HOTĂRÎRE Nr. 442 din 22 iulie 1994privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 10 august 1994    Guvernul României hotărăşte;  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Instituţiile publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti sunt: - biblioteci publice, judeţene şi a municipiului Bucureşti; - muzee, judeţene şi al municipiului Bucureşti; - instituţii profesioniste de spectacole şi concerte, judeţene şi ale municipiului Bucureşti; - formaţii şi ansambluri artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare; - centre de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti; - şcoli populare de arta, judeţene şi a municipiului Bucureşti; - universităţi populare cu personalitate juridică.  +  Articolul 2Instituţiile publice de cultura şi arta, de sub autoritatea consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, sunt: - biblioteci publice; - instituţii profesioniste de spectacole şi concerte; - instituţii muzeale; - formaţii şi ansambluri artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare; - case de cultura; - cămine culturale; - universităţi populare.  +  Capitolul 2 Finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice de cultura şi arta  +  Articolul 3Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale bibliotecilor publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene se asigura integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale muzeelor comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale instituţiilor artistice profesioniste de spectacole şi concerte, precum şi ale formatiilor şi ansamblurilor artistice profesioniste de muzica şi dansuri populare, organizate ca instituţii publice, se asigura din veniturile extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcţie de subordonarea acestora. (2) Prin instituţii de spectacole şi concerte se înţelege acele unităţi care desfăşoară o activitate profesionista de spectacole şi concerte pe stagiuni, pe baza unui repertoriu. În această categorie se includ: filarmonici, orchestre simfonice, opere, operete, formaţii corale, teatre dramatice, teatre lirice, teatre de balet, teatre de estrada, teatre de papusi şi marionete, formaţii şi ansambluri artistice de muzica şi dansuri, circuri.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale centrelor de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti, se asigura integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale şcolilor populare de arta, judeţene şi a municipiului Bucureşti, se asigura, începând cu anul 1995, conform prevederilor art. 66 lit. b) din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în funcţie de subordonare.  +  Articolul 8Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale caselor de cultura se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetele locale.  +  Articolul 9Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale căminelor culturale se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetele locale comunale.  +  Articolul 10Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale universitatilor populare se asigura integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 11Efectuarea cheltuielilor de către instituţiile de cultura şi arta de subordonare locală se face pe baza programelor şi a activităţilor culturale, avizate în prealabil de inspectoratele pentru cultura, judeţene şi al municipiului Bucureşti, în limita bugetelor propuse şi aprobate.  +  Articolul 12Veniturile realizate de instituţiile publice de cultura prevăzute la art. 3 şi 6 se vărsa la bugetul din care au fost finanţate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Inspectoratele pentru cultura, judeţene şi al municipiului Bucureşti, avizează anual statele de funcţii ale instituţiilor publice de cultura şi arta de subordonare locală, în vederea aprobării lor de către consiliile locale. (2) Angajarea personalului de conducere din instituţiile publice de cultura şi arta de subordonare locală şi desfacerea contractului de muncă al acestuia se fac cu avizul inspectoratelor pentru cultura, judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14În vederea asigurării desfăşurării în condiţii optime a actului de cultura în teritoriu, se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi, respectiv, de subordonare locală; în cazuri de excepţie, autorităţile publice locale pot aproba schimbarea destinaţiei unor astfel de spaţii numai cu acordul inspectoratelor pentru cultura, judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu obligaţia de a se compensa cu alte spaţii corespunzătoare realizării activităţilor de către instituţiile publice respective.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Culturii împreună cu consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura, până la data de 31 august 1994, preluarea în întregime de către Ministerul Culturii, pe bază de protocol, prin inspectoratele de cultura, judeţene şi al municipiului Bucureşti, a activului şi pasivului patrimoniului instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti prevăzute la art. 1, precum şi a fondurilor necesare funcţionarii acestora pe întregul an 1994, conform nominalizarii stabilite de Ministerul Culturii. (2) Până la data preluării instituţiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, pe baza protocolului de predare-primire, acestea se vor finanta în continuare, potrivit prevederilor legale, de către autorităţile publice locale.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Culturii, pe baza protocoalelor de predare-primire prezentate de Ministerul Culturii.  +  Articolul 17Orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei hotărâri se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------p. Ministrul culturii,Mihai Ungheanu,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca----------------------------