HOTĂRÂRE nr. 60 din 22 ianuarie 2004privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 543/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Tinerii, în sensul prevederilor art. 6^2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, sunt persoane majore, în vârstă de până la 35 de ani, titulari ai cererilor de creditare, titulari ai contractelor de credit ipotecar pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor şi/sau titulari ai contractelor de construire a locuinţelor prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau, după caz, titulari ai cererilor şi repartiţiilor pentru locuinţele realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe."2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) În fundamentarea prevăzută la alin. (1) se cuprind cu prioritate sumele necesare acoperirii cererilor de creditare efectuate de tineri în vederea construirii sau cumpărării de locuinţe."3. La alineatul (1) teza a II-a a articolului 10, sintagma "acordate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe" se înlocuieşte cu termenul "ipotecare".4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cererile de creditare pentru locuinţe, formulate de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate."5. La alineatul (2) al articolului 12, sintagma "Institutul Naţional pentru Statistică" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional de Statistică".6. După alineatul (4) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru construcţiile de locuinţe realizate în cadrul programelor derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a căror finanţare se asigură din credite ipotecare acordate de bănci sau de alte instituţii financiare autorizate, reactualizarea valorii contractelor de antrepriză generală se suportă din resurse ce se stabilesc prin convenţii încheiate de agenţie cu creditorii respectivi.(4^2) În structura preţului locuinţelor realizate în condiţiile prevăzute la alin. (4^1) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie, conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu beneficiarii de credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare."7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. (2) Pentru locuinţele destinate închirierii unor tineri specialişti din învăţământ şi sănătate, evidenţa şi analiza solicitărilor se realizează prin grija consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor judeţene, în colaborare cu autorităţile publice centrale interesate şi cu serviciile descentralizate în teritoriu ale acestora, cu respectarea prezentelor norme metodologice. (3) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora şi vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene. (4) Stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1) şi (3), precum şi repartizarea locuinţelor se realizează după criterii în care sunt incluse în mod obligatoriu criteriile-cadru din anexa nr. 11. Adoptarea acestor criterii, inclusiv a celor care suplimentează şi/sau nuanţează criteriile-cadru, precum şi stabilirea sistemului de punctare a tuturor criteriilor se fac numai cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (5) Componenţa comisiilor sociale şi criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, efectuate de tineri specialişti din învăţământ şi sănătate, componenţa comisiilor sociale va fi asigurată majoritar din membri cu atribuţii în domeniu, la propunerea autorităţilor publice centrale interesate şi/sau a serviciilor descentralizate ale acestora din teritoriu. (6) Solicitarea avizului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzut la alin. (4), se efectuează de autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (3), o dată cu transmiterea inventarului locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat, conform art. 18, sau ori de câte ori se consideră necesară modificarea criteriilor şi/sau a punctajelor aferente, în vederea adaptării acestora la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial. Solicitarea va fi însoţită de o notă de fundamentare a criteriilor şi/sau a punctajelor propuse. (7) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (5) şi (6), intră sub incidenţa prevederilor art. 6^2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998. (8) În analizarea cererilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, localitatea de domiciliu, respectiv zona de rezidenţă, nu poate face obiectul stabilirii unor criterii de prioritate."8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale sau, după caz, consiliilor judeţene propuneri privind modul de soluţionare a acestora, luând în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile prezentelor norme metodologice. (2) Listele privind solicitările de locuinţe, hotărârile consiliilor locale sau, după caz, hotărârile consiliilor judeţene în legătură cu acordarea priorităţilor, precum şi criteriile care au stat la baza stabilirii acestora vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului. (3) Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor se vor adresa primarului sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (2). Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii."9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor şi de asigurarea acestora cu utilităţi şi dotări edilitare necesare, conform documentaţiei urbanistice."10. După alineatul (1^1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:"(1^2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii unor tineri specialişti din învăţământ şi sănătate, autorităţile publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor. Terenurile care nu aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale se pun la dispoziţie în condiţiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietăţii asupra acestora şi prin trecerea lor în administrarea consiliilor locale sau, după caz, a consiliilor judeţene, potrivit legii."11. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale sau, după caz, de consiliile judeţene. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute în bugetele proprii ale consiliilor locale sau, după caz, ale consiliilor judeţene."12. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru obiectivele noi de investiţii aprobate în condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (2), consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene vor finanţa din surse proprii şi vor realiza studii de fezabilitate pe care le vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru a fi supuse aprobării potrivit legii."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute de art. 17 în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene vor întocmi, vor actualiza şi vor transmite anual inventarul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a), cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an."14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6^2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, se administrează de consiliile judeţene, în condiţiile legii. (2) În cazul în care terenurile aferente locuinţelor prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit, fără plată, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, a terenurilor aferente prevăzute la alin. (2) se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei interesaţi, în condiţiile stabilite conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv art. 19 alin. (3^1)."15. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(3) În promovarea obiectivelor de investiţii se poate avea în vedere transformarea, modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii existente sau aflate în diferite stadii de execuţie, în condiţiile legii."16. