LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 25 februarie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 2 (1) În termen de 8 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (3), Agenţia va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat susţinerii agriculturii şi va pregăti structura instituţională pentru implementarea plăţilor directe şi a sistemelor de intervenţie. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia va răspunde de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii (FEOGA) şi va asigura managementul financiar al FEOGA - Secţiunea garantare, precum şi implementarea măsurilor pentru FEOGA Secţiunea orientare şi pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP). (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia va demara activităţile necesare începând cu anul 2004 şi va fi în totalitate operaţională în anul 2007.  +  Articolul 3Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor provenite de la bugetul de stat; b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora; d) execută plăţile autorizate către beneficiari; e) ţine contabilitatea plăţilor efectuate; f) urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2; g) asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate; h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei; i) colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale; j) pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale; k) eliberează licenţele de export şi import pentru produse agricole, începând cu anul 2007; l) elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.  +  Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Directorul general conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Agenţiei.  +  Articolul 5 (1) Personalul Agenţiei se asigură prin preluarea personalului cu responsabilităţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Numărul de posturi al Agenţiei, inclusiv din serviciile judeţene ale acesteia, va fi de 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat, avându-se în vedere necesarul de activităţi, până la un număr maxim de 1.079 de posturi în anul 2007, când instituţia devine operaţională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 şi 2006 va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. (3) Posturile necesare Agenţiei se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Agenţia va avea în structură 42 de servicii judeţene pentru executarea funcţiilor tehnice.  +  Articolul 7Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract din cadrul Agenţiei şi serviciilor judeţene ale acesteia se face potrivit legii.  +  Articolul 8Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei se stabilesc anual prin legea bugetului de stat şi se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 9 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, Agenţia utilizează două autoturisme în parc comun. (2) Acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuire în cadrul numărului maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Capitolul I "Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou punct, punctul 10, "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală."  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CONSTANTIN NIŢĂBucureşti, 16 februarie 2004.Nr. 1.--------------