DECRET nr. 432 din 1 decembrie 1949pentru reglementarea unor situaţiuni de stare civila
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 6 decembrie 1949    În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constitutia Republicii Populare Române,Vazand hotărîrea Consiliului de Ministri cu nr. 1.187 din 30 Noemvrie 1949,Emite urmatorul decret:  +  Articolul 1Cetatenii Republicii Populare Rămîne sînt obligati să-şi procure sau să-şi completeze actele de stare civila, potrivit dispozitiunilor prezentului decret, dacă se afla în una din urmatoarele situaţiuni: a) La data cînd a avut loc faptul de stare civila, nu existau registre de stare civila în localitate; b) La data cînd a avut loc faptul de stare civila, existau registre de stare civila în localitate, însă în prezent lipsesc, în total sau în parte, fiind distruse, pierdute, sau aflate în alte asemenea situaţiuni; c) La data cînd a avut loc faptul de stare civila, existau registre de stare civila în localitate, însă s-a omis a se face înscrierea faptului; d) Faptul de stare civila a avut loc în strainatate, dar actul doveditor nu poate fi procurat, din orice cauza; e) Faptul de stare civila a fost înregistrat în mod greşit sau incomplet, astfel încît exista contradictie între diferitele acte de stare civila ale cetateanului.  +  Articolul 2Cetatenii care, în mod public şi continuu, au purtat şi poarta în acte oficiale un alt nume sau prenume, decat cele ce rezultă din actele lor de stare civila, sînt obligati sa ceara modificarea numelui sau prenumelui, pe numele sau prenumele ce poarta.  +  Articolul 3În înţelesul prezentului decret, sînt acte de stare civila: nasterea, recunoasterea copilului natural, legitimarea, adoptiunea, căsătoria şi decesul.  +  Articolul 4Cetatenii care se afla în una din situaţiunile aratate la art. 1 şi 2 vor cere, după caz, înscrierea faptului de stare civila, ori reconstituirea, rectificarea, modificarea sau completarea actelor de stare civila.Pentru minori, interzisi judiciari şi interzisi legali, oblibaţiile prevăzute de decretul de faţa revin reprezentantilor lor legali.Cererea va fi formulata în scris, potrivit instructiunilor Ministerului Afacerilor Interne şi se va inainta în termenul ce se va stabili de către acesta, Oficiului de stare civila al domiciliului celui interesat. Ea va cuprinde, în afară de obiectul ei, numele, prenumele, profesiunea, domiciliul, locul şi data nasterii, precum şi orice date sau indicatiuni care ar putea folosi în susţinerea cererii.Cererea va fi însoţită de actele doveditoare.  +  Articolul 5Preşedintele Comitetului Provizoriu, sau delegatul sau, vor rezolva cererile, prin deciziuni care se vor afisa, în extras, la sediile Oficiilor de stare civila.În caz de respingere a cererii, decizia se va comunică petitionarului.  +  Articolul 6În termen de 5 zile dela afisare, sau dela comunicare în cazul prevăzut de art. 5, alin. 2, orice persoană interesata poate face contestaţie, care se va depune la Oficiul de stare civila.Contestaţia se va inainta, de îndată, Judecatoriei populare în circumscripţia careia domiciliaza persoana care a formulat cererea potrivit art. 1 şi 2.  +  Articolul 7Judecatoria va fixa de urgenta termen, care nu va putea depăşi 10 zile dela primirea dosarului.  +  Articolul 8Judecata va loc în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi în prezenta unui delegat al Sfatului Popular comunal, care va pune concluzii.Cartea de judecată va fi redactata în cel mult 2 zile de la pronuntare.Ea nu este supusă nici unei cai de atac.  +  Articolul 9Deciziile date de presedintii Comitetelor Provizorii rămase definitive, precum şi hotărîrile date de judecatorii, prin care cererile au fost admise, se vor trimite în termen de 5 zile dela pronuntare, de către secretarii Sfaturilor Populare sau grefierii judecatoriilor populare respective, Oficiilor de stare civila, unde faptul de stare civila a avut loc. În cazul cînd faptul de stare civila a avut loc în strainatate, înscrierea se va face la Oficiul de stare civila, secţiunea I din Capitala.În cazurile aratate la art. 1, lit. a-d, inclusiv, inscrierile se vor face în registre speciale, care se vor înfiinţa anume în acest scop.  +  Articolul 10Înscrierea faptelor de stare civila, precum şi reconstituirea, rectificarea, modificarea sau completarea actelor de stare civila, sînt opozabile tertilor; acestia sînt însă în drept a face dovada contrarie.  +  Articolul 11Nedepunerea cererilor în termenul aratat la art. 4 constitue contraventie şi se pedepseste cu inchisoare pînă la o luna sau amenda pînă la 4.000 lei.  +  Articolul 12Acei care, prin cererile ce vor depune, vor face afirmatiuni nesincere sau necomplete, ori vor declara că nu poseda sau nu pot să-şi procure acte, desi le poseda sau şi le vor procura, vor fi pedepsiti cu inchisoare corectionala pînă la un an.Cu aceeasi sanctiune vor fi pedepsiti acei care, depunand o cerere incomplet formulata, au fost invitati în scris s-o completeze şi nu au procedat la completarea acesteia, în termenul stabilit prin invitaţia facuta.Deciziunile obtinute în imprejurarile aratate la alin. 1 de mai sus, vor fi anulate prin hotărîrea de condamnare.  +  Articolul 13Constatarea şi urmarirea infracţiunilor prevăzute la art. 11 şi 12, se vor face în conformitate cu procedura stabilita de art. 8, alin. II şi art. 9 ale Decretului nr. 295 din 16 iulie 1949, pentru înscrierea şi evidenta populatiei.Judecarea acestor infractiuni este de competenţa Judecatoriei populare a domiciliului infractorului.  +  Articolul 14Întreaga procedura prevăzută de decretul de faţa este scutita de orice taxe şi impozite de timbru.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUMinistru afacerilor interne,Teohari GeorgescuMinistru justiţiei,Stelian NitulescuBucureşti, 01 decembrie 1949Nr. 1.140-------