ORDIN nr. 403 din 22 noiembrie 2003privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2004  În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) şi al art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) şi ale art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, a procedurii de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (2) Prezentul ordin se aplică pentru: a) frecvenţele radioelectrice din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF), utilizate pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; b) frecvenţele radioelectrice din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice civile şi/sau pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice. (3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru: a) categoriile de frecvenţe a căror utilizare este liberă pentru anumite tipuri de aplicaţii, desemnate prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; b) benzile de frecvenţe radioelectrice atribuite exclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator; c) benzile de frecvenţe radioelectrice atribuite neexclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicaţii în serviciul de amator.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel: a) licenţă de utilizare a frecvenţelor radioelectrice - actul administrativ prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei acordă unei persoane, autorizată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe radioelectrice (benzi de frecvenţe radioelectrice, în cazul unor servicii de radiocomunicaţii), în conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor parametri tehnici şi pentru o perioadă limitată; b) autorizaţie de asignare a frecvenţelor radioelectrice - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în condiţiile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, atribuie spre utilizare, în mod individual, frecvenţe radioelectrice (benzi de frecvenţe radioelectrice, în cazul unor servicii de radiocomunicaţii) în conformitate cu TNABF şi cu licenţa de utilizare a frecvenţelor. (2) Abrevierile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii: a) Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002; b) MCTI - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; c) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; d) ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii; e) TNABF - Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe.  +  Articolul 3 (1) MCTI acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice prin procedură de încredinţare directă ori prin procedură de selecţie, competitivă sau comparativă, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. (2) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în cadrul procedurii de încredinţare directă se face în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepţia licenţelor care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni. (3) Termenele prevăzute la alin. (2) pot fi modificate de MCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional referitor la utilizarea spectrului de frecvenţe radioelectrice sau a poziţiilor orbitale la care România este parte.  +  Articolul 4 (1) Nu este necesară licenţă de utilizare a frecvenţelor în cazul în care spectrul radioelectric este utilizat prin intermediul unor: a) echipamente radio destinate numai recepţiei în cadrul serviciului de radiodifuziune sau serviciului de radiodifuziune prin satelit; b) echipamente radio care funcţionează numai în regim de recepţie în cadrul unor reţele care includ staţii de emisie, dar nu fac parte integrantă din aceste reţele (în sensul că prin reţelele respective se furnizează servicii de comunicaţii electronice şi în absenţa acestor echipamente); c) terminale de telecomunicaţii care funcţionează în regim de emisie sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radioelectric pentru care există licenţă de utilizare a frecvenţelor. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) echipamentele care operează în cadrul unor reţele în serviciile: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile ştiinţifice prin satelit în regim activ (explorarea Pământului, cercetare spaţială, exploatare spaţială). Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) şi echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci când acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la ţărm/la sol în asociere cu acestea. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) terminalele care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciilor: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit. Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) şi echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci când acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la ţărm/la sol în asociere cu acestea.  +  Articolul 5 (1) Procedura de selecţie competitivă sau comparativă este aplicată în următoarele situaţii: a) când spectrul de frecvenţe radioelectrice disponibil pentru o anumită aplicaţie, destinată publicului, sau piaţa de comunicaţii electronice limitează competiţia; b) când nu există posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru acelaşi tip de aplicaţie ce utilizează spectrul de frecvenţe radioelectrice; c) ori de câte ori strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radioelectrice impun această măsură. (2) Benzile de frecvenţe pentru care se organizează selecţii competitive sau comparative sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Stabilirea etapelor, a termenelor şi a condiţiilor de acordare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în cadrul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se face individual pentru fiecare bandă de frecvenţe supusă procedurii de selecţie, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (4) Se exceptează de la prevederile alineatului anterior benzile de frecvenţe din cadrul serviciului de radiodifuziune, prevăzute la punctul C din anexa nr. 1, pentru care atât procedura de selecţie competitivă sau comparativă, cât şi procedura de emitere a licenţei sunt reglementate prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, şi prin legislaţia asociată. (5) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) MCTI acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice prin procedura de încredinţare directă.  +  Articolul 6În funcţie de tipul reţelelor sau al serviciilor de comunicaţii electronice solicitate şi de serviciul de radiocomunicaţii în care acestea se încadrează, având în vedere strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radioelectrice, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licenţă se poate concretiza în:- alocări de canale radioelectrice/benzi de frecvenţe pe o anumită arie geografică;- asignări de frecvenţe/benzi de frecvenţe.  +  Articolul 7 (1) În cazul licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice care conţin alocări de canale/benzi de frecvenţă pe o anumită arie geografică, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, după obţinerea acestora în conformitate cu art. 5 se aplică procedura detaliată în continuare pentru obţinerea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor: a) titularul acesteia va propune asignările efective pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei proprii de comunicaţii electronice, în limitele alocărilor şi în condiţiile prevăzute în licenţă, prin procedură directă de notificare către IGCTI, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în funcţiune a staţiilor de radiocomunicaţii; notificările menţionate anterior vor avea la bază studiul tehnic de compatibilitate electromagnetică dintre staţiile componente ale reţelei, realizat de proiectanţi autorizaţi conform reglementărilor în vigoare; b) IGCTI analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care este asigurată compatibilitatea electromagnetică cu asignările existente, emite autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radioelectrice, care se vor constitui ca anexe la licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice; c) în cazul în care parametrii propuşi afectează funcţionarea altor reţele de comunicaţii electronice, IGCTI solicită titularului să efectueze modificările care se impun, în scopul asigurării compatibilităţii electromagnetice cu asignările existente; d) în situaţiile precizate la lit. c) emiterea autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificaţi, în concordanţă cu cerinţele exprimate de către IGCTI. (2) Pentru modificarea, cedarea, retragerea, suspendarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice prevăzute la alin. (1) se procedează astfel: a) modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, din iniţiativa titularului, se realizează:- conform reglementării prevăzute la art. 5 alin. (3), dacă licenţa a fost acordată prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă;- conform cap. II, dacă licenţa a fost acordată prin încredinţare directă; b) modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radioelectrice, din iniţiativa titularului, se realizează conform procedurii descrise la alin. (1); c) prelungirea valabilităţii licenţei şi modificarea acesteia ca urmare a modificării/schimbării datelor de identificare a titularului se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. II; d) modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, respectiv a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, la iniţiativa MCTI, respectiv a IGCTI, se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. II; e) cedarea, retragerea sau suspendarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se realizează în conformitate cu articolele relevante ale cap. III.  +  Articolul 8Procedura descrisă la cap. II se aplică pentru: a) emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice care conţin asignări de frecvenţe/benzi de frecvenţe; b) emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice care conţin alocări de canale/benzi de frecvenţe pe o anumită arie geografică, în cazul serviciilor: mobil maritim, mobil aeronautic, radiodeterminare, fix prin satelit, mobil prin satelit, alte servicii de radiocomunicaţii.  +  Articolul 9 (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radioelectric; aceste condiţii vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. (2) Autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice constituie anexă la licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi face parte integrantă din aceasta. (3) Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice este de 5 ani de la emiterea acesteia, cu excepţia acelor licenţe pentru reţelele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate cumulat este de cel mult 6 luni de la emitere, şi a acelor licenţe care se acordă prin proceduri de selecţie competitivă sau comparativă, pentru care termenele de valabilitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Capitolul II Emiterea şi modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Secţiunea 1 Emiterea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Articolul 10 (1) Stabilirea posibilităţilor legale şi tehnice de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţele de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radioelectric se face în comun de MCTI şi IGCTI. (2) În vederea determinării acestor posibilităţi, solicitantul se poate adresa către IGCTI înainte de depunerea cererii şi documentaţiei prevăzute la art. 11. (3) IGCTI comunică solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii de către acesta a tuturor documentelor precizate de IGCTI, necesare realizării respectivei analize.  +  Articolul 11 (1) În vederea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, solicitantul va depune la IGCTI o cerere având conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 2. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele: a) certificatul-tip prin care ANRC, în condiţiile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice (în copie); b) certificatul de înmatriculare şi certificatul de înregistrare fiscală/certificatul conţinând codul unic de înregistrare (în copie); c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de funcţionare şi starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data depunerii (în original şi copie); d) documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. (3) Cererea şi documentele prevăzute la alin. (2) vor fi depuse în dublu exemplar, copiile fiind legalizate sau însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (4) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), IGCTI va analiza documentaţia tehnică şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va elabora, în 3 exemplare, autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3. (5) Autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, frecvenţa sau frecvenţele/benzile de frecvenţe asignate, datele tehnice asociate acestora, cerinţe tehnice şi operaţionale care definesc zona de serviciu şi zona de protecţie radioelectrică, pentru staţiile de radiocomunicaţii din componenţa reţelei, precum şi alte date relevante. (6) Autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice, însoţită de un exemplar al cererii prevăzute la alin. (1) şi de un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (2), va fi transmisă, în dublu exemplar, la MCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.  +  Articolul 12Dacă, în urma analizei cererii şi documentaţiei tehnice, se constată că soluţia propusă nu corespunde condiţiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, în termenul prevăzut la art. 11 alin. (4), IGCTI va comunică solicitantului observaţiile în acest sens.  +  Articolul 13 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la art. 11 alin. (6), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, MCTI va emite, în 3 exemplare, licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 4. (2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de reţea sau de serviciu de comunicaţii electronice, termenul de valabilitate, frecvenţa sau frecvenţele/benzile de frecvenţe asignate sau alocate, aria furnizării reţelei sau serviciului de comunicaţii electronice, condiţii tehnice şi operaţionale asociate, oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, obligaţii privind plata tarifelor în vigoare, precum şi, după caz, alte obligaţii ce decurg din legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice. (3) MCTI va comunică un exemplar al licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice către solicitant şi un exemplar către IGCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere.  +  Articolul 14Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice nu va fi acordată în situaţia în care nu există frecvenţe radioelectrice disponibile, nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice sau nu sunt îndeplinite condiţiile legale din domeniul comunicaţiilor electronice.  +  Articolul 15 (1) Utilizarea efectivă a frecvenţelor radioelectrice este permisă numai după obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (2) Înainte de utilizarea frecvenţelor radioelectrice cu cel puţin 7 zile calendaristice, titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice va depune la IGCTI o notificare privind punerea în funcţiune a reţelei de comunicaţii electronice, întocmită conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5. (3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi redus pentru staţiile şi reţelele de comunicaţii electronice din serviciul fix şi mobil prin satelit, pentru staţiile de navă din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) şi pentru staţiile de aeronavă din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit). (4) În situaţia în care datele cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (2) şi (3) se modifică, titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice are obligaţia de a comunică către IGCTI o nouă notificare care să conţină datele modificate.  +  Articolul 16 (1) Ulterior acordării licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se pot emite autorizaţii suplimentare de asignare a frecvenţelor radioelectrice în cazul în care titularul licenţei îşi extinde reţeaua de comunicaţii electronice, în sensul includerii de noi staţii de radiocomunicaţii, cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din licenţă. (2) În acest caz solicitarea titularului de extindere a reţelei va fi elaborată ţinându-se cont în mod corespunzător de prevederile art. 19. Pentru emiterea autorizaţiilor suplimentare de asignare a frecvenţelor radioelectrice se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19, coroborate cu prevederile art. 12.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Articolul 17 (1) În situaţia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, modificarea licenţei se va face în baza unei cereri scrise depuse la MCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării/schimbării respectivelor date. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare. (3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (4) În termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1), MCTI va modifica licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (5) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 18 (1) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se realizează în baza unei cereri din partea titularului de modificare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la IGCTI şi va fi însoţită, în mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care justifică modificarea datelor tehnice cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, precum şi, după caz, de certificatul-tip emis de ANRC ca urmare a modificării datelor cuprinse în prima notificare, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002. (3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (4) Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se realizează cu respectarea prevederilor art. 10-14, care se aplică în mod corespunzător. (5) Utilizarea frecvenţelor sau a reţelelor de comunicaţii electronice în condiţiile tehnice şi operaţionale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (6) Prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19 (1) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice se realizează în baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusă la IGCTI. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de documentaţia tehnică care justifică modificarea datelor tehnice cuprinse în autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice, precum şi, după caz, de copia certificatului-tip emis de ANRC ca urmare a modificării datelor cuprinse în prima notificare, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002. (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), IGCTI va analiza documentaţia tehnică şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va modifica autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice. (4) În termen de 3 zile calendaristice de la modificare, IGCTI va comunică un exemplar al autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice modificat către titular şi un exemplar către MCTI. (5) Utilizarea frecvenţelor sau reţelelor de comunicaţii electronice în condiţiile tehnice şi operaţionale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice. (6) Prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20 (1) Modificarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, respectiv a autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice, se poate realiza, la iniţiativa MCTI, respectiv a IGCTI, potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazurile care impun respectarea condiţiilor privind utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radioelectrice, evitarea interferenţelor prejudiciabile, realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european şi cooperare internaţională privind utilizarea frecvenţelor radioelectrice. (2) MCTI, respectiv IGCTI, va informa titularul licenţei cu privire la modificările ce trebuie operate în cadrul reţelei/staţiei de radiocomunicaţii, într-un termen rezonabil şi proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.  +  Articolul 21 (1) Valabilitatea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice poate fi prelungită pentru o perioadă cel mult egală cu perioada pentru care a fost acordată iniţial. (2) Prelungirea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se face în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusă la MCTI cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei. (3) În termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, MCTI va prelungi termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (4) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul III Cesionarea, suspendarea şi retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Secţiunea 1 Cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Articolul 22 (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice poate fi cedată unui terţ, cu respectarea, în mod obligatoriu, a următoarelor condiţii cumulative: a) respectarea condiţiilor prevăzute în licenţe, cu privire la cedarea acestora; b) terţul cesionar să fie autorizat în condiţiile art. 4 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002; c) terţul să îşi asume toate obligaţiile care decurg din licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice; d) acordul prealabil al MCTI. (2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri scrise care va fi depusă la MCTI de către titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente: a) toate documentele care certifică datele de identificare a terţului cesionar (în copie); b) angajamentul terţului cesionar cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice (în copie); c) certificatul-tip prin care ANRC, în condiţiile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, atestă că terţul cesionar a trimis o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice (în copie). (4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (5) MCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2). (6) În termen de 3 zile calendaristice de la emitere, MCTI va comunică un exemplar al acordului prealabil titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, precum şi o copie către IGCTI.  +  Articolul 23 (1) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice, terţul cesionar va depune la MCTI o cerere de modificare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, care va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a contractului de cesiune, care va fi legalizată sau va fi însoţită de original pentru conformitate. (2) În termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), MCTI va analiza documentele depuse şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va modifica licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (3) MCTI va comunică un exemplar al licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice către cesionar şi un exemplar către IGCTI, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere. (4) Utilizarea frecvenţelor de către terţul cesionar se va putea face numai după modificarea de către MCTI, în mod corespunzător, a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice.  +  Articolul 24În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, MCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cedarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, în situaţia în care această operaţiune juridică ar avea ca efect restrângerea, impiedicarea sau denaturarea concurenţei, precum şi schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecvenţelor care fac obiectul licenţei într-un mod care să contravină prevederilor TNABF.