INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind organizarea şi funcţionarea pieţei valutare interbancare din România
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Capitolul I Organizarea pieţei valutare interbancare din România  +  Articolul 1În sensul prezentelor instrucţiuni, intermediari pe piaţa valutară interbancară (denumiţi în continuare intermediari) din România sunt instituţiile de credit autorizate să funcţioneze în România, care vor acţiona pe piaţa valutară interbancară în limita obiectului lor de activitate prevăzut în autorizaţia de funcţionare şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 2 (1) Condiţiile minimale ce trebuie să fie îndeplinite pentru participarea pe piaţa valutară interbancară ca intermediar sunt următoarele: a) existenţa unei structuri organizatorice distincte şi a unui spaţiu specific pentru efectuarea tranzacţiilor; b) reglementarea prin norme proprii a cel puţin următoarelor elemente:b1) procedurile de lucru cu clienţii;b2) relaţiile cu alţi intermediari, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a tranzacţiilor;b3) competenţele şi limitele valorice până la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum şi limitele de lucru cu ceilalţi intermediari;b4) penalităţile convenite în relaţia cu clienţii, precum şi cu alţi intermediari, în cazul nerespectării termenelor de decontare a tranzacţiilor;b5) sistemul de evidenţă contabilă a tranzacţiilor; c) desemnarea personalului implicat în efectuarea tranzacţiilor; d) relaţiile de corespondent stabilite prin conturi deschise în străinătate, pentru cel puţin următoarele patru valute convertibile: EUR, USD, GBP, CHF; e) existenţa unui sistem operaţional specific, care să cuprindă cel puţin:e1) echipament informaţional specific tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc.;e2) echipamente tehnice specifice pentru plăţi şi comunicaţii (linii telefonice interne şi internaţionale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.). (2) Intermediarii vor notifica la Banca Naţională a României - Direcţia politici monetare data la care încep activitatea pe piaţa valutară interbancară. De asemenea, vor transmite la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă lista nominală a arbitrajiştilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum şi nominalizarea arbitrajistului-şef; orice modificare în ceea ce priveşte datele prezentate în această listă va fi comunicată în termen de 3 zile bancare de la producerea acesteia.  +  Capitolul II Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancară  +  Secţiunea 1 Principii generale  +  Articolul 3Piaţa valutară interbancară din România funcţionează în fiecare zi bancară între orele 9,00 şi 16,00.  +  Articolul 4 (1) Intermediarii sunt obligaţi să afişeze, în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei naţionale - leu (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) şi la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informaţiei tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc. pentru cel puţin următoarele valute convertibile: a) euro (EUR); b) dolarul american (USD); c) lira sterlină (GBP); d) francul elveţian (CHF). (2) Stabilirea cursurilor de schimb ale pieţei valutare din România de către Banca Naţională a României se face prin cotaţie directă. (3) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel puţin următoarele scadenţe: a) o lună (1M); b) trei luni (3M); c) şase luni (6M); d) nouă luni (9M); e) douăsprezece luni (12M).  +  Articolul 5 (1) Intermediarii au obligaţia să coteze, la solicitarea clienţilor sau a altor intermediari, cursuri de schimb ferme sau orientative şi pentru celelalte valute incluse în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicată de Banca Naţională a României. (2) În situaţia în care cotaţia fermă, suma în valută şi data valutei sunt acceptate de client sau de intermediar, tranzacţia este considerată încheiată şi se execută necondiţionat.  +  Articolul 6Marja dintre cursurile de schimb de vânzare şi cele de cumpărare va fi determinată liber pe piaţa valutară interbancară.  +  Articolul 7Cursurile de schimb cotate de instituţiile de credit pot fi diferite în funcţie de natura operaţiunii (operaţiune în cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clienţii, precum şi în concordanţă cu politica proprie de trezorerie.  +  Secţiunea a 2-a Principii în relaţia intermediar-intermediar  +  Articolul 8Se interzice personalului implicat în activitatea de intermediere: a) încheierea, pe baza unor convenţii cu caracter oneros sau pentru interes personal, a unor tranzacţii la cursuri de schimb în afara pieţei valutare interbancare; b) dezvăluirea de informaţii aferente unor tranzacţii încheiate cu clienţi sau cu alţi intermediari; c) primirea de vizite la locul de muncă (sala de arbitraj) fără aprobarea expresă a conducerii executive.  +  Articolul 9Conducerile executive ale intermediarilor vor lua măsuri pentru delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţă valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenţă bancară).  +  Articolul 10 (1) Tranzacţiile între intermediari se încheie în nume propriu, prin confirmare între arbitrajişti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) şi reconfirmări letrice şi telex, SWIFT sau Internet, codificate corespunzător (letric - specimene de semnături, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT, Internet - semnătură electronică). (2) Reconfirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:- contrapartida;- data încheierii tranzacţiei;- data valutei;- valuta convertibilă (valutele convertibile) tranzacţionată (tranzacţionate);- sumele tranzacţionate;- tipul tranzacţiei;- cursul de schimb valutar;- corespondenţii părţilor;- modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing, Internet etc.).  +  Articolul 11Instrucţiunile de plată şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceeaşi zi. Banca Naţională a României recomandă folosirea instrucţiunilor standard de plată între parteneri pentru preîntâmpinarea apariţiei unor eventuale diferenţe sau erori în decontarea sumelor tranzacţionate.  +  Articolul 12 (1) La primire, documentele de mai sus se verifică şi, pentru eventuale diferenţe, părţile vor lua legătura în vederea soluţionării situaţiei pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părţile pot recurge la instanţe de arbitraj preconvenite. (2) Banca Naţională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor instrucţiuni, dar numai după ce părţile implicate dovedesc că au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabilă. (3) În astfel de cazuri, părţile trebuie să recunoască în prealabil, în scris, principiul acceptării necondiţionate a deciziei de soluţionare a litigiului, adoptată de Banca Naţională a României.  +  Secţiunea a 3-a Principii în relaţia intermediar-client  +  Articolul 13 (1) Accesul pe piaţa valutară interbancară din România cu ordine de cumpărare de valută este permis pentru: a) rezidenţi - persoane fizice; b) rezidenţi - persoane juridice şi alte entităţi:b1) pentru efectuarea de plăţi/transferuri decurgând din operaţiuni valutare curente şi de capital;b2) pentru rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor şi comisioanelor aferente creditelor în valută primite de la o instituţie de credit rezidentă sau de la o societate de credit ipotecar rezidentă, precum şi pentru cumpărarea de sume în valută, în situaţia în care nu deţin disponibilităţi proprii în conturile lor deschise la instituţiile de credit, pentru plăţi în favoarea altor rezidenţi, decurgând din operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese, şi pentru plăţi reprezentând contravaloarea documentelor de transport emise de reprezentanţele companiilor aeriene străine;b3) pentru efectuarea tranzacţiilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, numai de către entităţile menţionate la art. 1 lit. b) din anexa nr. 2 - Instrucţiuni privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României; c) nerezidenţi: pentru efectuarea conversiei sumelor exprimate în moneda naţională (leu), dobândite în condiţiile legii. (2) Accesul pe piaţa valutară interbancară din România cu ordine de vânzare de valută este liber atât pentru rezidenţi, cât şi pentru nerezidenţi.  +  Articolul 14 (1) La cumpărarea de valută convertibilă, rezidenţii au obligaţia de a proba cu documente originale, inclusiv autorizaţia emisă de Banca Naţională a României, atunci când este cazul, natura operaţiunii valutare şi nivelul sumei solicitate a fi plătită/transferată. Fac excepţie de la această prevedere casele de schimb valutar şi cooperativele de credit pentru punctele de schimb valutar proprii, pentru cumpărările de valută în limita disponibilităţilor băneşti, precum şi societăţile de credit ipotecar, pentru operaţiunile prevăzute, potrivit legii, în obiectul de activitate al acestora. (2) La cumpărarea de valută convertibilă, nerezidenţii au obligaţia de a proba cu documente originale provenienţa legală a sumelor în moneda naţională (leu). (3) Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficientă completarea pe principiul bunei-credinţe a formularului instituţiei de credit prin care se dispune plata.  +  Articolul 15Ordinele de vânzare/cumpărare de valută ale clienţilor (rezidenţi şi nerezidenţi) titulari de conturi se completează conform modelelor prezentate în anexele nr. 1.A şi 1.B.  +  Articolul 16În situaţia în care clientul nu acceptă cotaţia fermă a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vânzare/cumpărare de valută la curs limitat; valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicată în mod expres de către client.  +  Articolul 17Tranzacţiile de schimb valutar încheiate se execută necondiţionat de către intermediari şi se confirmă clienţilor prin extras de cont.  +  Articolul 18 (1) Intermediarii pot accepta primirea ordinelor de cumpărare/vânzare la vedere sau la termen de la clienţi şi prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu condiţia comunicării aceloraşi elemente cuprinse în modelele prezentate în anexele nr. 1.A şi 1.B şi în documentaţia aferentă. (2) Documentaţia aferentă tranzacţiei va fi înaintată instituţiilor de credit în maximum 5 zile bancare.  +  Articolul 19Intermediarii şi arbitrajiştii acestora au obligaţia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor în timpul orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare şi de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume şi în cont propriu.  +  Articolul 20Intermediarii vor stabili procedurile care să le permită verificarea îndeplinirii de către clienţi a prezentelor instrucţiuni şi a celorlalte prevederi legale şi vor înainta Băncii Naţionale a României toate informaţiile şi orice document solicitat de către aceasta.  +  Articolul 21 (1) Pentru sumele în valută cumpărate pe piaţa valutară interbancară în scopul efectuării de către clienţii prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. b) a operaţiunilor prezentate la art. 13 alin. (1) lit. b1) şi b2) şi neutilizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenelor de plată conform destinaţiei iniţiale sau pentru alte operaţiuni valutare curente ori de capital, instituţiile de credit vor proceda la răscumpărarea sumelor respective la cursul de schimb al tranzacţiei iniţiale de cumpărare. (2) Pentru sumele în valută existente în cont, neutilizate conform prevederilor alin. (1), precum şi pentru cele care constituie obiect al colectării creanţelor bugetare prin executare silită, ordinul de cumpărare de valută se completează de către instituţiile de credit respective, în cazul când clienţii în cauză refuză să întocmească ordinul de vânzare de valută în acest scop.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 22Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea tranzacţiilor desfăşurate pe piaţa valutară interbancară, partea prejudiciată (client sau intermediar) poate pretinde daune moratorii.  +  Articolul 23Tranzacţiile efectuate în afara orelor de funcţionare a pieţei valutare interbancare şi, în special, în alte locuri decât cele desemnate (front office) vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a persoanelor desemnate să asigure conducerea intermediarilor.  +  Articolul 24Intermediarii, precum şi salariaţii acestora (arbitrajişti) pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancară din România, scop în care pot emite, cu avizul asociaţiei profesionale respective şi cu notificarea Băncii Naţionale a României, coduri de conduită.  +  NOMENCLATORPrezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale şi înţelesul lor general acceptat, folosirea lor ducând la evitarea neînţelegerilor ce ar putea apărea în timpul încheierii unei tranzacţii.În toate cazurile, valuta/valutele tranzacţionată/tranzacţionate trebuie clar specificată/specificate.În anumite cazuri evidente, unii termeni pot fi utilizaţi atât pentru operaţiuni de fructificare de fonduri, cât şi pentru tranzacţii de schimb valutar.Operaţiune la vedere (spot) - o operaţiune de vânzare/cumpărare de valută cu decontare în maximum două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs spot). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac excepţie cazurile în care între părţi există alte convenţii.)Operaţiune la termen (forward) - o operaţiune de vânzare/cumpărare de valută cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzacţiei, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac excepţie cazurile în care între părţi există alte convenţii.)Operaţiune swap - o operaţiune de cumpărare şi vânzare simultană a aceleiaşi sume în valută cu aceeaşi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă, spot şi forward), la cursuri de schimb stabilite (spot şi forward) la data tranzacţiei.Data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia.Data valutei (value date) - data la care se face decontarea tranzacţiei:- value today (same day value) - data valutei este aceeaşi cu data tranzacţiei;- value tomorrow - data valutei este ziua bancară următoare faţă de data tranzacţiei;- spot - data valutei este la două zile bancare de la data tranzacţiei;- forward - orice dată a valutei ulterioară decontării spot.Poziţie deschisă - diferenţa dintre totalul cumpărărilor la vedere şi la termen şi totalul vânzărilor la vedere şi la termen efectuate într-o valută pentru care se asumă un risc valutar.Poziţie închisă - cumpărări şi vânzări într-o valută sau active şi pasive valutare care se echilibrează pe total, negenerând o poziţie deschisă.Cotaţie fermă (firm quotation) - cotarea unui preţ ferm care angajează instituţia de credit. Este recomandată adăugarea unor restricţii de timp sau de sumă ("ferm pentru un minut" sau "ferm pentru un milion").Cotaţie orientativă (for info only) - o cotaţie care nu este fermă, datorită imposibilităţii de a tranzacţiona din anumite motive (depăşirea limitei de expunere etc.).Cotaţie directă - o cotaţie este directă atunci când moneda naţională este exprimată în funcţie de o unitate monetară a altei valute, numită de bază (de exemplu: 1 EUR = 38.241 ROL, EUR fiind unitatea monetară de bază).Cotaţie indirectă - o cotaţie este indirectă când o unitate monetară naţională, numită de bază, este exprimată în funcţie de o valută (de exemplu: 1 ROL = 43,48 TRL, ROL fiind unitatea monetară de bază).Ordin la curs limitat - ordin ce trebuie executat până la cursul limită indicat de client.Înţelesul termenului "limitat" este "vindeţi cu cel puţin" în cazul unui ordin de vânzare şi "cumpăraţi cu cel mult" în cazul unui ordin de cumpărare. Ordinele trebuie să specifice perioada pentru care sunt valabile (numărul de zile).Punct (pip) - ultima cifră a unei cotaţii.  +  Anexa 1.A ┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │Denumire/Nume client ........│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........│ │.............................│ │..................................) │ │Adresa/Sediul ...............│ │la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de │ │Tel/telex ...................