METODOLOGIE din 11 decembrie 2003privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 februarie 2004   +  Secţiunea I CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRU  +  Articolul 1 (1) Constituirea posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar se face pe baza planurilor cadru de învăţământ, prevăzute în O.M.E.C.T. nr. 4919/2003 privind aplicarea Curriculumului naţional în anul şcolar 2003 - 2004, şi a planurilor de şcolarizare anuale propuse de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 7 şi art. 43 - 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Norma didactică de predare a personalului didactic din unităţile de învăţământ cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 103/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 şi ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (3) Norma personalului didactic din Cluburile Sportive Şcolare se stabileşte în conformitate cu art. 43 lit. e) şi 45 alin (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Norma didactică a profesorului/antrenorului este de 18 ore / săptămână (respectiv 16 ore pentru profesori cu gradul I şi cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani). Acesta normă se constituie conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare, aprobat prin Ordinul nr. 5035/14.11.2001. (4) Norma didactică a personalului didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică se stabileşte potrivit prevederilor art. 43 lit. e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999.Cadrele didactice încadrate la centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică desfăşoară în şcoală obligaţia de normă în specialitate la catedră, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului judeţean de asistentă psihopedagogică şi a cabinetelor interşcolare de asistentă psihopedagogică aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4923/22.09.2003. (5) În unitatea de învăţământ în care nu există personal de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a religiei sau a Curriculum-ului de limbă maternă, consiliul de administraţie al şcolii decide, după consultarea şefului comisiei metodice/de catedră, care dintre învăţătorii atestaţi pot preda şi la alte clase din ciclul primar. Orele suplimentare se plătesc în sistem de plată cu ora. (6) Disciplina cultură civică face parte din norma personalului didactic cu una din specializările: istorie - filozofie, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare şi relaţii publice, ştiinţe politice, administraţie publică, studii europene - în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (7) La clasele cu predare intensivă / bilingva, limbile moderne se predau pe grupe. (8) Ora din trunchiul comun de "Consiliere şi orientare" din aria curriculară de la clasele V-VIII şi de la clasele IX-XII, filiera teoretică, tehnologică, vocaţională, şcoli de arte şi meserii şi învăţământ profesional, reprezintă ora de dirigenţie, care se înscrie obligatoriu în schema orară a claselor, dar nu se cuprinde în norma didactică de predare a cadrului didactic, în conformitate cu art. 45, alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Dirigenţia, la formele de învăţământ seral şi fără frecvenţă, nu intră în norma didactică de predare, în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3269/2000. Excepţie face dirigenţia de la clasele de învăţământ seral cuprinse în programul "A doua şansă", aprobat prin O.M.E.C. nr. 4473/21.09.2001 privind modificarea şi completarea O.M.E.N. nr. 4231/1999 şi O.M.E.N. nr. 3269/2000. (10) Conform O.M.E.N. nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, nu poate avea incluse ore de consiliere şi orientare şi nici ore de dirigenţie în norma didactică. (11) Disciplinele: informatică, tehnologia informaţiei (în lichidare), tehnologia informaţiei şi comunicării, informatică-tehnologii asistate de calculator, tehnologia prelucrării informaţiei, elemente de informatică aplicată şi informatică aplicată, din învăţământul liceal, profesional intră în norma personalului didactic cu una din specializările: informatică, matematică-informatică, automatică şi calculatoare, cibernetică, informatică aplicată, inginerie electrică şi calculatoare, tehnologia informaţiei, conducere cu calculatorul, informatică economică, automatică şi informatică economică, informatică managerială, contabilitate şi informatică de gestiune, calculatoare, informatică aplicată, cibernetică şi previziune economică, cibernetică şi informatică economică, informatica de gestiune, roboţi industriali, mecatronică, informatizarea şi conducerea proceselor cu calculatorul, aparatură de bord, telecomenzi feroviare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, (12) a) Posturile didactice din învăţământul special pot fi ocupate de cadrele didactice care îndeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. b) Posturile didactice din învăţământul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care îndeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (13) a) Disciplina "Educaţie tehnologică" la clasele V - VIII poate fi predată de absolvenţi ai învăţământului superior tehnic, silvic, economic, agricol sau absolvenţi ai programelor de conversie universitară sau postuniversitară cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. b) Începând cu anul şcolar 2003-2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educaţie tehnologică" sunt obligate să-şi completeze studiile printr-o formă de pregătire superioară.În perioada completării studiilor, cadrele didactice menţionate mai sus, care se află într-o formă de pregătire superioară sunt considerate calificate dacă pot dovedi cu documente că au statutul de student.Începând cu data de 1 octombrie 2003, cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educaţie tehnologică", care nu se află într-o formă de pregătire superioară sunt considerate necalificate şi retribuite corespunzător.Cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educaţie tehnologică", care până la data soluţionării restrângerii de activitate nu fac dovada frecventării cursurilor superioare vor intra în restrângere de activitate, fiind transferate pentru restrângere de activitate pe catedre de pregătire / instruire practică, în specialitate. c) Disciplina "Educaţie tehnologică" la clasele V - VIII se va preda cu clasa întreagă. (14) a) Disciplinele tehnologice la clasele IX - XII/XIII de la filiera teoretică şi vocaţională pot fi predate de absolvenţi ai învăţământului superior de lunga durata, tehnic, silvic, economic şi agricol, în funcţie de profil. b) Disciplinele tehnologice de la filiera tehnologică din structura învăţământului liceal pot fi predate de absolvenţi ai învăţământului superior tehnic/economic de lungă durată, precum şi de absolvenţi cu studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. c) Disciplinele tehnologice din învăţământul profesional pot fi predate de absolvenţii învăţământului superior prevăzuţi la alin. 14 litera (a) şi (b) din prezenta metodologie, precum şi de absolvenţi ai învăţământului superior tehnic de scurtă durată. (15) În învăţământul postliceal, încadrarea pe discipline/module se face în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (16) Pregătirea practică / instruirea practică poate fi realizată de: a) Cadre didactice care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. (f), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare; b) Cadre didactice (absolvenţi ai învăţământului superior tehnic) care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. (d) şi (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile efectuării unui stagiu de cel puţin 3 ani în domeniu (producţie, învăţământ). Cadrele didactice care se încadrează în această categorie sunt considerate personal didactic calificat, dacă profilul şi specialitatea la care sunt încadraţi cu ore de pregătire practică coincid cu specializarea/specializările de pe diploma de studii. c) Categoriile de cadre didactice prevăzute la lit. (a) şi (b) trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (17) a) La disciplina pregătire practică / instruire practică, încadrarea cadrelor didactice se face în funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ. b) Pregătirea practică / instruirea practică organizată în săptămâni comasate se efectuează la agenţi economici sau atelierele proprii dacă acestea sunt dotate corespunzător. c) Fac excepţie de la prevederile lit. (b) cele 75 de unităţi şcolare cuprinse în programul PHARE VET RO 9405 care organizează învăţământ profesional în cadrul căruia pregătirea practică / instruirea practică se desfăşoară în aceeaşi unitate.  +  Articolul 2Nu se constituie catedre vacante titularizabile cu ore opţionale.  +  Articolul 3Proiectul de încadrare se aprobă de Consiliul profesoral şi se avizează de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de mobilitate de la I.S.J./I.S.M.B.  +  Articolul 4 (1) Constituirea posturilor/catedrelor se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi grupe sau clase de elevi. (2) Viabilitatea posturilor / catedrelor comunicate de către unităţile şcolare este validată de către inspectorul cu evidenţa şi mobilitatea personalului didactic şi comunicată în scris Consiliului de administraţie al I.S.J./I.S.M.B.  +  Articolul 5În învăţământul gimnazial din mediul rural, norma didactică de predare a personalului didactic titular se poate constitui, în mod excepţional, şi din alte ore (decât cele din specialitatea de pe diplomă) cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale şi cu acordul cadrului didactic.  +  Articolul 6Directorul unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar, pentru personalul didactic titular la unitatea respectivă, întregirea catedrei/postului constituite/constituit la altă/alte unităţi de învăţământ, cu acordul cadrului didactic.  +  Articolul 7În cazul în care în unitatea de învăţământ există cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1, în mod excepţional, completarea normei didactice de predare se face prin decizia inspectorului şcolar general pe un an şcolar, cu acordul cadrului didactic, la unităţi de învăţământ compatibile cu nivelul studiilor, după cum urmează: (1) Cu ore la specializarea/specializările pe care cadrele didactice au dreptul să le predea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, conform metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ; (2) Cu ore de la alte discipline din aria curriculară /discipline consemnate în foaia matricolă cu notă, disponibile la nivelul unităţii de învăţământ, în cazul în care există o jumătate de normă în specialitate; (3) Prin realizarea de catedre combinate la liceu şi gimnaziu, din ore la specializarea principală din diploma de studii la liceu, şi din ore la specializarea principală sau secundară la gimnaziu şi şcoala profesională/ S.A.M.; (4) Din ore de specialitate de la două sau trei unităţi de învăţământ de acelaşi nivel, apropiate, din aceeaşi localitate / comuna (sector, Municipiul Bucureşti).  +  Articolul 8În cazul existenţei a două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, pentru stabilirea personalului didactic căruia i se completează norma didactică conform prevederilor art. 7 se aplică criteriile de punctaj de la restrângerile de activitate. Fac excepţie cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (4) lit.(c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Declararea posturilor vacante se face după încadrarea titularilor pe posturile/catedrele de bază şi soluţionarea restrângerilor de activitate.  +  Articolul 10 (1) Lista cuprinzând posturile/catedrele declarate vacante / rezervate se afişează la inspectoratele şcolare cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării acţiunilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Directorul fiecărei unităţi şcolare poartă întreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii şi are obligaţia de a afişa la unitate toate posturile/catedrele vacante / rezervate, după aprobarea de către consiliul de administraţie al I.S.J./I.S.M.B. (3) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică, prin afişarea la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de restrângere de activitate.În cazul în care se vor constata nereguli în legătură cu vacantarea posturilor/catedrelor, persoanele vinovate VOR RĂSPUNDE ADMINISTRATIV-DISCIPLINAR, CIVIL SAU PENAL, după caz.  +  Secţiunea a II-a ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PRETRANSFERĂRII ŞI TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE  +  Capitolul I Dispoziţii Generale  +  Articolul 11Pretransferarea şi transferarea pentru restrângere de activitate a personalului didactic titular se organizează în baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b), ale art. 13 şi ale art., 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare participă numai cadrele didactice titulare, din unităţile de învăţământ de stat. (2) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 101 şi art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, nu intră în restrângere de activitate.  +  Articolul 13Pretransferarea şi transferarea prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se realizează ţinând seama de prevederile art. 7 şi ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  +  Capitolul II Condiţii de realizare a pretransferării şi transferării personalului didactic din învăţământul preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolareCondiţii generale  +  Articolul 14 (1) Pretransferarea se realizează la cererea cadrului didactic: a) în aceeaşi localitate; b) în localitatea de domiciliu; c) pentru apropiere de domiciliu;● Cadrele didactice aflate în situaţiile de la punctele (b) şi (c), vor face dovada domiciliului la data depunerii dosarului.● Cadrele didactice, aflate la punctul (c) nu sunt condiţionate de domiciliul stabil în localitatea unde solicită pretransferul. (2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza şi prin schimb de posturi, pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) provin din acelaşi mediu: urban - urban; rural - rural; b) în unităţi de învăţământ echivalente;  +  Articolul 15 (1) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pretransferarea şi transferarea personalului didactic pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se realizează în limitele aceluiaşi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban în mediul rural), în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăţământ. (2) Prin unităţi de învăţământ echivalente, în sensul prezentei metodologii, se înţelege: a) învăţământ preşcolar: grădiniţe şi grădiniţe speciale; b) învăţământ primar: clasele I-IV, învăţământ special; c) învăţământ gimnazial: clasele V-VIII, învăţământ special, Palatul Naţional al Copiilor, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor; d) învăţământ profesional / S.A.M, şi profesional special; e) învăţământ liceal: clasele IX-XII/XIII, cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 16În cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ se respectă prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, renuntându-se în ordine la:● Activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;● Activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;● Activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.Condiţii specifice  +  Articolul 17 (1) Personalul didactic transferat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare din unităţi de învăţământ din mediu urban în unităţi de învăţământ din mediu rural ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 27, din Metodologia aprobată prin O.M.E.C. nr. 4927 din 14.11.2002 poate participa la pretransferare pe un post / catedră în mediul urban. (2) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care solicită transferul de pe şi pe posturile didactice de la centrele şi cabinetele şcolare/interşcolare de asistentă psihopedagogică pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unităţii de învăţământ unde funcţionează centrul/cabinetul, cu condiţia să îndeplinească prevederile art. 5 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Institutorii titulari disponibilizaţi prin restrângere de activitate (absolvenţi cu examen de diplomă ai unui colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente urmate de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de absolvire), pot participa la sesiunea de transferări în vederea ocupării unei catedre de specialitate în învăţământul gimnazial, în condiţiile prevăzute la art. 16. Excepţie fac absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare. (4) Cadrele didactice din unităţile de învăţământ gimnazial sau profesional / S.A.M. care participă la etapele de pretransferare sau transfer prin restrângere de activitate în sesiunea de transfer prin restrângere de activitate se pot transfera la o unitate de învăţământ liceal, inclusiv grup şcolar, unitate de învăţământ cu clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII, dacă există o catedră vacantă publicată, numai pe o catedră din învăţământul gimnazial-clasele V-VIII sau numai pe o catedră din învăţământul profesional / S.A.M.. (5) În situaţiile prevăzute la alin.(3) şi (4), decizia de transfer cuprinde în mod obligatoriu, în scris, menţiunea nivelului de învăţământ pentru care s-a făcut transferul, indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul. (6) Maiştrii-instructori titulari în învăţământul gimnazial pe catedră de educaţie tehnologică, care intră în restrângere de activitate, se pot transfera pe o catedră de pregătire practică în învăţământul profesional (şcoală profesională şi S.A.M.). (7) Pretransferarea şi transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice care solicită post în palatele şi cluburile copiilor se organizează şi se desfăşoară conform prezentei metodologii şi cu susţinerea unei probe practice/orale eliminatorie, în profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Palatelor şi Cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se susţine în aceleaşi condiţii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul naţional unic. Constituirea posturilor trebuie să se facă ţinând cont de solicitările elevilor, iar profilul acestora să permită ocuparea lor cu profesori calificaţi. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti. (8) Pretransferarea şi transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice titulare pe posturi/catedre în unităţile de învăţământ din învăţământul special se realizează numai pe posturi/catedre echivalente, conform art. 15 (2). (9) Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere ocupate prin concurs, se poate pretransfera, la cerere, cu prioritate, condiţionat de avizul M.E.C.T.. (10) Personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate va reveni pe postul/catedra avută anterior, în situaţia în care la data începerii anului şcolar se constată că postul/catedra a fost reînfiinţat(ă), angajatorul având obligaţia să comunice în scris salariatului decizia luată.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea acţiunii de pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate  +  Articolul 18 (1) Pretransferarea şi transferarea pentru restrângere de activitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului şcolar general. Comisia de mobilitate are următoarea componenţă: a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct; b) vicepreşedinte - inspector cu atribuţii referitoare la selecţia, evidenţa şi promovarea personalului didactic/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate (după caz); c) secretar - inspector cu atribuţii referitoare la selecţia, evidenţa şi promovarea personalului didactic/inspector şcolar cu managementul/instituţional inspector şcolar de specialitate/director de liceu; d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari, profesori metodişti (câte unul pentru fiecare specialitate), consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti.Inspectorul şcolar general răspunde de corectitudinea organizării sesiunilor din cadrul activităţilor de mişcare a personalului didactic şi de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate. (2) Reprezentanţii sindicatelor judeţene/ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, desemnaţi de Federaţiile sindicale din învăţământ semnatare ale Contractului colectiv de muncă - unic la nivel de ramura învăţământ, participă ca observatori la lucrările comisiei. În aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.  +  Articolul 19Lista, cuprinzând posturile didactice, vacante pentru etapa de pretransferare şi transferare prin restrângere de activitate (vor fi menţionate în listă, în mod expres, posturile/catedrele vacante necesare soluţionării restrângerilor de activitate), se realizează de către comisia de mobilitate a personalului didactic, se validează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti; lista se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate, cu 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de transferare, prin afişarea la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ respective, precum şi pe INTERNET conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare (lista cuprinde menţiunile din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie). În presa centrală şi locală se va publică numărul total de posturi şi locul de afişare al listei. Concomitent cu lista conţinând şi posturile/catedrele care intră în restrângere de activitate se afişează şi lista cuprinzând cadrele didactice care se transferă prin restrângere de activitate.  +  Articolul 20Posturile/catedrele devenite vacante în timpul sesiunii de pretransferare se includ în lista posturilor vacante şi se ocupă de personalul participant la aceasta sesiune, cu excepţia posturilor de la unităţile de învăţământ în care există restrângeri de activitate la specialitatea respectivă, dovedite prin adrese emise de conducerea unităţii de învăţământ.  +  Articolul 21 (1) Pentru posturile/catedrele didactice din învăţământul alternativ, cadrele didactice care participă la sesiunea de pretransferare şi transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare vor anexa la cererea de înscriere documentul, care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.). (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum şi pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul cultului respectiv (în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului). (3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare şi unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Justiţiei, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (4) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul directorului liceului, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.  +  Articolul 22Pentru pretransferare şi transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune la inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti o cerere tip, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, anexă la prezenta metodologie, însoţită de documentele menţionate în aceasta şi o adeverinţă eliberată de conducerea unităţii de învăţământ unde este titular, în care să se menţioneze cauzele pentru care postul/catedra a ajuns în această situaţie.  +  Articolul 23 (1) Personalul didactic cu studii superioare care s-a titularizat în învăţământ pe posturi de educatori/învăţători conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic şi nu sunt absolvenţi de liceu pedagogic, pot participa la sesiunea de transferări pentru restrângere de activitate pentru ocuparea unui post/catedră corespunzătoare specializării dobândite prin studii numai în învăţământul gimnazial, profesional şi de S.A.M.. (2) Personalul didactic, absolvent al liceului pedagogic, titular pe un post de educatoare/învăţător se poate transfera, la cerere, în sesiunea de pretransferări sau în cea de restrângere de activitate pe un post corespunzător specializării dobândite prin studiile medii.  +  Articolul 24Soluţionarea cererilor de transferare pentru restrângere de activitate se face în următoarea ordine: a) restrângere de activitate în cadrul unităţii de învăţământ; b) restrângere de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi; c) restrângere de activitate la nivelul aceluiaşi judeţ/Municipiul Bucureşti; d) restrângere de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe.  +  Articolul 25 (1) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin studii. (2) În situaţia, în care restrângerea de activitate nu poate fi soluţionată în cadrul unităţii de învăţământ, fiind vizate două sau mai multe cadre didactice de aceeaşi specialitate, se vor aplica prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26 (1) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la sesiunile de pretransferare şi transferare prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii conform art. 13 alin.(5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza criteriilor menţionate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Personalul didactic afectat de restrângerea de activitate poate participa şi la pretransferare prin depunerea unei cereri, conform calendarului. (3) Pentru soluţionare, comisia de mobilitate a personalului didactic analizează cererile de pretransferare şi transferare ale solicitanţilor şi hotărăşte modalitatea de soluţionare, în prezenţa acestora, în şedinţa publică organizată la data prevăzută în calendarul mişcării personalului didactic. (4) Repartizarea pe posturi didactice se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii. Opţiunea se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. (5) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice care participă la sesiunea de pretransferare, au acelaşi punctaj şi optează pentru acelaşi post/catedră, postul/catedra va fi ocupat/ă în urma participării solicitanţilor la concursul de departajare, cu probe scrise, organizat de I.S.J./I.S.M.B. (conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare). (6) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de soluţionare a pretransferărilor şi transferărilor prin restrângere de activitate, are dreptul să desemneze, prin procură notariala în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de soluţionare a pretransferărilor, cererea acestuia nu se poate soluţiona. (7) În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de transferare prin restrângere de activitate, comisia îi atribuie din oficiu un post/catedră din lista afişată, (8) Restrângerile de activitate nesoluţionate după epuizarea tuturor posturilor vacante (inclusiv cele cu viabilitate de 1-3 ani) la nivelul localităţii şi al judeţului, se vor soluţiona prin detaşare pentru nesolutionarea reducerii de activitate pe posturi didactice rezervate.  +  Articolul 27Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6), art. 12 şi art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată numai în contenciosul administrativ.  +  Articolul 28După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer sau transferare prin restrângere de activitate, cu precizarea postului/catedrei didactic şi a nivelului de învăţământ, indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul.  +  Articolul 29Pretransferarea şi transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice care solicită post în palatele şi cluburile copiilor se organizează şi se desfăşoară conform prezentei metodologii şi cu susţinerea unei probe practice/orale eliminatorie, în profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Palatelor şi Cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se susţine în aceleaşi condiţii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul naţional unic. Constituirea posturilor trebuie să se facă ţinând cont de solicitările elevilor şi de baza materială existentă, pe cât posibil, profilul acestora să permită ocuparea lor cu profesori calificaţi. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 30Nerespectarea prevederilor din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi din prezenta metodologie atrage după sine SANCŢIONAREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ A PERSOANELOR VINOVATE, DUPĂ GRAVITATEA FAPTEI.  +  Anexa 1-------la secţiunea II---------------Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii:Specialitatea (Nr posturi/catedre în/pentru restrângere/pretransferare la nivelul judeţului_______)
  Nr. Crt Unitatea şcolară Tipul de curriculum Nr. de ore conform tipului de curriculum a) Aria curriculară b)Disciplina/ specialitatea Evaluarea viabilităţii postului (în ani şcolari) Nivelul de învăţământ -preşcolar -primar -gimnazial -profesional -liceal Lo- ca- li- ta- tea Mediul (urban rural) Obs *)
  Trun chi co- mun C.D.S (Op- tio- na- le)
  Notă *) Notă: se vor menţiona posturile/catedrele necesare pentru restrângerea de activitate.CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC
   +  Anexa 2-------la secţiunea II---------------I. Inspecţia şcolară la clasăPentru restrângere de activitate inspecţia şcolară se face în caz de egalitate ca urmare a comparării punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor prevăzute la punctele 2-6, pentru departajare la nivelul unităţii de învăţământ.Inspecţia şcolară la clasă este realizată de inspectorii şcolari de specialitate.Aprecierea inspecţiei şcolare se exprima prin note de la 10 la 1.Se ia în considerare ultima inspecţie efectuată în ultimii 4 ani, indiferent de numărul de ore asistate la clasă, finalizată prin notă sau calificativ.Punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspecţia şcolară se include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice la nivelul unităţii de învăţământ, dar nu se va include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice de către comisia judeţeană pentru soluţionarea cererilor de restrângere de activitate.II. Nivelul studiilor
         
    A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale  
    pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire5 p
    B. *) Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire8 p
    C. Maiştri-instructori, absolvenţi de:  
    1. şcoala postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale5 p
    2. liceu + şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale5 p
    3. liceu industrial cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale3 p
    4. liceu teoretic şi şcoala profesională cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale3 p
    5. şcoală profesională şi şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale2 p
    D. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului postliceal, respectiv şcoala postliceală sau şcoala de maiştri, cu a doua specializare.6 p
    E. Absolvenţi în specialitate, ai învăţământului superior de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu diplomă de absolvire8 p
    F. Absolvenţi în specialitate, ai învăţământului superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă10 p
    G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă şi cu:  
      - masterat11 p
      - studii postuniversitare de specializare11 p
      - studii aprofundate de specialitate11 p
      - studii academice postuniversitare11 p
      - cursuri de perfecţionare postuniversitară10,5 p
    grad didactic I obţinut pe bază de examene şi doctorat obţinut în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă
  Notă *) Notă: Educatoarele şi învăţătoarele care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior de scurtă/lungă durată.III. (1) Gradul didactic a) Definitivat - 6 p; b) Gradul didactic II - 10 p; c) Gradul didactic I - 12 p; d) Doctorat - 20 p. (2) Media de absolvire pentru stagiari (0-2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/97 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.● Media 10 - 5 p;● Media 9 - 9,99 - 4 p;● Media 8 - 8,99 - 3 p;● Media 7 - 7,99 - 2 p.● Media 6 - 6,99 - 1 p.NOTA1. Se punctează ultimul grad didactic dobândit.2. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 puncte pentru definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, dacă au fost acordate cu media 10.3. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" I se echivalează acest calificativ cu nota 10.IV. Rezultatele obţinute în activitatea didacticăCalificativele obţinute în anul şcolar 2002/2003 şi 2003/2004 şi echivalentul acestora în puncte● Foarte bine 10 p● Bine 7 p● Satisfăcător 2 p● Nesatisfacător 0 pNOTA a) În cazul întreruperii activităţii la catedra în perioada ultimilor 2 ani se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea; b) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative.V. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative
       
    1) se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari la nivelul:  
    a) şcolii (de exemplu: activitate în comisia metodică, responsabil cu activitatea de perfecţionare, structuri consultative de dialog social altele)max. 4 p
    b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al Inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti/Casei corpului didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, altele)max. 4 p
    c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământuluinr. 84/1995, republicată)max. 6 p
    2) participare în colective de elaborare, în ultimii 5 ani calendaristici:  
    a) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (participarea în colective de elaborare)max. 4 p. pentru toate programele
    b) manuale şcolare şi monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISDN, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului7 p/[(manual/lucrare)]/împărţite la numărul de autori
    c) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijinmax. 2 p. pentru toate ghidurile
    d) articole de specialitate şi studii de specialitate publicate în reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN.0,5p/articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1p/studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
    e) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu.5 p pe carte publicată, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărţile/împărţite la numărul de autori
    f) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretuluimax. 5 p/împărţite la numărul de autori
    g) cabinete şi laboratoare amenajate prin eforturi propriimax. 5 p/împărţite la numărul de autori
    3) activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anteriormax. 3 p
  Detalierea punctajelor prevăzute la punctul 5 din prezenta Metodologie se va face în şedinţa Consiliului de administraţie al ISJ/ISMB şi se afişează odată cu afişarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare şi pentru soluţionarea restrângerilor de activitate.VI. Criterii de vechime:
       
    - vechime recunoscută în învăţământ, inclusiv perioada rezervării catedrei0,1 p/pt. fiecare an de înv.
  NOTĂ!● Se recunoaşte vechimea în învăţământ pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.● După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate; b) părinţi cu domiciliul în localitate; c) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă); d) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ; e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă).
