sa reducă riscurile cat mai mult posibil (proiectare şi construire de maşini cu securitatea intrinseca);- sa adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;- sa informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitatii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate, sa indice dacă este necesară o pregătire specială şi sa specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protecţie. c) La proiectarea şi construirea maşinilor şi la elaborarea instrucţiunilor producătorul trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a maşinilor, ci şi utilizări care pot fi asteptate în mod previzibil. Masina trebuie proiectata astfel încât să se evite utilizarea sa anormala, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. În alte cazuri, instrucţiunile trebuie să atragă atenţia utilizatorului asupra modalităţilor constatate din experienta ca pot aparea, în care masina nu trebuie utilizata. d) În condiţiile prevăzute pentru utilizare, disconfortul, oboseala şi stresul psihic ale operatorului trebuie reduse la minimum posibil, ţinându-se seama de principiile ergonomice. e) La proiectarea şi construirea maşinilor producătorul trebuie să ţină seama de constrangerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie (cum ar fi: încălţăminte, manusi etc.). f) Masina trebuie livrata cu toate echipamentele şi accesoriile esenţiale şi speciale care să permită reglarea, întreţinerea şi utilizarea ei fără riscuri.1.1.3. Materiale şi produseMaterialele întrebuinţate pentru construcţia masinii sau produsele folosite şi rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.În special, atunci când sunt folosite fluide, masina trebuie proiectata şi construită pentru a fi utilizata fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuarii.1.1.4. IluminatProducătorul trebuie să furnizeze un iluminat complet, adecvat pentru operaţiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existenţei iluminatului ambiant de intensitate normală.Producătorul trebuie să se asigure că nu exista zone de umbra care pot cauza disconfort, că nu exista straluciri orbitoare iritante şi că nu exista efecte stroboscopice periculoase datorate iluminatului pe care l-a prevăzut.Părţile interne care necesita inspectare frecventa, zonele de reglare şi mentenanta trebuie prevăzute cu un iluminat adecvat.1.1.5. Proiectarea masinii pentru uşurarea manipulăriiMasina sau fiecare parte componenta a acesteia trebuie:- să poată fi manipulata în condiţii de securitate;- să fie ambalata sau să fie proiectata astfel încât să poată fi depozitata în condiţii de securitate, fără a provoca daune (de exemplu: stabilitate adecvată, suporturi speciale etc.).Dacă masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor părţi componente nu permit deplasarea lor cu mana, masina sau fiecare parte componenta trebuie:- să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalaţiile de ridicare; sau- să fie proiectata astfel încât să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive (de exemplu, orificii filetate etc.); sau- să aibă o astfel de forma încât echipamentele obişnuite de ridicare să poată fi ataşate cu usurinta.În cazul în care masina sau una dintre părţile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:- să fie uşor de transportat; sau- să fie prevăzute cu mijloace de prindere (de exemplu: manere etc.) şi de deplasare în deplina securitate.Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor şi/sau a părţilor masinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt uşoare (forma, material etc.).1.2. Comenzi1.2.1. Securitatea şi fiabilitatea sistemelor de comandaSistemele de comanda trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie sigure şi fiabile, într-un mod care să prevină apariţia unei situaţii periculoase.În special, ele trebuie proiectate şi construite astfel încât:- sa reziste solicitărilor din timpul utilizării normale şi celor ale factorilor externi;- erorile de logica sa nu conducă la situaţii periculoase.1.2.2. Organe de comandaOrganele de comanda trebuie să fie:- vizibile şi identificabile cu usurinta şi, atunci când este necesar, marcate corespunzător;- dispuse în asa fel încât să permită funcţionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp şi fără echivoc;- proiectate astfel încât deplasarea organului de comanda să fie în concordanta cu efectul sau;- amplasate în afară zonelor periculoase, cu excepţia unor anumite organe de comanda acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgenta, modulul pentru instruirea robotilor;- dispuse astfel încât actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;- proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă implica un risc, sa nu fie posibil fără o actionare intenţionată;- construite astfel încât sa reziste solicitărilor previzibile. O atenţie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgenta care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.În cazul în care un organ de comanda este proiectat şi construit astfel încât acesta să efectueze mai multe acţiuni diferite, mai ales acolo unde nu exista o corespondenta univoca (de exemplu, tastaturile etc.), acţiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afişată clar şi, dacă este necesar, confirmată.Organele de comanda trebuie amplasate astfel încât poziţia, cursa şi efortul necesar pentru actionare să fie în concordanta cu acţiunea comandata, ţinându-se seama de principiile ergonomice. Trebuie să se ţină seama de restricţiile datorate utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie (de exemplu: încălţăminte, manusi etc.).Masina trebuie prevăzută cu indicatoare (cadrane, semnale etc.) necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate. Operatorul trebuie să fie capabil să le citească din poziţia de comanda.De la postul de comanda principal operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu exista persoane expuse în zona periculoasa.Dacă aceasta cerinţa este imposibil de realizat, sistemul de comanda trebuie proiectat şi construit astfel încât orice punere în funcţiune a masinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustica şi/sau vizuala. Persoana expusă trebuie să dispună de timpul şi de mijloacele necesare pentru efectuarea unei acţiuni rapide de împiedicare a pornirii masinii.1.2.3. PornireMaşinile trebuie să poată fi pornite numai prin actionarea voluntara a organului de comanda prevăzut în acest scop.Aceeaşi cerinţa se aplică:- atunci când se reporneste masina după o oprire datorată oricărei cauze;- atunci când are loc o modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare (de exemplu: viteza, presiunea etc.), în afară de cazul în care o astfel de repornire sau modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare nu prezintă risc pentru persoanele expuse.Aceasta cerinţa esenţială nu se aplică repornirii maşinilor sau modificării în condiţiile de funcţionare rezultate din derularea unei secvente normale a unui ciclu automat.Dacă o masina are mai multe organe de comanda pentru pornire şi, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare (de exemplu, dispozitive de validare sau selectoare care permit funcţionarea în orice moment a unui singur organ de comanda), pentru a evita astfel de riscuri.Trebuie să fie posibil ca instalaţiile automate care funcţionează în regim automat să poată fi repornite cu usurinta după o oprire, imediat ce condiţiile de securitate au fost îndeplinite.1.2.4. Dispozitiv de oprireOprire normalăFiecare masina trebuie prevăzută cu un organ de comanda care să permită oprirea completa a masinii în condiţii de securitate.Fiecare post de lucru trebuie prevăzut cu un organ de comanda care să permită, în funcţie de tipul de pericol, oprirea unora sau a tuturor părţilor mobile ale masinii, astfel încât aceasta să fie adusă în stare de securitate. Comanda de oprire a masinii trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de comanda de pornire.O dată ce masina sau părţile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a acţionarilor respective trebuie întreruptă.Oprire de urgentaFiecare masina trebuie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgenta, care să permită evitarea situaţiilor periculoase iminente sau care sunt în curs de producere. Sunt exceptate următoarele:- maşinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgenta nu reduce riscul, fie din cauză că nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauză că nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului;- maşinile portabile ţinute în mana şi maşinile dirijate cu mana.Acest dispozitiv trebuie:- să aibă organele de comanda identificabile şi vizibile cu usurinta şi rapid accesibile;- sa oprească procesul periculos cat mai repede posibil fără a genera pericole suplimentare;- atunci când este necesar, sa declanseze sau să permită declanşarea anumitor miscari de salvare.Dacă se încetează actionarea organului de comanda pentru oprirea de urgenta după transmiterea comenzii de oprire, aceasta comanda trebuie să rămână menţinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgenta, până când aceasta blocare este înlăturată intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibila fără declanşarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie să fie posibila numai printr-o manevră adecvată, iar aceasta deblocare nu trebuie să reporneasca masina, ci numai să permită utilizarea comenzii de repornire.Instalaţii complexeÎn cazul maşinilor sau al părţilor masinii destinate sa lucreze împreună, producătorul trebuie să proiecteze şi sa construiască masina astfel încât dispozitivele de oprire, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgenta, sa nu oprească numai masina, ci şi toate echipamentele din amonte şi/sau aval, dacă funcţionarea lor în continuare poate fi periculoasa.1.2.5. Selectorul modurilor de funcţionareComanda selectorului modurilor de funcţionare trebuie să aibă prioritate la îndeplinire faţă de toate celelalte comenzi, cu excepţia comenzii pentru oprirea de urgenta.Dacă masina a fost proiectata şi construită astfel încât să fie utilizata conform mai multor moduri de comanda sau de funcţionare, care prezintă niveluri de securitate diferite (de exemplu, pentru a se permite reglarea, mentenanta, inspectarea etc.), ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de funcţionare care să poată fi blocat în fiecare poziţie.Fiecare poziţie a selectorului trebuie să corespundă numai unui singur mod de funcţionare sau de comanda.Selectorul poate fi înlocuit de o alta metoda de selectare care să împiedice utilizarea anumitor funcţii ale masinii de către anumite categorii de operatori (de exemplu, coduri de acces la anumite funcţii de comanda numerică).Dacă, pentru anumite operaţii, masina trebuie să aibă posibilitatea sa funcţioneze cu dispozitivele de protecţie neutralizate, selectorul modurilor de funcţionare trebuie, simultan:- să facă inoperant modul de comanda automat;- să permită efectuarea miscarilor numai prin intermediul organelor de comanda care necesita ca actionarea lor să fie menţinută;- să permită funcţionarea părţilor mobile periculoase numai în condiţii de securitate crescută (de exemplu, cu viteza redusă, cu putere redusă, pas cu pas sau alta condiţie echivalenta), evitandu-se în acelaşi timp pericolele care decurg din inlantuirea unor secvente;- sa interzică orice mişcare susceptibilă de a prezenta un pericol, provenită din actionarea voluntara sau involuntara a senzorilor interni ai masinii.În plus, la locul de intervenţie, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a comanda funcţionarea părţilor masinii asupra cărora a intervenit.1.2.6. Defectarea alimentarii cu energieÎntreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variatia de orice fel a alimentarii cu energie a masinii nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasa.În special:- masina nu trebuie să pornească neasteptat;- oprirea masinii nu trebuie să poată fi împiedicată o dată ce comanda a fost deja transmisă;- nici o parte mobila a masinii sau piesa prinsă în masina nu trebuie să cada sau să fie ejectata;- oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;- dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea completa.1.2.7. Defectarea circuitului de comandaUn defect în logica circuitului de comanda sau o defectare ori o deteriorare a circuitului de comanda nu trebuie să conducă la situaţii periculoase.