ORDIN nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 4 februarie 2004  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici forţă de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.  +  Articolul 4Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se înţelege: a) activitatea de identificare, codificare şi introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piaţa muncii; b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii; c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.  +  Articolul 5Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din iniţiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţii sindicale, asociaţii patronale, asociaţii profesionale şi furnizori de formare profesională.  +  Articolul 6În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să conţină: a) cerere; b) standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional, aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora; d) adresă din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.  +  Articolul 7Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.  +  Articolul 8Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.  +  Articolul 9Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiu  +  AnexăNomenclatorul calificărilorpentru care se pot organiza programe finalizate cu certificatede calificareTABELUL NR 1
    Nr. crt.Grupa de bază dinCORDenumire grupă de bază din CORCalificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)
    Cod nomenclatorCalificări nivelul 3 calificare
    1.3111Tehnicieni în fizică şi chimie3111.3.1Tehnician metrolog
          3111.3.2Tehnician hidrometeorolog
          3111.3.3Tehnician chimist de laborator
    2.3112Tehnicieni constructori3112.3.1Tehnician instalator pentru construcţii
          3112.3.2Normator în construcţii
          3112.3.3Tehnician în construcţii şi lucrări publice
          3112.3.4Tehnician devize şi măsurători în construcţii
          3112.3.5Desenator în construcţii şi arhitectură
          3112.3.6Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii
          3112.3.7Laborant pentru construcţii
          3112.3.8Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri
          3112.3.9Tehnician edilitar
          3112.3.10Tehnician construcţii hidrotehnice
          3112.3.11Antreprenor în construcţii
          3112.3.12Tehnician drumuri şi poduri
          3112.3.13Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
          3112.3.14Tehnician cadastru funciar topograf
    3.3113Tehnicieni energeticieni şi electricieni3113.3.1Tehnician electromecanic
        3113.3.2Tehnician electrotehnist
          3113.3.3Tehnician centrale nuclearo electrice
          3113.3.4Tehnician termoenergetician
          3113.3.5Tehnician hidroenergetician
          3113.3.6Tehnician în instalaţii electrice
    4.3114Tehnicieni în electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii3114.3.1Tehnician transporturi
        3114.3.2Agent feroviar
          3114.3.3Operator portuar
          3114.3.4Asistent de gestiune în transporturi
          3114.3.5Tehnician aviaţie
          3114.3.6Tehnician instalaţii de bord (avion)
          3114.3.7Tehnician telecomunicaţii
          3114.3.8Tehnician în automatizări
          3114.3.9Tehnician electronist
          3114.3.10Tehnician electronist echipamente de telecomunicaţii
          3114.3.11Tehnician electronist echipamente de automatizare
          3114.3.12Tehnician electronist radio TV şi aparatură audio-video
          3114.3.13Tehnician operator telematică
          3114.3.14Tehnician mecatronist
    5.3115Tehnicieni şi maiştri mecanici3115.3.1Tehnician proiectant în construcţia de maşini
          3115.3.2Tehnician tehnolog mecanic
          3115.3.3Tehnician mecanic - instalaţii hidropneumatice
          3115.3.4Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave
          3115.3.5Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
          3115.3.6Tehnician prelucrări mecanice
          3115.3.7Tehnician electromecanic
          3115.3.8Tehnician electromecanic auto
          3115.3.9Tehnician prelucrări la cald
    6.3116Tehnicieni, maiştri petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială3116.3.1Tehnician în chimie industrială
    7.3118Desenatori tehnici3118.3.1Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
          3118.3.2Topograf în construcţii
          3118.3.3Topograf de mină
    8.3121Programatori ajutori3121.3.1Administrator reţele locale şi de comunicaţii
          3121.3.2Analist programator
    9.3122Tehnicieni, operatori echipamente de calcul3122.3.1Tehnician operator tehnici de calcul
        3122.3.2Tehnician echipamente de calcul şi reţele
          3122.3.3Tehnician echipamente periferice şi birotice
          3122.3.4Tehnician operator procesare text imagine
          3122.3.5Tehnician proiectant CAD
    10.3123Tehnicieni operatori roboţi industriali3123.3.1Tehnician-operator roboţi industriali
    11.3132Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii3132.3.1Tehnician audio-video
    12.3133Tehnicieni de aparate electro-medicale3133.3.1Tehnician aparate electro-medicale
          3133.3.2Tehnician în echipamente biomedicale
          3133.3.3Tehnician ortoprotezist