   +  Secţiunea a III-a ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 31Prezenta secţiune cuprinde norme de organizare a concursului naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar de stat, în conformitate cu dispoziţiileart. 154 alin. (1), (2), (3) şi (5) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cuart. 10 lit. (d) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 32 (1) Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar de stat constă, potrivit prevederilorart. 9 alin, (2), (3) din Legea nr. 128/1997privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în probe scrise, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu respectarea programei specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic respectiv. (2) Pentru proba scrisă se stabilesc de către M.E.C.T. minimum 3 variante de subiecte din care se alege prin tragere la sorţi, numărul variantei pentru proba scrisa şi al variantei de rezervă.  +  Articolul 33 (1) La concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar de stat au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de art. 7 raportate la prevederileart. 44 din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (2) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotărâre judecătoreasca rămasa definitivă şi cele care nu au definitivarea în invatamant, conformart. 34 alin 4. din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic. (3) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar se face numai prin concurs naţional unic cu probe scrise. (4) Candidaţii care au obţinut la concursul naţional unic minimum media 7 (şapte), se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor pe posturi/catedre vacante în limita numărului de posturi/catedre din lista afişată pentru concurs. (5) În învăţământul gimnazial se pot constitui catedre compuse din ore în specialitate în două sau mai multe unităţi de învăţământ cu un singur rând de clase, cu respectarea prevederilorart. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Cadrul didactic titular prezent la concursul naţional unic care nu ocupă post/catedră sau ocupă prin detaşare post/catedră îşi păstrează calitatea de titular în unitatea de învăţământ din care provine. (7) Posturile/catedrele din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar pentru a fi ocupate de absolvenţii învăţământului superior care au încheiat contracte cu M.E.C.T., vor fi publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.". (8) Absolvenţii învăţământului superior, care au contract cu M.E.C.T. pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, posturile/catedrele stabilite de inspectoratul şcolar. În cazul în care aceştia vor face alte opţiuni, sunt obligaţi să ramburseze bursa acordată de M.E.C.T., conform prevederilor art. 6, lit. e) din contract.  +  Articolul 34În cazul mediilor egale obţinute la concursul naţional unic departajarea candidaţilor, absolvenţi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii şi media examenului de licenţă/examenului de stat. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat. Dacă egalitatea se menţine, se aplică în ordine următoarele criterii:- domiciliul stabil în localitatea unde se afla postul vacant;- soţ/soţie în învăţământ;- grad didactic;- fiu/fiică în învăţământ.  +  Capitolul II ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DISCIPLINELE DE CONCURS  +  Articolul 35Cererea de înscriere la concursul naţional unic, însoţită de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la comisiile judeţene de concurs din cadrul inspectoratelor şcolare pe raza cărora se află posturile didactice vacante/rezervate, conform graficului prevăzut la anexa nr. 9. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate, pentru "conformitate cu originalul", de către un membru al comisiei judeţene de concurs. La cererea de înscriere, candidaţii titulari anexează o adeverinţă care justifică viabilitatea postului propriu.  +  Articolul 36Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din învăţământul alternativ candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică eliberat de către federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc).  +  Articolul 37 (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum şi pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul cultului, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare/unităţile Ministerului de Justiţie, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul Ministerului Apărării Naţionale/Ministerului Justiţiei/Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform acordurilor semnate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul directorului liceului, privind practica pedagogica.  +  Articolul 38 (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante constituite din activităţi specifice "cercurilor în domeniul tehnico-ştiinţific şi cultural artistic" din palatele şi cluburile copiilor, se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 7 alin. (3) şi coroborate cuart. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din palatele şi cluburile copiilor, se pot înscrie la concurs absolvenţi ai învăţământului superior de lungă/scurtă durată şi învăţători/institutori, având specializarea în profilul posturilor/catedrelor constituite din cercuri în domeniul tehnico-ştiinţific şi cultural-artistic. Proba scrisă se susţine din programa pentru specializarea/specializările postului. Candidaţii care optează pentru un post de la palatele şi cluburile copiilor vor susţine în prealabil o probă de aptitudini eliminatorie specifică profilului de activitate ce urmează să o realizeze în cercurile din palatele şi cluburile copiilor conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 39Pentru ocuparea posturilor de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică sau de la cabinetele interşcolare se pot înscrie la concurs absolvenţi ai facultăţilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum şi absolvenţi ai facultăţilor de filozofie-istorie, istorie-filozofie, promoţiile 1978-1989, care fac dovada că au fost în grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 40 (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante se pot înscrie la concurs absolvenţi de învăţământ superior de lungă/scurtă durată care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.Pentru aceste posturi/catedre, proba se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, după programa specifică concursului. (2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, după programa specifică pentru concurs în specialitatea postului. (3) Pentru posturile didactice de învăţător/institutor, proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la metodica predării acesteia, după programa specifică concursului. (4) Pentru posturile didactice de maistru instructor, proba scrisă se susţine la disciplina cuprinsă în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 41Pentru disciplinele socio-umane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină, în profilul acestora se stabileşte în funcţie de numărul dominant de ore conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 42Pentru catedrele de cultură civică proba scrisa se susţine din programa specifică concursului.  +  Articolul 43Pentru ocuparea catedrelor, cu excepţia celor de limbă şi literatură română, din unităţi de învăţământ şi de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi din unităţile/clasele/grupele cu predare parţială în limbile minorităţilor naţionale (inclusiv pentru limba maternă ori disciplinele predate în limba maternă) concursul se susţine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fişa de înscriere la concurs. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale.  +  Capitolul III COMISIILE DE CONCURS  +  Articolul 44 (1) Coordonarea metodologică a concursului conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Comisia Naţională de Concurs, numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. Comisia Naţională de Concurs are în subordine subcomisii, câte una pentru fiecare disciplină la care se organizează concurs. (2) Comisia Naţională de Concurs are următoarele atribuţii: a) elaborează subiectele şi baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs; b) instruieşte preşedinţii comisiilor judeţene de concurs; c) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă; d) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene de concurs; e) analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului naţional unic pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene (a Municipiului Bucureşti) şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; f) emite, din proprie iniţiativă sau la solicitarea preşedinţilor comisiilor judeţene de concurs, recomandări sau dispoziţii, în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii. g) poate delega un responsabil în vederea monitorizării  +  Articolul 45 (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului se asigură de către inspectoratele şcolare. (2) La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti se constituie comisii judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului, ai căror membri sunt numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general. (3) Comisiile de concurs judeţene/a municipiului Bucureşti sunt formate din:- preşedinte - inspector şcolar general adjunct;- secretar - inspector şcolar cu politici de selecţie, mobilitatea, evidenţa şi promovarea personalului didactic;- membri - inspectori şcolari de specialitate, consilier juridic, analistul programator de la I.S.J./municipiul Bucureşti. (4) Atribuţiile membrilor comisiei judeţene de concurs sunt următoarele:Preşedintele1. Asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs; ia deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele MECT.2. Decide alcătuirea comisiilor de la centrele de examen şi fixează, împreună cu secretarul comisiei, atribuţiile celorlalţi membri ai comisiilor.3. Stabileşte unitatea/unităţile de învăţământ la care se desfăşoară concursul.3. Ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrelor judeţene de concurs.4. Aprobă lista cu supraveghetorii care vor participa la desfăşurarea concursului naţional unic, având în vedere conduita morală şi pregătirea profesională a acestora.5. Instruieşte membrii comisiei judeţene şi ai comisiilor de centru cu privire la competenţele pe care le au.6. Se deplasează la MECT pentru a i se înmâna subiectele şi răspunde de păstrarea lor în siguranţă.7. Ţine permanent legătura cu MECT şi raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.8. Participă la decodificarea subiectelor şi a baremului şi înmânează exemplarul de multiplicare secretarului de centru şi însoţitorului acestuia, după ce în prealabil a verificat încă o dată concordanţa dintre specialitatea candidaţilor şi proba de concurs.9. Primeşte de la preşedintele centrului de examen lucrările scrise ale candidaţilor, pe bază de proces-verbal şi ia măsurile necesare pentru afişarea rezultatelor.10. Organizează primirea contestaţiilor.Secretarul1. Verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs şi alcătuieşte lista acestora.2. Afişează lista posturilor didactice vacante stabilită de comisia de mobilitate şi aprobată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conformart. 