CONVENŢIE*) din 13 ianuarie 1993privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 22 decembrie 1994    ------------ Notă *) TraducerePREAMBULStatele părţi la prezenta Convenţie,hotarite sa actioneze în scopul realizării de progrese efective în directia dezarmarii generale şi complete sub control international strict şi eficace, inclusiv al interzicerii şi eliminarii tuturor tipurilor de arme de distrugere în masa,dorind să contribuie la realizarea obiectivelor şi principiilor Cartei Natiunilor Unite,reamintind ca Adunarea generală a Natiunilor Unite a condamnat în repetate rinduri toate actiunile contrare principiilor şi obiectivelor Protocolului privind interzicerea folosirii în razboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de lupta, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),recunoscind ca prezenta convenţie reafirma principiile şi obiectivele Protocolului de la Geneva din 1925 şi ale Convenţiei privind interzicerea perfectionarii, fabricarii şi stocarii de arme bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora, semnata la Londra, Moscova şi Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca şi oblibaţiile asumate prin aceste instrumente,tinind seama de obiectivul continut în art. 9 al Convenţiei privind interzicerea perfectionarii fabricarii şi stocarii de arme bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora,hotarite, în folosul intregii umanitati, sa excluda complet posibilitatea intrebuintarii armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei conventii, completind astfel oblibaţiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,recunoscind interzicerea, cuprinsa în acordurile şi principiile de drept international în materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de razboi,considerind ca progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv în beneficiul umanitatii,dorind sa inlesneasca libertatea comerţului cu produse chimice, precum şi cooperarea între tari şi schimbul international de informaţii stiintifice şi tehnice în domeniul activităţilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, în vederea intensificarii dezvoltării economice şi tehnologice a tuturor statelor părţi,convinse ca interzicerea completa şi efectiva a dezvoltării, producerii, dobindirii, stocarii, conservarii, transferului şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora reprezinta o etapa necesară către realizarea acestor obiective comune,au convenit urmatoarele:  +  Articolul 1Obligaţii generale1. Fiecare stat parte la prezenta convenţie se angajează ca, niciodata şi în nici o imprejurare, sa nu: a) dezvolte, produca, dobindeasca în alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau sa transfere, direct sau indirect, arme chimice altora; b) foloseasca arme chimice; c) se angajeze în nici o pregatire militara pentru folosirea armelor chimice; d) ajute, încurajeze sau determine, în nici un fel, pe altcineva, să se angajeze în orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta convenţie.2. Fiecare stat parte se angajează sa distruga armele chimice pe care le detine în proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau, în conformitate cu prevederile prezentei conventii.3. Fiecare stat parte se angajează sa distruga toate armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, în conformitate cu prevederile prezentei conventii.4. Fiecare stat parte se angajează sa distruga orice instalaţii de producere a armelor chimice, pe care le detine în proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau, în conformitate cu prevederile prezentei conventii.5. Fiecare stat parte se angajează sa nu utilizeze agenti pentru combaterea dezordinilor publice ca metoda de razboi.  +  Articolul 2Definitii şi criteriiPentru scopurile prezentei conventii:1. arme chimice înseamnă urmatoarele elemente, împreună sau separat: a) substante chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta convenţie, atit timp cit tipurile şi cantitatile sunt conforme cu asemenea scopuri; b) munitii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vatamari, prin actiunea toxica a substanţelor chimice toxice, specificate în subparagraful a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii şi dispozitive; c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directa cu folosirea munitiilor şi dispozitivelor, specificate în subparagraful b).2. substanţa chimica toxica înseamnă:- orice substanţa chimica, care, prin actiunea sa chimica asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente la om sau la animale. Aceasta include orice asemenea substante chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere şi indiferent dacă sunt produse în instalaţii, se afla în munitii sau în altă parte.(Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, substantele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinse în listele incluse în anexa privind substantele chimice).3. precursor înseamnă:- orice reactiv chimic care participa, în orice faza, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice. Aceasta include orice component -cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent.(Pentru scopul aplicarii prezentei conventii, precursorii care au fost identificati pentru aplicarea masurilor de verificare sunt cuprinşi în listele incluse în anexa privind substantele chimice).4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit ulterior component-cheie) înseamnă:- precursorul care indeplineste cel mai important rol în determinarea proprietăţilor toxice ale produsului finit şi reactioneaza rapid cu alte substante chimice într-un sistem binar sau multicomponent.5. arme chimice vechi înseamnă: a) arme chimice care au fost produse înainte de 1925; sau b) arme chimice produse în perioada dintre 1925 şi 1946, care sunt deteriorate, astfel incit nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.6. arme chimice abandonate înseamnă:- arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat după 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fără consimtamintul celui din urma.7. agent pentru combaterea dezordinii publice înseamnă:- orice produs chimic necuprins în vreo lista, care poate produce rapid, la om, efecte de iritatie senzoriala sau incapacitate fizica, care dispar la scurt timp după terminarea expunerii.8. instalatie de producere a armelor chimice: a) înseamnă orice echipament, precum şi orice cladire ce adaposteste un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricând după 1 ianuarie 1946:(i) ca parte a etapei de producere a substanţelor chimice (faza tehnologica finala) unde fluxul de materiale ar contine, când echipamentul este în functiune:1) orice substanţa chimica cuprinsa în lista nr. 1 a anexei privind substantele chimice; sau2) orice alta substanţa chimica, care nu este folosita peste o tona pe an, pe teritoriul unui stat parte sau în orice alt loc sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenţie, dar care poate fi utilizata pentru arme chimice; sau(îi) pentru încărcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, încărcarea substanţelor chimice din lista nr. 1 în munitii, dispozitive sau în containere pentru depozitare în vrac; încărcarea substanţelor chimice în containere care intră în componenta munitiilor şi dispozitivelor binare asamblate, precum şi în submunitii chimice, care fac parte din munitii şi dispozitive unitare asamblate şi încărcarea conteinerelor şi submunitiilor chimice în respectivele munitii şi dispozitive; b) nu înseamnă:(i) orice instalatie având o capacitate de productie pentru sinteza substanţelor chimice specificate în subparagraful a) (i), care este sub o tona;(îi) orice instalatie în care o substanţa chimica, specificata în subparagraful a) (i), este sau a fost obtinuta ca un produs secundar inevitabil al activităţilor desfăşurate în scopuri neinterzise de prezenta convenţie, cu condiţia ca aceasta substanţa chimica sa nu depăşească 3% din produsul total şi ca instalatia sa faca obiectul declararii şi inspecţiei conform anexei privind aplicarea şi verificarea convenţiei (denumita în continuare anexa privind verificarea); sau(iii) instalatia unica la scara redusa pentru obtinerea substanţelor chimice din lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, asa cum este prevăzut în partea a 6-a a anexei privind verificarea.9. scopuri neinterzise prin prezenta convenţie înseamnă: a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice; b) scopuri de protecţie, anume acele scopuri în relaţie directa cu protectia împotriva substanţelor chimice toxice şi cu protectia împotriva armelor chimice; c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metoda de razboi; d) asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.10. capacitate de productie înseamnă:Potentialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substante chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, dacă procesul nu este inca operational, planificat să fie utilizat la instalatia relevanta. Acesta este considerat ca fiind egal cu capacitatea nominala, sau dacă aceasta nu este disponibila, cu capacitatea proiectata.Capacitatea nominala este producţia de substante chimice în condiţii optimizate pentru cantitate maxima a instalatiei de productie, stabilita prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectata se înţelege cantitatea de substanţa chimica corespunzătoare calculelor teoretice.11. organizaţie înseamnă Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilita conform art. 8 al prezentei conventii.12. Pentru scopurile art. 6: a) producţia unei substante chimice înseamnă formarea ei printr-o reactie chimica; b) prelucrarea unei substante chimice înseamnă un proces fizic, precum pregatire, extractie şi purificare prin care o substanţa chimica nu este transformata intr-o alta substanţa chimica; c) consum al unei substante chimice înseamnă transformarea ei intr-o alta substanţa chimica printr-o reactie chimica.  +  Articolul 3Declaratii1. Fiecare stat parte va prezenta organizaţiei, nu mai tirziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentei conventii, pentru acel stat parte, urmatoarele declaratii, în care: a) cu privire la armele chimice:(i) va declara dacă detine în proprietate sau poseda orice arme chimice sau dacă are amplasate orice arme chimice în orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau;(îi) va indica amplasamentul exact, cantitatea globală şi inventarul în detaliu al armelor chimice pe care le detine în proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdictia sau controlul sau în conformitate cu partea a 4-a (A), paragrafele 1-3 ale anexei privind verificarea, cu excepţia acelor arme chimice la care se face referire în subparagraful (iii);(iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul sau care apartin ori sunt în posesia altui stat şi sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, în conformitate cu partea a 4-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice după 1 ianuarie 1946 şi va specifică transferul sau primirea unor astfel de arme, în conformitate cu partea a 4-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care le detine în proprietate sau le poseda sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, în conformitate cu partea a 4-a (A) paragraful 6 din anexa privind verificarea. b) Cu privire la armele chimice vechi şi armele chimice abandonate:(i) va declara dacă are pe teritoriul sau arme chimice vechi şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a 4-a (B) paragraful 3 din anexa privind verificarea;(îi) va declara dacă exista arme chimice abandonate pe teritoriul sau şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a 4-a (B) paragraful 8 din anexa privind verificarea;(iii) va declara dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a 4-a (B), paragraful 10 din anexa privind verificarea. c) Cu privire la instalatiile de producere a armelor chimice:(i) va declara dacă are sau a detinut în proprietate sau posesie oricare instalatie de producere a armelor chimice sau dacă are sau a avut o astfel de instalatie amplasata în vreun loc sub jurisdictia sau controlul sau, oricând după 1 ianuarie 1946;(îi) va specifică orice instalatie de producere a armelor chimice pe care o are sau a detinut-o în proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a 5-a, paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu excepţia acelor instalaţii la care se face referire în subparagraful (iii);(iii) va semnala orice instalatie de producere a armelor chimice de pe teritoriul sau, pe care un alt stat o are sau a detinut-o în proprietate şi posesie, şi care este sau a fost amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a 5-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament pentru producerea de arme chimice, după 1 ianuarie 1946, şi va specifică transferul sau primirea unui astfel de echipament, în conformitate cu partea a 5-a paragrafele 3-5 din anexa privind verificarea;(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricarei instalaţii de producere a armelor chimice pe care le detine în proprietate sau le poseda, sau care este amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, în conformitate cu partea a 5-a paragraful 6 din anexa privind verificarea;(vi) va specifică actiunile de intreprins pentru închiderea oricarei instalaţii de producere a armelor chimice pe care o detine în proprietate sau o poseda sau care este amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, în conformitate cu partea a 5-a paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea ; (vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporara a oricarei instalaţii de producere a armelor chimice pe care o detine în proprietate sau o poseda, sau care este amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, intr-o instalatie de distrugere a armelor chimice, în conformitate cu partea a 5-a paragraful 7 din anexa privind verificarea. d) Cu privire la alte instalaţii:Va specifică amplasamentul exact, natura şi obiectul general al activităţilor din orice instalatie sau cladire, pe care o detine în proprietate sau o poseda sau care este amplasata în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau şi care a fost proiectata, construita sau utilizata după 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice. Aceste declaratii vor include, inter alia, laboratoare şi poligoane de testare şi evaluare. e) Cu privire la agentii pentru combaterea dezordinilor publice:Va specifică denumirea chimica, formula structurala şi numărul din registrul Chemical Abstract Service (C.A.S.), dacă este stabilit, pentru fiecare substanţa chimica pe care o detine pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Aceasta declaratie va fi actualizata nu mai tirziu de 30 de zile după ce orice asemenea modificare devine efectiva.2. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a 4-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discretia unui stat parte, armelor chimice ingropate pe teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, şi care rămân ingropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.  +  Articolul 4Arme chimice1. Prevederile prezentului articol şi modalitatile în detaliu pentru implementarea să se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le detine în proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, cu excepţia armelor chimice vechi şi a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile părţii a 4-a (B) din anexa privind verificarea.2. Modalitatile în detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate în paragraful 1, vor fi supuse unei verificări sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu partea a 4-a (A) din anexa privind verificarea.4. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declaraţiei conform art. 3 paragraful 1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declaratii, prin inspecţie la faţa locului. După aceea, statul parte nu va indeparta nici una dintre aceste arme chimice, decit dacă sunt destinate unei instalaţii de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, în scopul verificării sistematice la faţa locului.5. Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalaţii pentru distrugerea armelor chimice şi la depozitele aferente acestora, pe care le detine în proprietate sau le poseda, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau, în scopul verificării sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului.6. Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate în paragraful 1, conform anexei privind verificarea şi în concordanta cu cantitatea stabilita şi ordinea de distrugere (denumita în continuare ordinea distrugerii). Aceasta distrugere va începe nu mai tirziu de 2 ani după intrarea în vigoare a convenţiei pentru statul parte şi va trebui terminata nu mai tirziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei. Un stat parte nu este impiedicat sa distruga aceste arme chimice într-un ritm mai rapid.7. Fiecare stat parte: a) va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate în paragraful 1, nu mai tirziu de 60 de zile inaintea începerii fiecarei perioade anuale de distrugere, în conformitate cu partea a 4-a (A) paragraful 29 din anexa privind verificarea; planurile în detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmeaza să fie distruse în urmatoarea perioada anuală de distrugere; b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai tirziu de 60 de zile după incheierea fiecarei perioade anuale de distrugere; şi c) va certifica, nu mai tirziu de 30 de zile după incheierea procesului de distrugere, ca toate armele chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.8. Dacă un stat ratifica sau adera la prezenta convenţie după perioada de distrugere de 10 ani, prevăzută în paragraful 6, va distruge armele chimice specificate în paragraful 1 cit mai repede posibil. Ordinea distrugerii şi procedurile pentru verificarea riguroasa în privinta acelui stat vor fi stabilite de consiliul executiv.9. Orice arme chimice descoperite de un stat parte după declararea initiala a armelor chimice vor fi raportate, asigurate şi distruse în conformitate cu partea a 4-a (A) din anexa privind verificarea.10. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei şi protectiei mediului pe timpul transportului, prelevarii probelor, depozitarii şi distrugerii armelor chimice. Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita şi va distruge armele chimice în conformitate cu standardele naţionale proprii pentru siguranţa şi noxe.11. Orice stat parte care are pe teritoriul sau arme chimice care sunt deţinute în proprietate sau în posesie de un alt stat, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura ca aceste arme chimice sunt retrase de pe teritoriul sau, nu mai tirziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei conventii pentru el. Dacă acestea nu sunt retrase în decurs de un an, statul parte poate cere organizaţiei şi altor state părţi să-i asigure asistenţa pentru distrugerea acestor arme chimice.12. Fiecare stat parte se angajează sa coopereze cu alte state părţi care cer informaţii sau asistenţa, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la distrugerea în siguranţa şi eficienta a armelor chimice.13. Pentru aducerea la indeplinire a activităţilor de verificare în conformitate cu prezentul articol şi cu partea a 4-a (A) din anexa privind verificarea, organizaţia va avea în vedere măsuri pentru evitarea dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale între statele părţi cu privire la verificarea depozitarii armelor chimice şi a distrugerii acestora.În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor asumate în conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă considera ca: a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol şi din partea a 4-a (A) a anexei privind verificarea; b) aplicarea unui astfel de acord ofera suficiente asigurări de respectare a prevederilor relevante din prezenta convenţie; şi c) părţile acordului bilateral sau multilateral informeaza cit mai complet organizaţia cu privire la activităţile lor de verificare.14. Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 13, organizaţia va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.15. Nimic din paragrafele 13 şi 14 nu afectează obligaţia unui stat parte de a prezenta declaratii în conformitate cu art. 3, cu prezentul articol şi partea a 4-a (A) din anexa privind verificarea.16. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este obligat să le distruga. De asemenea, va suporta costul verificării, depozitarii şi distrugerii acestor arme chimice, dacă consiliul executiv nu va decide altfel. Dacă consiliul executiv hotaraste limitarea masurilor de verificare ale organizaţiei, în conformitate cu paragraful 13, costurile verificării complementare şi supravegherii de către organizaţie vor fi platite în conformitate cu baremul de cote-părţi al O.N.U., asa cum se specifică în art. 8 paragraful 7.17. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a 4-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discretia statului parte, armelor chimice ingropate pe teritoriul sau, anterior datei de 1 ianuarie 1977, şi care rămân ingropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.  +  Articolul 5Instalaţii pentru producerea armelor chimice1. Prevederile prezentului articol şi modalitatile în detaliu pentru implementarea să se vor aplica oricăror şi tuturor instalaţiilor de producere a armelor chimice, pe care le detine în proprietate sau le poseda un stat parte, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdictia sau controlul sau.2. Modalitatile în detaliu pentru aplicarea acestui articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.3. Toate instalatiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1 vor fi supuse unei verificări sistematice, prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu partea a 5-a din anexa privind verificarea.4. Fiecare stat parte va sista imediat orice activitate la instalatiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1, cu excepţia activităţii necesare pentru inchidere.5. Nici un stat parte nu va construi nici o instalatie noua de producere a armelor chimice sau nu va modifica nici o instalatie existenta pentru scopurile de producere a armelor chimice, sau pentru orice alta activitate interzisa prin prezenta convenţie.6. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declaraţiei prevăzute la art. 3 paragraful 1 c), va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declaratii, prin inspecţie la faţa locului.7. Fiecare stat parte: a) va inchide, nu mai tirziu de 90 de zile după intrarea în vigoare a convenţiei pentru el, toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în conformitate cu partea a 5-a a anexei privind verificarea, şi va notifica despre aceasta; şi b) va asigura accesul la instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, după închiderea lor în scopul verificării sistematice printr-o inspecţie la faţa locului şi o supraveghere cu instrumente la faţa locului, în scopul de a asigura ca instalatia ramine inchisa şi este ulterior distrusa.8. Fiecare stat parte va distruge toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, precum şi instalatiile şi echipamentul conexe, în conformitate cu anexa privind verificarea şi în concordanta cu ritmul şi ordinea stabilite (denumite în continuare ordinea distrugerii). Distrugerea va începe nu mai tirziu de un an după intrarea în vigoare a convenţiei pentru statul parte şi se va incheia nu mai tirziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei. Un stat parte nu este impiedicat sa distruga aceste instalaţii într-un ritm mai rapid.9. Fiecare stat parte: a) va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea instalaţiilor de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai tirziu de 180 de zile inaintea începerii distrugerii fiecarei instalaţii; b) va prezenta anual declaratii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea tuturor instalaţiilor de producere a armelor chimice prevăzute în paragraful 1, nu mai tirziu de 90 de zile după terminarea fiecarei perioade anuale de distrugere; şi c) va certifica, nu mai tirziu de 30 de zile după incheierea procesului de distrugere, ca toate instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.10. Dacă un stat ratifica sau adera la prezenta convenţie, după perioada de distrugere de 10 ani prevăzută în paragraful 8, va distruge instalatiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 cit mai repede posibil. Ordinea distrugerii şi procedurile pentru verificarea riguroasa în privinta acestui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.11. Fiecare stat parte, pe timpul distrugerii instalaţiilor de producere a armelor chimice, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei şi protectiei mediului. Fiecare stat parte va distruge instalatiile de producere a armelor chimice în conformitate cu standardele naţionale proprii pentru siguranţa şi noxe.12. Instalatiile de producere a armelor chimice, specificate în paragraful 1, pot fi transportate temporar pentru distrugerea armelor chimice, în conformitate cu partea a 5-a paragrafele 18-25 din anexa privind verificarea. O astfel de instalatie transformata trebuie distrusa imediat ce nu se mai foloseşte pentru distrugerea armelor chimice şi, în orice caz, nu mai tirziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei conventii.13. Un stat parte poate solicita, în cazuri excepţionale, de necesitate imperioasa, permisiunea de a utiliza o instalatie de producere a armelor chimice, specificata în paragraful 1, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenţie. Conferinta statelor părţi decide, la recomandarea consiliului executiv, dacă sa aprobe sau nu cererea şi fixeaza condiţiile cărora se subordoneaza autorizatia, conform părţii a 5-a secţiunea D din anexa privind verificarea.14. O instalatie pentru producerea armelor chimice va fi transformata de o asemenea maniera incit sa nu mai poata fi reconvertita ca instalatie de producere a armelor chimice, la fel ca instalatiile utilizate în scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice, care nu implica substantele chimice din lista nr. 1.15. Toate instalatiile transformate vor fi supuse verificării sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu partea a 5-a secţiunea D din anexa privind verificarea.16. În desfăşurarea activităţilor de verificare, în conformitate cu prezentul articol şi partea a 5-a a anexei privind verificarea, organizaţia va avea în vedere măsuri de evitare a dublarii inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre statele părţi asupra verificării instalaţiilor de producere a armelor chimice şi de distrugere a acestora.În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor cuprinse în astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă considera ca: a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol şi din partea a 5-a a anexei privind verificarea; b) implementarea acordului ofera asigurări suficiente de respectare a prevederilor relevante din prezenta convenţie; şi c) părţile acordului bilateral sau multilateral informeaza cit mai complet organizaţia cu privire la activităţile lor de verificare.17. Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 16, organizaţia va avea dreptul sa supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.18. Nimic din paragrafele 16 şi 17 nu afectează obligaţia unui stat parte de a face declaratii în conformitate cu art. 3, cu prezentul articol şi cu partea a 5-a a anexei privind verificarea.19. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii instalaţiilor de producere a armelor chimice pe care este obligat să le distruga. De asemenea, va suporta costurile verificării în conformitate cu prezentul articol, dacă consiliul executiv nu hotaraste altfel. Dacă consiliul executiv hotaraste sa limiteze masurile de verificare ale organizaţiei, în conformitate cu paragraful 16, costurile verificării şi supravegherii complementare efectuate de organizaţie vor fi platite în conformitate cu baremul de cote-părţi al O.N.U., asa cum este prevăzut în art. 8 paragraful 7.  +  Articolul 6Activităţi neinterzise prin prezenta convenţie1. Fiecare stat parte are dreptul, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sa cerceteze, sa produca, sa dobindeasca în alt mod, sa conserve, sa transfere şi sa foloseasca substante chimice toxice şi precursori ai acestora în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie.2. Fiecare stat parte va adopta masurile necesare pentru ca substantele chimice toxice şi precursorii acestora să fie dezvoltate, produse, dobindite în alt mod, conservate, transferate sau folosite, pe teritoriul sau sau în alt loc sub jurisdictia sau controlul sau numai în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie. În acest scop şi pentru a controla ca activităţile sale sunt conforme cu oblibaţiile ce-i revin prin prezenta convenţie, fiecare stat parte va supune substantele chimice toxice şi precursorii acestora, prevăzute în listele nr. 1, 2 şi 3 din anexa privind substantele chimice, precum şi instalatiile în legătură cu astfel de substante chimice şi alte instalaţii prevăzute în anexa privind verificarea, care sunt amplasate pe teritoriul sau sau în orice alt loc sub jurisdictia sau controlul sau, masurile de verificare în conformitate cu prevederile anexei privind verificarea.3. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise în lista nr. 1 (denumite în continuare substante chimice din lista nr. 1) interdictiilor de producere, dobândire, conservare, transfer şi folosire, în conformitate cu partea a 6-a a anexei privind verificarea. Va supune aceste substante şi instalatiile prevăzute în partea a 6-a a anexei privind verificarea unei verificări sistematice, prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu aceasta parte din anexa privind verificarea.4. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise în lista nr. 2 (denumite în continuare substante chimice din lista nr. 2) şi instalatiile prevăzute în partea a 7-a a anexei privind verificarea monitorizarii de date şi verificării la faţa locului, în conformitate cu aceasta parte a anexei privind verificarea.5. Fiecare stat parte va supune substantele chimice inscrise în lista nr. 3 (denumite în continuare substante chimice din lista nr. 3) şi instalatiile prevăzute în partea a 8-a a anexei privind verificarea monitorizarii de date şi verificării la faţa locului, în conformitate cu acesta parte a anexei privind verificarea.6. Fiecare stat parte va supune instalatiile prevăzute în partea a 9-a din anexa privind verificarea monitorizarii de date şi, eventual, verificării la faţa locului, în conformitate cu aceasta parte a anexei privind verificarea, dacă nu se hotaraste altfel de conferinta statelor părţi, conform cu partea a 9-a paragraful 22 din anexa privind verificarea.7. Nu mai tirziu de 30 de zile după ce convenţia intră în vigoare pentru el, fiecare stat parte va face o declaratie initiala privind substantele chimice şi instalatiile relevante, în conformitate cu anexa privind verificarea.8. Fiecare stat parte va face declaratii anuale privind substantele chimice şi instalatiile relevante, în conformitate cu anexa privind verificarea.9. În scopul verificării la faţa locului, fiecare stat parte va asigura inspectorilor accesul la instalaţii, conform prevederilor din anexa privind verificarea.10. În desfăşurarea activităţilor de verificare, secretariatul tehnic va evita orice amestec nejustificat în activităţile chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, desfăşurate de statul parte, şi în special, se va supune prevederilor din anexa privind protectia informaţiilor confidentiale, denumita în continuare anexa privind confidentialitatea.11. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de o maniera care să evite stinjenirea dezvoltării economice sau tehnologice a statelor părţi şi a cooperarii internationale în domeniul activităţilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, inclusiv schimbul international de informaţii stiintifice şi de substante chimice şi echipament pentru producerea, prelucrarea sau folosirea de substante chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie.  +  Articolul 7Măsuri naţionale de aplicareAngajamente generale1. Fiecare stat parte, în conformitate cu procedurile sale constitutionale, va adopta masurile necesare pentru a îndeplini oblibaţiile care îi revin prin prezenta convenţie. În special: a) va interzice persoanelor fizice şi juridice în orice loc pe teritoriul sau sau în oricare loc de sub jurisdictia sa, recunoscută de dreptul international, sa desfasoare orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta convenţie, inclusiv promulgarea unei legislatii penale referitoare la asemenea activitate; b) nu va permite, în nici un loc de sub controlul sau, nici o activitate interzisa unui stat parte prin prezenta convenţie ; şi c) va aplica legislatia penala, promulgata conform subparagrafului a), la orice activitate interzisa unui stat parte prin prezenta convenţie, desfăşurată în orice loc de persoane fizice, având naţionalitatea sa, în conformitate cu dreptul international.2. Fiecare stat parte va coopera cu alte state părţi şi va permite o formă adecvata de asistenţa juridica pentru a facilita aplicarea obligaţiilor în conformitate cu paragraful 1.3. Fiecare stat parte, pe timpul aplicarii obligaţiilor ce-i revin prin prezenta convenţie, va acorda cea mai mare prioritate asigurarii securitatii populatiei şi protectiei mediului şi va coopera, în mod corespunzător, cu alte state părţi în acest domeniu.Relatii între statul parte şi organizaţie4. Pentru a-şi îndeplini oblibaţiile ce-i revin prin prezenta convenţie, fiecare stat parte va desemna sau stabili o autoritate naţionala care va servi ca punct naţional de legătură cu organizaţia şi alte state părţi. Fiecare stat parte va notifica organizaţiei asupra autorităţii sale naţionale în momentul când prezenta convenţie intră în vigoare pentru el.5. Fiecare stat parte va informa organizaţia cu privire la masurile legislative şi administrative luate în vederea aplicarii prezentei conventii. 