    13.3152Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate3152.3.1Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor
    14.3161Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie3161.3.1Creator - structura şi proiectarea ţesăturilor
        3161.3.2Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori
          3161.3.3Creator - structura şi proiectarea tricoturilor
          3161.3.4Creator - proiectant îmbrăcăminte
          3161.3.5Tehnician în industria pielăriei
          3161.3.6Tehnician în industria textilă
          3161.3.7Tehnician designer vestimentar
    15.3162Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară3162.3.1Tehnician în industria alimentară
        3162.3.2Tehnician analize produse alimentare
          3162.3.3Tehnician morărit şi panificaţie
          3162.3.4Tehnician conservarea cerealelor şi prepararea nutreţurilor combinate
          3162.3.5Tehnician controlul calităţii produselor agricole
          3162.3.6Tehnician controlul calităţii produselor alimentare
          3162.3.7Tehnician dietetician
    16.3171Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului3171.3.1Tehnician în prelucrarea lemnului
    17.3172Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei şi ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)3172.3.1Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
        3172.3.2Tehnician în industria materialelor de construcţii
    18.3211Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei3211.3.1Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
    19.3213Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie3212.3.1Tehnician în agricultură
        3213.3.2Tehnician agromontan
          3213.3.3Tehnician în silvicultură
          3213.3.4Tehnician cartarea agrochimică şi pedologică a solurilor
          3213.3.5Tehnician silvic
    20.3224Optometricieni şi opticieni3224.3.1Optician
          3224.3.2Tehnician optometrist
    21.3226Fizioterapeuţi şi asimilaţi3226.3.1Tehnician maseur
    22.3227Asistenţi şi tehnicieni veterinari3227.3.1Tehnician veterinar
    23.3411Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)3411.3.1Broker
    24.3415Reprezentanţi tehnici şi comerciali3415.3.1Tehnician în turism
          3415.3.2Tehnician coordonator activităţi de alimentaţie publică
          3415.3.3Hotelier
          3415.3.4Tehnician activităţi de agroturism montan
    25.3416Agenţi contractări şi achiziţii3416.3.1Tehnician în comerţ
    26.3419Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3419.3.1Agent operaţiuni expediţie şi transport intern şi internaţional
    27.3421Agenţi comerciali3421.3.1Agent comercial
    28.3431Secretari administrativi şi asimilaţi3431.3.1Secretar - stenodactilograf - operator birotică
    29.3432Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă3432.3.1Tehnician în activităţi financiare şi comerciale
    30.3433Contabili3433.3.1Asistent de gestiune
    31.3441Inspectori de vamă şi frontieră3441.3.1Agent vamal
    32.3442Inspectori de taxe şi impozite3442.3.1Agent fiscal
    33.3449Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de baza anterioare3449.3.1Funcţionar bancar
    34.3471Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei3471.3.1Designer industrial
        3471.3.2Tehnoredactor
          3471.3.3Operator pre-press
          3471.3.4Tehnician poligraf
          3471.3.5Operator procesare audio video
          3471.3.6Cameraman - fotoreporter
          3471.3.7Proiectant decoraţiuni interioare
          3471.3.8Vitrinier - decorator
          3471.3.9Tehnician pentru tehnici artistice
          3471.3.10Desenator tehnic pentru arhitectură şi designer
          3471.3.11Tehnician machetist
          3471.3.12Corist
          3471.3.13Instrumentist
          3471.3.14Corepetitor
          3471.3.15Bibliotecar muzical
          3471.3.16Distribuitor materiale muzicale
    35.3475Sportivi, antrenori şi asimilaţi3475.3.1Antrenor
          3475.3.2Instructor sportiv
          3475.3.3Instructor animator
  TABELUL NR. 2
    Nr. crt.Grupa de bază din CORDenumire grupă de bază din CORCalificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcţionari administrativi" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)
    Cod nomenclatorCalificări nivelul 2 calificareCod nomenclatorCalificări nivelul 3 calificare
    1.4111Stenografe şi dactilografe4111.2.1Dactilografă    
    2.4113Operatori introducere, validare şi prelucrare date4113.2.1Operator introducere, validare şi prelucrare date    
    3.4131Magazineri4131.2.1Magaziner    
    4.4141Bibliotecari şi arhivari     4141.3.1Bibliotecar studii medii
    5.4142Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali     4142.3.1Tehnician în activităţi de poştă
              4142.3.2Operator economic diriginte oficiu poştal
    6.4190Alţi funcţionari de birou     4190.3.1Tehnician în administraţie publică
    7.4222Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri     4222.3.1Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie
    8.4223Operatori la serviciile de telefoane4223.2.1Telefonist    
  TABELUL NR.3
    Nr. crt.Grupa de bază din CORDenumire grupă de bază din CORCalificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 5 "Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)