│ │client de .......... lei/...........│ │Persoane de contact .........│ │sau la CURSUL LIMITAT solicitat de │ │CUI/CNP .....................│ │client de .......... lei/...........│ │Nerezident*) [] │ │EXECUTAT LA CURSUL de ..... lei/....│ └─────────────────────────────┘ │ │                                 │ Semnătura Semnătura │                                 │ autorizată clientului │                                 │ L.S. L.S. │                                 │ │                                 │ Se completează de intermediar la │                                 │ sediul acestuia în prezenţa │                                 │ clientului. │                                 └────────────────────────────────────┘ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTĂ       [] LA VEDERE / [] LA TERMENValabil până la data de ...............Către .................................CUMPĂRAŢI suma de ......./......... cu data valutei de ..........                           (cifre)  (litere)Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul nostru dedisponibil nr. ..........................................deschis la ..............................................Suma în valută cumpărată o veţi vira cu aceeaşi dată de valută(sus-menţionată) în contul nostru nr. ...........................deschis la ......................................1. Anexăm următoarele documente care probează natura operaţiuniivalutare:.......................................................................................................................................................................................2. Scopul cumpărării de valută este:● Operaţiune valutară curentă;● Operaţiune valutară de capital reprezentând:  ● Investiţie directă;  ● Credit şi împrumut financiar;  ● Credit legat de comerţul internaţional în care participăun rezident;  ● Operaţiune cu instrumente financiare tranzacţionate în modcurent pe piaţa de capital;  ● Operaţiune cu instrumente financiare tranzacţionate în modcurent pe piaţa monetară;  ● Operaţiune cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv;  ● Altă operaţiune valutară de capital;● Altă operaţiune valutară.3. Declarăm că suntem de acord ca sumele în valută cumpărate în baza prezentului ordin şi neutilizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenelor de plată conform destinaţiei iniţiale sau pentru alte operaţiuni valutare curente sau de capital să fie răscumpărate de instituţia de credit prin care se execută prezentul ordin, la cursul de schimb al tranzacţiei iniţiale de cumpărare.    ...............         ....................Data întocmirii      Semnătura autorizată                                    L.S.Observaţii:-----------1. Se marchează căsuţele după caz.2. Punctul 2 se completează numai de către rezidenţi, persoane juridice şi alte entităţi.3. Punctul 1 şi 2 nu se completează de către persoanele fizice rezidente.4. Prevederile pct. 3 nu se aplică persoanelor fizice rezidente, persoanelor juridice rezidente prevăzute la art. 13 lit. b3) şi nerezidenţilor persoane fizice, persoane juridice şi alte entităţi.---------------- Notă *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform art. 2 pct. 2.3 din regulament.  +  Anexa 1.B ┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │Denumire/Nume client ........│ │ACCEPTAT/RESPINS (motivul ..........│ │.............................│ │..................................) │ │Adresa/Sediul ...............│ │la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de │ │Tel/telex ...................│ │client de .......... lei/...........│ │Persoane de contact .........│ │sau la CURSUL LIMITAT solicitat de │ │CUI/CNP .....................│ │client de .......... lei/...........│ │Nerezident*) [] │ │EXECUTAT LA CURSUL de ..... lei/....│ └─────────────────────────────┘ │ │                                 │ Semnătura Semnătura │                                 │ autorizată clientului │                                 │ L.S. L.S. │                                 │ │                                 │ Se completează de intermediar la │                                 │ sediul acestuia în prezenţa │                                 │ clientului. │                                 └────────────────────────────────────┘ORDIN DE VANZARE VALUTĂ    [] LA VEDERE / [] LA TERMENValabil până la data de ...............Către .................................VINDEŢI suma de ......./........ din contul nostru nr. .......                      (cifre)  (litere)deschis la .............. cu data valutei de .................Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi dată a valutei încontul nostru în lei nr. .......... deschis la ................Scopul vânzării de valută este: .............................................................................................................................................................  ...............          ....................Data întocmirii      Semnătura autorizată                                   L.S.Observaţii:-----------1. Se marchează căsuţele după caz.2. Scopul vânzării de valută se completează numai de către nerezidenţi, persoane fizice, juridice şi alte entităţi.------------- Notă *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform art. 2 pct. 2.3 din regulament.-------