6. Fiecare stat parte va trata de o maniera confidentiala şi va dispune măsuri speciale de manipulare a informaţiilor şi datelor pe care le primeste confidential de la organizaţie în legătură cu aplicarea prezentei conventii. Va trata aceste informaţii şi date exclusiv în legătură cu drepturile şi oblibaţiile ce-i revin conform convenţiei şi prevederilor anexei privind confidentialitatea.7. Fiecare stat parte se angajează sa coopereze cu organizaţia în exercitarea tuturor functiilor sale şi, în special, sa acorde sprijin secretariatului tehnic.  +  Articolul 8OrganizaţiaA. Prevederi generale1. Statele părţi la prezenta convenţie fondeaza Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru a realiza obiectivul şi scopul prezentei conventii, a asigura aplicarea prevederilor sale, inclusiv verificarea internationala a respectarii acesteia şi a asigura un for de consultari şi cooperare între statele părţi.2. Toate statele părţi la prezenta convenţie vor fi membre ale organizaţiei. Un stat parte nu va putea fi privat de calitatea sa de membru al organizaţiei.3. Sediul organizaţiei va fi la Haga (Regatul Olandei).4. Se instituie ca organe ale organizaţiei: conferinta statelor părţi, consiliul executiv şi secretariatul tehnic.5. Organizaţia va desfăşura activităţile de verificare, prevăzute în prezenta convenţie, în modul cel mai puţin stânjenitor cu putinta, conform cu realizarea la timp şi eficienta a obiectivelor sale. Va solicita doar informaţiile şi datele necesare pentru a-şi îndeplini responsabilitatile ce-i sunt conferite prin convenţie. Va lua toate masurile de precautie pentru a proteja caracterul confidential al informaţiilor privind activităţile şi instalatiile militare şi civile ce îi sunt aduse la cunoştinţa în procesul aplicarii convenţiei şi, în special, se va conforma prevederilor anexei privind confidentialitatea.6. În desfăşurarea activităţilor sale de verificare, organizaţia va avea în vedere măsuri de aplicare a progreselor din stiinta şi tehnologie.7. Costurile activităţilor organizaţiei vor fi platite de statele părţi în conformitate cu baremul de cote-părţi al O.N.U., ajustat, pentru a tine cont de diferentele dintre numărul de state membre ale O.N.U. şi cel de state membre ale organizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5. Contribuţiile financiare ale statelor părţi pentru comisia pregatitoare vor fi deduse în mod corespunzător din contribuţiile lor la bugetul regulat. Bugetul organizaţiei cuprinde doua capitole separate: unul referitor la cheltuielile administrative şi alte costuri şi unul referitor la costurile verificării.8. Un membru al organizaţiei, care este în întârziere cu plata contributiei financiare la organizaţie, nu va avea drept de vot în organizaţie, dacă totalul restantelor de plată este egal cu sau mai mare decit totalul contributiei care îi revenea pe ultimii 2 ani. Conferinta statelor părţi poate, totusi, autoriza acest membru sa participe la vot dacă constata ca restantele sunt datorate unor circumstanţe independente de voinţa sa.B. Conferinta statelor părţiComponenta, procedura şi luarea deciziilor9. Conferinta statelor părţi (denumita în continuare conferinta) va fi compusa din toţi membrii organizaţiei. Fiecare membru are un reprezentant la conferinta, care poate fi insotit de supleanti şi consilieri.10. Prima sesiune a conferintei este convocata de depozitar nu mai tirziu de 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei.11. Conferinta tine sesiuni ordinare, care au loc anual, dacă nu se decide altfel.12. Sesiunile extraordinare ale conferintei vor fi convocate: a) la decizia conferintei; b) la cererea consiliului executiv; c) la cererea oricărui membru sprijinit de o treime din membri; sau d) în conformitate cu paragraful 22, în vederea examinarii aplicarii prezentei conventii.Cu excepţia cazului de la subparagraful d), o sesiune extraordinara se va convoca nu mai tirziu de 30 de zile după primirea cererii de către directorul general al secretariatului tehnic, dacă nu se specifică altfel în cerere.13. Conferinta se va intruni, de asemenea, în conferinta de amendare, în conformitate cu art. 15 paragraful 2.14. Sesiunile conferintei vor avea loc la sediul organizaţiei, dacă nu decide altfel conferinta.15. Conferinta va adopta regulile sale de procedura. La inceputul fiecarei sesiuni ordinare ea îşi va alege preşedintele şi alti functionari, după cum este cazul. Acestia îşi vor exercita functiile până când, la urmatoarea sesiune ordinara, sunt aleşi un nou presedinte şi alti functionari.16. Majoritatea membrilor organizaţiei va constitui cvorumul conferintei.17. Fiecare membru al organizaţiei dispune de un vot în conferinta.18. Conferinta va lua decizii asupra problemelor de procedura cu o majoritate simpla a membrilor prezenţi şi votanti. Deciziile asupra problemelor de fond vor fi luate, pe cit posibil, prin consens. Dacă nu se poate realiza consensul privind o problemă asupra careia trebuie să se decida, preşedintele va amina votarea timp de 24 de ore şi, între timp, va depune toate eforturile pentru a facilita obtinerea consensului şi va raporta conferintei înainte de sfirsitul acestei perioade. Dacă la capatul celor 24 de ore consensul nu este posibil, conferinta va lua decizia cu majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi şi votanti, dacă nu se specifică altfel în prezenta convenţie. Când apare problema dacă o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune va fi tratata ca o chestiune de fond, dacă nu se hotaraste altfel de către conferinta cu majoritatea necesară pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.Imputerniciri şi functii19. Conferinta va fi organul principal al organizaţiei. Ea va examina orice chestiuni, probleme sau subiecte care intră în sfera prezentei conventii, inclusiv cele legate de imputernicirile şi functiile consiliului executiv şi ale secretariatului tehnic. Ea poate face recomandari şi poate lua decizii asupra oricăror chestiuni, probleme sau subiecte referitoare la convenţie, ridicate de un stat parte sau supuse atenţiei sale de către consiliul executiv.20. Conferinta va supraveghea aplicarea prezentei conventii şi acţionează pentru promovarea obiectivelor şi scopurilor acesteia. Conferinta va examina în ce măsura convenţia este respectata. De asemenea, ea va controla activităţile consiliului executiv şi ale secretariatului tehnic şi poate da indrumari, în conformitate cu convenţia, oricaruia dintre aceste organe în exercitarea functiilor lor.21. Conferinta: a) va examina şi adopta, în sesiunile sale ordinare raportul, programul şi bugetul organizaţiei, prezentate de consiliul executiv şi va examina şi alte rapoarte; b) va decide asupra baremului de cote-părţi ce revin statelor părţi, în conformitate cu paragraful 7; c) va alege membrii consiliului executiv; d) va numi directorul general al secretariatului tehnic (denumit în continuare directorul general); e) va aproba regulile de procedura ale consiliului executiv prezentate de acesta; f) va înfiinţa organele subsidiare pe care le considera necesare pentru exercitarea functiilor sale, în conformitate cu prezenta convenţie; g) va inlesni cooperarea internationala în scopuri pasnice în domeniul activităţilor chimice; h) va examina progresele stiintifice şi tehnologice care ar putea afecta aplicarea prezentei conventii şi, în acest context, va insarcina pe directorul general sa stabileasca un comitet ştiinţific consultativ pentru a-i permite, în exercitarea functiilor sale, să ofere conferintei, consiliului executiv sau statelor părţi avize de specialitate în domeniile stiintei şi tehnologiei care au legătură cu prezenta convenţie. Comitetul ştiinţific consultativ va fi format din experti independenti, numiti în conformitate cu criteriile adoptate de conferinta; i) va examina şi aproba, la prima sesiune, proiectele de acorduri, măsuri şi linii directoare elaborate de comisia pregatitoare; j) va înfiinţa, la prima sa sesiune, fondul de contribuţii voluntare pentru asistenţa, în conformitate cu art. 10; k) va lua masurile necesare pentru asigurarea respectarii prezentei conventii şi pentru redresarea şi remedierea oricarei situaţii care contravine prevederilor convenţiei, în conformitate cu art. 12.22. Conferinta tine sesiuni speciale nu mai tirziu de un an după expirarea unei perioade de cinci, şi respectiv, de zece ani după intrarea în vigoare a prezentei conventii şi la orice alt moment din acest interval asa cum s-ar putea conveni, pentru a proceda la examinarea aplicarii convenţiei. Asemenea analize vor tine seama de orice progrese stiintifice şi tehnologice relevante. După aceea, la intervale de cinci ani, dacă nu s-a convenit altfel, vor fi convocate sesiuni ale conferintei cu acelasi obiectiv.C. Consiliul executivComponenta, procedura şi luarea deciziilor23. Consiliul executiv va fi alcătuit din 41 de membri. Fiecare stat parte are dreptul, în conformitate cu principiul rotatiei, sa faca parte din consiliul executiv. Membrii consiliului executiv sunt aleşi de conferinta pentru un mandat de 2 ani. În scopul asigurarii funcţionarii efective a prezentei conventii şi tinind cont, în special, de principiul unei repartitii geografice echitabile, de importanţa industriei chimice, ca şi de interesele politice şi de securitate, consiliul executiv va fi alcătuit după cum urmeaza: a) noua state părţi din Africa, desemnate de către statele părţi situate în aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca, din cele noua state părţi, trei membri vor fi, de regula, statele părţi cu cea mai semnificativa industrie chimica naţionala în regiune, determinata prin date internationale raportate şi publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia în considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri; b) noua state părţi din Asia, desemnate de către statele părţi situate în aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca, din cele noua state părţi, patru membri vor fi, de regula, statele părţi cu cea mai semnificativa industrie chimica naţionala în regiune, determinata prin date internationale raportate şi publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia în considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor patru membri; c) cinci state părţi din Europa de Est, desemnate de către statele părţi situate în aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca, din cele cinci state părţi, un membru va fi, de regula, statul parte cu cea mai semnificativa industrie chimica naţionala în regiune, determinata prin date internationale raportate şi publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia în considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestui membru; d) sapte state părţi din America Latina şi Caraibe, desemnate de către statele părţi situate în aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca, din cele sapte state părţi, trei membri vor fi, de regula, statele părţi cu cea mai semnificativa industrie chimica naţionala în regiune, determinata prin date internationale raportate şi publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia în considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri; e) zece state părţi dintre statele din Europa Occidentala şi alte state, desemnate de către statele părţi situate în aceasta regiune. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca, din aceste zece state părţi, cinci membri vor fi, de regula, statele părţi cu cea mai semnificativa industrie chimica naţionala în regiune, determinata prin date internationale raportate şi publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, sa ia în considerare alti factori regionali pentru desemnarea acestor cinci membri; f) inca un stat parte desemnat, consecutiv, de către statele părţi situate în regiunile Asiei, Americii Latine şi Caraibelor. Ca baza pentru aceasta desemnare se înţelege ca aceste state părţi vor ocupa prin rotatie respectivul loc.24. Pentru prima alegere a Consiliului executiv, 20 de membri vor fi aleşi pentru un mandat de 1 an, având în vedere proportiile numerice stabilite, conform paragrafului 23.25. După aplicarea completa a art. 4 şi 5, conferinta poate, la solicitarea majorităţii membrilor consiliului executiv, sa revada compozitia consiliului executiv, luând în considerare evolutiile referitoare la principiile specificate în paragraful 23, care determina compozitia sa.26. Consiliul executiv va elabora regulile sale de procedura şi le va supune conferintei pentru aprobare.27. Consiliul executiv alege preşedintele dintre membrii săi.28. Consiliul executiv se va intruni în sesiuni ordinare. Între sesiunile ordinare, se va reuni ori de cite ori este necesar, pentru indeplinirea imputernicirilor şi functiilor sale.29. Fiecare membru al consiliului executiv va dispune de un vot. Dacă nu se specifică altfel în prezenta convenţie, consiliul executiv va lua decizii asupra problemelor de fond cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi. Consiliul executiv va lua decizii în probleme de procedura cu majoritatea simpla a membrilor săi. Când apare problema dacă o chestiune este de fond sau nu, aceasta chestiune se trateaza ca o chestiune de fond, dacă nu se hotaraste altfel de către consiliul executiv, cu majoritatea necesară pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.Imputerniciri şi functii30. Consiliul executiv va fi organul executiv al organizaţiei. El va raspunde în faţa conferintei. Consiliul executiv îşi va exercita imputernicirile şi functiile care îi sunt încredinţate prin prezenta convenţie, precum şi functiile care îi sunt delegate de conferinta. Pentru aceasta va actiona în conformitate cu recomandarile, deciziile şi directivele conferintei şi va asigura implementarea lor continua şi adecvata.31. Consiliul executiv va incuraja aplicarea efectiva a prezentei conventii şi respectarea ei. Va superviza activităţile secretariatului tehnic, va coopera cu autoritatea naţionala a fiecarui stat parte şi va facilita consultarile şi cooperarea între statele părţi la cererea acestora.32. Consiliul executiv: a) va examina şi prezenta conferintei proiectele de program şi de buget ale organizaţiei; b) va examina şi prezenta conferintei proiectul de raport al organizaţiei cu privire la aplicarea prezentei conventii, raportul cu privire la desfăşurarea propriilor activităţi şi rapoartele speciale pe care le considera necesare sau care ar putea fi cerute de conferinta; c) va lua masurile necesare pentru organizarea sesiunilor conferintei, inclusiv pentru pregătirea ordinii de zi provizorii.33. Consiliul executiv poate cere convocarea unei sesiuni speciale a conferintei.34. Consiliul executiv: a) va incheia acorduri sau aranjamente cu state şi organizaţii internationale în numele organizaţiei, sub rezerva aprobării prealabile de către conferinta; b) va incheia acorduri cu statele părţi în numele organizaţiei în legătură cu art. 10 şi va superviza fondul contribuţiilor voluntare mentionat în art. 10; c) va aproba acorduri sau aranjamente în legătură cu implementarea activităţilor de verificare, negociate de secretariatul tehnic cu statele părţi. 35 Consiliul executiv va examina orice problema sau orice chestiune care intră în competenţa sa, care afectează prezenta convenţie şi aplicarea ei, inclusiv preocuparile privind respectarea şi cazurile de nerespectare şi, dacă este oportun, va informa statele părţi şi va supune problema sau chestiunea atenţiei conferintei.36. În examinarea dubiilor sau preocuparilor privind respectarea şi cazurile de nerespectare, inclusiv, inter alia, abuzul de drepturi prevăzute de prezenta convenţie, consiliul executiv va consulta statele părţi implicate şi, dacă este oportun, va cere statului parte sa ia măsuri de redresare a situaţiei în termenul fixat. În măsura în care considera ca acţiuni suplimentare sunt necesare, va lua, inter alia, una sau mai multe dintre urmatoarele măsuri: a) va informa toate statele părţi asupra problemei sau chestiunii; b) va supune atenţiei conferintei problema sau chestiunea; c) va face recomandari conferintei privind masurile de redresare a situaţiei şi de asigurare a respectarii convenţiei.Consiliul executiv, în cazuri de gravitate deosebită şi urgenta, va supune direct problema sau chestiunea, inclusiv informaţiile şi concluziile relevante, atenţiei Adunarii generale a O.N.U. şi Consiliului de Securitate al O.N.U. În acelasi timp, va informa toate statele părţi asupra acestei măsuri.D. Secretariatul tehnic37. Secretariatul tehnic va sprijini conferinta şi consiliul executiv în exercitarea functiilor lor. Secretariatul tehnic va aplica masurile de verificare prevăzute în prezenta convenţie. Va exercita şi celelalte atribuţii care îi sunt încredinţate prin convenţie, precum şi acele atribuţii ce-i sunt delegate de conferinta şi de consiliul executiv.38. Secretariatul tehnic: a) va pregati şi prezenta consiliului executiv proiectele de program şi buget ale organizaţiei; b) va pregati şi prezenta consiliului executiv proiectul raportului organizaţiei cu privire la aplicarea prezentei conventii şi orice alte asemenea rapoarte pe care le-ar putea cere conferinta sau consiliul executiv; c) va oferi sprijin administrativ şi tehnic conferintei, consiliului executiv şi organelor subsidiare; d) va adresa şi primi, în numele organizaţiei, comunicari către şi de la statele părţi, asupra problemelor privind aplicarea prezentei conventii; e) va oferi asistenţa tehnica şi evaluarea tehnica statelor părţi pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii - inclusiv evaluarea de substante chimice inscrise sau neinscrise în liste.39. Secretariatul tehnic: a) va negocia acorduri sau aranjamente cu statele părţi privind executarea activităţilor de verificare, supuse spre aprobare consiliului executiv; b) cel mai tirziu la 180 de zile după intrarea în vigoare a prezentei conventii, va coordona constituirea şi menţinerea de către statele părţi a stocurilor permanente destinate ajutorului de urgenta şi umanitar, în conformitate cu art. 10 paragraful 7 subparagrafele b) şi c). Secretariatul tehnic poate inspecta elementele mentinute pentru a se asigura sa sunt utilizabile. Listele de elemente pentru stocare vor fi examinate şi aprobate de conferinta, în conformitate cu paragraful 21 subparagraful i); c) va administra fondul voluntar de contribuţii prevăzut în art. 10, va compila declaratiile facute de statele părţi şi va inregistra la cerere acordurile bilaterale incheiate între statele părţi sau între un stat parte şi organizaţie, pentru scopurile art. 10;40. Secretariatul tehnic va informa consiliul executiv despre orice dificultate ivita în exercitarea functiilor sale, inclusiv suspiciunile, ambiguitatile sau incertitudinile privind respectarea prezentei conventii care i-au fost aduse la cunoştinţa în desfăşurarea activităţilor sale de verificare şi pe care nu este capabil să le rezolve sau clarifice prin consultarile cu statul parte interesat.41. Secretariatul tehnic va fi compus dintr-un director general, care va fi conducatorul şi seful administrativ al acestuia, inspectori şi functionari stiintifici, tehnici şi alt personal, în functie de necesităţi.42. Inspectoratul va face parte din secretariatul tehnic şi îşi va desfăşura activitatea sub conducerea directorului general.43. Directorul general va fi numit de conferinta, la recomandarea consiliului executiv pe un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singură dată.44. Directorul general va raspunde în faţa conferintei şi consiliului executiv de numirea personalului şi organizarea şi functionarea secretariatului tehnic. Considerentul dominant în angajarea personalului şi stabilirea condiţiilor de lucru va fi necesitatea asigurarii celor mai inalte standarde de eficienta, competenţa şi integritate. Numai cetăţeni ai statelor părţi pot fi numiti ca director general, inspectori sau functionari tehnico-administrativi. Se va acorda atenţia cuvenita importantei recrutarii personalului pe o baza geografica cit mai larga posibil. Recrutarea se va conduce după principiul conform caruia personalul va fi mentinut la minimul necesar pentru ca secretariatul tehnic să se poată achita corespunzător de responsabilitatile sale.45. Directorul general va raspunde de organizarea şi functionarea comitetului ştiinţific consultativ, specificat în paragraful 21 subparagraful h). Directorul general, în consultari cu statele părţi, va numi membri comitetului ştiinţific consultativ, care vor functiona în nume propriu. Membrii comitetului vor fi numiti pe baza expertizei lor în domeniile stiintifice specifice, relevante pentru aplicarea prezentei conventii. Directorul general poate, de asemenea, în consultare cu membrii comitetului, sa stabileasca, cu titlu temporar şi după necesităţi, grupe de lucru dintre experti stiintifici, pentru a furniza recomandari în probleme specifice. În legătură cu cele de mai sus, statele părţi pot inainta directorului general liste de experti.46. În exercitarea atribuţiilor lor, directorul general, inspectorii şi ceilalti membri ai personalului nu vor cere sau primi instrucţiuni de la nici un guvern sau de la nici o alta sursa externa organizaţiei. Ei se vor abtine de la orice actiune care le-ar putea afecta statutul lor de functionari internationali raspunzatori numai în faţa conferintei şi a consiliului executiv.47. Fiecare stat parte va respecta natura, exclusiv internationala a responsabilitatilor directorului general, inspectorilor şi celorlalţi membri ai personalului şi nu va cauta să-i influenteze în indeplinirea responsabilitatilor lor.E. Privilegii şi imunitati48. Organizaţia beneficiaza, pe teritoriul şi în oricare loc de sub jurisdictia sau controlul unui stat parte, de competenţa legala, privilegiile şi imunitatile care îi sunt necesare pentru a-şi exercită atribuţiile.49. Delegaţii statelor părţi, împreună cu supleantii şi consilierii, reprezentantii numiti de consiliul executiv împreună cu supleantii şi consilierii, directorul general şi personalul organizaţiei vor beneficia de privilegiile şi imunitatile care le sunt necesare în exercitarea independenta a atribuţiilor lor în cadrul organizaţiei.50. Capacitatea legala, privilegiile şi imunitatile menţionate în prezentul articol vor fi definite în acordurile între organizaţie şi statele părţi, precum şi într-un acord între organizaţie şi statul unde este amplasat sediul organizaţiei. Aceste acorduri vor fi examinate şi aprobate de conferinta în conformitate cu paragraful 21 subparagraful i).51. În afara celor prevăzute în paragrafele 48 şi 49, privilegiile şi imunitatile de care se bucura directorul general şi personalul secretariatului tehnic pe timpul executarii activităţilor de verificare vor fi cele prevăzute în partea a 2-a secţiune B din anexa privind verificarea.  +  Articolul 9Consultari, cooperare şi constatarea faptelor1. Statele părţi se vor consulta şi vor coopera direct între ele sau prin intermediul organizaţiei sau prin alte proceduri internationale, inclusiv proceduri din cadrul Natiunilor Unite şi în conformitate cu Carta O.N.U., în orice problema care s-ar putea ivi în legătură cu obiectul şi scopul prezentei conventii sau cu aplicarea prevederilor sale.2. Fără a prejudicia dreptul oricărui stat parte de a solicita o inspecţie la cerere statele părţi ar trebui, pe cit posibil, să depună, în primul rind, toate eforturile pentru a clarifica şi solutiona, prin schimb de informaţii şi consultari între ele, orice problema care ar putea da nastere la suspiciuni privind respectarea prezentei conventii sau care genereaza preocupari legate de o problemă inrudita care ar putea fi considerata ambigua. Un stat parte care primeste o cerere de la un alt stat parte pentru clarificarea oricarei probleme pe care statul parte solicitant o considera ca da nastere la asemenea suspiciuni sau ingrijorari va oferi statului parte solicitant, cit mai repede posibil, dar în nici un caz mai tirziu de 10 zile după solicitare, suficiente informaţii pentru a raspunde suspiciunilor sau ingrijorarilor ivite şi o explicatie despre modul în care informaţiile oferite rezolva problema. Nici o prevedere din prezenta convenţie nu va afecta dreptul a doua sau mai multe state părţi sa convina, prin acord reciproc, asupra unor inspecţii sau oricăror alte proceduri între ele, pentru a clarifica şi rezolva orice problema care poate provoca suspiciuni cu privire la respectarea convenţiei sau care trezeste ingrijorare cu privire la o problemă inrudita ce ar putea fi considerata ambigua. Astfel de aranjamente nu vor afecta drepturile şi oblibaţiile nici unui stat parte decurgind din alte prevederi ale prezentei conventii.Procedura privind cererea de clarificare3. Un stat parte va avea dreptul de a cere consiliului executiv sa ajute la clarificarea oricarei situaţii care ar putea fi considerata ambigua sau care trezeste preocupare în legătură cu posibila nerespectare de către un alt stat parte a prezentei conventii. Consiliul executiv va oferi informaţiile pertinente pe care le poseda faţă de aceasta preocupare.4. Un stat parte va avea dreptul sa ceara consiliului executiv să obţină clarificarea de la un alt stat parte asupra oricarei situaţii care poate fi considerata ambigua sau care trezeste o preocupare privind o posibila nerespectare a prezentei conventii de către ultimul. Intr-un asemenea caz se aplică urmatoarele prevederi: a) consiliul executiv va înainte cererea pentru clarificare statului parte interesat prin intermediul directorului general, nu mai tirziu de 24 de ore de la primirea ei; b) statul parte solicitat va prezenta consiliului executiv clarificarea cit mai repede posibil dar în nici un caz mai tirziu de 10 zile după primirea cererii; c) consiliul executiv va lua nota de clarificari şi le va inainta statului parte solicitant nu mai tirziu de 24 de ore de la primirea acestora; d) dacă statul parte solicitant considera aceste clarificari insuficiente, el are dreptul sa ceara consiliului executiv să obţină de la statul parte solicitat precizări suplimentare; e) pentru obtinerea precizarilor suplimentare cerute în baza subparagrafului d), consiliul executiv poate cere directorului general sa stabileasca un grup de experti din cadrul secretariatului tehnic, sau dacă un asemenea personal nu este disponibil în cadrul secretariatului tehnic, din altă parte, pentru a examina toate informaţiile şi datele disponibile, relevante pentru situaţia care a provocat preocuparea. Grupul de experti va prezenta consiliului executiv un raport faptic cuprinzind concluziile sale; f) dacă statul parte solicitant considera clarificarile obtinute conform subparagrafelor d) şi e) ca nesatisfacatoare, va avea dreptul sa ceara o sesiune speciala a consiliului executiv, la care să poată participa statele părţi implicate, care nu sunt membre ale consiliului executiv. La aceasta sesiune speciala, consiliul executiv va dezbate problema şi poate recomanda orice măsură pe care o considera potrivita pentru solutionarea situaţiei.5. Un stat parte va avea, de asemenea, dreptul sa ceara consiliului executiv sa clarifice orice situaţie care a fost considerata ambigua sau care a dat nastere la o preocupare privind posibila nerespectare a prezentei conventii de către acest stat. Consiliul executiv va raspunde oferind sprijinul adecvat.6. Consiliul executiv va informa statele părţi despre orice cerere de clarificare prevăzută în prezentul articol.7. Dacă suspiciunea sau preocuparea unui stat parte privind o posibila nerespectare nu a fost rezolvata în 60 de zile după prezentarea cererii de clarificare către consiliul executiv sau dacă acest stat considera ca suspiciunile sale justifica o examinare urgenta, poate, fără exercitarea drepturilor sale de solicitare a unei inspecţii la cerere, sa ceara convocarea unei sesiuni speciale a conferintei, în conformitate cu art. 8, paragraful 12 C). În aceasta sesiune speciala, conferinta va dezbate problema şi poate recomanda orice măsură pe care o considera adecvata pentru solutionarea situaţiei.Proceduri pentru inspecţiile la cerere8. Fiecare stat parte are dreptul să solicite o inspecţie la cerere, la faţa locului, la orice instalatie sau orice amplasament de pe teritoriul sau în oricare alt loc de sub jurisdictia sau controlul oricărui alt stat parte cu unicul scop de a clarifica şi rezolva orice probleme privind posibila nerespectare a prevederilor prezentei conventii, iar inspecţia să fie efectuata fără întârziere oriunde, de o echipa de inspecţie desemnata de directorul general şi în conformitate cu anexa privind verificarea.9. Fiecare stat parte are obligaţia sa menţină solicitarea inspecţiei în limitele prezentei conventii şi sa furnizeze în cererea de inspecţie toate informaţiile adecvate în baza cărora a aparut preocuparea privind posibila nerespectare a convenţiei, asa cum se specifică în anexa privind verificarea. Fiecare stat parte se va abtine de la cereri neintemeiate de inspecţii, având grija sa evite abuzurile. Inspecţia la cerere se va efectua în singurul scop al stabilirii faptelor legate de o posibila nerespectare a convenţiei.10. În scopul verificării respectarii prevederilor prezentei conventii, fiecare stat parte va permite secretariatului tehnic să efectueze inspecţia la cerere la faţa locului în conformitate cu paragraful 8.11. În urma solicitarii unei inspecţii la cerere la o instalatie sau un amplasament, şi în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa privind verificarea, statul parte inspectat va avea: a) dreptul şi obligaţia sa faca orice efort rezonabil pentru a demonstra ca respecta prezenta convenţie şi, în acest scop, să permită echipei de inspecţie să-şi indeplineasca mandatul; b) obligaţia să permită accesul la locul solicitat cu unicul scop de a se stabili faptele relevante pentru preocuparea vizind posibila nerespectare; şi c) dreptul sa ia măsuri de protecţie a instalaţiilor sensibile şi sa impiedice divulgarea informaţiilor şi datelor confidentiale, care nu au legătură cu prezenta convenţie.12. În legătură cu observatorii se vor aplica urmatoarele: a) statul parte solicitant poate, sub rezerva acordului cu statul parte inspectat, sa trimita un reprezentant care poate fi de naţionalitatea statului parte solicitant sau a unui stat parte tert pentru a observa desfăşurarea inspecţiei la cerere; b) statul parte inspectat va garanta apoi accesul observatorului în conformitate cu anexa privind verificarea; c) statul parte inspectat va accepta, de regula, observatorul propus, dar dacă statul parte inspectat îşi exercită dreptul de refuz, acest fapt va fi consemnat în raportul final.13. Statul parte solicitant va prezenta solicitarea de inspecţie, pentru o inspecţie la cerere la faţa locului, consiliului executiv şi, în acelasi timp, directorului general, pentru examinare imediata.14. Directorul general va certifica imediat ca cererea de inspecţie intruneste cerinţele specificate în partea a 10-a paragraful 4 din anexa privind verificarea şi ajuta la nevoie statul parte solicitant pentru a-şi formula cererea în mod corespunzător. Dacă cererea de inspecţie satisface exigentele, pregatirile de inspecţie la cerere vor începe.15. Directorul general va transmite cererea de inspecţie statului parte inspectat cu cel puţin 12 ore înainte de sosirea planificata a echipei de inspecţie la punctul de intrare.16. După primirea cererii de inspecţie, consiliul executiv va lua cunoştinţa de actiunile directorului general în legătură cu cererea şi va urmări cazul, de-a lungul procedurii de inspecţie. În orice caz, dezbaterile nu vor intirzia procesul de inspecţie.17. Consiliul executiv poate, în cel mai tirziu 12 ore de la primirea cererii de inspecţie, sa decida cu o majoritate de trei pătrimi a tuturor membrilor săi împotriva desfăşurării inspecţiei la cerere, dacă considera cererea de inspecţie superficiala, abuziva sau în mod clar în afara sferei prezentei conventii, asa cum este descrisa la paragraful 8. Nici statul parte solicitant şi nici statul parte inspectat nu vor participa la o astfel de decizie. Dacă consiliul executiv decide împotriva inspecţiei la cerere, pregatirile se vor opri, nu vor mai fi intreprinse acţiuni ulterioare privind cererea de inspecţie şi statele părţi implicate vor fi informate în mod corespunzător.18. Directorul general va emite un mandat de inspecţie pentru desfăşurarea inspecţiei la cerere. Mandatul de inspecţie va fi cererea de inspecţie prevăzută în paragrafele 8 şi 9, transformata în termeni operationali şi este conforma cu aceasta cerere.19. Inspecţia la cerere se va desfăşura în conformitate cu partea a 10-a din anexa privind verificarea sau, în caz de presupusa utilizare, în conformitate cu partea a 11-a din aceasta anexa. Echipa de inspecţie se ghideaza după principiul desfăşurării inspecţiei la cerere în maniera cea mai puţin intrusiva posibil şi în concordanta cu realizarea efectiva şi la timp a misiunii ei.20. Statul parte inspectat va asista echipa de inspecţie pe toata durata inspecţiei la cerere şi îi va usura