    Cod nomenclatorCalificări nivelul 1 calificareCod nomenclatorCalificări nivelul 2 calificareCod nomenclatorCalificări nivelul 3
    1.5112Conductori şi controlori în transporturi publice     5112.2.1Agent comercial feroviar    
    2.5113Ghizi         5113.3.1Agent de turism - ghid
    3.5121Administratori (intendenţi)     5121.2.1Recepţioner distribuitor    
              5121.2.2Lucrător hotelier    
              5121.2.3Administrator imobile    
              5121.2.4Administrator pensiune turistică    
    4.5122Bucătari5122.1.1Lucrător în alimentaţie5122.2.1Bucătar    
    5.5123Ospătari şi barmani5123.1.1Lucrător în alimentaţie5123.2.1Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie    
    65131Îngrijitoare de copii5131.1.1Îngrijitoare copii        
    7.5132Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară5132.1.1Băieş        
        5132.1.2Gipsar        
        5132.1.3Nămolar        
        5132.1.4Brancardier        
    8.5133Îngrijitoare la domiciliu5133.1.1Baby sitter5133.2.1Îngrijitoare bolnavi la domiciliu    
        5133.1.2Îngrijitoare bătrâni la domiciliu    
    9.5139Lucrători în serviciu pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare     5139.2.1Mediator sanitar    
            5139.2.2Lucrător social    
    10.5141Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi5141.1.1Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc5141.2.1Frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist5141.3.1Cosmetician
            5141.3.2Coafor stilist
            5141.2.2Coafor    
          5141.1.2Manichiurist, pedichiurist        
          5141.1.3Frizer        
    11.5142Valeţi, cameriste şi însoţitori5142.1.1Lucrător în hoteluri5142.2.1Lucrător hotelier    
    12.5149Lucrători în servicii pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare5149.1.1Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie        
    13.5169Personal de pază şi ordine publică, neclasificaţi în grupele de bază anterioare5169.1.1Agent pază şi ordine        
    14.5220Vânzători în magazine şi pieţe5220.1.1Lucrător în comerţ5220.2.1Comerciant - vânzător mărfuri alimentare    
              5220.2.2Comerciant - vânzător mărfuri nealimentare    
  TABELUL NR. 4
    Nr. crt.Grupa de bază din CORDenumire grupă de bazăCalificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 6 "Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)
    Cod nomen- clatorCalificări nivel 1 calificareCod nomen- clatorCalificări nivel 2 calificare
    1.6111Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură6111.1.1Lucrător în cultura plantelor6111.2.1Agricultor culturi de câmp
        6111.1.2Preparator furaje şi raţii furajere    
          6111.1.3Lucrător în gospodărie agroturistică    
    2.6112Arboricultori şi floricultori6112.1.1Ciupercar    
        6112.1.2Orezar    
          6112.1.3Florar-decorator    
          6112.1.4Peisagist-floricultor    
    3.6115Viticultori şi pomicultori6115.1.1Pepinerist altoitor6115.2.1Horticultor
        cioplitori în piatră7113.1.2Tăietor piatră, marmură, granit   lustruitor piatră, marmură
        7113.1.3Şlefuitor-lustruitor piatră, marmură, granit    
    4.7121Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale7121.1.1Muncitor constructor lemn, chirpici, piatră    
        7121.1.2Confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf    
    5.7122Zidari7122.1.1Sobar7122.2.1Zidar, pietrar, tencuitor
          7122.1.2Constructor pietrar7122.2.2Zidar coşuri fabrică
          7122.1.3Lucrător în structuri pentru construcţii7122.2.3Constructor cuptoare metalurgice
    6.7123Constructori în beton armat şi asimilaţi     7123.2.1Fierar betonist, montator prefabricate
              7123.2.2Constructor structuri monolite
    7.7124Dulgheri     7124.2.1Dulgher-tâmplar-parchetar
    8.7129Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare7129.1.1Pavator7129.2.1Constructor căi ferate
        7129.1.2Asfaltator7129.2.2Mecanic utilaje şi instalaţii de construcţii
        7129.1.3Cantonier  
          7129.1.4Constructor linii tramvai7129.2.3Agent hidrotehnic
          7129.1.5Muncitor constructor şenal navigabil7129.2.4Constructor structuri monolite
          7129.1.6Meseriaş întreţinere cale7129.2.5Constructor drumuri şi poduri
          7129.1.7Revizor cale sau puncte periculoase  
            7129.2.6Constructor lucrări hidrotehnice
          7129.1.8Montator elemente prefabricate  
          7129.1.9Lucrător pentru drumuri şi căi ferate7129.2.7Observator hidrogeolog
            7129.2.8Observator meteorolog
              7129.2.9Constructor lucrări îmbunătăţiri funciare
    9.7131Constructori de acoperişuri     7131.2.1Acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă
    10.7132Parchetari, linolişti, mozaicari şi faianţari7132.1.1Lucrător finisor pentru construcţii7132.2.1Mozaicar montator placaje
          7132.2.2Parchetar-linolist
          7132.1.2Parchetar7132.2.3Mozaicar faianţat
    11.7133Ipsosari     7133.2.1Ipsosar
              7133.2.2Turnător ornamentalist
    12.7134Montatori de izolaţii termice şi acustice7134.1.1Lucrător în izolaţii7134.2.1Izolator
            7134.2.2Montator pereţi şi plafoane din ghips carton
              7134.2.3Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
