HOTĂRÂRE nr. 100 din 29 ianuarie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 12 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1. (2) M.A.E. asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană şi euroatlantică a României, şi colaborează la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu Programul de guvernare. (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 2În realizarea politicii externe a României, M.A.E. are următoarele atribuţii principale:1. apără şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale României;2. iniţiază activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile şi pe normele general admise ale dreptului internaţional;3. asigură promovarea intereselor României în organizaţii internaţionale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional şi subregional;4. asigură conectarea ţării la instituţiile europene şi euroatlantice cu caracter politic, strategic şi economic;5. asigură, prin acţiuni de politică externă, consolidarea statului de drept şi a structurilor democratice din societatea românească, precum şi proiectarea unei imagini reale a României în lume;6. urmăreşte evoluţia vieţii internaţionale şi semnalează tendinţele care apar în contextul internaţional;7. contribuie la asigurarea prezenţei active şi demne a României şi a cetăţenilor săi în plan internaţional;8. promovează în plan internaţional valorile democraţiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;9. apără în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, în baza legislaţiei române şi în conformitate cu practica internaţională şi cu acordurile bilaterale şi multilaterale la care România este parte;10. acţionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt;11. iniţiază sau participă la negocierea tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale pentru România;12. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea ori denunţarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea înţelegerilor internaţionale şi denunţarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;13. urmăreşte, direct sau în conlucrare cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care România este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate;14. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei, îl informează constant pe primulministru cu privire la activitatea Agentului guvernamental şi formulează propuneri de acţiune;15. elaborează sau cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe şi cu politica de comerţ exterior ale României;16. asigură asistenţă permanentă şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale tuturor ministerelor. În acest scop, în cadrul M.A.E. funcţionează o structură de coordonare a consilierilor diplomatici, care îşi desfăşoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;17. formulează norme şi asigură sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internaţională. În acest scop, în cadrul M.A.E. funcţionează Protocolul naţional, care îndeplineşte atribuţiile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare şi uzanţelor internaţionale;18. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din dispoziţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord;19. participă, alături de Ministerul Integrării Europene şi de celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atribuţii specifice: a) asigură preşedinţia părţii române la lucrările Consiliului de asociere; b) participă la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european; c) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale miniştrilor, în funcţie de tematica şi calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale; d) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea şi promovarea în ţările membre ale Uniunii Europene şi în ţările candidate a unei strategii de informare, comunicare şi de imagine privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare;20. este reprezentat sau participă, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană;21. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendinţelor şi proceselor din economia mondială;22. promovează interesele economice ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universală, cu caracter regional, şi cu alte grupări economice;23. participă sau colaborează, după caz, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar, în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;24. păstrează originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale şi copiile certificate de pe înţelegerile internaţionale, originalele înţelegerilor internaţionale al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din această calitate;25. păstrează sigiliul de stat al României;26. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement şi de exequatur;27. ţine legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România în conformitate cu regulile şi cu practica internaţională;28. organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;29. organizează curierul diplomatic.  +  Articolul 3 (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acţiunile pe care le iniţiază celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în probleme care ţin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relaţiile internaţionale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente acestor acţiuni. (2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, proiectele de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi proiectele de documente de cooperare internaţională pe care le încheie autorităţile administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state.  +  Articolul 4 (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (2) Ministrul afacerilor externe îndeplineşte, în domeniul de activitate al M.A.E., atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul afacerilor externe emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat şi de 3 subsecretari de stat. (2) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Secretarul de stat pentru diplomaţie publică are în atribuţii şi coordonarea activităţii Comisiei Fulbright.  +  Articolul 6 (1) În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe. (2) Prerogativele, organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  +  Articolul 7 (1) Până la data de 31 decembrie 2005, în cadrul M.A.E. funcţionează Autoritatea de Management a Proiectului de participare a României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 "Înţelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, denumită în continuare autoritatea. (2) Autoritatea este condusă de comisarul general al Secţiunii române, cu rang de secretar de stat, care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea directă a ministrului afacerilor externe, ajutat de comisarul general adjunct al Secţiunii române, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) Organizarea şi funcţionarea autorităţii sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 "Înţelepciunea Naturii" Aichi, Japonia.  +  Articolul 8 (1) M.A.E. are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi potrivit legii. (2) Secretarul general exercită, în principal, atribuţiile stabilite prin Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a M.A.E. sau încredinţate de ministru.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii şi birouri, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile compartimentelor din aparatul central de lucru al M.A.E. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 1.958, exclusiv demnitarii, din care 597 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul afacerilor externe funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului M.A.E. se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Colegiul M.A.E. se întruneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.  +  Articolul 11 (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu funcţionari publici, precum şi cu personal contractual. (2) Personalul diplomatic şi consular are drepturile şi obligaţiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic şi consular. (3) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 12 (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.345. (3) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Institutului Cultural Român. (4) Structura de personal şi regulamentul de funcţionare ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe. Structura de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale institutelor culturale româneşti se stabilesc, la propunerea Institutului Cultural Român, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi cultelor şi preşedintelui Institutului Cultural Român. (5) Numirea directorilor şi a directorilor adjuncţi ai institutelor culturale româneşti din străinătate se face, la propunerea preşedintelui Institutului Cultural Român, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi cultelor şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, potrivit legii. Directorul Academia di România din Roma şi cel al Institutului Cultural Român şi Cercetare Umanistică de la Veneţia sunt numiţi la propunerea preşedintelui Academiei Române, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii şi cultelor şi preşedintelui Institutului Cultural Român. (6) Numirea diplomaţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale se face de către Departamentul de Comerţ Exterior din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul M.A.E. (7) Numirea diplomaţilor cu atribuţii în domeniul relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale se face de către M.A.E., cu consultarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Institutului Cultural Român şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale interesate. (8) Numirea ataşaţilor apărării şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor apărării se face de ministrul apărării naţionale. (9) Numirea ataşaţilor de afaceri interne şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne se face de ministrul administraţiei şi internelor. (10) Numirea specialiştilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finanţelor publice.  +  Articolul 13 (1) Institutele culturale româneşti din străinătate funcţionează în subordonare administrativă faţă de M.A.E. (2) M.A.E. asigură cuprinderea în bugetul propriu a fondurilor necesare bunei funcţionări a institutelor culturale româneşti din străinătate, derularea programelor şi proiectelor stabilite de consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, potrivit legii, precum şi transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activităţii acestor institute.  +  Articolul 14 (1) Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat. (2) Funcţionarii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în serviciul exterior al M.A.E. acţionează sub îndrumarea şefului misiunii diplomatice. (3) Personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale, al relaţiilor cultural-ştiinţifice şi educaţionale, ataşaţii apărării şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor apărării, ataşaţii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne, precum şi specialiştii în probleme financiar-bancare sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiţi atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cât şi cu atribuţii specifice în domeniul lor de specialitate.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Integrării Europene, precum şi alte ministere şi instituţii desemnează, cu avizul M.A.E., în limita posturilor alocate prin hotărâri ale Guvernului, specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la ambasada României din statul ce deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi la ambasadele României din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acestora privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare. (2) Pe durata misiunii lor specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea conform alin. (1) sunt detaşaţi la M.A.E.  +  Articolul 16 (1) În subordinea M.A.E. funcţionează Academia Diplomatică, instituţie publică cu personalitate juridică, având ca scop principal specializarea, extinderea şi perfecţionarea pregătirii în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale a personalului M.A.E., în cadrul programului de pregătire şi perfecţionare a acestuia. (2) Academia Diplomatică poate să organizeze, în cooperare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu alte ministere interesate, cursuri de scurtă sau de lungă durată, în vederea formării şi perfecţionării în domeniile relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei a altor funcţionari sau a altor categorii de persoane. (3) Organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.  +  Articolul 17 (1) În subordinea M.A.E. şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control funcţionează Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 18 (1) În coordonarea M.A.E. funcţionează Institutul Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu". (2) Institutul Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" are ca scop principal elaborarea de studii şi cercetări, precum şi organizarea de seminarii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice, interne şi internaţionale, de natură să sprijine promovarea obiectivelor de politică externă ale României. (3) Structura de personal, organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.  +  Articolul 19În coordonarea M.A.E. îşi desfăşoară activitatea Comisia Fulbright, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii.  +  Articolul 20Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat cheltuielile funcţionale şi de întreţinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atribuţii în domeniul economic şi comercial.  +  Articolul 21 (1) Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcţionarea instituţiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2. (2) Din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat se finanţează instituţiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2. (3) M.A.E. asigură din bugetul propriu aprobat şi cheltuielile de întreţinere şi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează secretariatele unor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 100.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi în Centrala MAE este de 597,    exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului   ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐   │Cabinetul ministrului ├──┐ ┌──┤Corpul*1) de Control │   └──────────────────────┘ │ │ └──────────────────────┘  ┌───────────────────────┐ │ │ ┌──────────────────────┐  │ Oficiul*2) │ │ │ │ │  │purtatorului de cuvant,│ │ ┌───────────┐ │ │ Corpul*1) de Audit │  │relaţia cu mass-media ├──┼───────┤ MINISTRU ├──┤ │ Intern │  │şi relatii cu publicul │ │ └────┬──────┘ │ └──────────────────────┘  └───────────────────────┘ │ │ │  ┌───────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────────┐  │Directia Cancelarie şi │ │ │ │ │Oficiul*2) Legislatie │  │Protectia Informaţiilor├──┘ │ └──┤ şi Contencios │  │ Clasificate │ │ └──────────────────────┘  └───────────────────────┘ │ .....                                          │ : :     ┌────────────────────────────────────┼─────────────┬──────────┬─────┬─:─┐ :     │ │ │ │ │ : │ :     │ │ │ ┌─┴┐ ┌─┴┐:┌┴┐:     │ │ │ │L │ │N │:│O│: ┌───┴────┐ │ │ ├─┬┘ └──┤:└┬┘: │SECRETAR│ │ │ │┌┴┐ │:┌┴┐: │ DE │ │ ┌─────┴─────┐ ││M│ │:│o│: │ STAT │ │ │Subsecretar│ │└┬┘ │:├─┘: │pentru │ │ │ de stat │ │ │ │:│ : │probleme│ │ └──┬─┬──────┘ │ │ │:│ : │europene│ ┌────────┴───────┐ │ │ │ │ │:│ : └───┬────┘ │SECRETAR GENERAL│ │ │ │ │ │:│ :     │ └──────┬─────────┘ │ │ │ │ │:│ :     │ │ │ │ │ │ │:│ :     │ │ │ │ │ │ │:│ :     │ │ ┌──────┘ │ │ │ │:└o1:     │ ┌───────────────┼────┬┼────────┼───┐ │ │ │: :     │ ┌───┴────┐ │ ││ ┌────┘ │ │ │ │: :  ┌──┴─┬───┐ │Secretar│ │ ││ │ │ │ │ │: :  │ │ │ │ general│ │ ││ │ │ │ │ │:...:  │ │ │ │ adjunct│ │ ││ │ │ ┌┴─┼──┐ │  │ │ │ └───┬────┘ │ ││ │ │ │ │ │ │  │ │ │ ┌─────┼───────┐ │ ││ │ │ │ │ │ │ ┌┴─┐ ┌┴─┐ │ ┌─┴┐ │ ┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌┴┴┐ │ ┌──┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐│┌─┴┐ ┌┴─┐ │A │ │B │ │ │C │ │ │G │ │ H │ │I │ │ │J │ │K │ │L1│││L2│ │N1│ └┬─┘ └┬─┘ │ └┬─┘ │ └┬─┘ └─┬─┘ └┬─┘ │ └┬─┘ └┬─┘ └┬─┘│└┬─┘ └┬─┘  ├a1 ├b1 └Q ├c1 ├D └g1 └h1 ├i1 └x ├j1 ├k1 ├l1│ ├l1 ├n1  ├a2 ├b2 ├c2 ├E └i2 └j2 └┬k2 ├l2│ ├l2 ├n2  └a3 └b3 └c3 └F │ └l3└─┴l3 └n3                                                      ┌─────┴────┐                                                      │Oficiul2*)│                                                      │Asistenţa │                                                      │ pt. │                                                      │Dezvoltare│                                                      └──────────┘A = Directia Generală Uniunea Europeanaa1 = Directia Afaceri Instituţionale şi politici UEa2 = Directia Europa Occidentala - Europa Centralaa3 = Directia State MembreB = Directia Generală Europa Extinsab1 = Directia Europa Largita şi Republica Moldovab2 = Directia Balcanii de Vest şi Cooperare Regionalab3 = Directia OSCE, CE şi Drepturile OmuluiQ = Oficiul*2) pentru Relaţia cu ParlamentulC = Directia Generală Management Financiar Logisticc1 = Directia Finante, Salarizare şi Contabilitatec2 = Directia Asigurare Logisticac3 = Directia Investitii şi AprovizionareD = Directia Protectia Misiunilor şi Curieri DiplomaticiE = Directia Comunicatii SpecialeF = Directia Tehnologia InformatieiG = Directia Generală Protocol Naţionalg1 = Directia ProtocolH = Directia Generală Resurse Umaneh1 = Directia Organizare Resurse UmaneI = Directia Generală Afaceri Juridicei1 = Directia Drept International şi Tratatei2 = Oficiul*2) Drept Comunitarx = Directia Agent GuvernamentalJ = Directia Generală Afaceri Consularej1 = Directia Relatii Consularej2 = Centrul2 Naţional de VizeK = Directia Generală Afaceri Politice şi Economicek1 = Directia Analiza şi Planificare Politicak2 = Directia Organizaţii Economice InternationaleL = SECRETAR DE STAT pentru probleme globaleL1 = Directia Generală Politici Strategicel1 = Directia NATOl2 = Directia Americal3 = Oficiul*2) pentru NeproliferareL2 = Directia Generală ONU şi Afaceri Globalel1 = Directia ONUl2 = Oficiul*2) Institutii Specializate şi alte organizaţii internationalel3 = Directia Orientul Apropiat, Asia, AfricaM = Subsecretar de stat*3)N = SECRETAR DE STAT pentru diplomatie publicăN1 = Directia Generală Politici Publicen1 = Directia Comunicare şi Diplomatie Publicăn2 = Directia Comunitati Romanestin3 = Directia Relatii Culturale Stiintifice şi Tehnologice, Patrimoniu DiplomaticO = SECRETAR DE STAT*4)o = Subsecretar de stat*4)o1 = AUTORITATEA*4)NOTĂ: numărul maxim de posturi prevăzut pentru Serviciul exterior este de 1345------------*1) Se organizeaza la nivel de birou*2) Se organizeaza la nivel de serviciu*3) Pe perioada detinerii postului de membru al Consiliului de Securitate*4) Se va ocupa de organizarea participării României la Expozitia Mondiala EXPO 2005 "Intelepciunea Naturii" Aichi, Japonia - până la 31 decembrie 2005  +  Anexa 2 INSTITUŢIILEa căror finanţare este asigurată şi prin bugetulMinisterului Afacerilor ExterneI. Instituţii finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:1. Agenţia Naţională de Control al Exporturilor - ANCEX (45 de posturi)2. Comisia FulbrightII. Instituţii finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:1. Institutul Român de Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu" (30 de posturi)2. Academia Diplomatică (30 de posturi)III. Secretariate ale instituţiilor finanţate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:1. Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale2. Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene3. Casa Americii Latine.-------------