În special:- masina nu trebuie să pornească neasteptat;- oprirea masinii nu trebuie să poată fi împiedicată o dată ce comanda a fost transmisă;- nici o parte mobila a masinii sau o piesa prinsă în masina nu trebuie să cada sau să fie ejectata;- oprirea automată sau manuală a oricărei părţi mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;- dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea completa.1.2.8. SoftwareSoftware-ul interactiv dintre operator şi sistemul de comanda sau de control al masinii trebuie să fie uşor de utilizat.1.3. Protejarea împotriva pericolelor mecanice1.3.1. StabilitateMasina, componentele şi echipamentele sale trebuie proiectate şi construite astfel încât, în condiţiile prevăzute de funcţionare (cu luarea în considerare a condiţiilor climatice, atunci când este necesar), să prezinte stabilitate suficienta, pentru a permite utilizarea sa fără risc de rasturnare, de cadere sau de deplasare neasteptata.Dacă prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigura stabilitate suficienta, trebuie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instrucţiuni.1.3.2. Risc de rupere în timpul funcţionariiDiferitele părţi ale masinii, precum şi legăturile dintre ele trebuie să poată rezista solicitărilor la care sunt supuse, atunci când sunt utilizate asa cum este prevăzut de producător.Rezistenta materialelor folosite trebuie să fie adecvată caracteristicilor mediului de muncă prevăzut de producător, în special în ceea ce priveşte fenomenele de oboseala, imbatranire, coroziune şi abraziune.Producătorul trebuie să indice în instrucţiuni tipul şi frecventa verificărilor şi mentenanta, cerute din motive de securitate. El trebuie să menţioneze, acolo unde este cazul, părţile supuse uzurii şi criteriile de înlocuire.Dacă riscul de rupere sau spargere persista, în pofida măsurilor luate (de exemplu, la corpurile abrazive), părţile mobile trebuie montate şi dispuse astfel încât, în caz de rupere, fragmentele acestora să fie reţinute.Atât conductele rigide, cat şi cele flexibile, prin care se vehiculeaza fluide, în special cele aflate sub presiune înaltă, trebuie să reziste solicitărilor interne şi externe prevăzute şi trebuie fixate solid şi/sau protejate împotriva tuturor modalităţilor de solicitare sau de agresiune exterioară; trebuie luate măsuri de precautie pentru a se asigura ca, în caz de rupere (miscari bruste, jeturi de înaltă presiune etc.), ele nu pot genera nici un risc.Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele condiţii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu: ruperea sculelor):- în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urma trebuie să fi atins parametrii normali de lucru;- în momentul pornirii şi/sau opririi sculei (intentionat sau accidental), miscarea de alimentare cu material şi miscarea sculei trebuie coordonate.1.3.3. Riscuri datorate caderii sau ejectarii de obiecteTrebuie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate caderii sau ejectarii de obiecte (de exemplu: piese de prelucrat, scule, aschii, fragmente, deşeuri etc.).1.3.4. Riscuri datorate suprafeţelor, muchiilor sau unghiurilorAtât cat le permite destinaţia, părţile accesibile ale masinii nu trebuie să prezinte muchii taioase, unghiuri ascutite sau suprafeţe cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.1.3.5. Riscuri asociate maşinilor combinateDacă masina este prevăzută sa funcţioneze în condiţii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operaţie (masina combinata), ea trebuie proiectata şi construită astfel încât fiecare parte componenta să poată fi utilizata separat, fără ca celelalte părţi componente sa constituie un pericol sau un risc pentru persoana expusă.În acest scop, trebuie să existe posibilitatea de a porni şi de a opri, separat, oricare dintre părţile componente care nu sunt protejate.1.3.6. Riscuri asociate variaţiei vitezei de rotaţie a sculelorDacă masina este prevăzută sa funcţioneze în condiţii de utilizare diferite (de exemplu, viteze diferite sau surse de alimentare cu energie diferite), ea trebuie proiectata şi construită astfel încât selectarea şi reglarea acestor condiţii să poată fi efectuată printr-o modalitate fiabila şi în condiţii de securitate.1.3.7. Prevenirea riscurilor asociate părţilor mobilePărţile mobile ale maşinilor trebuie proiectate, construite şi dispuse astfel încât să fie evitate pericolele sau, dacă pericolele persista, trebuie prevăzute cu protectori sau dispozitive de protecţie, astfel încât să fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente.Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentala a pieselor mobile implicate în funcţionare. În cazurile în care, în pofida măsurilor de precautie luate, este posibil să se producă un blocaj, producătorul trebuie să asigure dispozitive sau scule specifice, instrucţiuni şi, eventual, un marcaj pe masina, pentru ca aceasta să poată fi deblocata în condiţii de securitate.1.3.8. Alegerea protecţiei împotriva riscurilor asociate părţilor mobileProtectorii sau dispozitivele de protecţie utilizate pentru a proteja împotriva riscurilor asociate părţilor mobile trebuie selectate în funcţie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate indicaţiile prezentate în continuare.A. Părţi de transmisie mobileProtectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse împotriva riscurilor asociate părţilor de transmisie mobile (cum ar fi: roti de transmisie, curele, angrenaje, pinioane şi cremaliere, arbori etc.) trebuie să fie:- ficsi, conform cerinţelor pct. 1.4.1 şi 1.4.2.1; sau- mobili, conform cerinţelor pct. 1.4.1 şi 1.4.2.2.A.Protectorii mobili trebuie utilizaţi atunci când se prevede un acces frecvent.B. Părţi mobile implicate direct în procesul de lucruProtectorii sau dispozitivele de protecţie proiectate pentru a proteja persoanele expuse împotriva riscurilor asociate părţilor mobile care contribuie la procesul de lucru (cum ar fi: sculele aschietoare, părţile mobile ale preselor, cilindrii, materialele în curs de prelucrare etc.) trebuie să fie:- ori de câte ori este posibil, protectori ficsi, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.1;- în celelalte cazuri, protectori mobili, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.2.B sau dispozitive de protecţie, cum ar fi dispozitivele sensibile (de exemplu: bariere sensibile, covoare sensibile la presiune), dispozitive de protecţie cu menţinere la distanta (de exemplu: comanda bimanuala) ori dispozitive de protecţie destinate sa prevină automat pătrunderea în întregime sau a oricărei părţi a corpului operatorului în zona periculoasa, în concordanta cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.3.Cu toate acestea, dacă anumite părţi mobile, implicate direct în procesul de lucru, nu pot fi făcute total sau parţial inaccesibile în timpul funcţionarii, datorită operaţiilor care necesita intervenţia operatorului în vecinătatea lor, ele trebuie prevăzute, atunci când din punct de vedere tehnic este posibil, cu:- protectori ficsi, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.1, care să împiedice accesul la acele sectoare ale părţilor care nu sunt utilizate în procesul de lucru; şi- protectori reglabili, în conformitate cu cerinţele pct. 1.4.1 şi 1.4.2.3, care să limiteze accesul la acele sectoare ale părţilor mobile care sunt strict necesare în procesul de lucru.1.4. Caracteristici cerute pentru protectori şi dispozitive de protecţie1.4.1. Cerinţe generaleProtectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:- să fie de construcţie robusta;- sa nu genereze nici un risc suplimentar;- sa nu fie scurtcircuitate sau făcute inoperante cu usurinta;- să fie amplasate la o distanta adecvată faţă de zona periculoasa;- sa limiteze cat mai puţin urmărirea vizuala a ciclului de lucru;- să permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau înlocuirea sculelor şi, de asemenea, pentru mentenanta, prin limitarea accesului numai în zona unde operatia trebuie efectuată, dacă este posibil, fără ca protectorul sau dispozitivul de protecţie să fie demontat.1.4.2. Cerinţe speciale pentru protectori1.4.2.1. Protectori ficsiProtectorii ficsi trebuie mentinuti sigur în poziţie.Ei trebuie fixati prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor.Atunci când este posibil, protectorii nu trebuie să rămână în poziţie în absenta elementelor lor de fixare.1.4.2.2. Protectori mobiliA. Protectorii mobili de tipul A trebuie:- pe cat posibil, sa rămână fixati de masina atunci când se afla deschisi;- să fie asociaţi cu un dispozitiv de interblocare, astfel încât să se prevină pornirea părţilor mobile atât timp cat ele pot fi atinse şi sa declanseze o comanda de oprire atunci când nu se afla în poziţia închisă.B. Protectorii mobili de tip B trebuie proiectati şi încorporaţi în sistemul de comanda astfel încât:- părţile mobile sa nu poată porni atât timp cat pot fi atinse de operator;- persoana expusă sa nu poată atinge părţile mobile o dată ce acestea au pornit;- să poată fi reglati numai printr-o acţiune intenţionată, cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.;- absenta sau defectarea uneia dintre componentele lor sa împiedice pornirea ori sa provoace oprirea părţilor mobile;- protecţia împotriva oricărui risc de ejectare să fie asigurată printr-un obstacol adecvat.1.4.2.3. Protectori reglabili de limitare a accesului Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale părţilor mobile strict necesare în procesul de lucru trebuie:- să fie reglabili manual sau automat, în concordanta cu natura sarcinii de muncă;- să fie reglabili cu usurinta, fără utilizarea sculelor;- sa reducă cat mai mult posibil riscul de ejectare.1.4.3. Cerinţe speciale pentru dispozitive de protecţieDispozitivele de protecţie trebuie proiectate şi încorporate în sistemul de comanda astfel încât:- părţile mobile sa nu poată porni atât timp cat pot fi atinse de operator;- persoana expusă sa nu poată atinge părţile mobile, o dată ce acestea au pornit;- să poată fi reglate numai printr-o acţiune intenţionată, cum ar fi utilizarea unei scule, chei etc.;- absenta sau defectarea oricăreia dintre componentele lor sa împiedice pornirea şi sa provoace oprirea părţilor mobile.1.5. Măsuri de protecţie împotriva altor pericole1.5.1. Alimentare cu energie electricaDacă masina este alimentata cu energie electrica, ea trebuie proiectata, construită şi echipata astfel încât toate pericolele de natura electrica să fie sau să poată fi prevenite.Reglementările specifice în vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat între anumite limite de tensiune trebuie să se aplice maşinilor care se încadrează în acele limite.1.5.2. Electricitate staticaMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât sa prevină sau sa limiteze apariţia sarcinilor electrostatice periculoase şi/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare a acestora.1.5.3. Alimentare cu alta forma de energie decât cea electricaDacă masina este alimentata cu alta forma de energie decât cea electrica (de exemplu, energie hidraulica, pneumatica sau termica etc.), ea trebuie proiectata, construită şi echipata astfel încât sa prevină toate pericolele potenţiale asociate acestor tipuri de energie.1.5.4. Erori de montajErorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor părţi ale masinii, care pot fi o sursa de risc, trebuie evitate prin forma constructivă a acestor părţi sau, dacă asa ceva nu este posibil, prin informaţii care să existe pe aceste părţi şi/sau pe carcasele lor. Aceeaşi informaţie trebuie să existe pe părţile mobile şi/sau pe carcasele lor atunci când sensul de mişcare trebuie cunoscut pentru a evita un risc.Orice informaţie suplimentară care poate fi necesară trebuie specificată în instrucţiuni.Dacă o greseala de cuplare poate fi o sursa de risc, atunci cuplarile gresite ale conductelor de fluid sau ale conductorilor electrici trebuie impiedicate prin forma constructivă sau, dacă asa ceva nu este posibil, prin informaţii care trebuie să existe pe conducte, conductori etc. şi/sau pe sistemele de cuplare.1.5.5. Temperaturi externeTrebuie luate măsuri pentru eliminarea oricărui risc de leziune prin contactul sau apropierea de părţi ale masinii ori de materiale aflate la temperatura foarte înaltă sau foarte scăzută.Trebuie evaluat riscul de ejectare a materialelor fierbinti sau foarte reci. Dacă acest risc exista, trebuie luate măsurile necesare pentru a-l preveni sau, dacă din punct de vedere tehnic acest lucru nu este posibil, pentru a-l face nepericulos.1.5.6. IncendiuMaşinile trebuie proiectate şi construite pentru a se evita toate riscurile de incendii sau de supraincalzire produse de insesi maşinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substanţe produse sau utilizate de maşini.1.5.7. ExplozieMaşinile trebuie proiectate şi construite pentru a se evita orice risc de explozie produs de insesi maşinile sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii ori de alte substanţe produse sau utilizate de maşini.În acest scop producătorul trebuie să ia măsuri pentru:- evitarea unei concentratii periculoase a produselor;- prevenirea aprinderii amestecului potenţial exploziv;- reducerea la minimum a efectelor oricărei explozii care se poate produce, astfel încât sa nu afecteze mediul înconjurător.Aceleaşi măsuri trebuie luate dacă producătorul prevede utilizarea masinii într-o atmosfera potenţial exploziva.Echipamentul electric care face parte din maşini trebuie să se conformeze, în ceea ce priveşte riscul de explozie, prevederilor specifice în vigoare.1.5.8. ZgomotMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, în special, la sursa.1.5.9. VibratiiMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât riscurile rezultate din vibratiile produse de masina să fie reduse la cel mai scăzut nivel, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibratiilor, în special, la sursa.1.5.10. RadiatiiMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât orice emisie de radiaţie generata de masina să fie limitată la cantitatea necesară pentru funcţionarea sa, iar efectele acesteia asupra persoanelor expuse să fie nule sau să fie reduse la valori nepericuloase.1.5.11. Radiatii exterioareMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât radiatiile exterioare sa nu perturbe funcţionarea lor.1.5.12. Echipamente laserDacă este utilizat un echipament laser, trebuie luate în considerare următoarele prevederi:- echipamentul laser de pe maşini trebuie proiectat şi construit astfel încât să se prevină orice radiaţie accidentala;- echipamentul laser de pe maşini trebuie împrejmuit astfel încât radiatia directa, radiatia produsă prin reflectie sau prin difuzie şi radiaţie secundară sa nu afecteze sănătatea;- echipamentul optic pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe maşini trebuie să fie astfel încât radiatiile laser sa nu genereze nici un risc pentru sănătate.1.5.13. Emisii de pulberi, gaze etc.Maşinile trebuie proiectate, construite şi/sau echipate astfel încât să poată fi evitate riscurile datorate gazelor, lichidelor, pulberilor, vaporilor sau altor deşeuri pe care le produc.Dacă pericolul exista, maşinile trebuie echipate astfel încât substantele menţionate să poată fi reţinute şi/sau evacuate.Dacă masina nu este închisă în timpul funcţionarii normale, dispozitivele de reţinere şi/sau evacuare menţionate la paragraful precedent trebuie situate cat mai aproape posibil de sursa de emisie.1.5.14. Risc de a rămâne închis în masinaMaşinile trebuie proiectate, construite sau echipate cu mijloace care să permită persoanelor expuse sa nu rămână închise în acestea sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor.1.5.15. Risc de alunecare, dezechilibrare sau caderePărţile masinii, pe care este posibil să se deplaseze sau sa staţioneze persoane, trebuie proiectate şi construite în scopul prevenirii alunecarii, dezechilibrarii sau caderii pe acestea ori în afară acestora.1.6. Mentenanta1.6.1. Mentenanta masiniiLocurile de reglare, ungere şi mentenanta trebuie amplasate în afară zonelor periculoase.Operaţiile de reglare, mentenanta, reparare, curatare şi întreţinere trebuie să poată fi efectuate în timp ce masina este oprită.Dacă una sau mai multe dintre condiţiile precedente nu pot fi îndeplinite din cauza unor motive tehnice, operaţiile trebuie să poată fi efectuate fără risc (a se vedea pct. 1.2.5).