    13.7135Geamgii7135.1.1Geamgiu    
    14.7136Instalatori şi montatori de ţevi7136.1.1Lucrător instalator pentru construcţii7136.2.1Instalator instalaţii de ventilare şi condiţionare
              7136.2.2Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
              7136.2.3Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
              7136.2.4Instalator instalaţii de încălzire centrală
    15.7137Electricieni în construcţii     7137.2.1Electrician constructor
    16.7141Zugravi, tapetari, lăcuitori şi vopsitori7141.1.1Vopsitor industrial7141.2.1Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
        7141.1.2Finisor-lăcuitor lemn  
    17.7143Curăţitori de faţade şi coşari7143.1.2Coşar    
    18.7211Turnători, formatori, miezuitori7211.1.1Curăţitor sablator7211.2.1Turnător
        7211.1.2Modelator miezuitor7211.2.2Modelier
          7211.1.3Pregătitor şarjă7211.2.3Modelator miezuitor
          7211.1.4Lucrător în prelucrări la cald7211.2.4Metalurgist neferoase
    19.7212Sudori şi debitatori autogeni7212.1.1Sudor electric7212.2.1Sudor
        7212.1.2Sudor oxi-gaz  
    20.7213Tinichigii-cazangii7213.1.1Spoitor cositor7213.2.1Tinichigiu industrial
          7213.1.2Tinichigiu carosier7213.2.2Tinichigiu vopsitor auto
              7213.2.3Tinichigiu construcţii
              7213.2.4Tinichigiu
              7213.2.5Cazangiu
              7213.2.6Lăcătuş construcţii structuri aeronave
              7213.2.7Lăcătuş construcţii navale
    21.7214Constructori şi montatori de structuri metalice7214.1.1Confecţioner plase din sârmă7214.2.1Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
        7214.1.2Confecţioner cocleţi  
          7214.1.3Presator metale la rece7214.2.2Tubulator naval
          7214.1.4Confecţioner construcţii metalice7214.2.3Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale
          7214.1.5Nituitor  
          7214.1.6Montator reglor7214.2.4Lăcătuş mecanic cazane şi instalaţii auxiliare
          7214.1.7Lucrător în prelucrări la rece  
          7214.1.8Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri7214.2.5Lăcătuş construcţii metalice şi navale
              7214.2.6Constructor-montator de structuri metalice
              7214.2.7Lăcătuş mecanic prestări servicii
    22.7215Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat     7215.2.1Mecanic montator şi întreţinere instalaţii în silvicultură şi exploatări forestiere
    23.7221Forjori, ştanţatori şi presatori7221.1.1Forjor matriţer7221.2.1Forjor - tratamentist
            7221.2.2Formator - presator ferite
              7221.2.3Forjor
    24.7222Sculeri     7222.2.1Sculer matriţer
              7222.2.2Mecanic de mecanică fină
    25.7224Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit7224.1.1Găuritor filetator7224.2.1Strungar
        7224.1.2Polizator7224.2.2Frezor rabotor mortezor
        7224.1.3Şlefuitor metale7224.2.3Rectificator
    26.7231Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule7231.1.1Ajutor mecanic auto7231.2.1Electrician electronist auto
            7231.2.2Mecanic auto
            7231.2.3Mecanic în industria construcţiilor de maşini
              7231.2.4Mecanic instalaţii hidraulice şi pneumatice
              7231.2.5Mecanic motoare termice
    27.7232Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane     7232.2.1Mecanic motoare aeronave
            7232.2.2Mecanic de aeronave
            7232.2.3Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave
    28.7233Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale7233.1.1Lucrător în mecanică de motoare7233.2.1Frigotehnist
        7233.1.2Lucrător în mecanică agricolă7233.2.2Mecanic agricol
        7233.1.3Lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii7233.2.3Mecanic motoare termice
            7233.2.4Motorist nave
              7233.2.5Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
    29.7241Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice7241.1.1Bobinator aparataj electric7241.2.1Electrician nave
        7241.1.2Bobinator7241.2.2Electrician în instalaţii energetice
        7241.1.3Lucrător în electrotehnică  
        7241.1.4Supraveghetor maşini automate7241.2.3Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi de industrie alimentară
          7241.1.5Depanator aparatură de uz casnic  
          7241.1.6Lucrător în electromecanică  
              7241.2.4Mecanic agregate rotative termoenergetice
              7241.2.5Mecanic turbine hidraulice şi instalaţii
              7241.2.6Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
              7241.2.7Electromecanic nave
              7241.2.8Electromecanic material rulant
              7241.2.9Electromecanic centrale electrice
              7241.2.10Electromecanic utilaje şi instalaţii din cinematografie televiziune, radio
              7241.2.11Confecţioner produse electrotehnice
    30.7242Electronişti, montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice     7242.2.1Montator şi reparator electronist de aparate şi echipamente electronice
            7242.2.2Electronist aparate şi echipamente pentru radio şi TV
              7242.2.3Electronist aparate şi echipamente de automatizări
              7242.2.4Electronist reţele de telecomunicaţii
