ORDONANTA nr. 81 din 30 august 2001 (*actualizata*)privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administratie(actualizata până la data de 10 februarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002; ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003; LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administratie  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Institutul Naţional de Administratie, institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Institutul Naţional de Administratie are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Institutul Naţional de Administratie este organizat şi funcţionează sub patronajul primului-ministru al României.  +  Articolul 2 (1) Institutul Naţional de Administratie elaboreaza strategia şi asigura formarea şi perfectionarea pregatirii profesionale specializate în administratie, pentru funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru persoanele numite sau alese în functii de demnitate publică sau asimilate acestora, din administratia publică centrala şi locala, precum şi pentru alte persoane interesate. (2) Institutul Naţional de Administratie realizează studii, proiecte şi publicatii în domeniul administraţiei publice, dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administraţiei, din tara sau din strainatate. (3) Institutul Naţional de Administratie este abilitat sa certifice şi sa acorde atestate de conformitate cu standardele internationale de calitate din domeniu, pentru administraţiile publice locale.(3^1) Institutul Naţional de Administratie coordonează centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala. (4) Institutul Naţional de Administratie se poate asocia, pentru organizarea de programe postuniversitare de specializare şi de perfectionare, cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate în acest scop, precum şi cu institutii similare din strainatate.-------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 3 (1) Institutul Naţional de Administratie este condus de un consiliu ştiinţific format din 13-15 membri, care pot fi reprezentanti ai mediului universitar şi ai autorităţilor publice, personalitati stiintifice din tara şi strainatate. Din consiliul ştiinţific va face parte cate un reprezentant al urmatoarelor institutii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Federatia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Secretarilor Generali de Judete din România, precum şi 2 reprezentanti ai Institutului Naţional de Administratie. (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) şi Agentia Naţionala a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducatorul institutiei publice şi care au functia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct sau director general. Federatia Autorităţilor Locale din România şi Asociaţia Secretarilor Generali de Judete din România sunt reprezentate de presedinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentantii Institutului Naţional de Administratie sunt directorul general şi directorul general adjunct. (3) Desemnarea persoanelor care formeaza consiliul ştiinţific se face în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. (4) Consiliul ştiinţific se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administratie nu pot participa la sedintele acestuia prin reprezentare. (5) Consiliul ştiinţific îşi alege, dintre membrii săi, un presedinte.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 3 au fost modificate de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Alin. (1), (2) şi (5) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Conducerea executiva a Institutului Naţional de Administratie este asigurata de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat. (3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Administratie. (4) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit. (5) Institutul Naţional de Administratie are un secretar general, caruia i se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor.  +  Articolul 4^1 (1) Personalul Institutului Naţional de Administratie se compune din functionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Administratie se face potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 5 (1) Institutul Naţional de Administratie organizeaza urmatoarele forme de pregatire profesionala: a) programe de formare specializata în administratia publică, de 2 ani, pentru absolventii cu studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta, în vârsta, de regula, de până la 30 de ani inclusiv; b) programe de formare specializata în administratia publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta: functionari publici, persoane numite ori alese în functii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane interesate; c) programe de specializare postuniversitara, cu durata minima de 180 de ore, pentru personalul din administratia publică centrala şi locala, cu studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta; d) programe de perfectionare de scurta durata, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare şi medii din administratia publică centrala şi locala, din cadrul unor asociaţii, fundatii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane interesate; e) seminarii şi conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică centrala şi locala. (2) Programele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din instituţiile de invatamant superior, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Institutul Naţional de Administratie este acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului ca Şcoala de Studii Academice Postuniversitare.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 6 (1) Admiterea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) se face prin concurs naţional organizat anual de Institutul Naţional de Administratie. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Pe durata programelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) participantii au statut de functionar public debutant sau definitiv, după caz. (3) Înscrierea la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) se face la recomandarea autorităţii sau institutiei publice din care provin persoanele respective.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 7 (1) Drepturile salariale ale participantilor la programele de formare specializata în administratia publică de 2 ani sunt asigurate de Institutul Naţional de Administratie din sume alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat. Cuantumul acestora este cel prevăzut de lege pentru functionarul public debutant. (2) Drepturile salariale ale participantilor la celelalte programe sunt asigurate de către instituţiile sau autorităţile publice din care provin.