10, alin. 2 din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de orice tentativă de schimbare apărută.3. Repartizează candidaţii pe centre de examen şi săli în cadrul centrelor de examen.4. Instruieşte, împreună cu preşedintele comisiei judeţene, comisiile de centru în legătură cu atribuţiile acestora.5. Instruieşte supraveghetorii în concordantă cu prevederile prezentei Metodologii.6. Alcătuieşte lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs şi scrie pe plicuri ce discipline şi ce număr de subiecte sunt necesare în fiecare sală de concurs.7. Se deplasează la MECT pentru ridicarea subiectelor şi, împreună cu preşedintele comisiei, răspunde de păstrarea lor în siguranţă.8. Tine permanent legătura cu MECT şi raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.9. Participă la decodificarea subiectelor şi a baremurilor aferente şi verifică concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor.10. Primeşte de la preşedintele şi secretarul centrului de examen lucrările scrise, procesele-verbale şi ştampilele de concurs ale centrului respectiv.11. Transmite, prin minimum doi delegaţi, la fiecare centru de evaluare lucrările candidaţilor, predate pe bază de proces verbal.12. Alcătuieşte lista cu rezultatele obţinute de candidaţi şi dă dispoziţiile necesare pentru afişarea ei în timp util.13. Primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal centrelor de evaluare.14. Alcătuieşte lista cu rezultatele definitive şi dă dispoziţiile necesare pentru afişarea ei.Membrii1. Participă sau verifică corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi propun preşedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele MECT.2. Verifică modul în care centrele de concurs sunt organizate pentru desfăşurarea acestei activităţi (ambientul din sălile de concurs, asigurarea aparatelor de multiplicat, asistenţa medicală, asigurarea cu materiale de concurs: toner, hârtie, pix, capse, capsatoare, etc.).3. Monitorizează, în centrele de concurs în care au fost repartizaţi, desfăşurarea concursului, informând în permanentă preşedintele comisiei judeţene sau, în mod excepţional, pe inspectorul şcolar general, despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor.4. Participă, alături de preşedintele şi secretarul comisiei judeţene la preluarea lucrărilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverinţelor de salarizare a personalului didactic angrenat în concurs, precum şi a materialelor nefolosite.5. Participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs.6. Oferă alături de preşedintele şi secretarul comisiei de concurs, informaţiile necesare pentru răspunsul la eventualele contestaţii pe care le alcătuieşte comisia instituită în acest scop.Consilierul juridic1. Verifică legalitatea înscrierii candidaţilor la concurs, dând avizul necesar.2. Consiliază preşedintele comisiei de concurs în legătură cu orice problemă apărută în legătură cu desfăşurarea concursului.Analistul programator1. Răspunde de corectitudinea datelor introduse în sistemul informatic.2. Realizează din punct de vedere tehnic lista cu posturile didactice propuse pentru concurs, în concordanţă cu cerinţele M.E.C.T.3. Coordonează echipa de analişti programatori-ajutori în vederea introducerii corecte a datelor în baza de date (date despre posturi, despre candidaţi, opţiuni).4. Realizează, la termen, împreună cu echipa de analişti programatori-ajutori toate lucrările necesare organizării şi desfăşurării concursului (liste cu posturi, lista candidaţilor înscrişi, lista candidaţilor admişi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea computerizată a candidaţilor, deciziile - adresele - de repartizare, situaţiile statistice). (5) Concursul are loc în centre. La un centru de concurs pot fi arondaţi cel mult 400 de candidaţi. Activitatea centrului este coordonată de o comisie alcătuită astfel:- preşedinte - inspector şcolar cu politici de selecţie, mobilitatea, evidenţa şi promovarea personalului didactic/inspector de specialitate;- secretar - inspector de specialitate/director;- 3 membri - doi inspectori de specialitate/directori şi directorul unităţii la care se desfăşoară concursul. (6) Atribuţiile membrilor comisiei centrului de desfăşurare şi organizare a concursului:Preşedintele1. Verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea optimă a concursului.2. Afişează pe uşile sălilor de examen şi la avizierul centrului, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii repartizaţi în sală şi disciplina la care susţin concursul.3. Primeşte de la secretarul comisiei judeţene, ştampila de concurs, mapele de concurs şi celelalte materiale, pe care le distribuie, pe bază de semnătură, responsabililor de săli, prilej cu care le reaminteşte supraveghetorilor principalele atribuţii pe care le au în timpul concursului.4. Numeşte, împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, prin tragere la sorti, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au soţ/soţie sau rude, până la gradul IV inclusiv, printre candidaţi, în acest sens supraveghetorii depun o declaraţie scrisă.5. Stabileşte, dintre supraveghetori, responsabilii de săli.6. Ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată (identificarea eventualilor candidaţi care nu s-au regăsit pe liste, prin apelarea serviciului informatizare din cadrul I.S.J./municipiului Bucureşti).7. Efectuează, împreună cu secretarul şi cei trei membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul său şi le distribuie în deplină siguranţă, pe săli.8. Semnează lucrările candidaţilor din centrul de care răspunde.9. Raportează operativ datele care i se solicită precum şi orice eveniment deosebit.10. Preia, de la responsabilii de sală, lucrările pe bază de proces-verbal tip.11. Predă pe bază de proces-verbal preşedintelui şi secretarului comisiei judeţene lucrările candidaţilor şi celelalte documente.12. Semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs şi predă copiile acestor documente secretarului comisiei judeţene.13. Afişează la centrul de examen lista cu rezultatele obţinute de candidaţi.Secretarul1. Împreună cu preşedintele centrului de examen verifică sălile de concurs şi sala de multiplicare a subiectelor şi ia măsurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a acestora.2. Afişează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs (pe săli şi la avizierul centrului).3. Răspunde, împreună cu preşedintele centrului, de materialele de concurs primite de la secretarul comisiei judeţene.4. Primeşte subiectele de concurs în plic sigilat şi împreună cu un însoţitor (membru în comisia din centrul de examen) se deplasează în cel mai scurt timp la locul de desfăşurare a probelor pentru a realiza multiplicarea subiectelor.5. Împreună cu preşedintele centrului şi ceilalţi trei membri ai comisiei multiplică subiectele, verifică concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor, introduce subiectele în plicuri şi aplică ştampila "Concurs 2004".6. Participă la distribuirea subiectelor pe săli şi prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare realizează, numeric, pe discipline, până la ora 10,15 situaţia prezenţei la concurs (absenţi/prezenţi) pe care o transmite până la ora 10,30 la secretarul comisiei judeţene.7. Aplică ştampila "Concurs 2004" pe lucrările candidaţilor.8. Completează şi, împreună cu preşedintele centrului, înmânează supraveghetorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse, un exemplar transmitându-l secretarului comisiei judeţene.9. Alături de preşedintele centrului de concurs preia lucrările, borderourile, procesele-verbale şi materialele consumabile.10. Predă pe bază de proces-verbal, împreună cu preşedintele centrului, documentele şi materialele prezentate la punctul 9, inclusiv procesul-verbal cu semnăturile tuturor supraveghetorilor.Membrii1. Participă la introducerea candidaţilor în sălile de concurs.2. Împreună cu preşedintele şi secretarul centrului de concurs efectuează multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul din care face parte.3. Participă la distribuirea subiectelor în săli.4. Supraveghează desfăşurarea concursului în zona în care este repartizat şi informează preşedintele centrului sau, în mod excepţional, preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor.5. Participă, alături de preşedintele şi secretarul centrului, la preluarea ciornelor şi a materialelor rămase nefolosite, după desfăşurarea concursului şi le predă secretarului comisiei judeţene.  +  Articolul 46La lucrările comisiilor prevăzute la art. 45 participă, cu statut de observatori, reprezentanţii desemnaţi de federaţiile sindicatelor reprezentative la nivel de ramură - învăţământ, care au drept de acces la documentele comisiilor şi care pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Capitolul IV DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  +  Articolul 47 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unităţile de învăţământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, profil tehnic şi servicii, şi din unităţile de învăţământ cu profil muzică, arte plastice, coregrafie, arta actorului, sport, catedrele din palatele şi cluburile copiilor şi pentru instruire practică, candidaţii susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic. (2) Comisia de concurs stabileşte şi afişează graficul desfăşurării probei practice. (3) Proba practică/orală se susţine în faţa unei comisii alcătuite din: a) preşedinte - inspectorul şcolar de specialitate; b) directorul unităţii de învăţământ/instituţiei la care se desfăşoară proba practică; c) doi profesori de specialitate, de preferinţă metodişti ai inspectoratului şcolar (pentru specialităţile muzică, coregrafie, arta actorului, doi profesori de specialitate sau specialităţi înrudite). (4) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unităţile cu profil muzică, coregrafie şi teatru, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 3. (5) Pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi bilingv, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 4. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice de Informatică, Tehnologia informaţiei, Informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 5. (7) Pentru ocupare catedrelor din palatele şi cluburile copiilor, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 6. (8) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică, proba practică se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 7. (9) Rezultatul probei practice/orale se consemnează prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de către cei 2 profesori de specialitate din comisie, hotărârea luându-se prin consens.  +  Articolul 48Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile sau decât limba lor maternă, aceştia susţin un test eliminatoriu la limba străină în care urmează să facă predarea, în faţa unei comisii alcătuite din inspectorul şcolar de specialitate, în calitate de preşedinte şi doi profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul testului se consemnează prin "admis" sau "respins".  +  Articolul 49Contestaţii la proba practică/orală nu se admit, hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.  +  Articolul 50Candidaţii care solicită o catedră formată din cel puţin două specializări susţin proba scrisă la specializarea care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.  +  Articolul 51 (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară, conform graficului desfăşurării concursului, începând cu orele 10,00. (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs se face începând cu orele 8,00, cel mai târziu până la orele 9,00. (3) Pentru ocuparea posturilor de educatoare/învăţători/institutori din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limba minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea următoarelor probe: limba şi literatura română - 15 iulie, orele 10,00, limba şi literatura maternă - 16 iulie, orele 10,00. Nota pentru promovare se face din media aritmetică a notelor celor 2 probe. Notele pentru fiecare probă trebuie să fie minimum 5,00. (4) După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăşit.  +  Articolul 52 (1) Supraveghetorii de sală verifică identitatea candidaţilor. (2) Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră, inclusiv pentru desene. (3) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.  +  Articolul 53 (1) Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă fiind consideraţi neprezentaţi. (2) Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distantă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru specializarea latină-greacă şi planurile de conturi pentru specializarea contabilitate. (3) Candidaţii se aşează câte unul în bancă, conform listelor afişate (4) Pentru ciorne candidaţii vor primi coli obişnuite de hârtie, marcate cu ştampila Concurs 2004. (5) Candidaţii, care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către supraveghetorii sălii.  +  Articolul 54 (1) În timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu au dreptul să rezolve subiectele, să dea indicaţii candidaţilor sau să vorbească între ei. (2) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor, sunt sancţionate penal, civil, administrativ-disciplinar, după caz.  +  Articolul 55 (1) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi, în prezenţa responsabilului de sală care verifică numele candidaţilor. Pe colţul sigilat, preşedintele comisiei semnează şi aplică ştampila Concurs 2004. (2) După redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor şi menţionează numărul de pagini. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei "Z", de către supraveghetor, în faţa candidatului. (3) Ciornele se predau responsabilului de sală, odată cu lucrarea, fără a fi luate în considerare la evaluarea lucrării şi la eventuale contestaţii. (4) După expirarea timpului de redactare a lucrărilor, supraveghetorii de sală predau comisiei de concurs lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite. (5) La ieşirea candidaţilor din sală, aceştia consultă baremele de corectare la fiecare disciplină de concurs, afişate la loc vizibil.  +  Articolul 56Comisia judeţeană de concurs amestecă lucrările scrise, pe discipline, şi le numerotează de la 1 la n. Acestea sunt depozitate în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrări, până la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de evaluare, dar nu mai târziu de ziua următoare desfăşurării concursului.  +  Capitolul V COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR ŞI BAREMELOR DE CORECTARE  +  Articolul 57 (1) Subiectele sunt stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) Comisiile pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de corectare sunt numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Membrii comisiei de concurs, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se vor secretiza. (4) Preşedintele comisiei de concurs, împreună cu secretarul comisei, distribuie la sălile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenta candidaţilor.  +  Capitolul VI COMISIILE DE EVALUARE A LUCRĂRILOR  +  Articolul 58În termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea concursului, comisia de concurs deleagă doi membri ai săi pentru a înainta lucrările sigilate comisiilor de evaluare din centrele universitare şi din şcolile stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, altele decât cele din care provin candidaţii.  +  Articolul 59 (1) Comisiile de evaluare sunt numite prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior sau prin decizie a inspectorului şcolar general care are în subordine unitatea de învăţământ unde se corectează lucrările pentru maiştri-instructori. (2) Profesorii din învăţământul preuniversitar care intră în comisiile de evaluare a lucrărilor sunt recomandaţi în scris rectorului, de către inspectorul şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află instituţiile de învăţământ superior. (3) Comisiile de evaluare au următoarea componenţă: a) preşedinte - un cadru didactic universitar/inspector şcolar general (pentru maiştri-instructori); b) doi profesori corectori pentru fiecare comisie, unul din învăţământul universitar, iar celalalt din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I; pentru maiştri-instructori corectarea se realizează de doi profesori corectori din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I, care predau în specialitatea probei. (4) Normarea şi salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 60 (1) Verificarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli în care nu este permis accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare. (2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de cei doi profesori corectori şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de corectare. (3) După terminarea evaluării, fiecare profesor corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare. La corectare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.  +  Articolul 61 (1) Preşedintele comisiei verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori corectori pentru fiecare subiect de concurs şi pentru nota finală a lucrării. (2) În cazul în care diferenţele între notele acordate de profesorii corectori sunt mai mari de un punct, lucrarea se reevaluează de un al treilea profesor corector, numit de preşedintele comisiei de evaluare, în prezenţa evaluatorilor iniţiali, nota acestuia fiind definitivă. Aceasta se trece pe lucrare şi se semnează de către profesorii corectori şi de preşedintele comisiei de evaluare. (3) În cazul în care diferentele dintre notele acordate de către profesorii corectori sunt mai mici de un punct, aceştia îşi înscriu propria notă pe lucrare şi semnează în dreptul acesteia. Preşedintele comisiei de evaluare calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, pe care o trece pe lucrare şi semnează.  +  Articolul 62 (1) După stabilirea notelor finale, preşedintele comisiei de evaluare desigilează lucrările în prezenţa profesorilor corectori şi consemnează mediile într-un proces-verbal tip, alături de numele candidaţilor şi numărul lucrării.Verifică transcrierea corectă a notelor şi a mediei. (2) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele obţinute, se predau preşedintelui comisiei de concurs, la 48 de ore de la finalizarea evaluării. (3) Preşedintele comisiei de evaluare transmite prin fax rezultatele evaluării la inspectoratele şcolare de unde provin lucrările, în maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare şi a proceselor verbale.  +  Articolul 63Rezultatele concursului se afişează la sediul inspectoratelor şcolare şi la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, cel mai târziu după trei zile de la susţinerea acestuia.  +  Articolul 64Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs.  +  Capitolul VII SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  +  Articolul 65 (1) Comisiile de contestaţii se numesc prin decizii ale rectorului şi respectiv, ale inspectorului şcolar general, pentru maiştri-instructori. (2) Comisia de contestaţii este constituită din cadre didactice, altele decât cele care au participat la evaluarea lucrărilor, astfel: a) preşedinte - un cadru didactic universitar, respectiv inspector şcolar general, pentru maiştri-instructori; b) doi profesori corectori, unul din învăţământul universitar, iar celălalt din învăţământul preuniversitar; c) doi profesori corectori din învăţământul preuniversitar pentru maiştri-instructori;  +  Articolul 66 (1) Lucrările pentru care s-au depus contestaţii, în termenul prevăzut, se resigilează. În vederea reevaluării, nota/notele acordate vor fi şi ele secretizate. (2) Recorectarea lucrărilor se face în conformitate cu prevederile art. 60-61, în termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limită de înregistrare a contestaţiei. (3) În cazul în care diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, este definitivă nota acordată de comisia de evaluare. (4) Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă. În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 9,50 şi 10,00 nota finală este cea atribuită la recorectare. (5) La lucrările comisiei participă, cu statut de observatori, reprezentanţii sindicatelor reprezentative conform legii. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi vor consemna, în procesul-verbal, propriile observaţii.  +  Articolul 67Hotărârile comisiei de contestaţii sunt definitive şi se afişează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data limită de depunere a contestaţiilor.  +  Capitolul VIII REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE POSTURI  +  Articolul 68Comisia de concurs afişează listele finale în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcţie de postul didactic solicitat, dar nu mai târziu de 22 iulie 2004, orele 12,00.  +  Articolul 69Repartizarea computerizată a candidaţilor pe post/catedră ca titular se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute în concurs, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3).  +  Articolul 70Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi numirea/transferul pe post/catedră a candidaţilor admişi se fac prin decizia inspectorului şcolar general.  +  Capitolul IX DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 71 (1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional unic/detaşare la cerere şi plata cadrelor didactice care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin inspectoratele şcolare. (2) Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se face în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 72La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor sot/sotie sau rude până la gradul al IV-lea, inclusiv.  +  Articolul 73Lucrările de concurs, borderourile de notare, precum şi ciornele se păstrează în arhiva inspectoratelor şcolare judeţene, timp de un an, iar celelalte documente, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 74Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate şi a concursului naţional unic atrage după sine RĂSPUNDEREA, ADMINISTRATIV-DISCIPLINARĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ, DUPĂ CAZ.  +  Articolul 75Graficul desfăşurării concursului este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 76Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 3-------la secţiunea III-----------------PROBA PRACTICAPENTRU ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE SCURTĂDURATĂ ŞI LUNGĂ DURATĂ, CATEDRE/POSTURI DIN ŞCOLIŞI LICEE DE CULTURĂ GENERALĂI. EDUCAŢIE MUZICALĂ a) elaborarea unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul şi prezentarea orală a acesteia; b) analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii şi tineret.Analiza lucrării va consta în:- descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv;- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei;- analiza formei prin delimitarea unităţilor de însuşire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadrează lucrarea;- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiraţie, emisie, dicţie) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte prin accente etc), tempoul şi nuanţele potrivite;- încadrarea lucrării în opera compozitorului şi a lucrării în epoca din care face parte.Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I-XII ale curriculumului de educaţie muzicală.Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii şi tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 1/4 din numărul acestora.Evaluarea probelor a) şi b) se va face pe baza calificativului admis-respins● La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂSPECIALIZĂRILE MUZICĂ, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUIPENTRU ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ,CATEDRE/POSTURI DIN ŞCOLILE ŞI LICEELE DE ARTĂII. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ* COREGRAFIE a) elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei; b) susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală) cu elevul/elevii nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute; c) probă de recital instrumental/vocal ce va conţine 3 lucrări la alegere: un studiu şi 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu.Proba de recital pentru coregrafie:Dans clasic:● 5 variaţii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.Dans contemporan/modern:● 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat.Proba de recital instrumental, vocal (canto) şi coregrafie nu va depăşi 30 de minute.* proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susţinută la instrumentul absolvit.Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) şi c) se va face pe baza calificativului admis-respins.● La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.2. STUDII TEORETICE (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)a. elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale şi prezentarea orală a acestuia;b.1 citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa;b.2 citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa.Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 1/4 din numărul lor.Proiectul de lecţie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.b.3 armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate);b.4 citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din literatura universală şi românească.Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 1/4 din numărul lor.c. recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30 - 40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare.Evaluarea probelor prevăzute la punctele a), b1-4) şi c), se va face pe baza calificativului admis - respins.● La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.PROBA DE TESTARE PRACTICĂ PENTRU COREPETIŢIE*A. CoregrafiePentru susţinerea acesteia, candidaţii vor pregăti un program de recital alcătuit din: a) o lucrare reprezentativă a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.); b) o lucrare (pas de deux sau variaţie) din repertoriul romantic de balet**; c) improvizaţia liberă a unui fragment de 8 sau 16 măsuri simple sau compuse omogen, în stil clasic-romantic (tonal), în tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţă.** Repertoriul obligatoriu:"Giselle" (A. Adam) - variaţia băiatului şi a fetei din actul I."Coppκlia" (L. Delibes) - mazurka şi p.d.d."Don Quijote" (Minkus) - p.d.d. din actul III."Corsarul" (Drigo) - p.d.d. din actul III."Lacul lebedelor" (Ceaikovski) - variaţia Lebedei negre şi dans spaniol."Frumoasa din pădurea adormită" (Ceaikovski) - variaţia Zânei liliacului.Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) şi c) se va face pe baza calificativului admis-respins.B. Muzică a) recital instrumental alcătuit din:- o lucrare din repertoriul baroc;- o lucrare clasică (sonată p I);- lucrare romantică;- lucrare modernă sau românească. b) citirea, la prima vedere, a trei texte muzicale în stil clasic, romantic şi românesc, de dificultate medie din creaţia simfonică şi vocal-simfonică (reducţii pentru pian).Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus 'bc din numărul lor.Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţă.Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) se va face pe baza calificativului admis-respins* Corepetiţia se va efectua în cumul şi plata cu ora de către absolvenţii învăţământului superior care au studiat şi au absolvit pianul cu examen.3. ARTA ACTORULUIPentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă a) Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3 - 5 elevi. b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ.Proba nu va depăşi 30 de minute.Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) şi b) se va face pe baza calificativului Admis - Respins.● La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.NOTĂ:1) Unităţile de învăţământ unde candidaţii vor susţine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/municipiul Bucureşti. Pentru susţinerea probei practice, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ desemnate să asigure desfăşurarea probelor practice vor pregăti şi vor asigura toate condiţiile necesare desfăşurării optime a acestora.2) Prezenta anexă, parte integrantă din Metodologie, este valabilă pentru absolvenţii care optează pentru un post/catedră din şcoli generale, licee de cultură generală, şcoli şi licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului şi coregrafie, cu program integrat şi suplimentar de artă.3) Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/catedră prevăzut la punctul 2- Studii teoretice, vor susţine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două din cele trei discipline.4) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată şi care au parcurs şi absolvit şi un modul de folclor, pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX- XII). Aceştia vor susţine proba practică prevăzută la Educaţie muzicală şi o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului. Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală.5) Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral sau Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educaţie muzicală (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - şcoli şi licee de muzică. Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală.6) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument, pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia vor putea susţine probele practice prevăzute la Educaţie muzicală specializată - Muzică instrumentală.Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală specializată - Muzică instrumentală.7) Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale.  +  Anexa 4────────la secţiunea III────────────────PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUIPENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEDIN LICEELE CU CLASELE SPECIALE - LIMBI STRĂINECU PROGRAM INTENSIV ŞI BILINGVProba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:1. Competenţa de receptare şi comunicare a candidatului, în limba străină respectivă;2. Capacitatea de a stabili obiective şi conţinuturi pentru un curriculum (programă) special pentru clasele cu program intensiv şi/sau bilingv.Evaluarea globală se va face pe baza calificativelor Admis-Respins.  +  Anexa 5────────la secţiunea III─────────────────PROBA PRACTICA DIV CADRUL CONCURSULUIPENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEDisciplina INFORMATICAProba practică va consta din:1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.2. Biletul de examinare va conţine cinci subiecte care tratează:● O aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):- Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei;● O aplicaţie de baze de date (cap. 9 al programei)- Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;● Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)- Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui SO;● Implementarea unei aplicaţii de birotică (cap. 10 al programei)- Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentări;● Utilizarea serviciilor reţelei Internet (cap. 11* al programei)- Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor Internet3. Proba practică nu va depăşi 30 minute pentru fiecare candidat.4. Evaluarea se va face pe baza calificativelor Admis-Respins.NOTĂ:1) Unităţile de învăţământ şi numărul acestora unde candidaţii vor susţine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/municipiul Bucureşti.2) Prevederile prezentei anexe, parte integrantă din metodologia de concurs, sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/catedră vacant/ă din Palate şi Cluburi ale Elevilor.  +  Anexa 6────────la secţiunea III────────────────PROBA PRACTICA DIN CADRUL CONCURSULUIPENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEPALATELE ŞI CLUBURILE ELEVILORProba practică la palate şi cluburi ale copiilor se va desfăşura astfel: a) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul tehnico-aplicativ şi ştiinţific, proba practică va consta din:● construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;● întocmirea unei schiţe pentru un anumit model ce urmează să fie construit în domeniul cercului;● asamblarea unor piese distincte în realizarea unui aparat sau diferite circuite;● întocmirea unui proiect de activitate pentru o anumită temă din domeniul cercului;● prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candidează. b) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul cultural-artistic sunt valabile cerinţele prezentate la proba practică din cadrul liceelor vocaţionale. c) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul sportiv-turistic, proba practică va consta din:● prezentarea, în scris, a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concurează;● modalităţi de selecţie a copiilor la activitatea de cerc şi de participare în competiţii;● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii din palate şi cluburi ale copiilor;● descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifică cercului (catedrei) vacante.  +  Anexa 7────────la secţiunea III────────────────PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUIPENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTEDisciplina INSTRUIRE PRACTICĂ - MAIŞTRI INSTRUCTORI1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia;2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului;3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare, în ziua examenului;4. Durata probei practice variază între 30-180 minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării;5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborată de comisia de examinare;6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:► amenajarea ergonomică a locului de muncă;► respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor;► alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării;► respectarea algoritmului de execuţie;► respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor);► finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;► atitudinea faţă de client/pacient;► redactarea unui referat pentru probele de laborator.7. Evaluarea se face pe baza calificativelor Admis - Respins.  +  Anexa 8────────la secţiunea III────────────────Lista posturilor vacante care se afişează va conţine următoarele informaţii:Specialitatea(Nr posturi/catedre pentru concursul de titularizare la nivelul judeţului ____)
  N r c r t Nivel de invata- mant cores- punza- tor postu- lui Unitate Scolara Disci- plina/ Dome- niu Detalii post Viabi- lita- te Statut post vacant/ rezer- vat Tip de proba prac- tica aviz/ cult certi- ficat/ alter- nativa Nume loc (siruta) Mediu rural/ urban Cod post unic
   +  Anexa 9────────la secţiunea III────────────────Graficul desfăşurării concursului naţional unic - 200415 mai 2004 - afişarea posturilor/catedrelor vacante- întocmirea necesarului de subiecte şi transmiterea la M.E.C.T.17- 28 mai 2004 - înregistrarea cererilor candidaţilor.01-10 iunie 2004 - verificarea dosarelor de către comisie.9 iulie 2004 - completarea dosarelor absolvenţilor 2004 cu adeverinţele de absolvire.10 iulie 2004 - afişarea tabelelor nominale a candidaţilor înscrişi la concurs.- transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi vacante pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi pe discipline.11 iulie 2004 - desfăşurarea probelor practice şi a testelor de limba română/străină, conform graficului elaborat de inspectorat.12 iulie 2004 - afişarea tabelelor nominale a candidaţilor care au susţinut proba practică.14 iulie 2004 - afişarea listelor pe specialităţi cu candidaţii admişi pentru participare la concurs.14 iulie 2004 - afişarea listelor cu repartizarea pe săli a candidaţilor, la unitatea/unităţile unde se susţine concursul; la inspectoratul şcolar se va afişa un centralizator cu locurile de desfăşurare a concursului pe discipline.15- 16 iulie 2004 - desfăşurarea concursului- transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total al candidaţilor care au participat la concurs şi au absentat, pe discipline.17-18 iulie 2004 - afişarea rezultatelor.19-20 iulie 2004 - înregistrarea contestaţiilor (în cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor).21 iulie 2004 - rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora.22 iulie 2004 - afişarea rezultatelor definitive.26 iulie 2004 - Etapa I: Repartizarea computerizată pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la Concursul naţional unic care au obţinut minim media 7, la nivelul judeţului.26 - 27 iulie 2004 - Afişarea posturilor/catedrelor titularizabile rămase vacante şi transmiterea lor la MECT pentru publicarea lor pe portal.27 iulie 2004 - Depunerea şi verificarea opţiunilor de către candidaţi (cu fişa martor) pentru posturi/catedre rămase vacante în alte judeţe. Această operaţie se realizează la inspectoratul şcolar unde candidatul a susţinut concursul.28 iulie 2004 - Etapa a II a: Repartizarea computerizată pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul naţional unic care au obţinut minim media 7, din alte judeţe.28 - 29 iulie 2004 - După repartizarea computerizată eliberarea deciziilor de transfer/numire.29 iulie 2004 - transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a machetelor cu situaţia statistică a concursului după repartizarea pe posturi/catedre.