              7242.2.5Electronist aparate şi echipamente de electronică profesională
    31.7244Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice7244.1.1Jonctor7244.2.1Electromecanic telegrafie, telefonie
        7244.1.2Lucrător în electronică, automatizări  
          7244.2.2Electromecanic radioficare
    32.7245Electricieni, montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane7245.1.1Electrician instalaţii de iluminat7245.2.1Electrician exploatări miniere
            7245.2.2Electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale
              7245.2.3Electrician echipamente pentru foraj - extracţie
              7245.2.4Electrician de întreţinere şi reparaţii în industria mică
              7245.2.5Electrician reţele electrice şi posturi de transformare
              7245.2.6Electrician exploatare medie şi joasă tensiune
              7245.2.7Electrician în instalaţii energetice
    33.7311Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie7311.1.1Confecţioner seringi7311.2.1Ceasornicar
        7311.1.2Presator piese optice7311.2.2Optician montator aparatură optico-mecanică
        7311.1.3Reparator aparate foto  
          7311.1.4Reparator stilouri, brichete7311.2.3Metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA)
          7311.1.5Reparator umbrele  
    34.7312Confecţioneri şi acordori de instrumente muzical     7312.2.1Constructor reparator instrumente muzicale
    35.7313Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale7313.1.1Lucrător în mecanică fină7313.2.1Bijutier
    36.7321Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive7321.1.1Modelator ceramică7321.2.1Olar ceramică (artizanat)
        7321.1.2Glazurator produse ceramice7321.2.2Ceramist
        7321.1.3Turnător produse ceramice7321.2.3Olar şi formator în ceramică şi materiale abrazive
          7321.1.4Fasonator produse ceramice  
          7321.1.5Modelator piese electroizolante  
          7321.1.6Lucrător în industria ceramicii7321.2.4Operator ceramică fină
              7321.2.5Operator în industria ceramicii brute
    37.7322Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă, etc.)7322.1.1Trăgător, şlefuitor, gradator nivele7322.2.1Sticlar
        7322.1.2Prelucrător topitură sticlă la presă    
          7322.1.3Prelucrător topitură sticlă la ţeavă    
          7322.1.4Decorator produse ceramice şi de sticlă    
          7322.1.5Lucrător în industria sticlei    
    38.7323Gravori pe sticlă     7323.2.3Gravor produse de sticlă
    39.7324Pictori, decoratori pe sticlă şi ceramică7324.1.1Oglindar    
    40.7331Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale7331.1.1Pirogravor7331.2.1Sculptor intarsier
        7331.1.2Traforator manual lemn7331.2.2Confecţioner proteze ortopedice
        7331.1.3Rotar caretaş  
        7331.1.4Lumânărar    
          7331.1.5Confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele    
          7331.1.6Confecţioner nasturi, piepteni    
          7331.1.7Confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc.    
          7331.1.8Confecţioner manual în metaloplastie    
          7331.1.9Confecţioner scule şi obiecte manuale    
          7331.1.10Dogar    
          7331.1.11Intarsier    
          7331.1.12Lucrător în sculptură    
    41.7332Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare7332.1.1Confecţioner articole hârtie    
        7332.1.2Confecţioner bibelouri din jenille    
        7332.1.3Confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii    
          7332.1.4Confecţioner unelte pescuit din plase    
    42.7342Stereotipari şi galvanotipişti     7342.1.1Mecanic utilaje şi instalaţii poligrafice
    43.7345Legători şi lucrători înrudiţi7345.1.1Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)7345.1.1Legător
          7345.1.2Confecţioner flori artificiale    
          7345.1.3Ajutor maşinist    
          7345.1.4Lucrător poligraf    
    44.7346Imprimatori pe mătase, lemn şi textile7346.1.1Imprimatori pe mătase, lemn şi textile7346.2.1Imprimator serigraf
    45.7411Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui7411.1.1Carmangier7411.2.1Preparator produse din carne şi peşte
        7411.1.2Măcelar  
        7411.1.3Grătaragiu    
          7411.1.4Tranşator    
          7411.1.5Lucrător în prelucrare carne, peste, lapte, conserve    
    46.7412Brutari, patiseri şi cofetari7412.1.1Brutar7412.2.1Cofetar-patiser
        7412.1.2Cofetar7412.2.2Brutar-patiser-preparator produse făinoase
          7412.1.3Patiser  
          7412.1.4Covrigar    
          7412.1.5Lucrător în morărit şi panificaţie    
    47.7413Lucrători la fabricarea produselor lactate     7413.2.1Preparator produse din lapte
    48.7414Lucrători la conservarea fructelor şi legumelor7414.1.1Uscător-deshidrator legume, fructe7414.2.1Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
    49.7416Lucrător la prelucrarea tutunului şi produselor din tutun7416.1.1Condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor    
    50.7422Tâmplari şi lucrători asimilaţi7422.1.1Tâmplar manual7422.2.1Tâmplar universal
        7422.1.2Tâmplar binale7422.2.2Tâmplar parchetar linolist
          7422.1.3Tâmplar carosier7422.2.3Tâmplar mobilă
          7422.1.4Lucrător în tâmplărie    
    51.7423Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn     7423.2.1Strungar în lemn
