HOTĂRÂRE nr. 393 din 15 iulie 1994pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 4 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei socialeContrasemnează:--------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 15 iulie 1994Nr. 393.  +  Anexa REGULAMENTprivind autorizarea şi acreditarea laboratoarelorde încercări în construcţii  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, indiferent de forma de organizare, de relaţiile de subordonare sau de forma lor de proprietate.  +  Articolul 2Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii reprezintă o componenta a sistemului calităţii prin care se asigura evaluarea reală a laboratoarelor, stabilirea competentelor acestora, precum şi promovarea unor reguli care să guverneze activitatea lor în beneficiul partenerilor economici.  +  Articolul 3Prin autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se conferă acestora dreptul ca, pe baza încercărilor şi analizelor efectuate cu echipamentul şi personalul propriu, să emită documente (buletine de încercări, rapoarte, studii) valabile şi recunoscute de către organismele abilitate prin lege de a aplica şi controla sistemul în construcţii.  +  Articolul 4Prin acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii se asigura recunoaşterea formală a competentei acestora de către organisme de acreditare, la nivel naţional sau internaţional, pentru a realiza încercări sau tipuri de încercări determinate.  +  Articolul 5Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii este obligatorie pentru toate laboratoarele care emit documente valabile privind atestarea calităţii construcţiilor, părţilor de construcţie şi a materialelor utilizate la realizarea acestora.  +  Articolul 6Acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii este facultativă şi da dreptul acestora de a participa la acţiunile privind agrementele tehnice şi certificarea de conformitate a produselor. Acreditarea laboratoarelor de încercări asigura recunoaşterea acestora de către organisme de acreditare naţionale şi internaţionale similare, cu care s-au stabilit relaţii de reciprocitate.A. AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII  +  Capitolul 2 Obiectivele autorizării laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 7Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii are drept scop:- crearea unui sistem naţional unitar de evaluare a laboratoarelor de încercări în construcţii;- evaluarea capabilităţii laboratoarelor de încercări în construcţii pe baza unor criterii tehnice stabilite conform unor proceduri;- introducerea şi perfecţionarea sistemelor de asigurare a calităţii laboratoarele de încercări în construcţii;- recunoaşterea tehnica şi juridică a rezultatelor încercărilor efectuate de un laborator de încercări în construcţii.  +  Capitolul 3 Organizarea autorizării laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 8Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se poate efectua, după caz, pentru oricare dintre laboratoarele de încercări din ramura construcţii, indiferent de mărimea acestora sau de forma de proprietate, definite după cum urmează: a) laboratorul naţional - laborator de încercări a cărui competenta este recunoscută la nivel naţional, autorizat să execute o gama larga de încercări în domeniul construcţiilor şi să emită documente valabile şi recunoscute de către organismele abilitate cu controlul şi supravegherea calităţii în construcţii pe întreg teritoriul tarii, având organizarea tehnica şi de specialitate susţinută de un sistem propriu de asigurare a calităţii; b) laborator de zona - autorizat să execute încercări pe materiale de construcţii, construcţii sau părţi de construcţii, în limita competentelor stabilite de autorizaţie, şi să emită documente valabile şi recunoscute de organismele judeţene de control şi supraveghere a calităţii în construcţii; c) laborator de unitate - laborator de încercări care funcţionează în subordonarea unui agent economic cu capital de stat sau privat, autorizat să efectueze încercări şi să emită documente valabile pentru agentul economic în subordonarea căruia funcţionează şi recunoscute de organismele de control şi supraveghere a calităţii în construcţii.  +  Articolul 9Organismul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii este Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 10Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, aceasta constituind în acest scop:- Comisia centrala de autorizare, cu atribuţii privind laboratoarele naţionale şi laboratoarele de zona;- comisiile judeţene de autorizare, cu atribuţii privind laboratoarele de unitate.  +  Articolul 11Componenta Comisiei centrale de autorizare, precum şi a comisiilor judeţene de autorizare este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 12Membrii comisiilor de autorizare se numesc pentru o perioada de 4 ani, după cum urmează:- prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, pentru Comisia centrala de autorizare;- prin decizie a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru comisiile judeţene de autorizare.  +  Articolul 13Secretariatul comisiilor de asigurare de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului pentru Comisia centrala de autorizare şi de către inspecţiile teritoriale ale Inspecţiei de stat pentru construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru comisiile judeţene de autorizare.  +  Articolul 14Comisiile de autorizare se reunesc în şedinţe ordinare la datele stabilite în programe de acţiuni ale acestora.  +  Articolul 15Modul de organizare şi de funcţionare a comisiilor de autorizare va fi stabilit prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 16Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către un corp de auditori atestat, care confirma că acestea îndeplinesc condiţiile de autorizare. Auditorii pot fi persoane fizice sau reprezentanţi ai unei organizaţii profesionale sau ai unui laborator.  +  Articolul 17Atestarea auditorilor, precum şi procedeele de auditare fac obiectul unor proceduri ce se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 18Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face pe baza "procedurilor de evaluare şi autorizare" elaborate de Comisia centrala de autorizare şi aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Capitolul 4 Atribuţiile şi răspunderile organismului de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 19Organismul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii are, în principal, următoarele atribuţii:- stabileşte strategia generală de evaluare şi autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii şi modalităţile de aplicare a acesteia;- stabileşte un sistem propriu de asigurări a calităţii în construcţii şi revizuieşte periodic prevederile acestuia; elaborează un manual propriu de asigurare a calităţii în construcţii;- aplică în mod unitar sistemul de autorizare a laboratoarelor, indiferent de nivelul la care activează solicitantul, tipul, complexitatea, volumul şi domeniul de lucru al laboratorului care solicita autorizarea;- elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a prevederilor procedurilor de autorizare; stabileşte principii de acţiuni, proceduri pentru luarea de decizii;- propune îmbunătăţirea procedurii de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii;- supraveghează activitatea laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate şi pune în practica politica sa în acest domeniu;- stabileşte lista auditorilor agreaţi pentru a fi utilizaţi;- statuează un sistem de evidenta şi de înregistrare a procedurilor, cererilor, rapoartelor de audit, rapoartelor privind acordarea, menţinerea, suspendarea sau anularea autorizării;- instituie un sistem care să asigure confidenţialitatea acţiunilor privind autorizarea laboratoarelor;- asigură atestarea unui corp de auditori repartizaţi judicios din punct de vedere geografic şi dimensionat corespunzător cu volumul, complexitatea şi numărul domeniilor care fac obiectul acţiunilor de autorizare;- stabileşte proceduri proprii privind tratarea şi rezolvarea cererilor şi reclamaţiilor din domeniul sau de activitate;- stabileşte tarifele ce se aplica în procesul de autorizare;- asigură colaborarea cu organismele de profil similare din ţara;- publică informaţii privind: criterii de autorizare, proceduri, sancţiuni aplicate, lista laboratoarelor autorizate, taxe, tarife şi alte informaţii din domeniul activităţii de autorizare.  +  Articolul 20Comisiile de autorizare răspund de:- respectarea legislaţiei, regulilor şi procedurilor stabilite în analizarea competentei tehnice a laboratoarelor de încercări în construcţii;- imparţialitatea deciziilor luate;- confidenţialitatea datelor prezentate de laboratoarele de încercări în construcţii şi a constatărilor proprii;- comunicarea la laboratoarele de încercări în construcţii solicitante sau autorizate a deciziilor luate;- publicarea listelor laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate şi a sancţiunilor aplicate acestora.  +  Capitolul 5 Obligaţiile şi răspunderile laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 21În afara obligaţiilor ce le revin conform legii şi procedurii de autorizare aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, laboratoarele de încercări în construcţii au şi următoarele obligaţii:- să pună la dispoziţia comisiilor de autorizare documentele şi informaţiile necesare verificării veridicităţii datelor din domeniul de autorizare;- să asigure condiţiile necesare efectuării auditului laboratoarelor de încercări în construcţii, inclusiv spaţiile necesare;- să instituie un sistem propriu de asigurare a calităţii şi să aplice prevederile acestuia;- să asigure condiţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a controalelor periodice şi să prezinte spre verificare toate documentele solicitate;- să aducă la îndeplinire dispoziţiile şi măsurile stabilite de comisiile de autorizare sau de reprezentanţii acestora;- să achite la termenele stabilite taxele de autorizare, reautorizare, audit, supraveghere, precum şi taxele pentru efectuarea altor servicii de către organismul de autorizare;- să nu aducă atingere credibilităţii organismului de autorizare;- să înceteze emiterea de documente privind încercările efectuate la expirarea valabilităţii autorizaţiei;- să stabilească cu clienţii care sunt limitele de utilizare a rezultatelor încercărilor;- să fie în măsura să dovedească, la cererea reprezentanţilor comisiilor de autorizare, capabilitatea de a efectua încercările pentru care a fost autorizat;- să informeze în 48 de ore comisia de autorizare asupra schimbărilor survenite faţă de condiţiile avute în vedere la autorizare;- să utilizeze în posturile de şefi de laborator şi şefi pe domenii de încercări numai personal autorizat de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului;- să se angajeze numai în acţiuni care nu pot pune în pericol obiectivitatea deciziilor lor şi integritatea lor în ceea ce priveşte activitatea din domeniul încercărilor în construcţii;- să adopte o formă organizatorică care să conducă la eliminarea oricărei presiuni comerciale, financiare sau de altă natura, care ar putea influenţa decizia tehnică.  +  Articolul 22În afară de răspunderile ce le revin din reglementările tehnice, laboratoarele de încercări în construcţii răspund şi de:- menţinerea, pe tot parcursul intervalului de timp în care este autorizat, a condiţiilor avute în vedere la autorizare;- asigurarea imparţialităţii şi integrităţii deciziilor tehnice;- asigurarea confidenţialităţii rezultatelor încercărilor;- respectarea prevederilor normelor şi standardelor;- exactitatea şi imparţialitatea rezultatelor încercărilor în construcţii efectuate;- emiterea de documente numai în domeniile pentru care au fost autorizate.B. ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII  +  Capitolul 6 Obiectivele acreditării laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 23Obiectivele acreditării laboratoarelor de încercări în construcţii sunt cele menţionate la art. 6 din prezentul regulament, precum şi:- crearea unui cadru organizatoric şi utilizarea unor tehnici de evaluare a competentei unui laborator de încercări în construcţii în vederea participării acestuia la acţiunea de certificare a produselor utilizate în construcţii;- recunoaşterea pe plan internaţional a laboratoarelor de încercări în construcţii acreditate.  +  Capitolul 7 Organizarea acreditării laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 24Până la crearea unor organisme de acreditare independente şi cu personalitate juridică, acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii va fi organizată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care va crea organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii.  +  Articolul 25Constituirea şi organizarea organismului de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii se vor face cu respectarea standardului SR-EN 45.003 - Criterii generale privind organismele de acreditare a laboratoarelor.  +  Articolul 26Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii îşi desfăşoară activitatea pe baza de proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 27Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii trebuie să pună în practica un sistem propriu al calităţii, corespunzător tipului, complexităţii şi volumului lucrărilor efectuate. Procedurile sistemului trebuie să fie consemnate într-un manual al calităţii.  +  Articolul 28Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii stabileşte relaţii de recunoaştere reciprocă cu organismele similare din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 29Activitatea organismului de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii este coordonată de comisia de acreditare, formată din 23 de membri, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 30Comisia de acreditare alege prin vot, din rândul membrilor săi, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei, precum şi un birou executiv ale cărui componenţă şi competenţă se stabilesc de către aceasta.  +  Articolul 31Secretariatul comisiei de acreditare este asigurat de către doi reprezentanţi ai Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 32Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii va forma şi va folosi un corp propriu de auditori în vederea realizării operaţiunilor necesare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.  +  Articolul 33Evaluarea laboratoarelor de încercări în construcţii se realizează pe baza de proceduri elaborate cu respectarea standardului SR-EN 45.002 - Criterii generale privind evaluarea laboratoarelor de încercări.  +  Articolul 34Funcţionarea laboratoarelor de încercări în construcţii acreditate se face cu respectarea prevederilor din standardul SR-EN 45.001 - Criterii generale de funcţionare a laboratoarelor de încercări, completate cu criterii specifice definite prin procedurile elaborate de organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii.Stabilirea taxelor, precum şi obligaţiile privind achitarea acestora se fac în mod identic cu prevederile cuprinse în art. 19 şi 21.  +  Capitolul 8 Atribuţiile şi răspunderile organismului de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 35Organismul de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii are atribuţiile şi răspunderile definite conform prevederilor standardului SR-EN 45.003 - Criteriile generale privind organismele de acreditare a laboratoarelor.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Urmărirea aplicării şi controlul respectării de către factorii implicaţi, a prevederilor din prezentul regulament, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 37Finanţarea activităţilor de autorizare şi de acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii se face din fondurile laboratoarelor solicitate, pe baza de taxe şi tarife.  +  Articolul 38Definiţiile principalilor termeni folosiţi în regulament sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 39Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentCOMPONENŢAComisiei centrale de autorizare a laboratoarelorde încercări în construcţii  Preşedinte - inspector de stat, şef al Inspecţiei de stat în                              construcţii, lucrări publice, urbanism şi                              amenajarea teritoriului.  Vicepreşedinte - inspector de stat, şef al Inspecţiei de stat în                              construcţii, lucrări publice, urbanism şi                              amenajarea teritoriului.  Membri: - 2 specialişti în domeniul laboratoarelor de                              încercări în construcţii din cadrul Inspecţiei de                              stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi                              amenajarea teritoriului;                            - 1 specialist în domeniul laboratoarelor de                              încercări în construcţii.COMPONENŢAComisiilor judeţene de autorizare a laboratoarelorde încercări în construcţii  Preşedinte - inspector-şef al Inspecţiei judeţene în                              construcţii, lucrări publice, urbanism şi                              amenajarea teritoriului.  Vicepreşedinte - inspector-şef adjunct al Inspecţiei judeţene în                              construcţii, lucrări publice, urbanism şi                              amenajarea teritoriului.  Membri: - 2 specialişti în domeniul laboratoarelor de                              încercări în construcţii din cadrul Inspecţiei                              judeţene în construcţii, lucrări publice,                              urbanism şi amenajarea teritoriului;                            - 1 specialist în domeniul laboratoarelor de                              încercări în construcţii.  +  Anexa 2 la regulamentCOMPONENŢAComisiei de acreditare a laboratoarelorde încercări în construcţii  Preşedinte - *)  Vicepreşedinte - *)  Membri: - 3 reprezentanţi din partea Ministerului Lucrărilor                             Publice şi Amenajării Teritoriului;                            - 6 reprezentanţi din alte ministere cu activitate                              în domeniul construcţiilor;                            - 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecţia                              Consumatorilor;                            - 1 reprezentant al Biroului Român de Metrologie                              Legală;                            - 1 reprezentant al Institutului Român de                              Standardizare;                            - 2 reprezentanţi ai laboratoarelor naţionale;                            - 3 reprezentanţi ai institutelor de cercetare în                              domeniul construcţiilor şi materialelor de                              construcţii;                            - 3 reprezentanţi ai institutelor de învăţământ                              superior în domeniul construcţiilor şi                              materialelor de construcţii;                            - 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale în                              domeniul calităţii construcţiilor şi ai                              laboratoarelor de construcţii.------------- Notă *) Se alege conform art. 30 din prezentul regulament.  +  Anexa 3 la regulamentTERMENI UTILIZAŢI1. Acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii - recunoaşterea de drept şi acordarea competenţei unor laboratoare de analize şi încercări în construcţii de către autoritatea publică sau organisme independente agreate de autorităţile de drept, pe baza îndeplinirii unor criterii stabilite prin documente normative, pentru efectuarea de analize şi încercări definite prin reglementări tehnice, în vederea certificării calităţii produselor sau a lucrărilor de construcţii şi ale căror rezultate sunt opozabile părţilor implicate.2. Auditul calităţii (examinarea tehnica de asigurare a calităţii - E.T.A.C.) - examinarea sistematică şi independentă, întreprinsă pentru a determina dacă activităţile şi rezultatele referitoare la calitate satisfac dispoziţiilor prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt aplicate în mod eficient şi apte să atingă obiectivele stabilite.3. Autorizarea organismelor - agreare (abilitare) conferite de autoritatea publică unor organisme (agenţii) independente, pe baza unor criterii de competenta, pentru exercitarea de activităţi cu caracter de acreditare şi autorizare a laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii.4. Criterii de acreditare (a unui laborator) - ansamblu de cerinţe (condiţii) luate în considerare de un organism de acreditare, care trebuie satisfăcute de un laborator de încercări în construcţii pentru a fi acreditat.5. Laborator acreditat - laborator de încercări în construcţii căruia i s-a eliberat o acreditare.6. Laborator de încercări - laborator care efectuează încercări (măsurători, examinări etc.) pentru determinarea caracteristicilor sau performanţelor produselor (materiale, elemente, lucrări, construcţii).--------