DECIZIE nr. 52 din 12 februarie 2004referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 martie 2004    Nicolae Popa - preşedinteCostică Bulai - judecătorNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorLucian Stângu - judecătorIoan Vida - judecătorDana Titian - procurorGabriela Dragomirescu - magistrat-asistent şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare. Excepţia a fost ridicată de Vasile Munteanu în Dosarul nr. 2.547/2003 al Curţii de Apel Bacău - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, arătând în acest sens că prin dispoziţiile de lege criticate nu se aduce atingere normelor constituţionale invocate ca fiind încălcate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 6 octombrie 2003, pronunţată în Dosarul nr. 2.547/2003, Curtea de Apel Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare. Excepţia a fost ridicată de Vasile Munteanu într-o cauză civilă, în recurs, având ca obiect contestarea deciziei de pensionare.În motivarea excepţiei se susţine că prevederile art. 87 din legea criticată dispun cu privire la unele reglementări anterioare referitoare la decoraţii şi titluri de onoare şi nu fac nici o referire la dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ceea ce încalcă principiul egalităţii în drepturi, fără privilegii şi fără discriminări, consacrat de art. 16 din Constituţie. Discriminarea constă în aceea că, deşi condiţiile de acordare a unor distincţii sunt aceleaşi - rezultate deosebite -, magistraţii cărora li s-a conferit medalia "Meritul judiciar", în temeiul art. 107 din legea menţionată, beneficiază de o majorare a cuantumului pensiei, magistraţii distinşi cu medalia naţională "Pentru Merit" nu beneficiază de acest drept.Curtea de Apel Bacău - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile de lege criticate aprobă reglementări anterioare sau înlocuiesc unele denumiri, fără ca prin aceasta să fie încălcate dispoziţiile Constituţiei.Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 este neîntemeiată, întrucât acestea nu creează discriminări "între magistraţii care au fost decoraţi cu altă distincţie decât Ordinul «Meritul Judiciar» şi cei cărora li s-a conferit aceasta din urmă", ci reprezintă o opţiune a legiuitorului.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate nu încalcă prevederile art. 16 din Constituţie. În acest sens arată că, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratament inegal şi mijloacele folosite. Or, în cauză, persoanele care au primit aceste decoraţii nu se află în situaţii identice, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, republicată, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, prevederi care au următorul cuprins: "(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decoraţii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei «Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945», republicată; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului «Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989»; Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată; Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative «150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu». (2) Denumirea decoraţiei «Medalia Revoluţia Română din decembrie 1989», menţionată în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu denumirea «Crucea Comemorativă a Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989», prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispoziţii rămânând valabile. (3) Denumirea Ordinul «Meritul Militar», menţionată în Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului «Meritul Militar» pensionarilor militari, veterani de război, se înlocuieşte cu denumirea «Semnul onorific», prevăzută la art. 10 pct. 3 şi 4 din prezenta lege, celelalte dispoziţii rămânând valabile."Dispoziţiile constituţionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:Excepţia a fost ridicată într-o cauză în care autorul acesteia, magistrat pensionar, distins în temeiul Legii nr. 29/2000 cu medalia naţională "Pentru Merit" clasa a III-a, a contestat cuantumul pensiei la a cărei stabilire nu a fost avută în vedere majorarea de 10% prevăzută de dispoziţiile art. 109 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.Art. 87 din Legea nr. 29/1990 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, abrogă, cu unele excepţii, reglementările anterioare referitoare la decoraţii şi titluri de onoare şi înlocuieşte denumirea unor decoraţii şi ordine.Potrivit criticii de neconstituţionalitate, acest text de lege care nu face nici o menţiune cu privire la art. 109 din Legea nr. 92/1992, republicată, creează un tratament discriminatoriu "în ceea ce priveşte acordarea unor drepturi materiale", fiind contrar art. 16 alin. (1) din Constituţie.Din analiza acestor susţineri, Curtea constată că, în realitate, criticile formulate nu privesc constituţionalitatea art. 87 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, ci lipsa din conţinutul său a unor prevederi referitoare la art. 109 din Legea nr. 92/1992, republicată. Or, potrivit competenţei sale stabilite prin art. 146 din Constituţie, republicată, şi prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, în exercitarea controlului de constituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, Curtea se pronunţă numai asupra concordanţei acestora cu Constituţia, fără a le putea interpreta, modifica sau completa.Aşadar, stabilirea drepturilor ce se cuvin persoanelor care au fost distinse prin conferirea unor decoraţii reprezintă o opţiune a legiuitorului şi nu poate fi cenzurată de Curtea Constituţională. Tot astfel, scoaterea din legislaţie, prin abrogare, a unor acte normative, fiind atributul legiuitorului, excede competenţei Curţii.Aşa fiind, Curtea nu poate reţine încălcarea prin art. 87 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicată, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, excepţie ridicată de Vasile Munteanu în Dosarul nr. 2.547/2003 al Curţii de Apel Bacău - Secţia civilă.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2004.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. NICOLAE POPAMagistrat-asistent şef,Gabriela Dragomirescu--------------