            7423.2.2Mecanic utilaje şi instalaţii în industria lemnului
    52.7424Împletitori de coşuri, confecţioneri de perii şi asimilaţi7424.1.1Confecţioner bidinele, pensule, perii    
        7424.1.2Confecţioner mături    
          7424.1.3Împletitor de nuiele    
          7424.1.4Împletitor obiecte din foi de porumb    
          7424.1.5Împletitor fibre plastice    
          7424.1.6Împletitor papură    
    53.7431Filatori     7431.2.1Filator
    54.7432Ţesători şi tricotori7432.1.1Tricotor manual7432.2.1Ţesător
          7432.1.2Croşetor7432.2.2Ţesător restaurator manual covoare
          7432.1.3Ţesător manual  
          7432.1.4Repasator7432.2.3Confecţioner tricotaje după comandă
          7432.1.5Lucrător în filatură-ţesătorie  
              7432.2.4Finisor produse textile
    55.7433Confecţioneri de îmbrăcăminte, pălărieri şi modiste7433.1.1Ceaprazar - şepcar7433.2.1Croitor îmbrăcăminte după comandă
        7433.1.2Peruchier  
        7433.1.3Lenjer7433.2.2Pălărier
          7433.1.4Lucrător în tricotaje-confecţii    
    56.7434Blănari şi asimilaţi     7434.2.1Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori
              7434.2.2Cojocar-blănar
    57.7435Meşteri croitori în textile şi piele     7435.2.1Croitor îmbrăcăminte bărbaţi
            7435.2.2Croitor îmbrăcăminte femei
              7435.2.3Confecţioner produse textile
              7435.2.4Tricoter-confecţioner
    58.7436Lucrători în broderie şi asimilaţi7436.1.1Broder    
        7436.1.2Stopeur    
    59.7437Tapiţeri şi asimilaţi7437.1.1Tapiţer7437.2.1Tapiţer-plăpumar-saltelar
          7437.1.2Salterar    
          7437.1.3Plăpumar    
    60.7441Tăbăcari şi pielari7441.1.1Meşteşugar argăsitor7441.2.1Tăbăcar
          7441.1.2Lucrător în finisarea textilelor şi a pielii7441.2.2Finisor piele
    61.7442Cizmari şi meşteşugari7442.1.1Argăsitor, vopsitor, curelar7442.2.1Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
          7442.1.2Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori  
              7442.2.2Cizmar
              7442.2.3Marochiner
              7442.2.4Confecţioner reparaţii încălţăminte
  TABELUL NR. 6
    Nr. crt.Grupa de bază din CORDenumire grupă de bazăCalificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 8 "Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse" din Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)
    Cod nomen- clatorCalificări nivel 1 calificareCod nomen- clatorCalificări nivel 2 calificare
    1.8111Operatori la instalaţii şi utilaje miniere     8111.2.1Maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelelor
              8111.2.2Mecanic de mină
              8111.2.3Mecanic exploatări miniere
    2.8112Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor     8112.2.1Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor
    3.8113Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului8113.1.1Primitor preparator produse fluide8113.2.1Operator-prospectator lucrări geologice şi geofizice
        8113.1.2Operator flotare produse fluide8113.2.2Operator lucrări speciale sonde
          8113.1.3Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze  
            8113.2.3Mecanic echipamente pentru foraj extracţii
              8113.2.4Mecanic utilaje şi instalaţii în industria chimică şi petrochimică
              8113.2.5Electromecanic instalaţii şi aparate de măsură şi control pentru foraj extracţie
              8113.2.6Electromecanic utilaje şi instalaţii în industria chimică şi petrolieră
              8113.2.7Operator la extracţia, tratarea şi transportul ţiţeiului
              8113.2.8Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
              8113.2.9Sondor foraj
    4.8121Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalişti şi oţelari8121.1.1Lucrător în obţinerea şi prelucrarea metalelor8121.2.1Furnalist
          8121.2.2Oţelar
    5.8122Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor8122.1.1Laminator, presator ţevi plumb8122.2.1Mecanic utilaje şi instalaţii metalurgice
            8122.2.2Laminorist
              8122.2.3Operator la instalaţiile pentru turnarea materialelor metalice
    6.8123Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor     8123.2.1Termist tratamentist
    7.8124Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor8124.1.1Finisor laminate şi trefilate8124.2.1Trefilator, trăgător
        8124.1.2Decapator    
          8124.1.3Regulator ţevi    
    8.8131Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticlă8131.1.1Arzător produse din sticlă8131.2.1Operator la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticlă
    9.8139Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit8139.1.1Arzător produse ceramice8139.2.1Operator la fabricarea cocsului şi valorificarea subproduselor
        8139.1.2Formator produse refractare  
            8139.2.2Operator produse refractare şi abrazive
              8139.2.3Operator electrozi siderurgici şi produse cărbunoase
              8139.2.4Operator la fabricarea produselor refractare
    10.8141Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului8141.1.1Pregătitor P.F.L. şi hârtie pentru filme8141.2.1Operator la instalaţiile de prelucrare a lemnului