sarcina. Dacă statul parte inspectat propune, în conformitate cu partea a 10-a, secţiunea C a anexei privind verificarea, cu titlu alternativ la un acces general şi complet, aranjamente menite a demonstra ca el respecta convenţia, va face tot ceea ce este rezonabil posibil ca, prin consultari cu echipa de inspecţie, sa ajunga la o înţelegere asupra modalitatilor de stabilire a faptelor în scopul de a demonstra ca el respecta convenţia.21. Raportul final contine faptele constatate la fel ca şi o evaluare a echipei de inspecţie privind gradul şi natura accesului şi cooperarii care i-au fost acordate în scopul desfăşurării satisfăcătoare a inspecţiei la cerere. Directorul general transmite fără întârziere raportul final al echipei de inspecţiei statului parte solicitant, statului parte inspectat, consiliului executiv şi tuturor celorlalte state părţi. Directorul general va transmite mai departe, fără întârziere, consiliului executiv aprecierile statului parte solicitant şi ale statului parte inspectat, la fel ca şi punctele de vedere ale altor state părţi, care îi pot fi transmise în acest scop şi după aceea furnizate tuturor statelor părţi.22. Consiliul executiv, în conformitate cu imputernicirile şi functiile sale, examineaza raportul final al echipei de inspecţie, de îndată ce este prezentat şi atrage atenţia pentru a determina: a) dacă a aparut vreo nerespectare; b) dacă cererea nu a iesit din cadrul convenţiei; c) dacă s-a abuzat de dreptul de solicitare a inspecţiei la cerere.23. Dacă consiliul executiv ajunge la concluzia, pastrindu-şi imputernicirile şi functiile, ca pot fi necesare acţiuni ulterioare în legătură cu paragraful 22, acesta va lua masurile corespunzătoare pentru a redresa situaţia şi pentru a asigura respectarea prezentei conventii, inclusiv va face recomandari precise conferintei. În caz de abuz, consiliul executiv examineaza problema dacă statul parte solicitant ar trebui sa suporte în totalitate sau parţial implicatiile financiare ale inspecţiei la cerere.24. Statul parte solicitant şi statul parte inspectat au dreptul sa participe la procedura de reexaminare. Consiliul executiv va informa statele părţi şi conferinta în urmatoarea sesiune despre rezultatul acestei proceduri.25. Dacă consiliul executiv a facut recomandari specifice conferintei, aceasta va examina posibilitatea luării de măsuri în conformitate cu art. 12.  +  Articolul 10Asistenţa şi protectia împotriva armelor chimice1. În scopurile prezentului articol, asistenţa înseamnă coordonarea şi asigurarea statelor părţi a unei protectii împotriva armelor chimice, inclusiv inter alia, urmatoarele: echipament de detectie şi sisteme de alarma; echipament de protecţie; echipament de decontaminare şi decontaminanti; antidoturi medicale şi tratamente şi consultaţii în legătură cu oricare din aceste măsuri de protecţie.2. Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi interpretata ca impietind dreptul fiecarui stat parte sa desfasoare cercetari asupra, sa dezvolte, sa produca, sa achizitioneze, sa transfere sau sa foloseasca mijloace de protecţie împotriva armelor chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie.3. Fiecare stat parte se angajează sa usureze şi va avea dreptul sa participe la schimbul cel mai complet posibil de echipament, materiale şi informaţii stiintifice şi tehnice, în ceea ce priveste mijloacele de protecţie împotriva armelor chimice.4. Pentru cresterea transparentei programelor naţionale destinate scopurilor de protecţie, fiecare stat parte furnizeaza anual secretariatului tehnic informaţii privind programul sau urmind procedurile care vor fi examinate şi aprobate de conferinta în conformitate cu art. 8 paragraful 21, subparagraful (i).5. Secretariatul tehnic va înfiinţa, nu mai tirziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei şi va menţine, în folosul oricarei părţi solicitante, o banca de date continind informaţii liber accesibile privind diferitele mijloace de protecţie împotriva armelor chimice, precum şi informaţii care ar fi furnizate de statele părţi.Secretariatul tehnic, în limita resurselor disponibile pentru el şi la cererea unui stat parte, va furniza consultari de specialitate şi va asista statul parte la identificarea modului în care programele sale de dezvoltare şi imbunatatire a capacităţii de protecţie împotriva armelor chimice pot fi implementate.6. Nici o prevedere a prezentei conventii nu trebuie interpretata ca impietind dreptul statelor part de a cere şi furniza asistenţa bilaterala şi de a incheia acorduri individuale cu alte state părţi în ceea ce priveste asigurarea de urgenta a unei asistente.7. Fiecare stat parte se angajează sa furnizeze o asistenţa prin intermediul organizaţiei şi, în acest scop, sa opteze pentru luarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele măsuri: a) să contribuie la fondul de contribuţii voluntar pentru asistenţa, care va fi stabilit de conferinta la prima sa sesiune; b) sa incheie, pe cit posibil nu mai tirziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei pentru el, acorduri cu organizaţia în ceea ce priveste furnizarea unei asistente la cerere; c) sa declare, nu mai tirziu de 180 de zile după ce convenţia intră în vigoare pentru el, tipul de asistenţa pe care l-ar putea furniza ca răspuns la apelul organizaţiei. Dacă un stat parte nu este capabil de a furniza asistenţa indicată în declaratia sa, are totusi obligaţia de a furniza asistenţa în conformitate cu prezentul paragraf.8. Fiecare stat parte are dreptul sa ceara şi, sub rezerva procedurilor din paragrafele 9, 10 şi 11, sa primeasca asistenţa şi protecţie împotriva folosirii şi amenintarii cu folosirea armelor chimice, dacă considera ca: a) armele chimice au fost folosite împotriva sa; b) agenti de lupta împotriva dezordinilor publice au fost folositi împotriva lui ca mijloc de razboi; sau c) este amenintat prin acţiuni sau activităţi ale oricărui stat care sunt interzise statelor părţi prin art. 1.9. Cererea bazata pe informaţii relevante va fi transmisa directorului general, care o va transmite imediat consiliului executiv şi tuturor statelor părţi. Directorul general va inainta imediat cererea statelor părţi care s-au oferit, în conformitate cu paragraful 7 subparagrafele b) şi c) sa furnizeze ajutor de urgenta în caz de utilizare a armelor chimice sau a agentilor de lupta împotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi sau un ajutor umanitar în caz de amenintare grava cu folosirea armelor chimice sau a agentilor de lupta împotriva dezordinilor publice ca mijloc de razboi statului parte vizat, nu mai tirziu de 12 ore după primirea cererii. Directorul general va initia, nu mai tirziu de 24 de ore după primirea cererii, investigatii care să ofere baza pentru acţiuni viitoare. El va incheia investigatiile în 72 de ore şi va inainta un raport consiliului executiv. Dacă este necesar un timp suplimentar pentru terminarea investigatiilor, un raport interimar va fi prezentat în acelasi termen. Termenul suplimentar cerut pentru investigatii nu va depăşi 72 de ore. El poate fi, totodata, prelungit prin perioade similare. La expirarea fiecarei perioade suplimentare se prezinta rapoarte consiliului executiv. În conformitate cu cererea şi informaţiile care o însoţesc, investigatiile vor stabili faptele relevante pentru cerere, precum şi natura şi scopul asistentei suplimentare şi protectiei necesare.10. Consiliul executiv se va reuni nu mai tirziu de 24 de ore după ce a primit un raport de investigatii în scopul examinarii situaţiei şi va lua o decizie cu o majoritate simpla, în urmatoarele 24 de ore, dacă secretariatul tehnic trebuie insarcinat sa furnizeze o asistenţa suplimentara.Secretariatul tehnic va transmite imediat tuturor statelor părţi şi organizaţiilor internationale relevante raporturi de investigatie şi decizia luata de consiliul executiv. Când consiliul executiv decide astfel, directorul general va furniza imediat asistenţa. În acest scop, directorul general poate coopera cu statul parte solicitant, alte state părţi sau organizaţii internationale relevante. Statele părţi vor intreprinde toate eforturile posibile pentru a furniza asistenţa.11. Dacă informaţiile disponibile în cadrul investigatiei în curs sau alte surse demne de incredere, pot da suficiente dovezi ca exista victime ale folosirii armelor chimice şi este indispensabila o actiune imediata, directorul general va notifica tuturor statelor părţi şi va lua măsuri urgente de asistenţa, folosind resursele pe care conferinta le-a pus la dispoziţia sa pentru o astfel de situaţie. Directorul general tine la curent consiliul executiv despre masurile luate, în conformitate cu prezentul paragraf.  +  Articolul 11Dezvoltarea economica şi tehnologica1. Prevederile prezentei conventii vor fi aplicate de o maniera care să evite impiedicarea dezvoltării economice sau tehnologice a statelor părţi şi cooperarea internationala în domeniul activităţilor chimice pentru scopuri neinterzise prin convenţie, inclusiv schimbul international de informaţii stiintifice şi tehnice, de substante chimice şi echipament pentru fabricarea, prelucrarea sau folosirea substanţelor chimice în scopuri neinterzise prin convenţie.2. Conform prevederilor prezentei conventii şi fără prejudicierea principiilor şi a regulilor aplicabile ale dreptului international, statele părţi: a) vor avea dreptul, individual sau colectiv, sa desfasoare cercetari cu substante chimice şi sa dezvolte, sa produca, sa achizitioneze, să deţină, sa transfere şi sa foloseasca substante chimice; b) se vor angaja sa faciliteze şi vor avea dreptul sa participe la schimbul cel mai complet posibil de substante chimice, echipament şi informaţii stiintifice şi tehnice, legat de dezvoltarea şi aplicarea chimiei în scopuri neinterzise prin prezenta convenţie; c) nu vor menţine între ele nici o restrictie, inclusiv pe acelea din orice acord international, incompatibile cu oblibaţiile asumate prin prezenta convenţie, care ar putea restringe sau împiedica comertul sau dezvoltarea şi promovarea cunoştinţelor stiintifice în domeniul chimiei pentru scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice; d) nu vor folosi prezenta convenţie ca temei de aplicare a oricăror măsuri, în afara celor prevăzute sau permise de convenţie şi nici nu vor folosi alte acorduri internationale pentru urmarirea unui obiectiv incompatibil cu prezenta convenţie; e) vor actiona pentru revizuirea reglementarilor lor naţionale existente în domeniul comerţului cu substante chimice în scopul de a le face corespunzătoare cu obiectul şi scopul prezentei conventii.  +  Articolul 12Măsuri de redresare a unei situaţii şi de asigurare a respectarii prezentei conventii, inclusiv sancţiuni1. Conferinta va lua masurile necesare, prevăzute în paragrafele 2, 3 şi 4 pentru asigurarea respectarii prezentei conventii şi pentru redresarea şi remedierea oricarei situaţii care contravine prevederilor convenţiei. Pentru a lua măsuri conform cu prezentul paragraf, conferinta va lua în considerare toate informaţiile şi recomandarile în materie prezentate de consiliul executiv.2. În cazurile când un stat parte caruia consiliul executiv i-a solicitat sa ia măsuri de redresare a unei situaţii care ridica probleme privind respectarea, iar acest stat parte nu satisface cererea în termenul prevăzut, conferinta poate, inter alia, la recomandarea consiliului executiv, sa restringa sau sa suspende drepturile şi privilegiile acestui stat parte prevăzute în prezenta convenţie, până ce acesta intreprinde actiunea necesară pentru a se conforma obligaţiilor care îi revin prin convenţie.3. În cazurile în care prejudicii grave pentru obiectul şi scopul prezentei conventii pot rezultă din activităţi interzise prin convenţie, în special prin art. 1, conferinta poate recomanda statelor părţi măsuri colective în conformitate cu dreptul international.4. Dacă situaţia este deosebit de grava, conferinta va aduce problema, inclusiv informaţiile şi concluziile relevante, în atenţia Adunarii generale O.N.U. şi Consiliului de Securitate al O.N.U.  +  Articolul 13Relatii cu alte acorduri internationaleNimic din prezenta convenţie nu va fi interpretat, în nici un fel, ca limitare sau sustragere de la oblibaţiile asumate de orice stat prin Protocolul privind interzicerea utilizarii în razboi a gazelor asfixiante, otravitoare sau a altor gaze şi a mijloacelor bacteriologice de razboi, semnat la Geneva la 17 iunie 1925, şi prin Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii şi stocarii armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora, semnat la Londra, Moscova şi Washington la 10 aprilie 1972.  +  Articolul 14Solutionarea diferendelor1. Diferendele ce pot aparea privind aplicarea sau interpretarea prezentei conventii vor fi solutionate potrivit prevederilor pertinente ale prezentei conventii şi în conformitate cu prevederile Cartei Natiunilor Unite.2. Când diferendul apare între doua sau mai multe state părţi sau între unul sau mai multe state părţi şi organizaţie referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, părţile implicate se consulta împreună în vederea rezolvarii expeditive a diferendului prin negocieri sau prin orice alt mijloc pasnic, la alegerea părţilor, inclusiv prin recurgerea la organele corespunzătoare ale convenţiei şi, prin consens, prin adresarea către Curtea internationala de Justiţie, în conformitate cu statutul Curtii. Statele părţi implicate vor tine la curent consiliul executiv asupra acţiunilor intreprinse.3. Consiliul executiv poate contribui la solutionarea unui diferend, prin orice mijloc pe care îl considera potrivit, inclusiv prin oferirea bunelor lui oficii, chemind statele părţi în diferend sa inceapa procesul de solutionare, la alegerea lor, şi recomandind un termen limita pentru fiecare proceduri convenite.4. Conferinta va examina chestiuni referitoare la diferende, ridicate de statele părţi sau care îi sunt aduse la cunoştinţa de consiliul executiv. Conferinta, dacă considera necesar, va stabili sau imputernici organe cu sarcini legate de solutionarea diferendelor, conform cu art. 8, paragraful 21 f).5. Conferinta şi consiliul executiv sunt imputernicite separat, sub rezerva autorizarii de către Adunarea generală a Natiunilor Unite, sa ceara Curtii Internationale de Justiţie sa dea un aviz consultativ asupra oricarei probleme de drept decurgind din obiectul de activitate al organizaţiei. Un acord între organizaţie şi Natiunile Unite va fi incheiat în acest scop, în conformitate cu art. 8 paragraful 34 a).6. Prezentul articol nu va prejudicia art. 9 sau prevederile privind masurile de redresare a unei situaţii şi de asigurare a respectarii prezentei conventii, inclusiv sanctiunile.  +  Articolul 15Amendamente1. Orice stat parte poate propune amendamente la prezenta convenţie. Orice stat parte poate propune, de asemenea, modificari, asa cum se specifică în paragraful 4 la anexele prezentei conventii. Propunerile pentru amendamente vor fi supuse procedurilor din paragrafele 2 şi 3. Propunerile de modificari, asa cum se specifică în paragraful 4, vor fi supuse procedurii din paragraful 5.2. Textul unei propuneri de amendament va fi prezentat directorului general pentru circulatie la toate statele părţi şi la depozitar. Amendamentul propus va fi analizat numai de o conferinta de amendare. Conferinta de amendare va fi convocata dacă o treime sau mai mult dintre statele părţi notifica directorului general, nu mai tirziu de 30 de zile după distribuirea sa, ca sprijina examinarea în continuare a propunerii. Conferinta de amendare se convoaca imediat după o sesiune ordinara a conferintei, afară de cazul când statele părţi solicitante nu cer o intrunire mai devreme. În nici un caz, o conferinta de amendare nu va avea loc la mai puţin de 60 de zile după distribuirea propunerii de amendare.3. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toate statele părţi la 30 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare sau acceptare de către toate statele părţi la care se referă subparagraful b) de mai jos: a) când au fost adoptate de către conferinta de amendare, prin votul pozitiv al unei majoritati a tuturor statelor părţi, fără ca vreun stat parte sa exprime un vot negativ; şi b) ratificate sau acceptate de toate acele state părţi care au exprimat voturi pozitive la conferinta de amendare.4. În scopul asigurarii viabilitatii şi eficacitatii convenţiei, prevederile din anexe vor fi supuse modificarilor, în conformitate cu paragraful 5, dacă modificările propuse se referă exclusiv la probleme de natura administrativa sau tehnica. Toate modificările aduse anexei privind substantele chimice vor fi facute în conformitate cu paragraful 5, secţiunile A şi C din anexa privind confidentialitatea. Partea a 10-a din anexa privind verificarea şi acele definitii din partea 1 a anexei privind verificarea, care se referă exclusiv la inspecţiile la cerere, nu vor fi supuse modificarilor în conformitate cu paragraful 5.5. Modificările propuse prevăzute în paragraful 4 vor fi facute în conformitate cu urmatoarele proceduri: a) textul modificarii propuse va fi transmis, împreună cu informaţiile necesare, directorului general. Informari suplimentare pentru evaluarea propunerii pot fi facute de către oricare stat parte şi de directorul general. Directorul general va comunică prompt aceasta propunere şi aceste informaţii tuturor statelor părţi, consiliului executiv şi depozitarului; b) nu mai tirziu de 60 de zile după primirea propunerii, directorul general va evalua propunerea pentru stabilirea tuturor consecintelor posibile pentru prevederile prezentei conventii şi aplicarii ei şi va comunică orice asemenea informatie tuturor statelor părţi şi consiliului executiv; c) consiliul executiv va examina propunerea în lumina tuturor informaţiilor ce-i stau la dispoziţie, inclusiv dacă propunerea intruneste cerinţele paragrafului 4. Nu mai tirziu de 90 de zile după primirea sa, consiliul executiv va notifica recomandarea sa, cu explicatiile corespunzătoare, tuturor statelor părţi pentru analiza. Statele părţi vor confirma primirea în termen de 10 zile ; d) dacă consiliul executiv recomanda tuturor statelor părţi sa adopte propunerea, ea va fi considerata aprobata, dacă nici un stat parte nu are obiectii asupra sa, în termen de 90 de zile după primirea recomandarii. Dacă consiliul executiv recomanda ca propunerea să fie respinsa, ea va fi considerata respinsa dacă nici un stat parte nu va obiecta asupra respingerii în termen de 90 de zile după primirea recomandarii; e) dacă o recomandare a consiliului executiv nu intruneste, cu acceptarea ceruta de subparagraful d), o decizie asupra propunerii, inclusiv dacă indeplineste cerinţele paragrafului 4, va fi luata ca problema de fond de către conferinta, la urmatoarea sa sesiune; f) directorul general va notifica tuturor statelor părţi şi depozitarului orice decizii luate conform prezentului paragraf; g) modificările aprobate conform acestei proceduri intră în vigoare, pentru toate statele părţi, în 180 de zile de la data notificarii de către directorul general a aprobării lor, dacă nu se recomanda o alta perioada de timp de către consiliul executiv sau nu se decide altfel de către conferinta.  +  Articolul 16Durata şi retragerea1. Prezenta convenţie va fi cu durata nelimitata.2. Fiecare stat parte va avea dreptul, în exercitarea suveranităţii sale naţionale, să se retraga din prezenta convenţie dacă el decide ca evenimentele extraordinare, referitoare la domeniul convenţiei, au periclitat interesele sale supreme. El va notifica aceasta retragere, cu 90 de zile înainte, tuturor statelor părţi, consiliului executiv, depozitarului şi Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite. Aceasta notificare va include o declaratie privind evenimentele extraordinare pe care le considera ca au periclitat interesele sale supreme.3. Retragerea unui stat parte din prezenta convenţie nu va afecta, în nici un fel, datoria statelor de a continua să se achite de oblibaţiile asumate, prin orice norme de drept international pertinente, în special prin Protocolul de la Geneva din 1925.  +  Articolul 17Statutul anexelorAnexele*) formeaza o parte integrantă a prezentei conventii. Orice referire la aceasta convenţie include anexele.  +  Articolul 18SemnareaPrezenta convenţie va fi deschisa pentru semnare tuturor statelor, înainte de intrarea ei în vigoare.  +  Articolul 19RatificareaPrezenta convenţie va fi supusă ratificarii de către statele semnatare, în conformitate cu procedurile constitutionale respective.  +  Articolul 20AderareaOrice stat care nu semneaza prezenta convenţie înainte de intrarea ei în vigoare, poate adera la ea oricând după aceasta.  +  Articolul 21Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 180 de zile după data depunerii celui de-al 65-lea instrument de ratificare, dar în nici un caz mai devreme de 2 ani de la data deschiderii ei pentru semnare.2. Pentru statele ale caror instrumente de ratificare sau aderare sunt depuse ulterior intrarii în vigoare a prezentei conventii, aceasta va intra în vigoare în a 30-a zi după data depunerii instrumentelor lor de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 22RezerveArticolele prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor. Anexele prezentei conventii nu vor fi supuse rezervelor incompatibile cu obiectul şi cu scopul sau.  +  Articolul 23DepozitarSecretarul general al Natiunilor Unite este desemnat prin prezenta dispoziţie ca depozitar al convenţiei şi, inter alia: a) va informa prompt toate statele care au semnat convenţia sau care au aderat la ea despre data fiecarei semnaturi, data depunerii fiecarui instrument de ratificare sau aderare şi data intrarii în vigoare a convenţiei, şi despre primirea altor comunicari; b) va transmite copii certificate ale prezentei conventii guvernelor tuturor statelor care au semnat sau care au aderat la ea; şi c) va inregistra prezenta convenţie în conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.  +  Articolul 24Texte autenticePrezenta convenţie, ale carei texte în limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sunt deopotriva autentice, va fi depusa la secretarul general al Natiunilor Unite.Drept care, subsemnatii, fiind în mod cuvenit autorizati în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Facuta la Paris la 13 ianuarie 1993. Notă *) Anexele la prezenta anexa se publică ulterior.------------------------