În cazul maşinilor automate şi, dacă este necesar, pentru alte maşini, producătorul trebuie să prevadă un dispozitiv de conectare care să permită racordarea unui echipament de diagnoza pentru depistarea defectelor.Componentele maşinilor automate care necesita să fie schimbate frecvent, în special pentru o schimbare în fabricaţie sau, dacă ele sunt sensibile la uzura ori susceptibile să se deterioreze ca urmare a unui accident, trebuie să poată fi demontate şi înlocuite cu usurinta şi în condiţii de securitate.Accesul la aceste componente trebuie să permită efectuarea acestor operaţii cu mijloacele tehnice necesare (scule, instrumente de măsura etc.), în concordanta cu modul de intervenţie specificat de producător.1.6.2. Acces la postul de lucru şi la locurile de intervenţieProducătorul trebuie să prevadă mijloace de acces (scări fixe, scări mobile, pasarele etc.) pentru a permite accesul în condiţii de securitate, în toate amplasamentele folosite pentru operaţiile de producţie, de reglare şi de mentenanţă.1.6.3. Separare de sursele de energieToate maşinile trebuie prevăzute cu mijloace pentru separarea acestora de toate sursele de energie.Aceste mijloace trebuie să fie identificabile cu usurinta. Ele trebuie să poată fi blocate, dacă reconectarea poate periclita persoanele expuse. În cazul maşinilor alimentate cu energie electrica printr-o fişa conectata la o priza, separarea prin scoaterea fisei este suficienta.Mijlocul de separare trebuie să fie, de asemenea, blocabil, dacă operatorul nu are posibilitatea sa verifice permanenta separarii de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces.După separarea de sursele de energie trebuie să fie posibila disiparea normală a oricărei energii remanente sau inmagazinate în circuitele masinii, fără risc pentru persoanele expuse.Prin exceptare de la cerinţele de mai sus, anumite circuite pot rămâne conectate la sursele lor de energie, în scopul, de exemplu, de menţinere a prinderii pieselor, de protejare a informatiei, de iluminare a părţilor interioare etc. În aceste cazuri trebuie luate măsuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului.1.6.4. Intervenţia operatoruluiMaşinile trebuie proiectate, construite şi echipate astfel încât să fie limitată necesitatea intervenţiei operatorului.Dacă intervenţia operatorului nu poate fi evitata, ea trebuie să poată fi efectuată cu usurinta şi în condiţii de securitate.1.6.5. Curatarea părţilor interioareMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât curatarea părţilor interioare care au conţinut substanţe sau preparate periculoase să fie posibila, fără a pătrunde în interiorul lor; de asemenea, orice golire necesară trebuie să fie posibila din exterior. Dacă este absolut imposibil să fie evitata pătrunderea în interiorul masinii, producătorul trebuie să ia măsuri, din faza de construcţie, pentru a se permite efectuarea curatarii cu minimum de pericol.1.7. Mijloace de informare1.7.1. Dispozitive de informareInformaţiile necesare pentru a comanda maşinile trebuie să fie lipsite de ambiguitate şi uşor de înţeles.Ele nu trebuie să fie în cantitate excesiva, pentru a nu suprasolicita operatorul.Dacă sănătatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitata de o defectare în funcţionarea unei maşini nesupravegheate, aceasta trebuie echipata pentru a emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat.1.7.2. Dispozitive de avertizareDacă masina este echipata cu dispozitive de avertizare (cum ar fi dispozitivele de semnalizare etc.), acestea trebuie să fie lipsite de ambiguitate şi uşor de perceput.Operatorul trebuie să aibă posibilitatea sa verifice în orice moment funcţionarea acestor dispozitive de avertizare.Ele trebuie să se conformeze reglementărilor referitoare la culori şi semnalizari de securitate.1.7.3. Avertizare asupra riscurilor remanenteDacă riscurile persista în pofida tuturor măsurilor adoptate sau în cazul riscurilor potenţiale care nu sunt evidente (de exemplu, dulapuri electrice, surse radioactive, descărcarea unui circuit hidraulic, pericol într-o zona nevizibila etc.), producătorul trebuie să prevadă avertizari.Astfel de avertizari trebuie realizate de preferinta, prin pictograme uşor de înţeles şi/sau elaborate în una dintre limbile tarii în care urmează să fie folosită masina, însoţită, la cerere, şi de o exprimare în limbile înţelese de operatori.1.7.4. MarcareToate maşinile trebuie marcate vizibil şi durabil, cel puţin, cu informaţiile următoare:- numele şi adresa producătorului;- marcajul CE (prevăzut în anexa nr. 3);- indicarea seriei sau a tipului;- numărul seriei, dacă exista;- anul de fabricaţie.În plus, dacă masina este construită de producător pentru a fi utilizata într-o atmosfera potenţial exploziva, aceasta informaţie trebuie indicată pe masina.Pe masina trebuie să figureze, de asemenea, informaţii complete referitoare la tipul acesteia şi esenţiale pentru utilizarea ei în condiţii de securitate (de exemplu, viteza maxima a anumitor părţi care se rotesc, diametrul maxim al sculelor care pot fi montate, masa etc.).Dacă o parte a masinii trebuie manipulata în timpul utilizării cu o instalatie de ridicat, masa ei trebuie indicată vizibil, durabil şi fără ambiguitate.Echipamentul interschimbabil la care se referă art. 2 alin. (1) din hotărâre trebuie să cuprindă aceeaşi informaţie.1.7.5. Instrucţiuni a) Toate maşinile trebuie însoţite de instrucţiuni care să includă, cel puţin, următoarele:- o repetare a informaţiilor marcate pe masina, cu excepţia numărului seriei (a se vedea pct. 1.7.4), împreună cu orice informaţie suplimentară necesară pentru a facilita mentenanta (de exemplu, adresele importatorului, unităţile care asigura service-ul etc.);- condiţiile prevăzute pentru utilizare, în sensul pct. 1.1.2c);- postul/posturile de lucru susceptibil/susceptibile de a fi ocupat/ocupate de operatori;- instrucţiuni pentru efectuarea în condiţii de securitate a:- punerii în funcţiune;- funcţionarii;- manipulării, indicandu-se masa masinii şi a diferitelor părţi, care, de regula, trebuie transportate separat;- instalării;- montarii, demontarii;- reglarii;- mentenantei (service şi reparaţii);- instrucţiuni de invatare, dacă sunt necesare;- caracteristicile esenţiale ale sculelor care pot fi montate pe masina, dacă este necesar.Dacă este necesar, instrucţiunile trebuie să avertizeze asupra modurilor în care masina nu trebuie utilizata. b) Instrucţiunile trebuie elaborate în limba română sau în limba unui stat membru al Uniunii Europene de către producător sau de reprezentantul sau autorizat. La punerea în funcţiune, fiecare masina trebuie însoţită de o traducere a instrucţiunilor în limba sau limbile tarii/ţărilor în care masina va fi utilizata şi de instrucţiunile în limba originala. Aceasta traducere trebuie efectuată de către producător sau reprezentantul sau autorizat sau de persoana care introduce masina în zona lingvistica respectiva. Prin derogare de la aceasta cerinţa, instrucţiunile de mentenanţă, pentru uzul personalului specializat angajat al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat, pot fi elaborate numai în una dintre limbile Comunităţii, cunoscute de acel personal. c) Instrucţiunile trebuie să conţină desenele şi schiţele necesare punerii în funcţiune, mentenantei, inspecţiilor, verificării funcţionarii corecte şi, atunci când este necesar, repararii masinii, precum şi toate instrucţiunile utile, în special cele referitoare la securitate. d) Nici o documentaţie în care se descrie masina nu trebuie să fie în contradictie cu instrucţiunile care se referă la aspectele de securitate. Documentaţia tehnica în care se descrie masina trebuie să prezinte informaţii referitoare la emisiile de zgomot aerian menţionate la lit. f) şi, în cazul maşinilor ţinute în mana şi/sau dirijate cu mana, informaţii referitoare la vibratii, asa cum se menţionează la pct. 2.2. e) Dacă este necesar, instrucţiunile trebuie să prezinte cerinţele referitoare la instalarea şi montarea în vederea reducerii zgomotului şi vibratiilor (de exemplu, utilizarea amortizoarelor, tipul şi masa fundaţiei etc.). f) Instrucţiunile trebuie să prezinte următoarele informaţii referitoare la zgomotul aerian emis de masina, fie valoarea reală, fie valoarea stabilită pe baza masurarilor efectuate pe o masina identică:- nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 70 dB (A); dacă acest nivel nu depăşeşte 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat;- valoarea maxima a presiunii acustice instantanee ponderată C, la posturile de lucru, dacă aceasta depăşeşte 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 f2æPa);- nivelul de putere acustica emis de masina, dacă nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depăşeşte 85 dB (A).În cazul maşinilor de dimensiuni foarte mari, în locul nivelului de putere acustica poate fi specificat nivelul de presiune acustica continuu echivalent în poziţii precizate din jurul masinii.Atunci când nu sunt aplicabile standarde armonizate, nivelurile acustice trebuie măsurate utilizându-se cea mai adecvată metoda de măsurare pentru masina.Producătorul trebuie să indice condiţiile de funcţionare a masinii în timpul masurarilor şi metodele care au fost folosite pentru măsurare.Dacă postul/posturile de lucru nu a/au fost definit/definite sau nu poate/pot fi definit/definite, nivelurile de presiune acustica trebuie măsurate la o distanta de 1 m de suprafaţa masinii şi la o înălţime de 1,60 m faţă de sol sau de platforma de acces. Trebuie indicate poziţia şi valoarea maxima a presiunii acustice. g) Dacă producătorul prevede utilizarea masinii într-o atmosfera potenţial exploziva, instrucţiunile trebuie să prezinte toate informaţiile necesare. h) În cazul maşinilor care au fost prevăzute a fi utilizate şi de operatori neprofesionisti, formularea şi tehnoredactarea instrucţiunilor de utilizare trebuie făcute cu luarea în considerare, în afară de respectarea celorlalte cerinţe de securitate menţionate mai sus, a nivelului general de pregătire şi perspicacitate care poate fi regasit, de regula, la astfel de operatori.2. Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate suplimentare pentru anumite categorii de maşini2.1. Maşini agroalimentareDacă masina este destinată pentru prepararea şi procesarea alimentelor (de exemplu: încălzire, refrigerare, topire, spalare, manipulare, ambalare, depozitare, transport şi distribuţie), ea trebuie proiectata şi construită astfel încât să se evite orice risc de infectare, imbolnavire sau contaminare şi trebuie să respecte următoarele reguli de igiena: a) materialele în contact sau prevăzute sa vina în contact cu alimentele trebuie să satisfacă condiţiile stabilite în reglementările specifice. Masina trebuie proiectata şi construită astfel încât aceste materiale să poată fi curatate înainte de fiecare utilizare; b) toate suprafeţele, inclusiv imbinarile lor, trebuie să fie netede şi nu trebuie să prezinte nici rugozitati, nici cavitati care pot retine materialele organice; c) asamblarile trebuie proiectate astfel încât proeminentele, muchiile şi colturile să fie reduse la minimum. Se recomanda ca ele să fie realizate prin sudare sau prin lipire continua. Suruburile, capetele de suruburi şi niturile nu trebuie utilizate, cu excepţia cazurilor care nu pot fi evitate din punct de vedere tehnic; d) toate suprafeţele în contact cu alimentele trebuie să poată fi curatate şi dezinfectate cu usurinta, eventual după înlăturarea cu usurinta a părţilor demontabile. Suprafeţele interioare trebuie să fie curbate cu o raza suficienta pentru a permite curatarea completa; e) lichidele care provin din alimente, precum şi fluidele de curatat, dezinfectat sau clatit trebuie să poată fi evacuate din masina fără sa intalneasca obstacole (eventual în poziţia "curatare"); f) maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie evitata pătrunderea oricărui lichid ori vietati, în special insecte, sau orice acumulare de materie organică în zonele care nu pot fi curatate (de exemplu, pentru maşinile care nu sunt montate pe picioare sau pe role, prin prevederea unei etansari între masina şi soclul acesteia, prin utilizarea de asamblari etanse etc.); g) masina trebuie proiectata şi construită astfel încât nici o substanţa auxiliara (de exemplu, lubrifianţi etc.) sa nu poată veni în contact cu alimentele. Dacă este necesar, masina trebuie proiectata şi construită astfel încât să permită verificarea permanenta a acestei cerinţe.InstrucţiuniÎn plus faţă de informaţiile stabilite la cap. 1, instrucţiunile trebuie să indice produsele şi metodele recomandate pentru curatare, dezinfectare şi clatire (nu numai pentru zonele uşor accesibile, ci şi pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil, cum ar fi conductele, care trebuie curatate în situ).2.2. Maşini portabile ţinute în mana şi/sau dirijate cu manaMaşinile portabile ţinute în mana şi/sau dirijate cu mana trebuie să se conformeze cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate următoare:- în funcţie de tipul masinii, acestea trebuie prevăzute cu o suprafaţa de prindere de mărime suficienta şi cu un număr suficient de manere şi suporturi corect dimensionate, dispuse astfel încât să asigure stabilitatea masinii, în condiţiile de funcţionare prevăzute de producător;- cu excepţia cazurilor în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci când exista o comanda independenta, maşinile ale căror manere nu pot fi eliberate în deplina securitate trebuie prevăzute cu organe de comanda pentru pornire şi oprire, dispuse astfel încât să poată fi acţionate de operator fără ca acesta sa trebuiasca sa elibereze manerele;- trebuie proiectate, construite sau echipate astfel încât să se elimine riscurile de pornire accidentala şi/sau de continuare a funcţionarii, după ce operatorul a eliberat manerele. Dacă aceasta cerinţa nu este realizabila din punct de vedere tehnic, trebuie să fie luate măsuri echivalente;- maşinile portabile ţinute în mana trebuie proiectate şi construite astfel încât să permită, dacă este necesar, observarea vizuala a contactului sculei cu materialul de prelucrat.InstrucţiuniInstrucţiunile trebuie să prezinte următoarea informaţie referitoare la vibratiile transmise de maşinile ţinute în mana sau dirijate cu mana:- valoarea radacinii medii patrate ponderate a acceleratiei la care sunt expuse membrele superioare, dacă ea depăşeşte 2,5 m/sý, determinata printr-o metoda de încercare adecvată. Dacă acceleratia nu depăşeşte 2,5 m/sý, aceasta situaţie trebuie menţionată.Dacă nu exista o metoda de încercare aplicabilă, producătorul trebuie să indice metodele de măsurare şi condiţiile în care masurarile trebuie efectuate.2.3. Maşini pentru prelucrarea lemnului şi materialelor similareMaşinile pentru prelucrarea lemnului şi maşinile pentru prelucrarea materialelor cu caracteristici fizice şi tehnologice similare cu cele ale lemnului, cum ar fi: pluta, osul, cauciucul dur, materialul plastic dur şi alte materiale tari similare, trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe de sănătate şi securitate: a) masina trebuie proiectata, construită sau echipata astfel încât piesa de prelucrat să poată fi pozitionata şi ghidata în condiţii de securitate; dacă piesa este ţinuta cu mana, pe un banc de lucru, acesta trebuie să asigure o stabilitate suficienta în timpul lucrului şi sa nu stânjenească manipularea piesei; b) dacă masina este susceptibilă să fie utilizata în condiţii care implica riscul ejectarii unor piese de lemn, ea trebuie proiectata, construită, echipata astfel încât să fie eliminata ejectarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejectarea sa nu genereze riscuri pentru operator şi/sau persoanele expuse; c) masina trebuie echipata cu o frana automată care să oprească scula într-un timp suficient de scurt dacă exista un risc de contact cu scula în timpul mersului în gol; d) dacă scula este incorporată într-o masina care nu este în întregime automată, aceasta trebuie proiectata şi construită astfel încât sa elimine sau sa reducă riscul de leziune grava, de exemplu, utilizând portscule cu secţiune circulara, restrangand adâncimea de tăiere etc.3. Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate pentru prevenirea pericolelor specifice datorate mobilitatii maşinilorMaşinile care prezintă pericole datorate mobilitatii trebuie proiectate şi construite astfel încât sa corespundă cerinţelor enunţate în continuare.Riscurile datorate mobilitatii exista întotdeauna pentru maşinile autopropulsate, tractate sau impinse ori care sunt transportate de alte maşini sau de tractoare a căror funcţionare se desfăşoară în spaţiile de lucru şi necesita în timpul lucrului fie mobilitate, fie o deplasare continua sau semicontinua între poziţiile de lucru fixe succesive.Riscurile datorate mobilitatii pot exista, de asemenea, în cazul maşinilor a căror funcţionare se desfăşoară fără deplasare, dar care pot fi echipate astfel încât să poată fi deplasate mai uşor dintr-un loc în altul (maşini prevăzute cu roti, rotile, patine etc. sau amplasate pe suporturi, carucioare etc.).În vederea verificării dacă motocultoarele sau motofrezele prezintă riscuri pentru persoanele expuse, producătorul sau reprezentantul autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de masina.3.1. Generalitati3.1.1. DefiniţiePrin conducător se înţelege operatorul care este însărcinat şi este răspunzător pentru deplasarea masinii.Conducătorul poate fi transportat de masina sau poate să însoţească masina pe jos ori poate dirija masina prin comanda de la distanta (cabluri, radio etc.).3.1.2. IluminatMaşinile autopropulsate prevăzute de producător pentru a fi utilizate în locuri intunecoase trebuie dotate cu un sistem de iluminat adecvat activităţii care trebuie desfăşurată, fără a încalcă prevederile altor reglementări aplicabile (reglementări rutiere, reguli de navigaţie etc.).3.1.3. Proiectarea maşinilor pentru a usura manevrarea acestoraÎn timpul manevrarii masinii şi/sau a părţilor sale nu trebuie să existe posibilitatea producerii unor deplasări neaşteptate sau de pericole datorate instabilitatii, dacă masina şi/sau părţile sale sunt manevrate conform instrucţiunilor producătorului.3.2. Locuri de muncă3.2.1. Post de conducere a maşinilorPostul de conducere a maşinilor trebuie proiectat ţinându-se seama de principiile ergonomice. Pot fi prevăzute doua sau mai multe posturi de conducere şi, în astfel de cazuri, fiecare post de conducere trebuie dotat cu toate comenzile necesare. Dacă exista mai mult de un post de conducere, masina trebuie proiectata astfel încât utilizarea unuia dintre ele sa excludă utilizarea celorlalte, cu excepţia comenzilor pentru oprirea de urgenta. Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să fie astfel încât conducătorul să poată manevra masina şi uneltele sale, conform condiţiilor de utilizare prevăzute, în deplina securitate, atât pentru el, cat şi pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilitatii directe insuficiente.Maşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât în postul de conducere sa nu existe riscuri pentru conducător şi pentru operatorii de la bord, care să se datoreze contactului cu rotile sau senilele.Postul de conducere trebuie proiectat şi construit astfel încât să se evite riscurile pentru sănătate datorate evacuarii gazelor şi/sau lipsei de oxigen.Postul de conducere al conducătorului transportat trebuie proiectat şi construit astfel încât să poată fi echipat cu o cabina, dacă dimensiunile permit. În acest caz trebuie prevăzut în cabina un loc destinat afişării instrucţiunilor necesare conducătorului şi/sau operatorilor. Postul de conducere trebuie să fie echipat cu o cabina adecvată, dacă exista un risc datorat unui mediu periculos.Dacă masina este prevăzută cu cabina, aceasta trebuie proiectata, construită şi/sau echipata astfel încât să asigure conducătorului condiţii bune de lucru şi sa-l protejeze împotriva oricărui pericol care poate aparea (de exemplu: încălzire şi ventilare necorespunzătoare, vizibilitate necorespunzătoare, zgomot şi vibratii excesive, căderea de obiecte, pătrunderea diferitelor obiecte, rasturnare etc.). Ieşirea trebuie să permită o evacuare rapida. Mai mult, trebuie prevăzută o ieşire de urgenta, situata într-o direcţie diferita de cea a iesirii curente.Materialele utilizate pentru cabina şi pentru amenajarea acesteia trebuie să fie rezistente la foc.3.2.2. ScaunScaunul conducătorului oricărei maşini trebuie să asigure stabilitate conducătorului şi să fie proiectat conform principiilor ergonomice. Scaunul trebuie proiectat astfel încât sa reducă vibratiile transmise conducătorului la cel mai scăzut nivel care poate fi realizat în mod rezonabil. Mijloacele de fixare a scaunului trebuie să reziste la toate solicitarile la care sunt supuse, inclusiv în eventualitatea rasturnarii. Dacă nu exista podea sub picioarele conducătorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante.Dacă masina este prevăzută cu o structura de protecţie în caz de rasturnare, scaunul trebuie echipat cu o centura de siguranţă sau cu un dispozitiv echivalent care să-l ţină pe conducător fixat de scaun, fără a-l împiedica să efectueze miscarile necesare conducerii sau orice alte miscari cauzate de suspensie.3.2.3. Alte locuri de muncăDacă condiţiile de utilizare prevăd ca, în afară de conducător, să fie transportaţi sau sa lucreze pe masina, ocazional ori permanent, alţi operatori, trebuie prevăzute locuri adecvate care să permită să fie transportaţi sau sa lucreze fără riscuri, în particular fără risc de cadere.Dacă condiţiile de lucru permit, aceste locuri de muncă trebuie prevăzute cu scaune.Dacă postul de conducere trebuie echipat cu cabina, celelalte locuri de muncă trebuie, de asemenea, protejate împotriva pericolelor care au justificat protejarea postului de conducere.3.3. Comenzi3.3.1. Organe de comandaDin postul de conducere conducătorul trebuie să poată acţiona toate organele de comanda necesare funcţionarii masinii, exceptând funcţiile care pot fi activate, în condiţii de securitate, numai prin intermediul organelor de comanda amplasate în afară postului de conducere.Aceasta exceptare se referă, în special, la alte locuri de muncă decât postul de conducere, pentru care sunt responsabili alţi operatori decât conducătorul sau pentru cazul în care conducătorul trebuie să-şi părăsească postul de conducere pentru efectuarea manevrei în condiţii de securitate.Dacă exista pedale, acestea trebuie proiectate, construite şi dispuse astfel încât să poată fi acţionate de conducător în condiţii de securitate, cu riscuri minime de confuzie; ele trebuie să prezinte o suprafaţa antiderapanta şi să fie uşor de curatat.Dacă actionarea lor poate comporta pericole, mai ales miscari periculoase, organele de comanda ale masinii, cu excepţia celor cu poziţii prestabilite, trebuie să revină în poziţia neutra, imediat ce operatorul încetează actionarea lor.În cazul maşinilor cu roti, mecanismul de direcţie trebuie proiectat şi construit astfel încât sa reducă forta miscarilor bruste ale volanului sau ale levierului de direcţie, care rezultă din socurile primite de rotile directoare.Orice comanda de blocare a diferentialului trebuie proiectata şi dispusă astfel încât să permită deblocarea diferentialului atunci când masina se afla în mişcare.Ultima fraza de la pct. 1.2.2 nu se aplică funcţiei de mobilitate.3.3.2. Pornire/deplasareMaşinile autopropulsate cu conducător transportat trebuie echipate astfel încât sa împiedice pornirea motorului de către persoane neautorizate.Deplasarea maşinilor autopropulsate cu conducător transportat trebuie să fie posibila numai dacă conducătorul se afla la postul sau de comanda.Dacă, în vederea funcţionarii, masina trebuie echipata cu dispozitive care îi depăşesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de călare, brate de macara etc.), atunci conducătorul trebuie să dispună de mijloace care să-i permită verificarea cu usurinta, înainte de deplasarea masinii, ca respectivele dispozitive se afla într-o poziţie definită care să-i permită deplasarea în condiţii de securitate. Aceasta cerinţa se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte părţi ale masinii, care, pentru a-i permite o deplasare în condiţii de securitate, trebuie să se afle în poziţii definite şi, dacă este necesar, blocate.Atunci când este realizabil din punct de vedere tehnic şi economic, deplasarea masinii trebuie să fie condiţionată de poziţiile de securitate ale părţilor menţionate mai sus.În timpul pornirii motorului nu trebuie să fie posibila deplasarea masinii.3.3.3. Funcţia de deplasareFără a încalcă cerinţele privind circulaţia rutiera, maşinile autopropulsate şi remorcile lor trebuie să îndeplinească cerinţele de reducere a vitezei, de oprire, de franare şi de imobilizare, astfel încât să prezinte securitate în toate condiţiile de funcţionare, de sarcina, de viteza, de stare a terenului şi de declivitate prevăzute de producător şi sa corespundă situaţiilor intalnite în utilizarea normală.Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a incetini şi de a opri masina autopropulsata prin intermediul unui dispozitiv principal. Dacă condiţiile de securitate o cer, în cazul defectării dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesară pentru actionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un dispozitiv de ajutor pentru incetinire şi oprire, cu comenzi complet independente şi uşor accesibile.Dacă, pentru asigurarea securităţii, este necesară imobilizarea masinii stationate, trebuie prevăzut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele menţionate la alin. 2, cu condiţia să fie numai mecanic.Masina comandata de la distanta trebuie proiectata şi construită astfel încât să se oprească automat în cazul în care conducătorul a pierdut controlul acesteia.Funcţiei de deplasare nu i se aplică prevederile pct. 1.2.4.3.3.4. Deplasarea masinii comandate de conducătorul pedestruDeplasarea masinii autopropulsate comandate de conducător pedestru trebuie să fie posibila numai printr-o acţiune continua a conducătorului asupra organului de comanda corespunzător. În special, deplasarea nu trebuie să fie posibila în timpul pornirii motorului.Sistemele de comanda ale masinii cu conducător pedestru trebuie proiectate astfel încât sa reducă la minimum pericolele datorate deplasarii neaşteptate a masinii spre conducător, în special pericolele: a) de strivire; b) de accidentare din cauza sculelor rotative.Mai mult, viteza normală de deplasare a masinii trebuie să fie compatibila cu viteza de deplasare a conducătorului pedestru.În cazul masinii pe care poate fi montata o unealta rotativa, nu trebuie să fie posibil să fie actionata aceasta unealta atunci când se comanda mersul înapoi, cu excepţia cazului în care deplasarea masinii rezultă din miscarea uneltei.În acest ultim caz viteza pentru mersul înapoi trebuie să fie astfel încât sa nu prezinte pericol pentru conducător.3.3.5. Defectarea circuitului de comandaO defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirectie, dacă el este prevăzut, nu trebuie să împiedice dirijarea masinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia.3.4. Protejarea faţă de pericolele mecanice3.4.1. Miscari necomandateAtunci când o parte a masinii a fost oprită, orice abatere a sa de la poziţia de oprire - datorată oricărei alte cauze decât actionarea organelor de comanda - trebuie să fie astfel încât sa nu constituie un pericol pentru persoanele expuse.Masina trebuie proiectata, construită şi, dacă este cazul, montata pe suportul sau mobil astfel încât să se asigure ca în timpul deplasarii oscilatiile necontrolate ale centrului sau de greutate nu-i afectează stabilitatea sau nu-i produc eforturi excesive în structura.3.4.2. Risc de rupere în timpul funcţionariiPărţile maşinilor care se rotesc cu viteze mari şi care, în pofida măsurilor luate, se pot sparge sau dezintegra trebuie să fie montate şi prevăzute cu carcase astfel încât, în caz de spargere ori de rupere, fragmentele lor să fie reţinute sau, dacă acest lucru nu este posibil, sa nu poată fi ejectate către postul de conducere şi/sau locurile de muncă.3.4.3. RasturnareDacă, în cazul unei maşini autopropulsate cu conducător transportat şi, eventual, operatori transportaţi, exista riscul rasturnarii, masina trebuie proiectata şi prevăzută cu puncte de ancorare care să-i permită acesteia să fie echipata cu o structura de protecţie pentru combaterea efectelor rasturnarii (ROPS).Aceasta structura trebuie să fie astfel încât, în caz de rasturnare, sa garanteze conducătorului transportat şi, eventual, operatorilor transportaţi un volum limita de deformare (DLV).Pentru a verifica dacă structura îndeplineşte cerinţa menţionată la alin. 2, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structura.În plus, trebuie prevăzute cu o structura de protecţie pentru combaterea efectelor rasturnarii maşinile pentru lucrări terasiere cu o putere peste 15 kW, indicate mai jos:- încărcătoare pe senile sau pe roti;- încărcătoare cu cupa intoarsa;- tractoare pe senile sau pe roti;- screpere cu sistem de autoincarcare sau fără;- gredere;- dumpere articulate.3.4.4. Caderi de obiecteDacă în cazul unei maşini cu conducător transportat şi, eventual, operatori transportaţi exista riscuri datorate caderii obiectelor şi materialelor, masina trebuie proiectata şi prevăzută, dacă dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care să-i permită echiparea ei cu o structura de protecţie pentru combaterea efectelor caderilor de obiecte (FOPS).Aceasta structura trebuie să fie astfel încât, în cazul caderilor de obiecte sau de materiale, sa garanteze operatorilor transportaţi un volum de deformare limita (DLV) adecvat.Pentru a verifica dacă respectiva structura îndeplineşte cerinţa menţionată la alin. 2, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structura.3.4.5. Mijloace de accesMijloacele de sprijin pentru mâini şi treptele trebuie proiectate, construite şi dispuse astfel încât operatorii să le utilizeze instinctiv şi sa nu recurgă în acest scop la organele de comanda.3.4.6. Dispozitive de remorcareToate maşinile utilizate pentru remorcare sau destinate să fie remorcate trebuie echipate cu dispozitive de remorcare sau de cuplare proiectate, construite şi dispuse astfel încât să asigure cuplarea şi decuplarea uşoară şi în condiţii de securitate şi sa împiedice decuplarea accidentala în timpul utilizării.În măsura în care sarcina de pe bara de remorcare o necesita, aceste maşini trebuie echipate cu un suport cu suprafaţa de sprijin adaptată la sarcina şi la sol.3.4.7. Transmiterea puterii între masina autopropulsata (sau tractor) şi masina receptoareArborii de transmisie cu articulatii cardanice care fac legătură între o masina autopropulsata (sau tractor) şi primul lagar fix al unei maşini receptoare trebuie prevăzuţi cu mijloace de protecţie pe toată lungimea arborelui şi a articulatiilor sale cardanice.Priza de putere a masinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie prevăzută fie cu un protector fixat pe masina autopropulsata (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care să asigure o protecţie echivalenta.La masina tractata arborele receptor trebuie închis într-o carcasa de protecţie, fixată pe masina.Limitatoarele de moment sau rotile libere pot echipa transmisiile cu articulatii cardanice numai înspre partea de cuplare a transmisiei cu masina receptoare. Arborele de transmisie cu articulatie cardanica trebuie marcat conform sensului de montaj.Orice masina tractata, a carei funcţionare necesita existenta unui arbore de transmisie care să o cupleze la masina autopropulsata sau la un tractor, trebuie să posede un astfel de sistem de sustinere a arborelui de transmisie astfel încât, dacă masina se decupleaza, arborele de transmisie şi protectorul asociat sa nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a masinii.Părţile exterioare ale protectorului trebuie proiectate, construite şi dispuse astfel încât sa nu se roteasca o dată cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie să acopere transmisia cardanica până la extremitatile furcilor interioare, în cazul articulatiilor cardanice simple şi cel puţin până în centrul articulatiei sau articulatiilor exterioare, în cazul articulatiilor cardanice de "unghi mare".Dacă producătorul a prevăzut mijloace de acces spre locurile de muncă în apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanica, el trebuie să se asigure ca protectorii asociaţi arborelui, asa cum au fost descrisi în alin. 6, nu pot servi drept trepte, cu excepţia cazului în care au fost proiectati şi construiti în acest scop.3.4.8. Părţi de transmisie mobileCa derogare de la prevederile pct. 1.3.8. A, în cazul motoarelor cu ardere interna nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la părţile mobile în compartimentul motor, să fie prevăzuţi cu dispozitive de blocare, dacă deschiderea lor este posibila ori cu ajutorul unei scule sau cu al unei chei ori printr-un organ de comanda amplasat la postul de conducere, iar acesta din urma se afla într-o cabina complet închisă şi dotată cu un sistem de închidere pentru a împiedica accesul neautorizat.3.5. Protejarea împotriva altor pericole3.5.1. Baterii de acumulatoriLocasul bateriei trebuie construit şi amplasat, iar bateria trebuie instalata astfel încât să se reducă la minimum posibilitatea de stropire cu electrolit a operatorului, în cazul rasturnarii şi/sau în vederea evitării acumularii de vapori în locurile ocupate de operatori.Masina trebuie proiectata şi construită astfel încât bateria să poată fi deconectata cu ajutorul unui dispozitiv uşor accesibil, prevăzut în acest scop.3.5.2. IncendiuÎn funcţie de pericolele anticipate de producător în timpul utilizării şi dacă dimensiunile masinii permit, aceasta trebuie:- sau să permită echiparea cu extinctoare uşor accesibile;- sau să fie echipata cu sisteme extinctoare integrate în masina.3.5.3. Emisii de pulberi, gaze etc.Dacă astfel de pericole exista, echipamentul de reţinere menţionat la pct. 1.5.13 poate fi înlocuit cu alte mijloace ca, de exemplu, precipitarea în jet de apa pulverizata. Prevederile alin. 2 şi 3 de la pct. 1.5.13 nu se aplică atunci când funcţia principala a masinii este de pulverizare a produselor.3.6. Mijloace de informare3.6.1. Inscripţii şi avertizareMasina trebuie prevăzută cu mijloace de semnalizare şi/sau cu plăcuţe cu instrucţiuni referitoare la utilizare, reglare şi mentenanta, de fiecare data când este necesar, pentru a asigura sănătatea şi securitatea persoanelor expuse. Ele trebuie alese, proiectate şi construite astfel încât să fie vizibile cu usurinta şi să fie durabile.Fără a încalcă cerinţele care trebuie respectate la deplasarea pe drumurile publice, masina cu conducător transportat trebuie dotată cu următoarele echipamente:- un dispozitiv de avertizare acustica pentru avertizarea persoanelor expuse;- un sistem de avertizare luminoasa care să corespundă condiţiilor de utilizare prevăzute, cum ar fi: lanternele stop, lanternele pentru mersul înapoi şi farurile giroscopice. Aceasta ultima condiţie nu se aplică maşinilor destinate exclusiv lucrărilor subterane şi care nu poseda energie electrica.Maşinile comandate de la distanta care, în condiţii de utilizare normale, expun persoanele la pericole de lovire sau de strivire, trebuie prevăzute cu mijloace adecvate de semnalizare a deplasarii sau cu mijloace de protecţie adecvate pentru persoanele expuse acestor pericole.Aceleaşi măsuri se aplică şi în cazul maşinilor a căror utilizare implica repetarea sistematica a deplasarii înainte şi înapoi, de-a lungul aceleiaşi axe, iar spatele masinii nu este vizibil, în mod direct, conducătorului.Maşinile trebuie construite astfel încât sa nu poată fi scoase din funcţiune, în mod neintentionat, toate dispozitivele de avertizare şi semnalizare. Dacă este esenţial pentru asigurarea securităţii, astfel de dispozitive trebuie prevăzute cu mijloace de control al bunei funcţionari, iar defectarea lor trebuie să fie semnalizata operatorului.Dacă deplasarea masinii sau a uneltelor sale prezintă un pericol deosebit, trebuie prevăzute inscripţii pe masina pentru a avertiza împotriva apropierii de aceasta în timpul funcţionarii; inscripţiile trebuie să fie lizibile de la o distanta suficienta, pentru a se asigura securitatea persoanelor care se pot afla în apropiere.3.6.2. MarcareMarcajele minime menţionate la pct. 1.7.4 trebuie suplimentate cu următoarele:- putere nominală, exprimată în kilowati;- masa, în kilograme, în configuraţia cea mai uzuală şi, dacă este cazul:- forta maxima de tracţiune la carlig, prevăzută de producător, în newtoni;- forta verticala maxima pe carlig, prevăzută de producător, în newtoni.3.6.3. InstrucţiuniÎn afară cerinţelor minime menţionate la pct. 1.7.5, instrucţiunile trebuie să conţină următoarele informaţii: a) în ceea ce priveşte vibratiile generate de masina, fie valoarea efectivă, fie o valoare stabilită pe baza masurarilor efectuate pe o masina identică:- valoarea eficace ponderată a acceleratiei la care sunt supuse membrele superioare, dacă aceasta depăşeşte 2,5 m/sý; dacă ea nu depăşeşte 2,5 m/sý, aceasta informaţie trebuie precizată;- valoarea eficace ponderată a acceleratiei la care este supus corpul (picioarele sau sezutul), dacă aceasta depăşeşte 0,5 m/sý; dacă ea nu depăşeşte 0,5 m/sý, aceasta informaţie trebuie precizată.Dacă nu se aplică standardele armonizate, vibratia trebuie masurata utilizându-se metoda cea mai adecvată pentru masina în cauza.Producătorul trebuie să indice condiţiile de funcţionare a masinii în timpul masurarii şi metodele utilizate pentru efectuarea masurarilor; b) în cazul maşinilor care permit utilizări diferite, în funcţie de echipamentul folosit, producătorul masinii de baza pe care pot fi montate echipamentele interschimbabile şi producătorul acestora din urma trebuie să furnizeze informaţiile necesare pentru a permite montarea şi utilizarea echipamentului în condiţii de securitate.4. Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate pentru prevenirea pericolelor specifice datorate operaţiilor de ridicareMaşinile care prezintă pericole datorate operaţiilor de ridicare, în principal pericole legate de căderea sarcinii şi de coliziuni sau pericole de balansare cauzate de manipularea sarcinii, trebuie proiectate şi construite astfel încât sa corespundă cerinţelor esenţiale prezentate mai jos.Riscurile datorate unei operaţii de ridicare exista, în special, în cazul maşinilor destinate sa deplaseze o sarcina unitară în acelaşi timp cu modificarea nivelului în timpul deplasarii. Sarcina poate fi constituită din obiecte, materiale sau mărfuri.4.1. Generalitati4.1.1. Definiţii: a) dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii - componentele sau echipamentele nefixate la masina şi care sunt dispuse între masina şi sarcina sau pe sarcina în scopul prinderii ei; b) accesorii pentru dispozitive de legare - elementele care servesc la realizarea unei legături, cum ar fi: carlige cu ochi, zale de lant, inele, inele cu tija etc.; c) sarcina ghidata - sarcina care este deplasata integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile şi a carei poziţie este determinata prin puncte fixe; d) coeficient de siguranţă - raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător, până la care o piesa a echipamentului, un dispozitiv de legare sau de prindere ori o masina este capabilă sa o menţină, şi valoarea sarcinii maxime de utilizare marcată pe echipament, pe dispozitivul de legare sau, respectiv, pe masina; e) coeficient de încercare - raportul matematic dintre sarcina utilizata pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice pentru o piesa a echipamentului, un dispozitiv de legare ori de prindere sau o masina şi sarcina maxima de utilizare marcată pe piesa echipamentului, dispozitivului de prindere, pe dispozitivul de legare sau pe masina; f) încercare statica - încercarea în cursul căreia masina sau dispozitivul de prindere este verificata/verificat iniţial, apoi supusă/supus unei forte egale cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu coeficientul de încercare corespunzător, după care, la încetarea forţei, este verificata/verificat pentru a se asigura că nu s-a produs nici o deteriorare; g) încercare dinamica - încercarea în cursul căreia masina este pusă sa funcţioneze în toate situaţiile posibile, la sarcina maxima de utilizare, cu luarea în considerare a comportamentului dinamic al acesteia, în vederea verificării funcţionarii corecte a masinii şi a elementelor de securitate.4.1.2. Protejarea faţă de pericole mecanice4.1.2.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitateMaşinile trebuie proiectate şi construite astfel încât stabilitatea cerută la pct. 1.3.1 să fie asigurată atât în timpul funcţionarii, cat şi în afară ei, inclusiv în toate fazele de transport, montare şi demontare, în cursul defectarilor previzibile ale componentelor, precum şi în cursul efectuării încercărilor, dacă acestea sunt executate conform instrucţiunilor din manualul de instrucţiuni.În acest scop, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să utilizeze mijloace de verificare corespunzătoare; în special, pentru stivuitoarele autopropulsate cu posibilităţi de ridicare peste 1,80 m, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să efectueze o încercare de stabilitate pe platforma sau o încercare similară ori să aibă efectuate astfel de încercări pentru fiecare tip de stivuitor autopropulsat.4.1.2.2. Ghidaje şi cai de rulareInstalaţiile de ridicat trebuie prevăzute cu dispozitive care să acţioneze asupra ghidajelor sau căilor de rulare, în scopul prevenirii deraierilor.Dacă deraierea se produce totuşi, în pofida existenţei unor astfel de dispozitive sau în cazul defectării unui element de ghidare ori de rulare, trebuie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea echipamentului, componentelor sau sarcinii ori răsturnarea instalaţiei.4.1.2.3. Rezistenta mecanicăMaşinile, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii şi componentele amovibile trebuie să poată rezista la solicitarile la care sunt supuse, atât în timpul funcţionarii, cat şi, dacă este cazul, când nu funcţionează, în condiţiile de instalare şi funcţionare prevăzute de producător şi în toate configuratiile specifice masinii, ţinându-se seama, atunci când este cazul, de efectele factorilor atmosferici şi de eforturile exercitate de persoane. Aceasta cerinţa trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită în timpul transportului, montarii şi demontarii.Maşinile şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie evitate defectarile datorate oboselii sau uzurii, ţinându-se seama de utilizarea prevăzută a acestora.Materialele folosite trebuie alese luându-se în considerare mediile de utilizare prevăzute de producător, în special în ceea ce priveşte coroziunea, abraziunea, socurile, fragilitatea la frig şi imbatranirea.Maşinile şi dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie proiectate şi construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la încercările statice, fără a prezenta deformari sau defectari evidente.Calculul trebuie să ţină seama de valorile coeficientului de încercare statica ales, astfel încât să se poată garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de încercare are, în general, următoarele valori: a) pentru maşinile acţionate manual şi dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5; b) pentru alte maşini: 1,25.Maşinile trebuie să fie proiectate şi construite pentru a putea suporta, fără a se defecta, încercările dinamice efectuate cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu coeficientul de încercare dinamica. Acest coeficient de încercare dinamica este ales astfel încât sa garanteze un nivel de securitate adecvat; în general, acest coeficient este egal cu 1,1.Încercările dinamice trebuie efectuate pe o masina pregatita sa funcţioneze în condiţii normale de utilizare. Ca o regulă generală, încercările trebuie efectuate la vitezele nominale stabilite de producător. Dacă circuitul de comanda al masinii permite mai multe miscari simultane (de exemplu, rotirea şi deplasarea sarcinii), încercările trebuie efectuate în condiţiile cele mai defavorabile, adică, ca regula generală, prin combinarea miscarilor.4.1.2.4. Scripeti, tamburi, lanturi şi cabluriDiametrul scripetilor, tamburilor şi rolelor trebuie să fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.Tamburii şi rolele trebuie proiectate, construite şi instalate astfel încât cablurile sau lanţurile cu care sunt echipate să se poată infasura fără a cădea.Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau susţinerea sarcinii nu trebuie să prezinte nici o matisare, cu excepţia extremitatilor (matisarile sunt tolerate în instalaţiile care sunt prevăzute, prin proiect, să fie modificate regulat, în funcţie de necesităţile de utilizare). Coeficientul de siguranţă al întregului cablu şi al extremitatilor este ales astfel încât sa garanteze un nivel corespunzător de securitate; ca regula generală, acest coeficient este egal cu 5.Coeficientul de siguranţă al lanturilor de ridicare este ales astfel încât sa garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regula generală, acest coeficient este egal cu 4.Pentru a verifica dacă este asigurat coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de lant şi de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii şi pentru fiecare tip de capăt de cablu.4.1.2.5. Accesorii pentru dispozitivele de legareAccesoriile pentru dispozitivele de legare trebuie dimensionate ţinându-se seama de fenomenele de oboseala şi de procesele de imbatranire pentru un număr de cicluri de funcţionare corespunzător duratei de viaţa prevăzute, precizată în condiţiile de funcţionare ale aplicatiei preconizate.În plus: a) coeficientul de siguranţă al ansamblului cablu metalic/capatul lui este ales astfel încât sa garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regula generală, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie să prezinte nici o matisare sau bucla, în afară celor de la extremitati; b) atunci când sunt utilizate lanturi cu zale sudate, ele trebuie să fie de tipul cu zale scurte. Coeficientul de siguranţă al lanturilor de orice tip este ales astfel încât sa garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regula generală, egal cu 4; c) coeficientul de siguranţă al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricaţie, de dimensiuni şi de utilizare. Acest coeficient este ales astfel încât sa garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regula generală, egal cu 7, cu condiţia ca materialele folosite să fie de foarte buna calitate, iar metoda de fabricaţie să fie corespunzătoare condiţiilor de utilizare prevăzute. În caz contrar, ca regula generală, coeficientul trebuie să fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent.Cablurile şi chingile din fibre textile nu trebuie să prezinte nici un nod, legătură sau matisare, altele decât cele de la extremitatea de legare, cu excepţia elementelor de legare inelare; d) toate componentele metalice ale unei legături ori cele utilizate împreună cu o legătură trebuie să aibă un coeficient de siguranţă ales astfel încât sa garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regula generală, egal cu 4; e) capacitatea maxima la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileşte ţinându-se seama de capacitatea maxima de utilizare a celui mai slab fir, de numărul de fire şi de un factor de reducere care depinde de modul de legare; f) pentru a verifica dacă a fost atins coeficientul de siguranţă adecvat, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări adecvate pentru fiecare tip de componenta menţionată la lit. a), b), c) şi d).4.1.2.6. Controlul miscarilorDispozitivele pentru controlul miscarilor trebuie să acţioneze astfel încât masina pe care sunt instalate să fie menţinută în condiţii de securitate: a) maşinile trebuie proiectate şi echipate cu dispozitive care să menţină amplitudinea miscarilor componentelor lor între limitele specificate. Intrarea în acţiune a acestor dispozitive trebuie, dacă este cazul, să fie precedată de o avertizare; b) dacă mai multe maşini fixe sau care ruleaza pe sine pot fi manevrate simultan, în acelaşi spaţiu în care exista riscuri de ciocnire, maşinile în cauza trebuie proiectate şi construite astfel încât să fie posibila echiparea cu sisteme care să permită evitarea acestor riscuri; c) mecanismele maşinilor trebuie proiectate şi construite astfel încât sarcinile sa nu poată devia în mod periculos sau sa cada liber şi pe neaşteptate, chiar şi în cazul defectării parţiale sau totale a alimentarii cu energie electrica ori atunci când operatorul opreşte funcţionarea masinii; d) în condiţii normale de funcţionare nu trebuie să existe posibilitatea coborarii sarcinii numai sub controlul unei frane cu frictiune, cu excepţia maşinilor la care este necesară funcţionarea în acest mod; e) dispozitivele de prindere trebuie proiectate şi construite astfel încât să se evite căderea neasteptata a sarcinilor.4.1.2.7. Manipularea sarcinilorPoziţia postului de conducere a masinii trebuie stabilită astfel încât să asigure cel mai larg camp vizual de observare a traiectoriilor părţilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane sau echipamente ori cu alte maşini care ar putea fi manevrate în acelaşi timp şi ar fi posibil sa constituie un pericol.Maşinile cu sarcina ghidata, fixate într-un singur loc, trebuie proiectate şi construite astfel încât să se prevină lovirea persoanelor expuse de sarcina sau contragreutate.4.1.2.8. FulgereMaşinile expuse fulgerelor în timpul utilizării trebuie să fie echipate cu un sistem de scurgere la pământ a sarcinilor electrice rezultate.4.2. Cerinţe speciale pentru maşinile cu sursa de energie diferita de forta umană4.2.1. Comenzi4.2.1.1. Post de conducereCerinţele prevăzute la pct. 3.2.1 se aplică, de asemenea, şi pentru maşinile care nu sunt mobile.4.2.1.2. ScaunCerinţele prevăzute la alin. 1 şi 2 ale pct. 3.2.2, precum şi cele prevăzute la pct. 3.2.3 se aplică, de asemenea, maşinilor care nu sunt mobile.4.2.1.3. Organe de comandaOrganele de comanda a deplasarilor maşinilor sau a echipamentelor acestora trebuie să revină în poziţie neutra, imediat ce încetează actionarea lor de către operator. Cu toate acestea, pentru deplasarile parţiale sau totale la care nu exista riscul lovirii sarcinii sau masinii, organele susmenţionate pot fi înlocuite cu organe de comanda care să autorizeze opriri automate la nivelurile prestabilite, fără menţinerea actionarii lor de către operator.4.2.1.4. Controlul sarciniiMasina cu sarcina maxima de utilizare de cel puţin 1.000 kg sau al căror moment de rasturnare este de cel puţin 40.000 Nm trebuie echipate cu dispozitive care să-l avertizeze pe conducător şi sa împiedice deplasarile periculoase ale sarcinii în cazurile:- supraincarcarii instalaţiei:- fie ca rezultat al depăşirii maxime de utilizare;- fie ca rezultat al depăşirii momentelor datorate acestor sarcini;- depăşirii momentelor de rasturnare, ca rezultat al ridicării sarcinii.4.2.2. Instalatie ghidata prin cabluri Cablurile purtătoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtătoare trebuie intinse cu ajutorul contragreutatilor sau al unui dispozitiv care să permită controlul permanent al întinderii.4.2.3. Riscuri pentru persoanele expuse. Mijloace de acces la postul de conducere sau la locurile de intervenţieMaşinile cu sarcina ghidata şi maşinile ale căror suporturi de sarcina urmează un traseu clar definit trebuie echipate cu dispozitive care să prevină orice risc pentru persoanele expuse.Maşinile care deservesc niveluri definite şi la care operatorii pot avea acces la platforma sarcinii, pentru a aranja sau a asigura sarcina, trebuie proiectate şi construite astfel încât să se prevină deplasarea necontrolata a platformei sarcinii, în special, în timpul încărcării sau descărcării.4.2.4. Aptitudine de utilizareLa lansarea masinii pe piaţa sau la prima sa punere în funcţiune, producătorul ori reprezentantul sau autorizat trebuie să asigure, prin luarea de măsuri corespunzătoare sau prin cele deja luate, ca dispozitivele de prindere ori de legare pentru ridicarea sarcinii şi maşinile pregătite pentru a fi utilizate - indiferent de actionarea manuală sau de alt tip - îşi pot îndeplini funcţiile specificate în condiţii de securitate. Măsurile sus-menţionate trebuie să ţină seama de aspectele statice şi dinamice ale instalaţiei.Dacă maşinile nu pot fi montate la sediul producătorului sau reprezentantului sau autorizat, trebuie luate măsuri adecvate la locul de utilizare. În caz contrar, măsurile pot fi luate fie la sediile producătorului, fie la locul de utilizare.4.3. Marcare4.3.1. Lanturi şi cabluriOrice lungime de lant, de cablu sau de chinga, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie să poarte un marcaj sau, dacă nu este posibil, o placa ori un inel nedetasabil, marcate cu numele şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat şi cu referinţa de identificare a certificatului relevant.Certificatul trebuie să conţină informaţiile cerute prin standardele armonizate sau, dacă acestea nu exista, cel puţin următoarele informaţii:- numele producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- sediul producătorului sau reprezentantului sau autorizat, după caz;- o descriere a lantului sau cablului care să cuprindă:- dimensiunile nominale;- construcţia sa;- materialul din care este executat; şi- orice tratament metalurgic special aplicat materialului;- dacă a fost încercat, indicarea standardului utilizat;- sarcina maxima care poate să fie suportată de lant sau de cablu în timpul funcţionarii. Poate fi indicat un interval de valori în funcţie de aplicatiile prevăzute.4.3.2. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarciniiOrice dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să aibă marcate următoarele:- identificarea producătorului;- identificarea materialului (de exemplu: clasificarea internationala), atunci când aceasta informaţie este necesară pentru compatibilitatea dimensionala;- identificarea sarcinii maxime de utilizare;- marcajul CE.În cazul dispozitivelor de legare care includ componente, cum ar fi cablurile şi franghiile, pe care marcarea este imposibila, cerinţele menţionate la primul alineat trebuie înscrise pe o placa sau pe alte mijloace, fixate solid pe dispozitivul de legare.Aceste cerinţe trebuie să fie lizibile şi să fie plasate într-un loc în care să nu fie posibil sa dispara, ca urmare a prelucrării, uzurii etc., sau sa nu compromita rezistenta dispozitivului.4.3.3. MaşiniÎn plus faţă de informaţiile minime prevăzute la pct. 1.7.4, fiecare masina trebuie să poarte informaţii lizibile şi durabile, referitoare la sarcina nominală:(i) afişarea într-o formă nesimbolizata şi vizibila pe echipament, în cazul maşinilor pentru care exista numai o singura valoare posibila;(îi) dacă sarcina nominală depinde de configuraţia masinii, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu o placa ce trebuie să indice, preferabil sub forma de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuratie.Maşinile echipate cu un suport de sarcina, ale cărui dimensiuni permit accesul persoanelor şi a cărui cursa generează un risc de cadere, trebuie să poarte o avertizare clara şi durabila de interzicere a ridicării persoanelor.Aceasta avertizare trebuie să fie vizibila de la fiecare loc în care este posibil accesul.4.4. Instrucţiuni4.4.1. Dispozitive de legare pentru ridicarea sarciniiFiecare dispozitiv de legare pentru ridicarea sarcinii sau lot comercial indivizibil de dispozitive trebuie însoţit de instrucţiuni care să furnizeze cel puţin următoarele informaţii:- condiţiile normale de utilizare;- instrucţiunile pentru utilizare, montare şi mentenanta;- limitele de utilizare (în special pentru dispozitivele care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 4.1.2.6 lit. e).4.4.2. MaşiniÎn plus faţă de prevederile pct. 1.7.5, instrucţiunile trebuie să conţină următoarele informaţii: a) caracteristicile tehnice ale masinii şi, în special:- dacă este posibil, o copie a tabelului cu sarcinile descrise la pct. 4.3.3 (îi);- reactiunile din reazeme sau incastrari şi caracteristicile căilor;- dacă este posibil, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutatilor; b) conţinutul carnetului de urmărire a masinii, dacă el nu este furnizat împreună cu masina; c) îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienta observarii directe a sarcinii de către operator; d) instrucţiunile necesare pentru efectuarea de încercări, înainte de prima punere în funcţiune a maşinilor care nu sunt montate la sediul producătorului, în configuraţia în care urmează a fi utilizate.5. Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate pentru maşinile destinate pentru lucrul în subteranMaşinile destinate pentru lucrul în subteran trebuie proiectate şi construite astfel încât sa corespundă cerinţelor expuse în continuare.5.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitateSusţinerile mecanizate trebuie să fie proiectate şi construite pentru a menţine o direcţie precizată în timpul deplasarii şi a nu aluneca înainte şi în timp ce se deplaseaza sub sarcina şi după ce sarcina a fost înlăturată. Ele trebuie echipate cu ancorari pentru plăcile de capăt ale stalpilor de sustinere hidraulici individuali.5.2. CirculaţieSusţinerile mecanizate trebuie să permită circulaţia nestanjenita a persoanelor expuse.5.3. IluminatNu se aplică cerinţele prevăzute la alin. 3 al pct. 1.1.4.5.4. Organe de comandaOrganele de comanda pentru accelerarea şi franarea maşinilor care se deplaseaza pe sine trebuie să fie acţionate manual. Organul de comanda al dispozitivului "om mort" poate fi totuşi acţionat cu piciorul.Organele de comanda ale susţinerilor mecanizate trebuie proiectate şi dispuse astfel încât să permită ca, în timpul operaţiilor de ripare, operatorii să fie protejati de o sustinere la faţa locului. Organele de comanda trebuie protejate împotriva oricărei declansari neaşteptate.5.5. OprireMaşinile autopropulsate care se deplaseaza pe sine, destinate pentru lucrul în subteran, trebuie echipate cu un dispozitiv "om mort", care să acţioneze asupra circuitului de comanda a deplasarii masinii.5.6. IncendiuCerinţele liniutei a doua de la pct. 3.5.2 sunt obligatorii pentru maşinile care conţin elemente foarte inflamabile.Sistemul de franare al masinii pentru lucrul în subteran trebuie proiectat şi construit astfel încât sa nu producă scantei sau sa genereze incendii.Maşinile cu motor termic pentru lucrul în subteran trebuie echipate numai cu motoare cu ardere interna care utilizează carburanţi cu tensiune de vapori scăzută şi care să excludă orice scanteie de natura electrica.5.7. Emisii de pulberi, gaze etc.Gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere interna nu trebuie să fie evacuate în sus.6. Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate pentru evitarea pericolelor specifice datorate ridicării sau deplasarii de persoaneMaşinile care prezintă pericole datorate ridicării sau deplasarii de persoane trebuie proiectate şi construite astfel încât sa corespundă cerinţelor expuse în continuare.6.1. Generalitati6.1.1. DefiniţiePentru necesităţile prezentului capitol cabina înseamnă dispozitivul în care se pot afla persoane, în scopul de a fi ridicate, coborate sau deplasate.6.1.2. Rezistenta mecanicăCoeficienţii de siguranţă definiţi la cap. 4 sunt inadecvati pentru maşinile destinate ridicării şi deplasarii de persoane şi trebuie să fie, ca regula generală, dublati. Podeaua cabinei trebuie proiectata şi construită astfel încât să ofere spaţiul şi rezistenta corespunzătoare numărului maxim de persoane şi sarcinii maxime de utilizare, stabilite de producător.6.1.3. Controlul sarcinii pentru tipuri de dispozitive acţionate printr-o alta energie decât forta umanăCerinţele pct. 4.2.1.4 se aplică indiferent de valoarea sarcinii maxime de utilizare. Aceste cerinţe nu se aplică maşinilor pentru care producătorul poate demonstra că nu exista riscuri de suprasarcina şi/sau de rasturnare.6.2. Organe de comanda6.2.1. Dacă cerinţele de securitate nu impun alte soluţii:Cabina trebuie, de regula, proiectata şi construită astfel încât persoanele care se afla în interior sa dispună de organe de comanda a miscarilor de ridicare şi de coborare şi, dacă este cazul, de deplasare orizontala a cabinei în raport cu instalatia.Aceste organe de comanda trebuie să aibă prioritate în funcţionare faţă de alte organe de comanda prevăzute pentru comanda aceleiaşi miscari, cu excepţia dispozitivelor de oprire de urgenta.Organele de comanda pentru astfel de miscari trebuie să fie de tipul cu comanda menţinută, cu excepţia maşinilor care deservesc niveluri definite.6.2.2. Dacă o masina de ridicat sau de deplasat persoane poate fi deplasata împreună cu cabina într-o poziţie, alta decât cea de repaus, ea trebuie proiectata şi construită astfel încât persoana sau persoanele situate în cabina sa dispună de mijloace de prevenire a pericolelor care se pot produce prin deplasarea masinii.6.2.3. Maşinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate, construite ori echipate astfel încât viteza excesiva a cabinei sa nu genereze pericole.6.3. Riscuri de cadere a persoanelor din cabina6.3.1. Dacă măsurile prevăzute la pct. 1.5.15 nu sunt adecvate, cabinele trebuie prevăzute cu un număr suficient de puncte de ancorare, pentru numărul persoanelor care pot utiliza cabina, suficient de rezistente pentru legarea echipamentelor individuale de protecţie împotriva caderii.6.3.2. Orice trapa în podea ori în plafon sau în uşile laterale trebuie să se deschidă în sensul în care să prevină orice risc de cadere, în cazul deschiderii neaşteptate.6.3.3. Maşinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate şi construite astfel ca podeaua cabinei sa nu se incline până la poziţia în care să genereze un risc de cadere pentru ocupanti, inclusiv în timpul deplasarii. Podeaua cabinei trebuie să fie antiderapanta.6.4. Riscuri de cadere sau de rasturnare a cabinei6.4.1. Maşinile de ridicat sau de deplasat persoane trebuie proiectate şi construite astfel încât să se prevină căderea sau răsturnarea cabinei.6.4.2. Accelerarea sau franarea cabinei ori a vehiculului purtător, comandate de operator sau declansate printr-un dispozitiv de securitate, în condiţiile sarcinii maxime şi vitezei maxime prevăzute de producător, nu trebuie să genereze nici un pericol pentru persoanele expuse.6.5. MarcareDacă este necesar pentru asigurarea securităţii, cabina trebuie să poarte informaţiile esenţiale relevante.  +  Anexa 2A. Conţinutul declaraţiei de conformitate EC pentru maşini*1)Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat*2); b) descrierea masinii*3); c) toate reglementările pertinente respectate de masina; d) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat şi numărul certificatului de examinare EC de tip; e) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre; f) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre; g) dacă este cazul, referinţe la standarde armonizate; h) dacă este cazul, standardele şi specificaţiile tehnice naţionale care au fost utilizate; i) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat.B. Conţinutul declaraţiei producătorului sau reprezentantului acestuia, conform art. 6 alin. (2) din hotărâreDeclaraţia producătorului prevăzută la art. 6 alin. (3) din hotărâre trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat; b) descrierea masinii sau a părţilor de masina; c) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat şi numărul certificatului de examinare EC de tip; d) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre; e) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre; f) dacă este cazul, referinţe la standarde armonizate; g) menţionarea interdicţiei de punere în funcţiune înainte ca masina în care ea va fi incorporată să fie declarata conformă cu dispoziţiile prezentei hotărâri; h) identificarea persoanei semnatare.C. Conţinutul declaraţiei de conformitate EC pentru componentele de securitate introduse pe piaţa separat*1)Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia*2); b) descrierea componentei de securitate*4); c) funcţia de securitate îndeplinită de componenta de securitate, dacă aceasta nu reiese din descriere; d) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat şi numărul certificatului de examinare EC de tip; e) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat la care a fost transmis dosarul tehnic conform art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. a) din hotărâre; f) dacă este cazul, numele şi adresa organismului notificat care a efectuat verificarea în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. b) din hotărâre; g) dacă este cazul, referinţe la standarde armonizate; h) dacă este cazul, standardele şi specificaţiile tehnice naţionale care au fost utilizate; i) identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului sau autorizat.___________________*1) Aceasta declaraţie trebuie să fie elaborata în aceeaşi limba ca şi instrucţiunile originale [vezi anexa nr. 1, pct. 1.7.5 lit. b)] şi trebuie să fie dactilografiata sau scrisă de mana cu majuscule. Ea trebuie să fie însoţită de o traducere în una dintre limbile oficiale ale ţărilor în care urmează să fie utilizata masina. Traducerea trebuie să fie în conformitate cu aceleaşi condiţii ca şi cele pentru traducerea instrucţiunilor.*2) Denumirea persoanei juridice şi adresa completa. Reprezentantul autorizat trebuie să indice, de asemenea, denumirea şi adresa producătorului.*3) Descrierea masinii (marca, tipul, numărul de serie etc.).*4) Descrierea componentei de securitate (marca, tipul, numărul de serie, dacă el exista, şi altele asemenea).  +  Anexa 3În cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate, asa cum reiese din grafica de mai sus.Diferitele elemente ale marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni pe verticala, care nu pot să fie mai mici de 5 mm. Se poate face derogare de la aceasta dimensiune pentru maşinile de dimensiuni mici.  +  Anexa 4TIPURI DE MAŞINI ŞI DE COMPONENTE DE SECURITATE pentru carese aplică procedura de examinare EC de tip menţionată laart. 11 alin. (1) pct. 2 şi art. 11 alin. (1) pct. 3 lit. c)din hotărâreA. Maşini:1. ferastraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor similare sau pentru prelucrarea carnii şi a materialelor similare;1.1. ferastraie mecanice, cu scula în poziţie fixa în timpul prelucrării, cu masa fixa, cu avans manual al piesei sau cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizata;1.2. ferastraie mecanice, cu scula în poziţie fixa în timpul prelucrării, cu masa mobila sau carucior cu mişcare alternativa, cu deplasare manuală;1.3. ferastraie mecanice, cu scula în poziţie fixa în timpul prelucrării, prevăzute prin construcţie cu dispozitiv de antrenare mecanizata a pieselor prelucrate, cu alimentare şi/sau evacuare manuală;1.4. ferastraie, cu scula mobila în timpul prelucrării, cu deplasare mecanizata cu alimentare şi/sau evacuare manuală;2. maşini de îndreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;3. maşini de rindeluit pe o faţa cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului;4. ferastraie cu panza panglica cu masa fixa sau mobila şi ferastraie cu panza panglica cu carucior mobil, cu alimentare şi/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor similare sau pentru prelucrarea carnii şi a materialelor similare;5. maşini combinate ale tipurilor de la pct. 1-4 şi de la pct. 7 pentru prelucrarea lemnului şi materialelor similare;6. maşini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;7. maşini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului şi a materialelor similare;8. ferastraie portabile cu lant pentru prelucrarea lemnului;9. prese, inclusiv prese pentru indoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare şi/sau descărcare manuală, ale căror elemente mobile de lucru pot să aibă o cursa superioară valorii de 6 mm şi o viteză mai mare de 30 mm/s;10. maşini de format mase plastice prin injecţie sau comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală;11. maşini de format piese din cauciuc prin injecţie sau comprimare cu încărcare şi/sau descărcare manuală;12. maşini pentru lucrări subterane de tipul:- maşini mobile pe sine: locomotive şi vagonete cu sistem de franare;- elemente de sustinere cu actionare hidraulica;- motoare cu ardere interna destinate sa echipeze maşinile pentru lucrări subterane;13. maşini de colectare a resturilor menajere cu încărcare manuală şi având un mecanism de compactare incorporat;14. dispozitive de protecţie şi arbori cardanici de transmisie amovibili, asa cum sunt descrisi la pct. 3.4.7 din anexa nr. 1;15. elevatoare pentru vehicule;16. echipamente pentru ridicarea persoanelor care prezintă risc de cadere de la o înălţime mai mare de 3 m;17. maşini pentru fabricarea de articole pirotehnice.B. Componente de securitate:1. dispozitive electrosensibile proiectate pentru detectarea persoanelor în scopul asigurării securităţii acestora (bariere imateriale, covoare sau pardoseli sensibile la presiune, detectoare electromagnetice etc.);2. blocuri logice care asigura funcţii de securitate pentru comenzile bimanuale;3. ecrane mobile automate de protecţie pentru maşinile prevăzute la lit. A.9, A.10 şi A.11;4. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor rasturnarii (ROPS)*1);5. structuri de protecţie pentru combaterea efectelor caderilor de obiecte (FOPS)*2)._____________*1) Simbolul ROPS reprezintă initialele sintagmei din limba engleza roll-over protection structures.*2) Simbolul FOPS reprezintă initialele sintagmei din limba engleza falling-object protective structures.  +  Anexa 5PROCEDURADECLARAŢIE DE CONFORMITATE ECÎn sensul prezentei anexe, prin masina se înţelege fie o masina, fie o componenta de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.1. Declaraţia de conformitate EC este procedura prin care producătorul sau reprezentantul sau autorizat declara ca masina introdusă pe piaţa respecta toate cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile acesteia.2. Semnarea declaraţiei de conformitate EC autorizeaza producătorul sau reprezentantul sau autorizat să aplice pe masina marcajul CE.3. Înainte de emiterea declaraţiei de conformitate EC producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să se asigure şi să poată garanta ca documentaţia enuntata mai jos este şi va rămâne disponibilă la sediul sau în scopul unui eventual control:3.1. un dosar tehnic cuprinzând:3.1.1. planul de ansamblu al masinii, precum şi planurile circuitelor de comanda;3.1.2. planurile detaliate şi complete, însoţite eventual de note de calcul, rezultate ale încercărilor etc., care să permită verificarea conformitatii masinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate;3.1.3. lista: a) cerinţelor esenţiale prevăzute în prezenta hotărâre; b) standardelor; şi c) a altor specificaţii tehnice care au fost folosite la proiectarea masinii;3.1.4. descrierea soluţiilor adoptate pentru a preveni pericolele prezentate de masina;3.1.5. dacă se doreşte, orice raport tehnic sau orice certificat obţinut de la un organism ori laborator competent*1);3.1.6. dacă se declara conformitatea cu un standard armonizat care prevede încercări, raportul tehnic ce prezintă rezultatele încercărilor efectuate, la alegerea producătorului, fie de către el însuşi, fie de către un organism sau laborator competent*1);__________*1) Un organism sau un laborator este presupus competent dacă satisface criteriile de evaluare prevăzute în standardele armonizate specifice.3.1.7. un exemplar al instrucţiunilor masinii;3.2. în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne care vor fi implementate pentru a se asigura menţinerea conformitatii maşinilor cu prevederile prezentei hotărâri.Producătorul trebuie să efectueze cercetările sau încercările necesare asupra componentelor, accesoriilor ori asupra întregii maşini, pentru a determina dacă aceasta, prin proiectare şi construcţie, poate fi asamblata şi pusă în funcţiune în condiţii de securitate.Neprezentarea documentaţiei, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autorităţile naţionale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la indoiala a prezumţiei de conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri.4.a) Documentaţia menţionată la pct. 3 nu trebuie să existe în mod permanent în forma materială, dar trebuie să existe posibilitatea reunirii şi punerii ei la dispoziţie într-o perioadă de timp compatibila cu importanţa sa.Aceasta nu trebuie să cuprindă planurile detaliate şi nici un fel de alte informaţii precise privind subansamblurile folosite pentru fabricarea masinii, decât dacă cunoaşterea lor este esenţială pentru verificarea conformitatii cu cerinţele esenţiale de securitate. b) Documentaţia menţionată la pct. 3 trebuie păstrată şi pusă la dispoziţie autorităţilor naţionale competente timp de cel puţin 10 ani de la data fabricaţiei masinii sau de la ultimul exemplar produs, în cazul unei fabricatii în serie. c) Documentaţia menţionată la pct. 3 trebuie să fie redactată într-o limbă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia instrucţiunilor masinii.  +  Anexa 6PROCEDURAEXAMINARE EC DE TIPÎn sensul prezentei anexe, prin masina se înţelege fie o masina, fie o componenta de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.1. Examinarea EC de tip este procedura prin care un organism notificat constata şi atesta ca un exemplar al unui tip de masina respecta dispoziţiile prezentei hotărâri.2. Cererea de examinare EC de tip este înaintată de producătorul sau reprezentantul sau autorizat unui singur organism notificat, pentru un model de masina.Cererea conţine: a) numele şi adresa producătorului sau ale reprezentantului sau autorizat şi locul de fabricaţie a masinii; b) un dosar tehnic care conţine cel puţin:- planul de ansamblu al masinii, precum şi planurile circuitelor de comanda;- planurile detaliate şi complete, însoţite eventual de note de calcul, rezultate ale încercărilor etc., care să permită verificarea conformitatii masinii cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate;- descrierea soluţiilor adoptate pentru a preveni pericolele prezentate de masina, precum şi o lista a standardelor utilizate;- un exemplar al instrucţiunilor masinii;- în cazul fabricaţiei în serie, dispoziţiile interne pe care le aplica pentru menţinerea conformitatii maşinilor cu prevederile prezentei hotărâri.Cererea este însoţită de o masina reprezentativa din producţia planificata sau, dacă este cazul, de o precizare a locului unde masina poate fi examinata.Documentaţia menţionată mai sus nu va cuprinde planuri detaliate şi nici un fel de alte informaţii specifice în ceea ce priveşte subansamblurile utilizate pentru producerea masinii decât dacă cunoaşterea lor este esenţială pentru verificarea conformitatii cu cerinţele esenţiale de securitate.3. Organismul notificat va efectua examinarea EC de tip în modul următor: (1) efectuează examinarea dosarului tehnic, pentru a-i evalua corectitudinea şi masina prezentată sau pusă la dispoziţie; (2) în timpul examinării masinii, organismul trebuie: a) să se asigure ca aceasta a fost fabricata conform dosarului tehnic şi ca poate fi folosită în securitate, în condiţiile de utilizare prevăzute; b) sa verifice dacă standardele, în cazul în care au fost utilizate, au fost aplicate corect; c) să efectueze examinari şi încercări corespunzătoare, pentru a verifica dacă masina respecta cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile.4. Dacă exemplarul tipului de masina corespunde reglementărilor aplicabile, organismul emite un certificat de examinare EC de tip care va fi înaintat solicitantului. Acest certificat cuprinde concluziile examinării EC de tip, indica toate condiţiile în care poate fi eliberat şi este însoţit de descrierile şi desenele necesare pentru identificarea modelului agreat.Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii Europene şi alte organisme notificate pot să obţină o copie a certificatului de examinare EC de tip şi, pe baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic şi a rapoartelor asupra examinarilor şi încercărilor efectuate.5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat cu privire la orice modificări, chiar minore, pe care le-a efectuat sau intenţionează să le efectueze la tipul de masina prezentat. Organismul notificat examinează aceste modificări şi informează producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene dacă certificatul de examinare EC de tip rămâne valabil.6. Organismul notificat care refuza sa emita un certificat de examinare EC de tip informează în acest sens celelalte organisme notificate. Organismul care retrage certificatul de examinare EC de tip informează statul membru al Uniunii Europene care l-a notificat. În cazul în care notificarea a fost realizată de către statul român, acesta, prin autoritatea competentă, informează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, expunand motivul acestei decizii.7. Dosarele şi corespondenta referitoare la procedurile de examinare EC de tip trebuie redactate într-o limbă oficială a unui stat membru al Uniunii Europene în care este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.  +  Anexa 7CRITERII MINIMEcare trebuie luate în considerare de statele membre aleUniunii Europene pentru notificarea organismelorÎn sensul prezentei anexe, prin masina se înţelege fie o masina, fie o componenta de securitate asa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din hotărâre.1. Organismul, directorul şi personalul însărcinat să execute operaţiile de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau cel care a instalat masina care se controlează şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părţi. Ei nu pot interveni nici direct, nici ca reprezentanţi în proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea acestor maşini. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii tehnice între producător şi organism.2. Organismul şi personalul sau trebuie să execute operaţiile de verificare cu cel mai înalt nivel de integritate profesională şi competenţa tehnica şi nu trebuie să fie supuşi nici unor presiuni sau tentatii, mai ales de natura financiară, care le-ar putea influenţa judecata ori rezultatele controlului, mai ales din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificărilor.3. Organismul trebuie să dispună de personal şi sa posede mijloacele necesare pentru a avea posibilitatea să-şi exercite în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de verificare; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.4. Personalul însărcinat cu controlul trebuie să posede:- o buna pregătire tehnica şi profesională;- cunoştinţe corespunzătoare ale cerinţelor încercărilor pe care le efectuează şi experienta corespunzătoare pentru aceste încercări;- capacitatea de a elabora certificatele, proceseleverbale şi rapoartele corespunzătoare încercărilor efectuate.5. Independenta personalului însărcinat cu controlul trebuie să fie garantată. Remuneraţia sa nu trebuie să depindă de numărul de controale efectuate sau de rezultatele lor.6. Organismul trebuie să subscrie o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care aceasta este asumată de stat, în conformitate cu legislaţia naţionala, sau în care statul este direct răspunzător de controalele efectuate.7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în efectuarea acestor sarcini, mai puţin faţă de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în cadrul prevederilor prezentei hotărâri.________________________