          8141.1.2Gaterist la tăiat buşteni8141.2.2Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
          8141.1.3Miezuitor panele şi plăci celulare  
          8141.1.4Tăietor la fierăstrău panglică    
          8141.1.5Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn    
          8141.1.6Fasonator mecanic    
    11.8142Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie8142.1.1Albitor pastă hârtie8142.2.1Operator la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie
    12.8143Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei     8143.2.1Operator la fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei
    13.8151Operatori la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică     8151.2.1Operator la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică
    14.8152Operator la aparatele de tratament termic în chimie8152.1.1Lucrător în chimie anorganică8152.2.1Operator industria chimică anorganică
    15.8154Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor naturale)8154.1.1Lucrător în chimie organică8154.2.1Operator industria chimică organică
    16.8155Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale     8155.2.1Operator chimist la chimizarea metanului
            8155.2.2Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie
              8155.2.3Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
    17.8161Operatori la instalaţiile de producere a energiei8161.1.1Ajutor fochist8161.2.1Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare
        8161.1.2Lucrător operator în energetică  
              8161.2.2Operator în centrale hidroelectrice
    18.8163Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi8163.1.1Pompagiu8163.2.1Operator la tratarea apei tehnologice
        8163.1.2Compresorist  
    19.8212Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale8212.1.1Cuptorar lianţi8212.2.1Operator la fabricarea materialelor izolatoare
        8212.1.2Fasonator produse azbociment  
        8212.1.3Morar lianţi8212.2.2Operator prefabricate din beton
        8212.1.4Tratamentist produse azbociment  
          8212.1.5Maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat8212.2.3Operator lianţi şi azbociment
          8212.1.6Lucrător în industria lianţilor    
    20.8221Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice8221.1.1Operator la fabricarea săpunurilor8221.2.1Operator în industria de medicamente şi produse cosmetice
        8221.1.2Preparator la fabricarea produselor cosmetice şi parfumerie  
          8221.2.2Operator la instalaţiile pentru producerea produselor cosmetice
          8221.1.3Preparator prafuri de spălat şi curăţat  
    21.8222Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozibililor     8222.2.1Operator la instalaţiile de tratare chimică a metalelor
    22.8223Operatori la instalaţiile de tratare chimică a metalelor8223.1.1Arzător cuptorar8223.2.1Operator la confecţionarea materialelor electroizolante
        8223.1.2Emailator  
        8223.1.3Confecţioner izolaţii la conductoare electrice    
    23.8224Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice     8224.2.1Operator producţie şi exploatare film
    24.8229Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice     8229.2.1Operator la producerea sodei şi produselor cloro-sodice
    25.8231Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc8231.1.1Mecanic vulcanizator8231.2.1Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
        8231.1.2Preparator de cauciuc  
        8231.1.3Dozator prelucrare cauciuc8231.2.2Maşinist la maşini pentru confecţionat materiale electroizolante
    26.8232Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice8232.1.1Preparator mase plastice    
        8232.1.2Presator mase plastice    
    27.8240Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn     8240.2.1Operator la fabricarea produselor finite din lemn
    28.8251Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat     8251.2.1Tipăritor offset
            8251.2.2Operator montaj copiat tipar de probă
    29.8261Operatori la utilajele de filatură8261.1.1Pregătitor amestecuri în filaturi    
          8261.1.2Pieptănător    
          8261.1.3Destrămător    
    30.8262Operatori la maşinile de ţesut şi tricotat8262.1.1Operator la maşini de urzit8262.2.1Operator la fabricarea şi prelucrarea fibrelor chimice
        8262.1.2Operator la maşini de tricotat rectiliniu  
    31.8263Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor8263.1.1Operator confecţioner industrial8263.2.1Confecţioner produse textile sintetice
            8263.2.2Operator la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
    32.8264Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă8264.1.1Curăţitor-vopsitor textile8264.2.1Operator la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă
        8264.1.2Apretator textile  
    33.8265Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor     8265.2.1Operator la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
    34.8266Operatori la maşini, utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei8266.1.1Pregătitor piese încălţăminte8266.2.1Operator la maşini, utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei
        8266.1.2Tălpuitor industrial  
        8266.1.3Pregătitor articole marochinărie  