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(5) Construcţiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condiţiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietăţii asupra respectivelor construcţii şi, după caz, a regimului juridic al proprietăţii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii."17. Alineatul (1) al articolului 21^1 va avea următorul cuprins:"Art. 21^1 . - (1) În aplicarea prevederilor art. 24^1 din Legea nr. 152/1998, construcţia de locuinţe din lemn va fi promovată prin obiective de investiţii distincte şi/sau prin obiecte distincte în cadrul unor obiective de investiţii din programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii."18. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea bugetului de stat anual, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate."19. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(2) În devizul general al investiţiei se vor evidenţia şi cheltuielile din capitolul A al listei din anexa nr. 2a), decontate şi/sau prevăzute a se finanţa şi deconta pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii."20. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de consultanţă, în conformitate cu reglementările în vigoare."21. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează conform prezentelor norme metodologice şi prevederilor legale în vigoare privind investiţiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998. (2) În situaţia în care în derularea finanţării programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, resursele prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt insuficiente şi/sau nu sunt alocate în concordanţă cu programul de finanţare aprobat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite. (3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita lunar Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situaţii întocmite conform modelului din anexa nr. 12. (4) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în limita alocaţiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar în curs se fundamentează şi se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din anul următor."22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) şi 3-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."23. Titlul de la litera A din Lista cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, defalcate pe surse de finanţare, cuprinsă în anexa-model nr. 2a) la normele metodologice, va avea următorul cuprins:"A. Consiliile locale sau, după caz, consiliile judeţene, precum şi agenţii economici pot finanţa următoarele cheltuieli:"24. După anexa nr. 10 se introduc două anexe noi, anexele nr. 11 şi 12, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 11la normele metodologiceCRITERII - CADRUpentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilorde locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,destinate închirieriiA. Criterii restrictive:1. Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, şi titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinţei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naştere şi/sau de pe actul de identitate.2. Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţă (pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la nedeţinerea în proprietate a unei locuinţe în municipiul Bucureşti, indiferent în care sector al acestuia).Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.NOTĂRestricţia nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţe trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.3. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.NOTĂLista de priorităţi se stabileşte anual.Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1 şi 2, şi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.4. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti şi comunele din judeţul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru fiecare amplasament al locuinţelor, şi se va da publicităţii conform prevederilor art. 14 alin. (1) din normele metodologice.Acte doveditoare: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj1. Situaţia locativă actuală:1.1. chiriaş: a) în aceeaşi localitate în care se află locul de muncă:a1) spaţiu din fond locativ de stat;a2) spaţiu din fond locativ privat; b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă;1.2. tolerat în spaţiu: a) în aceeaşi localitate în care se află locul de muncă; b) în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă;1.3. suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului: a) mai mare de 18 mp; b) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv; c) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv; d) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv; e) mai mică de 8 mp.2. Stare civilă actuală:2.1. stare civilă: a) căsătorit; b) necăsătorit.2.2. Număr de persoane în întreţinere: a) copii; b) alte persoane, indiferent de numărul acestora.3. Starea de sănătate actuală:3.1. sănătos;3.2. boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.4. Vechimea cererii solicitantului:4.1. până la 1 an;4.2. între 1 an şi 2 ani;4.3. între 2 şi 3 ani;4.4. între 3 şi 4 ani;4.5. peste 4 ani.5. Venitul mediu net lunar/membru de familie:5.1. mai mic decât salariul minim pe economie;5.2. între salariul minim pe economie şi venitul mediu pe economie;5.3. peste venitul mediu pe economie.6. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:6.1. fără studii şi fără pregătire profesională;6.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională;6.3. cu studii medii, fără pregătire profesională;6.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau cu studii superioare de scurtă durată;6.5. cu studii superioare.7. Locul de muncă:7.1. instituţii publice de interes naţional şi comunitar;7.2. companii şi regii autonome de interes naţional sau local;7.3. agenţi economici;7.4. alte locuri de muncă.NOTĂCriteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.Au prioritate în repartizarea unei locuinţe tinerii proveniţi din casele de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani, şi solicitanţii care au adoptat şi/sau adoptă copii din casele de ocrotire socială.În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală + venitul mediu net lunar pe membru de familie).ANEXA Nr. 12la normele metodologice                                           SITUAŢIA                   privind sumele avansate din resursele Agenţiei Naţionale                   pentru Locuinţe şi/sau sumele scadente pentru finanţarea                 programului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,                                   pe perioada ............locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe perioada .........
    - mii lei -
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliSume necesare de încasatSume recuperate sau încasateRest de încasat
    01234
    I.Sume avansate din resurse proprii, pe capitole din devizul general al investitorilor:  ...................................... ......................................  ...................................... ......................................      
    II.Sume estimate aferente împrumuturilor:      
      - rate scadente      
      - dobânzi, comisioane, speze      
      - alte costuri      
      Agenţia Naţională pentru Locuinţe poartă întreaga răspundere asupra    actelor înscrise în formular.            AGENŢIA NAŢIONALĂ MINISTERUL TRANSPORTURILOR,             PENTRU LOCUINŢE CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI    Director general Director general    ................. adjunct economic,                        .................."25. În cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2004.Nr. 60.---------------