INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind autorizarea efectuării operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autorizarea operaţiunilor valutare efectuate între rezidenţi pe teritoriul României se realizează atât prin regulament, pentru categoriile de rezidenţi şi operaţiunile prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, cât şi prin emiterea de autorizaţii de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare, potrivit prevederilor cap. II "Procedura de autorizare".  +  Articolul 2Prezentele instrucţiuni reglementează condiţiile de autorizare privind efectuarea operaţiunilor valutare pe teritoriul României între rezidenţi, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din regulament.  +  Articolul 3 (1) Rezidenţii pot efectua operaţiuni valutare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, numai în baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României. (2) Cererile de autorizare trebuie să se refere exclusiv la operaţiuni punctuale. Derularea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate nu poate fi condiţionată de existenţa unei autorizaţii emise în condiţiile prezentelor instrucţiuni. (3) Autorizaţiile se emit în baza aprobării conducerii executive a Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul II Procedura de autorizare  +  Articolul 4În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României, solicitantul va depune la registratura Băncii Naţionale a României sau va transmite prin corespondenţă o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 5.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, însoţită de nota de fundamentare privind necesitatea efectuării operaţiunii valutare între rezidenţi şi de următoarele documente*): a) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii sau orice alt act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz; pentru persoane fizice: documentul de identitate; b) extrasul emis de oficiul registrului comerţului sau de altă autoritate abilitată de lege, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, cuprinzând cel puţin următoarele menţiuni: denumirea firmei/entităţii, durata de funcţionare a persoanei juridice/entităţii, sediul social, obiectul de activitate (detaliat), identitatea acţionarilor/asociaţilor, componenţa consiliului de administraţie potrivit prevederilor actului constitutiv şi actelor adiţionale la acesta; c) autorizaţia de funcţionare emisă de autorităţile abilitate, după caz; d) documentele care stau la baza efectuării acestor operaţiuni (contracte, convenţii, protocoale, programe etc.); e) orice alte acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare, ulterior depunerii ori remiterii documentaţiei.  +  Articolul 5 (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia sau va comunică în scris respingerea cererii de autorizare respective, în funcţie de decizia conducerii executive, cu menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii. (2) În funcţie de specificul operaţiunii valutare între rezidenţi, în prevederile autorizaţiei se va înscrie perioada de valabilitate a acesteia.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 6 (1) Solicitarea autorizării efectuării operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României poate fi făcută fie de către rezidentul plătitor (care iniţiază operaţiunea valutară prin efectuarea unei plăţi), fie de către rezidentul încasator. (2) Nu este necesară autorizarea Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare pentru rezidenţii care efectuează operaţiuni valutare cu rezidenţii autorizaţi direct prin regulament ori autorizaţi în mod expres de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare pentru astfel de operaţiuni şi, după caz, prevăzuţi în autorizaţia respectivă. (3) Instituţiile de credit vor verifica respectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia operaţiunii înainte de a debita/credita contul rezidentului care efectuează operaţiuni valutare pe teritoriul României conform alin. (2).  +  Articolul 7Autorizaţiile emise în baza art. 20 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Normelor privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V. 6 la regulament îşi pierd valabilitatea la 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, termen în care va fi solicitată reautorizarea în condiţiile instrucţiunilor în vigoare. În cazul când nu se solicită reautorizarea în termenul menţionat, autorizaţiile respective îşi pierd valabilitatea.--------- Notă *) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.  +  Anexa 5.A Referinţa solicitantuluiNr. ....... data .......CERERE DE AUTORIZAREpentru operaţiuni valutare efectuate între rezidenţipe teritoriul RomânieiDenumirea/Numele şi prenumele ................................ .Sediul/Adresa: judeţul ................................., localitatea .................................., sectorul .........., str. ..................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., codul poştal ...................., telefon ...................., fax ................... .Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ............... .Nr. de înregistrare la autorităţile abilitate ................... .Justificarea cererii de efectuare a operaţiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate şi a operaţiunii valutare .........................................................................................................................................................................................................................Locul prestaţiei ............................................................................................................. .Categoria de rezidenţi care participă la efectuarea operaţiunii valutare .................................................................................................................................................................................................................................... .Numele şi prenumeleSemnătura autorizatăL.S.-------