INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind autorizarea deschiderii şi funcţionării conturilor în străinătate ale rezidenţilor
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 14 din regulament, sunt supuse autorizării de către Banca Naţională a României conturile în valută şi/sau în monedă naţională (leu) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, precum şi în cazul reînnoirii acesteia, rezidenţii completează şi depun la registratura Băncii Naţionale a României sau transmit prin corespondenţă o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 4.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, însoţită de documentele care justifică necesitatea deschiderii contului în străinătate şi de următoarele documente*): a) extrasul din registrul comerţului, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, şi certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii sau orice alt act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz; pentru persoanele fizice: documentul de identitate; b) actul de înregistrare a sucursalelor sau altor sedii secundare înfiinţate ulterior în străinătate, în baza legislaţiei române, după caz; c) aprobarea de contingent necesară pentru trimiterea de personal român în străinătate, eliberată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, după caz; d) actul doveditor al înregistrării sucursalelor sau altor sedii secundare din străinătate, din care să rezulte statutul juridic al celorlalte sedii secundare ale firmei româneşti în străinătate; în lipsa actului doveditor al înregistrării celorlalte sedii secundare în străinătate, declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că sediul secundar respectiv nu este persoană juridică străină; e) contracte sau alte înţelegeri externe semnate bilateral; f) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor deţinute de acesta în străinătate; g) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii sau stipulate de alte prevederi legale ori solicitate în mod expres de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare ulterior depunerii ori remiterii documentaţiei. (3) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia sau va comunică în scris respingerea autorizării operaţiunii respective, cu menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.  +  Articolul 2 (1) Deschiderea şi/sau funcţionarea conturilor în străinătate pot fi autorizate pentru următoarele situaţii şi activităţi desfăşurate în străinătate: a) organizarea şi funcţionarea de şantiere de construcţii-montaj şi instalaţii sau executarea de lucrări şi prestări de servicii; b) înfiinţarea şi funcţionarea, cu respectarea cerinţelor legislaţiei române, de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate ale rezidenţilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în străinătate; c) solicitarea de garanţii de către nerezidenţi, constituirea ori menţinerea de garanţii de bună execuţie; d) deţinerea şi utilizarea de disponibilităţi în valută în străinătate, precum şi operaţiuni în valută cu nerezidenţii, pentru care solicitantul aduce dovezi că operaţiunile respective nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la efectuarea operaţiunilor prin conturi deschise în România; e) operaţiuni valutare de capital; f) litigii între rezidenţi şi nerezidenţi, aflate în curs de soluţionare sau soluţionate, precum şi regularizări cu autorităţile financiare/judiciare din ţările respective. (2) Fac excepţie de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pentru deschiderea conturilor în străinătate rezidenţii exceptaţi de la obligaţia de repatriere, prevăzuţi la art. 15 alin. (2) din regulament. (3) Excepţia de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pentru deschiderea conturilor în străinătate pentru persoanele fizice rezidente prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) din regulament se referă la menţinerea conturilor după încheierea activităţii în străinătate, exclusiv funcţionarea acestora prin alimentări din ţară şi/sau exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar.  +  Articolul 3 (1) Autorizaţia de deschidere şi funcţionare de conturi în străinătate cuprinde condiţiile de funcţionare a contului respectiv, obligatorii pe toată durata valabilităţii acesteia, precum şi prevederi privind repatrierea, după caz. (2) Rezidenţii autorizaţi au obligaţia să comunice Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare orice situaţie de natură să modifice prevederile autorizaţiei prevăzute la alin. (1) în scopul actualizării corespunzătoare a acesteia.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţiile de deschidere şi funcţionare de conturi în străinătate vor stipula o perioadă de valabilitate, perioadă determinată de durata şi specificul operaţiunii care face obiectul deschiderii contului în străinătate. (2) În situaţia în care se justifică prelungirea valabilităţii autorizaţiei, solicitantul va depune la registratura Băncii Naţionale a României sau va transmite prin corespondenţă, cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei, o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia corespunzătoare. Documentaţia ce se depune în vederea reînnoirii autorizaţiei nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedentă şi care nu au suferit modificări.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile de credit nu vor efectua operaţiuni în valută în conturile în străinătate ale rezidenţilor deschise fără respectarea prevederilor regulamentului, iar operaţiunile în conturile autorizate în străinătate dispuse de rezidenţi vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale şi prevederilor autorizaţiilor emise pentru deschiderea şi funcţionarea conturilor respective. (2) În situaţia în care, din analiza operaţiunilor dispuse de clienţi, instituţiile de credit constată că aceste operaţiuni se referă la conturi deschise în străinătate de rezidenţi, acestea vor solicita clienţilor respectivi orice informaţie şi document, inclusiv autorizaţia Băncii Naţionale a României, pentru a se informa asupra respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la deschiderea şi funcţionarea conturilor în străinătate ale rezidenţilor. (3) În situaţia constatării nerespectării dispoziţiilor referitoare la deschiderea şi funcţionarea conturilor în străinătate ale rezidenţilor, instituţiile de credit vor solicita clienţilor intrarea de îndată în legalitate.--------- Notă *) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.  +  Anexa 4.A Referinţa solicitantului .............Nr. ...... data ......................CERERE DE AUTORIZAREpentru deschiderea şi funcţionarea unui cont în străinătateDenumirea/Numele şi prenumele .................................. .Sediul/Adresa: judeţul ..................................., localitatea ................................., sectorul .........., str. ............................................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ........, codul poştal ...................., telefon ...................., fax ................... .Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ............ .Nr. de înregistrare la autorităţile abilitate ................ .Codul CAEN ................................................... .Conturi deschise în străinătate: DA/NUFelul activităţii derulate prin cont ......................... .Ţara ......................................................... .Banca din străinătate ........................................ .Nr. contului*) ............................................... .Tipul contului*) ............................................. .Valuta ....................................................... .Justificarea cererii de deschidere a contului**).......................................................................................................................................................................................... .Alimentarea contului se va face cu ..................................................................................................................................................................................................................... .Plăţile din cont reprezintă ............................................................................................................................................................................................................................ .Numele şi prenumeleSemnătura autorizatăL.S.---------- Notă *) În situaţia în care instituţia de credit străină nu pune la dispoziţie solicitantului informaţiile respective înainte de deschiderea contului în străinătate, acestea vor fi comunicate Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului. Notă **) Justificarea trebuie să conţină cel puţin plafonul maxim şi termenul până la care va fi deschis contul în străinătate.-------