INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare de capital
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Articolul 1Operaţiunilor valutare de capital care sunt supuse autorizării Băncii Naţionale a României sunt numai cele prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 2 (1) În vederea autorizării operaţiunilor valutare de capital, solicitanţii vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de autorizare semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea ori de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, în care se vor specifică instituţia de credit rezidentă prin care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, precum şi instituţia de credit nerezidentă şi numărul contului în care se va face transferul, după caz, însoţită de documentaţia corespunzătoare (specificată în lista prevăzută în anexa nr. 3.A). Operaţiunile valutare de capital supuse autorizării Băncii Naţionale a României şi documentele necesare în vederea autorizării sunt următoarele: a) operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară, prevăzute la art. 4 pct. 4.4 lit. a)-d) din regulament:a1) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţă monetară străină, prevăzute la lit. a): pct. D1-D3 şi D5;a2) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa monetară românească, prevăzute la lit. b): pct. D1-D3 şi D5;a3) tranzacţii (achiziţionare) ale nerezidenţilor cu instrumente financiare româneşti pe piaţa monetară, prevăzute la lit. c): pct. D1-D3 şi D5;a4) tranzacţii (achiziţionare) ale rezidenţilor cu instrumente financiare străine pe piaţa monetară, prevăzute la lit. d): pct. D1-D3 şi D5, precum şi D4 în cazul când operaţiunile sunt de natura datoriei private externe pe termen mediu sau lung; b) operaţiuni în conturi curente, prevăzute la art. 4 pct. 4.9 lit. b) şi, respectiv, pct. 4.10 lit. b) din regulament: în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Instrucţiuni privind autorizarea deschiderii şi funcţionării conturilor în străinătate ale rezidenţilor; c) operaţiuni în conturi de depozit deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit - în monedă naţională, prevăzute la art. 4 pct. 4.10 lit. a1) din regulament: pct. D1, D2 şi D5. (2) Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană, operaţiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) nu vor mai fi supuse autorizării de către Banca Naţională a României. (3) Operaţiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) lit. c) nu vor mai fi supuse autorizării de către Banca Naţională a României la un an de la data intrării în vigoare a regulamentului.  +  Articolul 3În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia sau va comunică în scris respingerea autorizării operaţiunii respective, cu menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.  +  Articolul 4Contractele şi alte înţelegeri externe din care decurg operaţiuni valutare de capital supuse autorizării Băncii Naţionale a României devin operaţionale din punct de vedere valutar numai după obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii respective.  +  Articolul 5Fac excepţie de la prevederile de autorizare de mai sus instituţiile de credit, pentru următoarele operaţiuni efectuate în nume şi în cont propriu: a) tranzacţii (achiziţionare) cu instrumente financiare străine pe piaţa monetară, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a4); b) operaţiuni în conturi curente şi de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Anexa 3.A LISTAdocumentelor*) necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a RomânieiD1 - a) extrasul din registrul comerţului, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, şi certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii sau orice alt act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz; b) pentru nerezidenţi: documentul de înregistrare la autorităţile abilitate din ţara de origine; c) pentru persoanele fizice: documentul de identitate;D2 - hotărârea adunării generale a asociaţilor ori acţionarilor/consiliului de administraţie al solicitantului sau organului de conducere abilitat legal, după caz, pentru efectuarea operaţiunii respective;D3 - documentele referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piaţa monetară, cum ar fi: autorizaţie/aviz pentru introducerea la bursă, prospectul de emisiune, contracte/convenţii încheiate cu intermediarii pe piaţa monetară, semnate bilateral, avizul/autorizaţia emisă de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în situaţiile în care reglementările acesteia prevăd obligativitatea emiterii unui act individual de acest tip sau alte documente specifice fiecărei operaţiuni, după caz; de asemenea, sunt admise documente în format electronic, emise în condiţiile respectării prevederilor legale;D4 - formularele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României în vederea înregistrării în Registrul datoriei private externe;D5 - orice alte documente solicitate de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare.---------- Notă *) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.-------