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 8Persoanele care urmeaza programe la Institutul Naţional de Administratie sunt obligate sa incheie, înainte de începerea programelor, o convenţie prin care se angajează sa lucreze în administratia publică, de regula, în institutia care i-a trimis, o perioadă de cel puţin 5 ani. În cazul nerespectarii acestei conventii, participantii vor suporta cheltuielile de scolarizare. Fac excepţie cazurile în care acestia nu mai deţin posturile respective din motive neimputabile lor sau în cazul transferului în interesul serviciului pe un alt post similar.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale vor incadra, de regula, absolventi ai Institutului Naţional de Administratie, cu respectarea legii.  +  Articolul 10 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Naţional de Administratie se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din: a) tarife de participare la programele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) şi e); b) donatii şi sponsorizari ale unor persoane fizice şi juridice din tara şi strainatate; c) fonduri externe nerambursabile; d) alte surse. (3) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administratie se aproba de consiliul ştiinţific al acestuia. (4) Tarifele de participare la programele organizate de Institutul Naţional de Administratie se suporta de către autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participantii, respectiv de persoanele fizice interesate. (5) Finantarea programului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) se suporta de la bugetul de stat.-------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Capitolul 2 Centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala  +  Articolul 11 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala, denumite în continuare centre regionale, sunt institutii publice cu personalitate juridica, autonome, în coordonarea Institutului Naţional de Administratie. (2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediile în municipiile Bucureşti, Craiova, Calarasi, Iasi, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanta şi Timisoara.-------------Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 11^1 (1) Personalul centrelor regionale se compune din functionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului centrelor regionale se stabileste potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Art. 11^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 12 (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu de coordonare format din: presedintii consiliilor judetene arondate, primarul general al Capitalei, primarul municipiului pe raza caruia îşi are sediul centrul regional, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Institutului Naţional de Administratie şi 1-2 reprezentanti ai mediului universitar. (2) Componenta nominala a consiliului de coordonare se stabileste prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, după alegerea presedintilor consiliilor judetene. (3) Mandatul consiliului de coordonare al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului alesilor locali. (4) Preşedintele consiliului de coordonare este ales anual, prin rotatie, dintre membrii acestuia. Alegerea se face în prima sedinta, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 106 din 8 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002.Art. 12 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 13Conducerea executiva a centrelor regionale este asigurata de un director, numit de directorul general al Institutului Naţional de Administratie, la propunerea consiliului de coordonare al centrului regional, facuta în urma unui concurs organizat în condiţiile legii.-------------Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 14 (1) Centrele regionale organizeaza programe de perfectionare, de până la 90 de zile, pentru: a) alesii locali; b) funcţionarii publici şi persoanele incadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale şi judetene şi al prefecturilor; c) personalul din serviciile publice comunitare şi din alte servicii publice locale; d) funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din instituţiile administrativ-teritoriale; e) personalul din cadrul unor asociaţii, fundatii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane fizice ori juridice interesate. (2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitara cu durata de minimum 180 de ore pentru personalul din administratia publică locala, cu studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenţă sau echivalenta. (3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinte pe teme de interes major pentru administratia publică locala.--------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 15 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala realizează, pe lângă activitatea prevăzută la art. 14, şi urmatoarele activităţi: studii, proiecte şi publicatii în domeniul administraţiei publice şi dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii din domeniul administraţiei publice din tara sau din strainatate. (2) Pentru organizarea programelor prevăzute la art. 14 alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu institutii de invatamant superior din tara, acreditate, precum şi cu institutii similare din strainatate.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 16 (1) Finantarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii provenite din tarife de participare la programe, sponsorizari, donatii ale unor persoane fizice şi juridice din tara şi din strainatate, din programe cu finanţare interna şi internationala. (2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala se aproba de către consiliul de coordonare al fiecarui centru. (3) Tarifele de participare la programele organizate de centrele regionale se suporta de autorităţile sau instituţiile publice trimitatoare, de către alte persoane juridice din care provin participantii, respectiv de persoanele fizice interesate.-------------Art. 16 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 3 Drepturile şi oblibaţiile participantilor la programe  +  Articolul 17Funcţionarii publici, alesii locali, precum şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a-şi perfectiona pregătirea în domeniul administraţiei publice, urmand programele de formare şi perfectionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.  +  Articolul 18Autorităţile şi instituţiile din administratia publică au obligaţia sa trimita anual la programe de perfectionare continua categoriile de personal prevăzute la art. 17.  +  Articolul 19 (1) Pe perioada în care urmeaza programele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 14 alin. (2) participantii beneficiaza de toate drepturile, inclusiv cele salariale, prevăzute de legislatia în vigoare. (2) Perioada participării la programele de specializare şi perfectionare constituie vechime în munca, în functia publică sau, după caz, în functii de specialitate. (3) În cazul în care programele sunt organizate în alta localitate decat cea în care îşi are sediul autoritatea sau institutia publică trimitatoare, participantii la programe beneficiaza de drepturile de delegare, în condiţiile legii.-------------Art. 19 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 20Cheltuielile pentru programele de formare şi perfectionare profesionala pentru alesii locali, organizate de instituţiile specializate, se suporta din bugetele locale, conform hotărârii consiliului local sau consiliului judetean.  +  Articolul 21Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continua potrivit prevederilor prezentei ordonante, autorităţile publice locale au obligaţia sa prevada în bugetul anual propriu o cota de cel puţin 1% din cheltuielile de personal.  +  Capitolul 4 Diplomele şi certificatele de absolvire--------------Titlul cap. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 22 (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializata în administratia publică, de 2 ani şi de 1 an, organizate de Institutul Naţional de Administratie, se face prin diplome eliberate de către acesta. (2) Absolventii programelor de formare specializata în administratia publică prevăzute la alin. (1) pot obtine şi diploma de master, dacă sustin şi o lucrare de dizertatie. (3) Atestarea absolvirii programelor de specializare postuniversitara organizate de Institutul Naţional de Administratie sau centrele regionale se face prin diplome de studii postuniversitare de specializare, eliberate de Institutul Naţional de Administratie, respectiv de instituţiile de invatamant superior asociate, potrivit art. 15 alin. (2). (4) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare în administratia publică se face prin certificate eliberate de Institutul Naţional de Administratie sau de centrele regionale, după caz. (5) Modelul diplomelor de absolvire este stabilit de Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului. (6) Modelul certificatelor de absolvire se aproba de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Administratie.--------------Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 23Diplomele şi certificatele de absolvire ale programelor organizate de Institutul Naţional de Administratie, respectiv de centrele regionale, vor fi luate în considerare la evaluarea performantelor profesionale şi promovarea functionarilor publici şi a personalului contractual.--------------Art. 23 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 24Perioada în care o persoană a urmat şi a promovat programe de formare specializata în administratia publică prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) este asimilata perioadei de stagiu. Persoanele respective vor fi numite functionari publici definitivi, în condiţiile legii.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 25 (1) Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţa de judet în care funcţionează centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala vor asigura spatiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora. (2) Cheltuielile necesare demararii activităţii centrelor regionale Timisoara şi Constanta se suporta din bugetele consiliilor judetene din judeţele arondate centrelor respective.------------Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 25^1Stabilirea competentelor privind organizarea programelor de specializare postuniversitara şi de perfectionare de către Institutul Naţional de Administratie şi, respectiv, de centrele regionale se face prin ordin al directorului general al Institutului Naţional de Administratie.-------------Art. 25^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 26Membrii consiliului ştiinţific al Institutului Naţional de Administratie, respectiv membrii consiliilor de coordonare ale centrelor organizate potrivit prezentei ordonante, primesc o indemnizatie stabilita în condiţiile legii, reprezentand cel mult 20% din salariul directorului general al Institutului Naţional de Administratie, respectiv al directorului centrului regional, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei.-------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 575 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 27 (1) De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala devin titulare de drept ale contractelor şi programelor de asistenţa interna şi externa derulate de centrele teritoriale de formare continua pentru administratia publică locala. (2) Patrimoniul şi programele Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administratia Publică Locala sunt preluate de Institutul Naţional de Administratie.  +  Articolul 28Institutul Naţional de Administratie şi centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administraţiei şi Internelor, altor ministere, altor autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, precum şi institutelor de cercetare şi instituţiilor de invatamant superior.  +  Articolul 29 (1) Modul de functionare a Institutului Naţional de Administratie şi a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publică locala, structura organizatorica şi numărul maxim de posturi, precum şi arondarea instituţiilor administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate aproba norme metodologice şi regulamente de functionare şi organizare pentru Institutul Naţional de Administratie şi pentru centrele regionale de formare continua pentru administratia publică locala.  +  Articolul 30La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotărârea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea şi functionarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administratia Publică Locala şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administratia publică locala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum şi orice alte dispozitii contrare.-------------Pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003 prevede:"22. În cuprinsul ordonantei urmatoarele denumiri se inlocuiesc după cum urmeaza: a) cursuri, cu programe; b) unităţi, cu autorităţi sau institutii publice; c) cursanti, cu participanti; d) taxe, cu tarife; e) Ministerul Administraţiei Publice, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) consiliul de administratie, cu consiliul ştiinţific."-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------