          8266.1.4Cusător articole marochinărie    
          8266.1.5Cusător piese din înlocuitori    
    35.8269Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale similare8269.1.1Cusător confecţii industriale din blană8269.2.1Operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie din piele şi înlocuitori
    36.8271Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cărnii şi peştelui8271.1.1Preparator peşte, raci şi broaşte8271.2.1Operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi legume
        8271.1.2Preparator pepsină, cheag  
    37.8272Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate8272.1.1Preparator brânzeturi    
    38.8273Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii8273.1.1Morar8273.2.1Morar-silozar
        8273.1.2Silozar8273.2.2Operator la fabricarea nutreţurilor combinate
        8273.1.3Preparator extracte, arome şi esenţe  
    39.8274Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase8274.1.1Preparator îngheţată    
    40.8275Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare8275.1.1Lucrător la fabricarea uleiurilor vegetale8275.2.1Operator în industria uleiului
        8275.1.2Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe    
          8275.1.3Lucrător în industria alimentară extractivă    
    41.8276Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului     8276.2.1Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
    42.8277Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi ceaiului8277.1.1Lucrător la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale    
        8277.1.2Lucrător la prelucrarea cafelei şi a ceaiului    
    43.8278Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi8278.1.1Lucrător la prepararea malţului8278.2.1Operator în vinificaţie, alcool, drojdie, băuturi alcoolice
        8278.1.2Preparator băuturi răcoritoare  
        8278.1.3Preparator rachiuri şi lichioruri  
          8278.2.2Operator la fabricarea berii
          8278.1.4Distilator rachiuri naturale8278.2.3Operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie
          8278.1.5Vinificator - pivnicer  
          8278.1.6Lucrător în industria alimentară fermentativă  
            8278.2.4Operator la fabricarea amidonului şi dextrinei
              8278.2.5Operator în industria fermentativă
    44.8279Operatori la utilaje de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun     8279.2.1Operator la prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
    45.8282Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice8282.1.1Acumulatorist    
    46.8283Asamblori de echipamente electronice8283.1.1Confecţioner circuite imprimate8283.2.1Montator, reglor, testor tehnică de calcul
              8283.2.2Confecţioner componente electronice
    47.8284Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice8284.1.1Lucrător la fabricarea fermoarelor8284.2.1Asamblor biciclete
        8284.1.2Asamblor jucării    
        8284.1.3Asamblor articole de sport    
    48.8285Asamblori de produse şi articole din lemn8285.1.1Confecţioner-asamblor articole din lemn    
    49.8286Asamblor de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare8286.1.1Confecţioner asamblor de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare    
        8286.1.2Confecţioner-asamblor articole din textile    
          8286.1.3Montor articole din piele    
    50.8287Montatori de subansamble8287.1.1Ajutor montator mecanic    
    51.8290Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de bază. anterioare8290.1.1Maşinist la maşini de ambalat8290.2.1Operator producţie şi exploatare film
        8290.1.2Operator la maşina de etichetat  
    52.8312Frânări, acari şi agenţi de manevră8312.1.1Acar8312.2.1Lucrător de trafic feroviar
        8312.1.2Paznic barieră8312.2.2Agent comercial feroviar
          8312.1.3Revizor ace    
          8312.1.4Manevrant vagoane    
          8312.1.5Frânar    
          8312.1.6Lucrător feroviar    
    53.8331Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere8331.1.1Tractorist    
        8331.1.2Combainier agricol    
        8331.1.3Motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură    
    54.8332Conducători de maşini şi utilaje terasiere     8332.2.1Maşinist utilaje cale şi terasamente
    55.8333Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi8333.1.1Maşinist pod rulant8333.2.1Macaragiu
        8333.1.2Funicularist8333.2.2Maşinist utilaje portuare
        8333.1.3Macaragiu macarale plutitoare    
          8333.1.4Docher, mecanizator (muncitor portuar)    
          8333.1.5Lucrător maşinist utilaje    
    56.8334Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate8334.1.1Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare.    
        8334.1.2Maşinist la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală    
    57.8340Marinari, navigatori şi asimilaţi8340.1.1Observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă8340.2.1Marinar
          8340.1.2Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare    
          8340.1.3Pontonier feribot    
          8340.1.4Motopompist    
          8340.1.5Marinar legător    
          8340.1.6Timonier    
          8340.1.7Barjist    
          8340.1.8Lucrător în marină    
  -----------------