   +  Secţiunea A IV-A OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARDE STAT PRIN DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SAU LA CEREREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, PRECUM ŞI PRIN SUPLINIRE CUPERSONAL DIDACTIC CALIFICAT SAU CU STUDII CU ALTE SPECIALIZĂRIDECÂT CELE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI/MEDII  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 77Prezenta metodologie cuprinde norme privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru detaşarea în interesul învăţământului/la cerere şi suplinirea posturilor/catedrelor rezervate şi vacante, conform prevederilorLegii nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor din Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de ramură învăţământ.  +  Articolul 78Concursurile prevăzute la art. 77 se organizează, pe discipline de învăţământ, de către inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, conform Calendarului mişcării personalului didactic, care se stabileşte anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 79 (1) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se face la propunerea inspectorului şcolar de specialitate, cu acceptul directorului unităţii primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar care solicită detaşare depune o cerere la inspectoratele şcolare pe raza cărora se află postul/catedra, însoţită de actele certificate, prevăzute în cerere. (2) Certificarea documentelor se face de către directorul unităţii de învăţământ în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, sau, după caz, de către inspectorul şcolar cu evidenta personalului didactic. (3) Cererile de detaşare sau suplinire se soluţionează de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numită prin decizia inspectorului şcolar general. (4) Reprezentanţii sindicatelor judeţene/ale Municipiului Bucureşti, semnatare ale Contractului colectiv de muncă - unic la nivel de ramura învăţământ, participă ca observatori la lucrările comisiei. În aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei, documentele finale.  +  Capitolul II DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  +  Articolul 80 (1) Detaşarea în interesul învăţământului se face pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase alcătuite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţii de îndrumare şi control. (2) Detaşarea în interesul învăţământului se face cu respectarea prevederilorart. 14 din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 81 (1) Detaşarea în interesul învăţământului se face, la solicitarea unităţii primitoare, cu acordul unităţii de unde provine persoana solicitată, cu recomandarea scrisa a inspectorului şcolar de specialitate şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin concurs specific. (2) În cazul funcţiilor de conducere şi de îndrumare şi control, detaşarea se face la propunerea inspectorului şcolar general şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. (3) Concursul specific constă în analiza de către inspectorul de specialitate a curriculumului vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică. (4) Detaşarea în interesul învăţământului se dispune, după caz, prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în Consiliul de administraţie sau ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Capitolul III DETAŞAREA LA CERERE  +  Articolul 82Detaşarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs, organizat în perioada prevăzută în Calendarul mişcării personalului didactic, cu respectarea prevederilorart. 15 din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 83 (1) Posturile/catedrele publicate pentru detaşare se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) şi care au avizul consiliului profesoral şi calificativul bine/foarte bine. (2) Repartizarea cadrelor didactice care participă la concurs se face computerizat în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din data de 15, 16 iulie 2004 în perioada prevăzută de Calendarul mişcării personalului didactic. (3) În cazul mediilor egale are prioritate în următoarea ordine: a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea; b) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau indeplineste funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei sot/sotie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la casele corpului didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în alta localitate; c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se afla postul/catedra solicitată; d) alte cadre didactice titulare. (4) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. 2, se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii: a) apropierea de domiciliu; b) gradul didactic; c) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic; d) vechimea în învăţământ. (5) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual prin decizie a inspectorului şcolar general, pe o perioadă de cel mult doi ani consecutivi. (6) Cadrele didactice numite/transferate în urma concursului naţional unic de ocupare a posturilor vacante nu pot beneficia de detaşare la cerere în primul an după concurs.  +  Capitolul IV SUPLINIREASuplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat  +  Articolul 84 (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) şi care au avizul consiliului profesoral şi calificativul bine/foarte bine. Posturile catedrele respective trebuie să fi avut viabilitatea mai mare de un an. (2) Posturile/catedrele rămase libere vor fi ocupate de către cadrele didactice participante la concursul naţional unic din 2004, care au obţinut minimum media 5,000 (cinci), a cadrelor didactice care au participat la concursul naţional unic din iulie 2003 şi care au obţinut minimum media 7,00 (şapte) - cărora li s-a redus postul - în ordinea descrescătoare a mediilor prin repartizare computerizată.La medii egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: a) apropierea de domiciliu; b) gradul didactic; c) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic; d) vechimea în învăţământ (3) Posturile rămase vacante după operaţiunile de la aliniatele 1 şi 2 vor fi ocupate de către cadre didactice calificate care nu au participat la concurs. Repartizarea acestora se va face în şedinţă publică în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor din anexa nr. 2.  +  Articolul 85Încadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului şcolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08. a fiecărui an şcolar.Cumulul şi plata cu ora  +  Articolul 86 (1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispoziţiilor art. 84, se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular în unitatea de învăţământ, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului şcolar. (3) Încadrarea personalului didactic prevăzut la alin. (1) se face prin decizie emisă de directorul unităţii de învăţământ, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului şcolar, respectandu-se Precizările Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (4) Cadrele didactice titulare pot fi încadrate în regim de plată cu ora sau cumul până la o jumătate de normă de predare.Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic cu alte specializări decât cele corespunzătoare postului/studii medii  +  Articolul 87Posturile/catedrele rămase vacante/rezervate, după încadrarea personalului didactic calificat pot fi ocupate de către absolvenţii învăţământului superior/mediu - pedagogic cu alte specializări decât ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Încadrarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, cu contract individual de muncă pe perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului şcolar. În cazul neparticipării la concurs, ocuparea postului se va face în funcţie de gradul didactic şi de media de departajare.  +  Articolul 88În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, de cel mult un an şcolar (15 septembrie - 15 iunie), suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat, şi care sunt testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat.  +  Articolul 89 (1) Comisia de concurs este stabilită, pentru fiecare disciplină în parte, prin decizia inspectorului şcolar general, şi are următoarea componenţă: a) inspectorul şcolar de specialitate; b) un profesor metodist sau un profesor care are cel puţin gradul didactic II. (2) Comisia de concurs pe discipline are următoarele atribuţii: a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât şi pentru interviu, pe baza programei specifice elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă; c) numeşte supraveghetorii, îi instruieşte şi controlează modul în care se desfăşoară testarea; d) numeşte corectorii (2 cadre didactice cu performante recunoscute/metodişti pentru 150 de lucrări), îi instruieşte şi controlează modul în care se face corectarea lucrărilor.  +  Articolul 90 (1) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului, în perioada prevăzută în Calendarul mişcării personalului didactic. (2) Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisă se evaluează cu note de la 10 la 1 şi are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului. (3) Afişarea rezultatelor se face în maximum 48 de ore de la susţinerea acesteia. (4) În cazul nepromovării lucrării scrise, candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.  +  Articolul 91 (1) În vederea susţinerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta. (2) Interviul se evaluează prin note de la 10 la 1 şi reprezintă o treime din nota finală a testului.  +  Articolul 92Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât şi a interviului, este 5,00 (cinci).  +  Articolul 93 (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor. (2) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii cu studii superioare, postul/catedra se ocupă, în ordine, de: a) absolvenţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă; b) absolvenţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului; c) absolvenţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată; (3) În cazul în care există egalitate de medie între un candidat care a absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat şi un candidat absolvent sau care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, acreditată sau autorizată, în condiţiile legii, acesta din urmă are prioritate. (4) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, acreditată sau autorizată, în condiţiile legii, departajarea acestora se face, în ordine, în funcţie de: a) domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată; b) continuitatea pe post/catedra şi frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul Casei Corpului Didactic; c) frecventarea unor cursuri de perfecţionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educaţiei,- Cercetării şi Tineretului, conformLegii nr. 84/1995, republicată. (5) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii care au absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat, sau între candidaţii cu studii superioare, de lungă sau scurtă durată, cu aceeaşi specializare, aceştia sunt departajaţi, în ordine, în funcţie de criteriile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 94Încadrarea pe post/catedră a personalului didactic necalificat se face în perioada prevăzută în Calendarul mişcării personalului didactic, prin decizia inspectorului şcolar general, pentru perioada 15.09-15.06, conform structurii anului şcolar, respectând precizările M.E.C.T.  +  Capitolul V DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 951) Contestaţiile privind încadrarea personalului didactic pe posturi/catedre prin detaşare în interesul învăţământului, detaşare la cerere şi suplinire se adresează, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, inspectoratului şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al acestuia, cu respectarea dispoziţiilorart. 11 alin. (6) Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administraţie sunt definitive şi pot fi atacate în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Nerespectarea prevederilor legale, prevăzute de prezenta metodologie, de către persoanele cărora le revine obligaţia de a le aplica, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.  +  Articolul 96Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar particular se desfăşoară conform prevederilorLegii nr. 719/2001.  +  Articolul 97La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, se abrogă Metodologia privind mişcarea personalului didactic aprobată prin O.M.E.C. nr. 4927/l4.11.2002.  +  Articolul 98Anexa 10 face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 10────────la secţiunea IV────────────────Graficul desfăşurării concursului pentru ocupareaposturilor vacante/rezervate prin detaşare la cerere/suplinire29 iulie 2004 - actualizarea şi afişarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile şi numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia de mişcare a personalului didactic.30 iulie 2004 - depunerea şi verificarea opţiunilor de către candidaţi (cu fişa martor).31 iulie 2004 - repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obţinut minimum media 5 (cinci), şi care solicită detaşare la cerere, şi afişarea rezultatelor.01 august 2004 - actualizarea şi afişarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile şi numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 alin. 1 din Metodologia de mişcare a personalului didactic.02 - 03 august 2004 - depunerea şi verificarea opţiunilor candidaţilor (cu fişa martor) prevăzuţi la art. 84 alin. 2 din Metodologia de mişcare a personalului didactic04 august 2004 - repartizarea computerizată a suplinitorilor calificaţi conform prevederilor art. 84 alin. 2 din Metodologia de mişcare a personalului didactic05 august 2004 - şedinţă publică pentru corecturi şi repartizarea personalului didactic calificat care nu a participat la concurs conform prevederilor art. 84 alin. 3 din Metodologia de mişcare a personalului didactic.19 iulie 2004 - desfăşurarea testării suplinitorilor necalificaţi.20 - 21 iulie 2004 - afişarea rezultatelor.22 - 26 iulie 2004 - depunerea contestaţiilor şi rezolvarea lor, precum şi afişarea rezultatelor definitive.05 august 2004 - şedinţă publică pentru corecturi şi repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele rămase vacante.06 august 2004 - eliberarea deciziilor de numire pe post.──────────────────────