INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Capitolul I Categorii de entităţi care pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice  +  Articolul 1Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entităţi - intermediari, cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile: a) instituţii de credit; b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice; c) entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar.  +  Capitolul II Locul unde se pot efectua operaţiuni de schimb valutar  +  Articolul 2Instituţiile de credit pot efectua operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar înfiinţate în incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agenţii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentelor instrucţiuni şi a prevederilor legale aplicabile, precum şi prin puncte de schimb valutar înfiinţate în alte spaţii decât în incinta sediilor proprii, cu îndeplinirea condiţiilor de dotare prevăzute la art. 14.  +  Articolul 3Casele de schimb valutar pot efectua operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.  +  Articolul 4Entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere pot desfăşura operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar la recepţia hotelului, care este considerată în accepţiunea prezentelor instrucţiuni punct de schimb valutar.  +  Capitolul III Operaţiunile care pot fi efectuate de entităţile prevăzute la art. 1  +  Articolul 5Instituţiile de credit pot efectua următoarele operaţiuni de schimb valutar: a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice rezidente şi nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului; b) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar (cecuri de călătorie) contra monedei naţionale persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile regulamentului; c) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei naţionale persoanelor fizice nerezidente, în limita sumei evidenţiate ca fiind schimbată anterior în baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, după caz, precum şi în limita sumelor în monedă naţională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar; d) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice rezidente şi nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.  +  Articolul 6Casele de schimb valutar pot efectua următoarele operaţiuni de schimb valutar: a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice rezidente şi nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului; b) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar (cecuri de călătorie) contra monedei naţionale persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile regulamentului; c) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei naţionale persoanelor fizice nerezidente, în limita sumei evidenţiate ca fiind schimbată anterior în baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, după caz, precum şi în limita sumelor în monedă naţională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar. Aceste operaţiuni se pot efectua numai prin punctele de schimb valutar existente în punctele de control şi trecere a frontierei; d) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice rezidente şi nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.  +  Articolul 7Entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere pot efectua următoarele operaţiuni de schimb valutar: a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice, clienţi ai acestora; b) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei naţionale de la persoane fizice rezidente şi nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.  +  Capitolul IV Autorizarea entităţilor prevăzute la art. 1  +  Articolul 8 (1) Procesul de autorizare de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare a efectuării operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României se referă la: a) emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi pentru operaţiunile de schimb valutar desfăşurate de entităţile prevăzute la art. 1 lit. c); b) atribuirea codului statistic pentru entităţile prevăzute la art. 1. (2) Entităţile prevăzute la art. 1 lit. a) sunt autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României, în conformitate cu autorizaţia de funcţionare emisă în baza legislaţiei specifice.  +  Articolul 9Entităţile prevăzute la art. 1 pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar printr-un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au primit autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României; b) li s-a atribuit codul statistic de către Banca Naţională a României pentru fiecare punct de schimb valutar; c) au înscris codul statistic pe ştampila punctului de schimb valutar.  +  Articolul 10În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, solicitanţii vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de autorizare, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, însoţită de documentaţia corespunzătoare (specificată în lista prevăzută în anexa nr. 2.A), după cum urmează; a) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice (pct. D1-D6, D8, D9, precum şi D11-D13, atunci când este cazul); b) entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere, cu respectarea condiţiilor aplicabile activităţii de turism (pct. D1-D2, D5-D9).  +  Articolul 11 (1) În vederea obţinerii codului statistic, entităţile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însoţită de declaraţia prevăzută la pct. D8 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A şi de acordul prevăzut la pct. D14, după caz. (2) În vederea obţinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entităţile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însoţită de declaraţia prevăzută la pct. D8 şi de documentaţia prevăzută la pct. D10 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A.  +  Articolul 12 (1) Atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul funcţionării, disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau în valută convertibilă ale entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea. (2) Disponibilităţile băneşti pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum şi din împrumuturi primite exclusiv de la asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar le pun la dispoziţia casei de schimb valutar sub formă de împrumuturi trebuie să provină din disponibilităţi proprii şi nu din alte împrumuturi. (3) Disponibilităţile băneşti pot fi păstrate în conturi curente deschise la instituţii de credit din România şi în casieriile caselor/punctelor de schimb valutar. (4) Operaţiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilităţile băneşti ale acestora menţionate la alin. (1).  +  Articolul 13Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau în subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă.  +  Articolul 14Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să aibă asigurată, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele: a) ghişeu care să asigure izolarea casierului, precum şi păstrarea şi manipularea în deplină siguranţă a valorilor; b) tehnică de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, după caz) şi programe care să asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum şi evidenţa operaţiunilor; c) aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor; d) orice alte dotări prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv cele care asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind păstrarea în deplină securitate a valorilor.  +  Articolul 15În situaţiile în care entităţile prevăzute la art. 1 înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresă, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasării în spaţiul respectiv (faţă de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar în cauză.  +  Articolul 16 (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia de funcţionare/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunică în scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic şi motivele respingerii. (2) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autorizaţiei de funcţionare/scrisorii de atribuire a codului statistic, entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia să înceapă activitatea de schimb valutar.  +  Capitolul V Condiţii de funcţionare a entităţilor prevăzute la art. 1  +  Articolul 17La sediul fiecărui punct de schimb valutar vor fi afişate la loc vizibil fotocopia scrisorii Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare de atribuire a codului statistic, precum şi programul zilnic de funcţionare ce trebuie respectat.  +  Articolul 18Operaţiunile de vânzare/cumpărare se fac pe bază de document de identitate legal valabil. Se interzice înscrierea în documentul de identitate a vreunei menţiuni privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar.  +  Articolul 19 (1) Entităţile prevăzute la art. 1 îşi stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât şi cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe bază de substitute de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite faţă de cele practicate pentru numerar. (2) Se interzice practicarea unor cursuri de schimb valutar diferite pentru monedele şi bancnotele aceleiaşi valute.  +  Articolul 20Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiaşi zile lucrătoare, cu condiţia afişării listei cursurilor în vigoare şi înregistrării corespunzătoare în toate documentele ce stau la baza operaţiunilor de schimb valutar.  +  Articolul 21Listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valută convertibilă şi substitute de numerar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea entităţilor prevăzute la art. 1, purtând ştampila acestora, vor fi afişate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzacţiilor.  +  Articolul 22 (1) Pentru operaţiunile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar se pot încasa comisioane numai în moneda naţională. Comisioanele practicate vor fi evidenţiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) În situaţia în care entităţile prevăzute la art. 1 nu practică comisioane, în listele cursurilor de schimb valutar se va regăsi sintagma "comision zero".  +  Articolul 23 (1) Instituţiile de credit şi entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere întocmesc buletine de schimb valutar, documente cu regim special, potrivit prevederilor legale aplicabile. (2) Buletinele de schimb valutar se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmânat clientului, iar al doilea exemplar fiind ataşat la registrul tranzacţiilor. (3) Casele de schimb valutar întocmesc bonuri fiscale (pentru schimb valutar), în conformitate cu prevederile legale aplicabile. (4) Pentru fiecare tranzacţie se vor întocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria şi numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele şi prenumele clientului; ţara clientului; documentul de identitate al clientului: tip, serie, număr; rezident/nerezident; suma încasată de la client (valută convertibilă/monedă naţională); cursul de schimb valutar; comisionul; suma plătită clientului (valută convertibilă/monedă naţională); semnătura casierului; ştampila punctului de schimb valutar. (5) Pe perioada când tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu funcţionează din cauze obiective, entităţile prevăzute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, în condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defecţiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, după caz, cu efectuarea menţiunii "preluat în baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective. (6) Pentru fiecare tranzacţie efectuată prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria şi numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); suma încasată de la client (valută convertibilă); cursul de schimb valutar; comisionul; suma plătită clientului (monedă naţională). (7) La solicitarea clientului, entităţile prevăzute la art. 1 vor înscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile şi numerele bancnotelor vândute acestuia.  +  Articolul 24Entităţile prevăzute la art. 1 vor ţine un registru zilnic al tranzacţiilor, în care vor fi evidenţiate cumpărările şi vânzările de valută convertibilă, pe numerar şi substitute de numerar, pe feluri de valute convertibile, sumele în moneda naţională plătite, respectiv încasate, precum şi comisioanele practicate.  +  Articolul 25 (1) La efectuarea operaţiunilor de restituire de valută convertibilă către persoane fizice nerezidente, entităţile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) vor menţiona pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, după caz, emis la efectuarea operaţiunii iniţiale de cumpărare de valută convertibilă de la nerezident, suma în valută convertibilă restituită, confirmată cu semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. (2) Originalul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar iniţial va fi reţinut la punctul de schimb valutar unde s-a efectuat ultima operaţiune de vânzare de valută convertibilă în scopul restituirii. (3) La efectuarea operaţiunilor de vânzare de valută către persoane fizice nerezidente, în limita sumelor în moneda naţională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar, entităţile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) vor păstra la registrul tranzacţiilor fotocopia documentului emis de organele abilitate, document care dă dreptul efectuării schimbului valutar respectiv.  +  Articolul 26Numai personalul angajat al entităţilor prevăzute la art. 1 are dreptul să efectueze operaţiuni de schimb valutar.  +  Articolul 27Activitatea de schimb valutar poate fi întreruptă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, cu condiţia comunicării la Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data întreruperii activităţii.  +  Articolul 28Încetarea definitivă a activităţii casei de schimb valutar/punctului de schimb valutar va fi comunicată în scris Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare în maximum 5 zile calendaristice de la data încetării activităţii, cu restituirea originalului autorizaţiei de funcţionare şi a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, după caz.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni privind afişarea cursurilor de schimb valutar, afişarea comisioanelor, condiţiile de siguranţă şi altele asemenea nu au caracter exclusiv şi se completează cu orice alte dispoziţii legale în materie.  +  Articolul 30În situaţia în care se prezintă bancnote sau monede false ori contrafăcute, în vederea efectuării schimbului valutar, entităţile prevăzute la art. 1 sunt obligate să respecte procedurile legale în materie.  +  Articolul 31Entităţile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării disponibilităţilor băneşti, în monedă naţională şi/sau valută convertibilă, necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare şi vânzare.  +  Articolul 32 (1) Ca urmare a verificărilor efectuate sau la sesizarea autorităţilor statului abilitate să verifice respectarea condiţiilor de funcţionare a entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) şi c), din care rezultă nerespectarea regulamentului, a prezentelor instrucţiuni şi/sau a altor dispoziţii legale aplicabile, Banca Naţională a României va putea aplica sancţiunile prevăzute la art. 27 din regulament. (2) Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizaţie de funcţionare a fost suspendată temporar, îşi pierd dreptul de a înfiinţa noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data primirii comunicării de sancţionare din partea Băncii Naţionale a României. (3) În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, acţionarii/asociaţii şi/sau administratorii acesteia îşi pierd dreptul de a înfiinţa sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 33 (1) Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi c), cărora li s-a retras autorizaţia de funcţionare şi/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operaţiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar în cauză, de la data primirii comunicării Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi/sau a codului statistic. (2) În situaţiile în care entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi c) nu se conformează comunicării Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandată prin care se face comunicarea este returnată, Banca Naţională a României va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea de retragere a autorizaţiei de funcţionare/scrisorii de atribuire a codului statistic.  +  Articolul 34La solicitarea autorităţilor abilitate ale statului, Banca Naţională a României va pune la dispoziţia acestora informaţiile privind autorizaţiile de funcţionare emise/codurile statistice atribuite de Banca Naţională a României.  +  Articolul 35Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României, şi cele aflate în proces de autorizare la Banca Naţională a României trebuie să atingă nivelul disponibilităţilor băneşti prevăzut la art. 12 alin. (1) până la data de 4 mai 2004.  +  Articolul 36 (1) Cel mai târziu până la data de 31 mai 2004, entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României (anterior şi ulterior publicării instrucţiunilor) şi care au/şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) şi încă nu au fost reautorizate potrivit Circularei Băncii Naţionale a României nr. 31/2003 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita reautorizarea de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare. (2) Cererea de reautorizare va fi însoţită de următoarele documente: a) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau în valute convertibile, în conturile deschise la instituţii de credit din România şi/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar; b) extrasul din registrul societăţilor, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Naţională a României; c) fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României. (3) În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, conform alineatului precedent, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederilor prezentelor instrucţiuni. (4) Începând cu termenul prevăzut la art. 35, casele de schimb valutar care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României şi care nu şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) îşi vor înceta definitiv activitatea de schimb valutar, iar în maximum 15 zile calendaristice vor notifica în scris aceasta Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, cu restituirea originalului autorizaţiei de funcţionare în cauză, urmând a fi radiate din evidenţele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţională a României. (5) Caselor de schimb valutar care nu au solicitat reautorizarea ori celor care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, precum şi celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar li se va retrage autorizaţia de funcţionare şi vor fi radiate, din oficiu, din evidenţele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţională a României.  +  Articolul 37 (1) Până la data de 4 mai 2004, entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă vor solicita reautorizarea Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare. Cererea de reautorizare va fi însoţită de documentele prevăzute la pct. D1, D2, D5-D9, din lista cuprinsă în anexa nr. 2A, precum şi de fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României. (2) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, conform alineatului precedent, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va proceda la reautorizarea entităţilor care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentelor instrucţiuni. (3) Entităţilor care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar, care nu au solicitat reautorizarea, ori celor care au solicitat reautorizarea, dar nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, precum şi celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar li se va retrage autorizaţia de funcţionare şi vor fi radiate, din oficiu, din evidenţele Băncii Naţionale a României.  +  Anexa 2.A LISTAdocumentelor necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a RomânieiD1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societăţilor, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Naţională a României, conţinând cel puţin informaţii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea acţionarilor/asociaţilor societăţii comerciale.D2 - copia legalizată/certificată a certificatului de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului.D3 - dovada posesiei spaţiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct şi adresă identificabilă. Se consideră în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite cu acte legale şi pentru care s-au efectuat înregistrările şi s-au obţinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, în situaţia în care contractul prin care s-a dobândit posesia spaţiului nu este încheiat direct cu proprietarul acestuia.D4 - dovada existenţei capitalului social vărsat şi a disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau în valută convertibilă, în contul casei de schimb valutar. Pentru entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), la momentul autorizării dovada se va face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii documentaţiei de autorizare la Banca Naţională a României.D5 - dovada existenţei cel puţin a unui cont deschis la o instituţie de credit.D6 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere şi ale celui angajat în activitatea de schimb valutar, care nu trebuie să conţină menţiuni referitoare la condamnări penale pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive.D7 - certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă.D8 - declaraţia pe propria răspundere, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţională a României, din care să rezulte că sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaraţiei este prezentat în anexa nr. 2.B.D9 - orice alte documente solicitate de Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare, dacă este cazul.D10 - documentaţia tehnică a aparatului automat de schimb valutar.D11 - contractul încheiat de casa de schimb valutar cu o instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, care este agent al unei entităţi emitente de cecuri de călătorie sau este emitentă de cecuri de călătorie.D12 - normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare şi decontare a cecurilor de călătorie.D13 - declaraţia pe propria răspundere a administratorilor casei de schimb valutar referitoare la faptul că dispun de mijloacele şi tehnicile necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă a operaţiunilor cu cecuri de călătorie.D14 - acordul casei centrale, în cazul cooperativelor de credit, pentru înfiinţarea punctului de schimb valutar.  +  Anexa 2.B Denumirea entităţii ...................Adresa ................................DECLARAŢIEÎn vederea desfăşurării operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar ce urmează a se înfiinţa la adresa .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,vă rugăm să ne luaţi în evidenţă prin atribuirea codului statistic.Precizăm că punctul de schimb valutar menţionat respectă prevederile Instrucţiunilor privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României.Numele şi prenumele ...................Semnătura autorizată ..................Data ..................................-------