HOTĂRÂRE nr. 87 din 29 ianuarie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 10 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PaşcuBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 87.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionalăOrdonanţă de urgenţă:1. Art. 4 lit. b) b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:- producţia sub licenţă - producţia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnică de la contractant către agenţi economici români;- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părţi sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie, cu sau fără licenţă de producţie acordată de către contractant;- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligaţiei compensatorii să cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţă tehnică sau alte activităţi de transfer tehnologic, care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivităţii pieselor de schimb şi a componentelor;Norme metodologice:Autoritatea contractantă include în caietul de sarcini specificaţii cu privire la clauza de compensare, respectiv valoarea obligaţiei de compensare şi perioada de îndeplinire a acesteia.Clauzele privind operaţiunile compensatorii referitoare la producţia sub licenţă, subcontractarea, cumpărarea de produse rezultate, transferul de tehnologie vor fi stabilite de Agenţie şi vor fi negociate cu contractantul de către Agenţie şi agentul economic român, ţinându-se cont cu prioritate de solicitările autorităţii contractante, dacă aceasta le formulează şi le transmite Agenţiei. Pentru susţinerea acestor solicitări, autoritatea contractantă are dreptul de a desemna reprezentanţi în cadrul comisiei de negociere a acordului-cadru de compensare.Ordonanţă de urgenţă:2. Art. 4 lit. c), prima liniuţă:- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţie;Norme metodologice:Prin contractul de achiziţie contractantul se va obliga să cumpere direct sau printr-o entitate eligibilă produse, servicii ori lucrări din industria de apărare şi aerospaţială, cu prioritate, precum şi din alte domenii de înaltă tehnologie, a căror valoare de compensare, cumulată cu valoarea de compensare aferentă operaţiunilor compensatorii directe, reprezintă cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002.Ordonanţă de urgenţă:3. Art. 4 lit. c), a 2-a liniuţă:- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant şi un agent economic român la o valoare echivalentă;Norme metodologice:Constituie schimb la valoare echivalentă produsele şi serviciile importate în România ca obiect al contractului de achiziţie şi produsele şi serviciile exportate din România, luate în calcul ca valoare adăugată local, pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare.Ordonanţă de urgenţă:4. Art. 4 lit. c), a 3-a liniuţă:- cumpărările în avans - forma operaţiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziţie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorităţii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziţie;Norme metodologice:Agenţia va deduce din valoarea acordului-cadru de compensare, pe baza comunicărilor primite, valoarea cumpărărilor în avans - ca valoare adăugată local.Ordonanţă de urgenţă:5. Art. 4 lit. c), a 4-a liniuţă:- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a agenţilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;Norme metodologice:Asistenţa în marketing se ia în considerare ca operaţiune compensatorie la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat, generat de această asistenţă.Ordonanţă de urgenţă:6. Art. 4 lit. c), a 5-a liniuţă:- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;Norme metodologice:Asistenţa financiară se ia în considerare ca operaţiune compensatorie la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat, generat de această asistenţă.Ordonanţă de urgenţă:7. Art. 4 lit. c), a 6-a liniuţă:- alte activităţi în domeniile care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperarea în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;Norme metodologice:Se iau în considerare, ca operaţiuni compensatorii, alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum:- transferul de tehnologie şi know-how;- cooperare în cercetare şi dezvoltare;- noi investiţii;- înfiinţarea de companii mixte;- asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă;- asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii.Aceste activităţi se iau în considerare, ca operaţiuni compensatorii, la valoarea adăugată local aferentă exportului realizat de ele.Ordonanţă de urgenţă:8. Art. 4 lit. l):1. valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operaţiunilor compensatorii, mai puţin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate de contractant şi, dacă este cazul, de o parte eligibilă, şi profiturile şi beneficiile distribuite contractantului şi transferate în afara ţării;Norme metodologice:8.1. Prin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate se înţelege valoarea importurilor realizate de agenţi economici români, necesare pentru realizarea producţiei de export.8.2. Se consideră profituri distribuite contractantului şi transferate în afara ţării cele rezultate din activitatea de export, ca operaţiune compensatorie a unei persoane juridice române în care contractantul şi/sau o entitate eligibilă au calitatea de asociat sau acţionar, potrivit legislaţiei române privind societăţile comerciale. Ca bază de calcul se ia valoarea netă transferată în afara ţării, după plata impozitelor şi taxelor legale.8.3. În cazul realizării operaţiunilor compensatorii directe prevăzute la art. 4 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, sub forma producţiei sub licenţă, subcontractării sau transferului de tehnologie, ca valoare adăugată local se consideră valoarea totală, încasată în urma derulării acestor operaţiuni, a participării agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate, mai puţin valoarea importurilor necesare pentru realizarea producţiei şi prestarea serviciilor, precum şi profiturile distribuite contractantului şi transferate în afara ţării.-------------