HOTĂRÎRE Nr. 392 din 15 iulie 1994pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 4 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei socialeContrasemnează:--------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrulfinanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la sistemul de organizare şi elementele metodologice de elaborare a agrementului tehnic în construcţii.  +  Articolul 2Agrementul tehnic este componenta sistemului calităţii în construcţii prin care se atesta aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee şi echipamente în construcţii, pentru care nu sunt elaborate reglementări tehnice naţionale. Pentru acestea, agrementul tehnic stabileşte condiţii de fabricaţie, transport, depozitare şi de punere în opera. În cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor care provin din tari dezvoltate industrial, unde sunt considerate traditionale, existind reglementări tehnice naţionale aprobate, sau sunt folosite în baza unor agremente tehnice emise de institute de specialitate recunoscute pe plan internaţional, obţinerea agrementului tehnic în România se face, de regula, prin asimilarea reglementărilor tehnice respective sau a agrementelor tehnice deţinute. Fac excepţie de la prevederile de mai sus produsele, procedeele sau echipamentele al căror domeniu de utilizare poate fi afectat de condiţiile climatice, seismice sau de alta natura, diferite în România faţă de cele din ţările de origine. În aceste cazuri, agrementul tehnic se va baza pe testarea calităţii lor de utilizare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 3Agrementul tehnic se poate solicita de către producători, utilizatori sau agenţi economici cu activitate de comerţ pentru produse şi echipamente realizate ca urmare a unui proces tehnologic definit, care asigura menţinerea în timp a caracteristicilor tehnice declarate de producător, specifice domeniului de utilizare preconizat. Termenii produs, procedeu şi echipament utilizaţi în prezentul regulament definesc: - produs: material sau element definit ca natura, conceptie, proprietăţi, eventual ca forma şi dimensiuni, incorporat cu un scop bine determinat într-o construcţie; - procedeu: ansamblu de metode şi operaţiuni, stabilite într-o succesiune logica, care permite realizarea de construcţii sau părţi de construcţii cu destinaţie data; - echipament: aparat, dispozitiv, accesoriu de instalaţii incorporat în construcţii, care contribuie la realizarea functionalitatii acestora.  +  Capitolul 2 Organizarea activităţii de agrement tehnic în construcţii  +  Articolul 4Activitatea de agrement tehnic în construcţii este condusă şi coordonata de către Comisia de agrement tehnic în construcţii. Comisia de agrement tehnic în construcţii este alcătuită din reprezentanţi a unor ministere, ai Institutului Roman de Standardizare, ai unor institute şi societăţi comerciale cu profil de încercări în construcţii şi materiale de construcţii, ai unor societăţi comerciale producătoare de materiale de construcţii, precum şi ai unor societăţi comerciale cu profil de proiectare sau de execuţie a construcţiilor. Componenta, funcţiile membrilor şi atribuţiile Comisiei de agrement tehnic în construcţii sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.  +  Articolul 5Comisia de agrement tehnic în construcţii aproba înfiinţarea de grupe specializate pe domenii de activitate, care rezolva solicitarile de acordare, revizuire sau prelungire a termenului de valabilitate a agrementelor tehnice. Grupele specializate se organizează în institute şi societăţi comerciale cu profil de încercări în construcţii şi materiale de construcţii, atestate de către Comisia de agrement tehnic în construcţii, ca urmare a satisfacerii condiţiilor aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 6Activitatea Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi a grupelor specializate pe domenii de activitate se desfăşoară pe baza instrucţiunile de organizare şi funcţionare proprii.  +  Articolul 7Grupele specializate elaborează şi supun aprobării Comisiei de agrement tehnic în construcţii ghiduri tehnice, cuprinzând instrucţiuni pentru elaborarea documentaţiei de agrement tehnic, în domeniul specific fiecărei grupe, şi procedura urmată pentru stabilirea aptitudinii de utilizare.  +  Articolul 8În cadrul grupelor vor fi desemnaţi responsabili, denumiţi raportori de specialitate, care organizează testarile necesare conform instrucţiunilor din ghidurile tehnice specifice şi elaborează proiectul de agrement tehnic.  +  Articolul 9Grupele specializate efectuează anual analize pe baza cărora propun Comisiei de agrement tehnic în construcţii liste cu produse, procedee şi echipamente care au confirmat calităţile de utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice, pentru a fi reglementate şi utilizate ca traditionale.  +  Capitolul 3 Procedura de agrementare tehnica  +  Articolul 10Agrementele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii se solicita, se elaborează şi se acordă conform procedurii aprobate de către Comisia de agrement tehnic în Construcţii.  +  Articolul 11Solicitantul de agrement tehnic trebuie să înainteze secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii o cerere însoţită de dosarul cuprinzând documentaţia de prezentare a obiectului solicitării. Pentru produsele, procedeele şi echipamentele noi realizate în România sunt necesare certificate de încercări sau analize efectuate în institute sau societăţi comerciale cu profil de încercări în construcţii şi materiale de construcţii, independente faţă de solicitant şi autorizate conform legii. În cazul celor provenite din import sunt luate în consideraţie eventuale agremente sau avize tehnice eliberate de instituţii specializate, recunoscute pe plan internaţional.  +  Articolul 12Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii repartizează grupei de specialitate de profil, pentru analiza, dosarul solicitării. Grupa specializată desemnează un raport care analizează dosarul cu participarea solicitantului. În urma acestei analize, în cazul în care datele cuprinse în dosar nu sunt suficiente, se pot cere explicaţii, clarificări, probe sau investigaţii suplimentare. Acestea sunt efectuate cu acordul solicitantului şi pe cheltuiala acestuia. Încercările vor fi realizate de laboratoare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.  +  Articolul 13În cazul în care solicitarea se referă la produse, procedee sau echipamente utilizate în străinătate, în condiţiile prevăzute la art. 2, grupa de specialitate va analiza compatibilitatea caracteristicilor produselor, procedeelor sau echipamentelor în cauza cu cele corespunzătoare condiţiilor de utilizare din România şi va decide la elaborarea şi acordarea agrementului tehnic, recunoaşterea reglementărilor sau agrementelor tehnice obţinute în ţara de origine sau, după caz, necesitatea efectuării unor încercări sau probe specifice.  +  Articolul 14Grupa specializată poate efectua, după caz, inspecţii la producător, pentru a constata condiţiile de fabricaţie a produselor şi echipamentelor ce fac obiectul solicitării de agrement tehnic.  +  Articolul 15Agrementul tehnic va cuprinde: 1. prezentarea produsului, procedeului sau echipamentului, inscripţia de identificare; 2. avizul tehnic cu privire la: - domeniul de utilizare acceptat; - condiţiile de fabricaţie şi de control al calităţii; - condiţiile privind aptitudinea de utilizare în legătură cu respectarea exigenţelor esenţiale (parametri de rezistenta, fizico-chimici, durabilitatea, factori climatici etc.); - condiţii de punere în opera şi întreţinere; - durata de valabilitate a agrementului tehnic; 3. dosarul tehnic, elaborat de regula de solicitant, care cuprinde descrierea detaliată a produsului, procedeului sau echipamentului, rezultatele probelor sau încercărilor de laborator efectuate pentru fundamentarea agrementului tehnic şi instrucţiuni asupra modului de utilizare. Aprecierea globală a calităţilor de utilizare în domeniul precizat va fi exprimată prin calificativele: favorabil, condiţionat sau nefavorabil, pentru anumite situaţii. Durata de valabilitate este de 1-3 ani, fiind precizată de către grupa specializată, conform condiţiilor prevăzute în procedura.  +  Articolul 16Termenul de elaborare a agrementelor tehnice curge din momentul înregistrării cererii. El nu trebuie să depăşească 4 luni în cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor noi realizate în România, respectiv 2 luni, în cazul celor provenite din import, care se încadrează în condiţiile prevăzute în art. 2. Agrementul tehnic elaborat se înaintează secretarului Comisiei de agrement tehnic în construcţii, care îl înregistrează şi îl comunică solicitantului.  +  Articolul 17Deţinătorul de agrement tehnic poate cere prelungirea termenului de valabilitate, la expirarea acestuia. De asemenea, el poate cere revizuirea agrementului tehnic ca urmare a modificărilor aduse produsului, procedeului sau echipamentului faţă de caracteristicile prevăzute în documentaţia de agrement, ori a schimbării tehnologiei de fabricaţie. Revizuirea unui agrement tehnic se poate face şi la propunerea grupei specializate de profil care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi privind caracteristicile produsului, procedeului sau echipamentului faţă de prevederile agrementului tehnic. În acest caz, grupa specializată de profil elaborează un raport tehnic în baza căruia Comisia de agrement tehnic în construcţii emite decizia de revizuire, ce va fi comunicată deţinătorului de agrement tehnic. Metodologia de prelungire a termenului de valabilitate sau de revizuire a agrementelor tehnice se desfăşoară în baza prevederilor din procedura aprobată conform art. 10.  +  Articolul 18În cazul în care obiectul solicitării de agrement tehnic nu poate fi comparat cu produse, procedee sau echipamente care sunt reglementate sau poseda agremente tehnice, aprecierea aptitudinii de utilizare va fi condiţionată de realizarea prealabilă a unei lucrări experimentale. Lucrarea experimentala se executa de către solicitant, în baza unui aviz tehnic de experimentare (A.T.Ex.), care precizează obiectivele urmărite în cadrul experimentarii, condiţiile de remediere a eventualelor neconformităţi apărute în timpul execuţiei şi modul de valorificare a lucrării după perioada de experimentare. Avizul tehnic de experimentare este acordat în condiţiile precizate la art. 11 alin. 1 şi art. 12 şi 13 din prezentul regulament. Avizul tehnic de experimentare are o procedură de aprobare simpla, cu termene de valabilitate de 1-2 ani, şi se referă la realizarea unei singure lucrări experimentale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Membrii Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi ai grupelor specializate sunt obligaţi să respecte secretul profesional asupra informaţiilor cuprinse în dosarul de agrement tehnic, precum şi asupra celor primite cu ocazia inspecţiei efectuate la producător.  +  Articolul 20Agrementul tehnic nu acorda deţinătorului sau dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului sau echipamentului pentru care a fost eliberat.  +  Articolul 21Referirea la un agrement tehnic în corespondenta comercială, în anunţuri publicitare şi în contracte va menţiona numărul de înregistrare şi data publicării lui. Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decît integral.  +  Anexa la regulament COMPONENTA ŞI ATRIBUŢIILEComisiei de agrement tehnic în construcţii Comisia de agrement tehnic în construcţii se compune din: - preşedinte- vicepreşedinte- membri: - 4 reprezentanţi al Ministerului Lucrărilor Publice şiAmenajării Teritoriului;- 4 reprezentanţi ai Ministerului Industriilor;- 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;- 1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şiProtecţiei Mediului;- 1 reprezentant al Ministerului Cercetării şiTehnologiei;- 1 reprezentant al Ministerului Învăţământului;- 1 reprezentant al Institutului Roman deStandardizare;- 1 reprezentant al Oficiului pentru ProtecţiaConsumatorilor;- 8 reprezentanţi ai institutelor şi societăţilorcomerciale cu profil de încercări în construcţii;- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şiprofesionale în construcţii;- 8 reprezentanţi ai producătorilor de materiale deconstrucţii, construcţiilor şi proiectanţilor deconstrucţii.Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor şi a celorlalte organisme reprezentate. Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii este asigurat de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Comisia de agrement tehnic în construcţii are următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia generală a agrementului tehnic în construcţii şi supraveghează realizarea acesteia; b) aproba procedura de agrement tehnic al produselor, procedeelor şi echipamentelor noi în construcţii; c) aproba grupele specializate pe domenii de activitate, le stabileşte componenta, orienteaza şi controlează activitatea acestora; d) aproba ghidurile tehnice ale grupelor specializate; e) agreeaza institutele şi societăţile comerciale cu profil de încercări în construcţii pentru activitatea de agrement tehnic; f) asigura colaborarea cu Institutul Roman de Standardizare, propunind elaborarea reglementărilor tehnice pentru produsele, procedeele şi echipamentele ale căror aptitudini de utilizare, condiţii de fabricaţie, de punere în opera şi de întreţinere au fost confirmate în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice; g) reprezintă România în relaţiile cu organismele de profil din străinătate.