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea şi retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice  +  Articolul 25Licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice poate fi retrasă de către MCTI în următoarele situaţii: a) ANRC a revocat titularului licenţei autorizaţia generală; b) în cazul nerespectării repetate de către titular a condiţiilor prevăzute în licenţă sau a obligaţiilor asumate în cuprinsul licenţei; c) ca urmare a neplăţii de către titular, în termen de 90 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului, a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere; d) în cazul în care titularul modifică destinaţia de folosinţă a frecvenţelor care fac obiectul licenţei; e) pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul comunicaţiilor electronice, în condiţiile în care o asemenea încălcare a avut ca efect prejudicierea gravă a interesului public; f) la cererea titularului.  +  Articolul 26În cazurile prevăzute la art. 25 lit. b)-e) MCTI poate dispune fie retragerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, fie suspendarea acesteia până în momentul în care titularul licenţei se va conforma măsurilor dispuse de legislaţia în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice.  +  Capitolul IV Emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale  +  Articolul 27 (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile frecvenţelor/benzilor de frecvenţe utilizate pentru furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale. (2) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţelele de comunicaţii electronice prevăzute la alin. (1) se acordă printr-o procedură simplificată, reglementată de prevederile art. 28 şi 29.  +  Articolul 28 (1) În vederea obţinerii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor, solicitanţii vor depune simultan la MCTI şi IGCTI cererea prevăzută la art. 11 alin. (1), însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) şi b). (2) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), MCTI va transmite către IGCTI avizul său, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. În caz contrar, MCTI va transmite atât către IGCTI, cât şi către solicitant refuzul însoţit de motivarea pentru care licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice nu poate fi acordată. (4) În termen de 7 zile calendaristice de la primirea avizului MCTI, IGCTI va analiza din punct de vedere tehnic cererea prevăzută la alin. (1) şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice, va emite autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice. IGCTI va transmite la MCTI autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice în dublu exemplar, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere. (5) În cazul în care se constată că nu există frecvenţe radioelectrice disponibile în condiţiile tehnice solicitate, IGCTI va refuza emiterea autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice şi, în termenul prevăzut la alin. (4), va informa în acest sens atât solicitantul, cât şi MCTI. (6) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, MCTI va emite licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice. (7) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate experimentărilor este prevăzut la art. 9 alin. (3).  +  Articolul 29 (1) În vederea obţinerii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor ocazionale, solicitanţii vor depune la IGCTI cererea prevăzută la art. 11 alin. (1), însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) şi b). (2) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină. (3) În regim de urgenţă IGCTI analizează documentele depuse în conformitate cu alin. (1) şi, dacă există frecvenţe radioelectrice disponibile în condiţiile tehnice solicitate, va transmite către MCTI un exemplar al cererii şi al documentelor prevăzute la alin. (1), în vederea solicitării avizului MCTI pentru efectuarea transmisiei ocazionale. (4) În regim de urgenţă MCTI va transmite către IGCTI avizul său, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. În caz contrar, MCTI va transmite atât către IGCTI, cât şi către solicitant refuzul însoţit de motivarea pentru care licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice nu poate fi acordată. (5) În cazul în care se constată că nu există frecvenţe radioelectrice disponibile în condiţiile tehnice solicitate de realizare a transmisiei ocazionale, IGCTI informează în acest sens atât solicitantul, cât şi MCTI. (6) După obţinerea avizului prevăzut la alin. (3), IGCTI va emite autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice şi o va transmite, în dublu exemplar, către MCTI. (7) După primirea autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice, MCTI va emite licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. (8) Prevederile art. 28 alin. (7) se aplică în modcorespunzător.  +  Capitolul V Supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor privind utilizarea frecvenţelor radioelectrice  +  Articolul 30Controlul îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecvenţelor radioelectrice revine IGCTI, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop şi potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei instituţii publice.  +  Articolul 31 (1) IGCTI are dreptul să solicite, motivat, oricărui furnizor de servicii sau de reţele de comunicaţii electronice, toate informaţiile necesare pentru verificarea respectării condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în autorizaţia de asignare a frecvenţelor radioelectrice şi a obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice sau în legislaţia specială în domeniul comunicaţiilor electronice. (2) Personalul de control al IGCTI, împuternicit în acest scop, are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări. (3) Cantitatea şi natura informaţiilor trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate. (4) Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţie toate informaţiile solicitate de IGCTI. (5) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) sau a termenelor stabilite de IGCTI pentru punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate atrage sancţionarea furnizorului de servicii sau reţele de comunicaţii electronice conform dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002.  +  Articolul 32În conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, nerespectarea de către furnizorul de servicii sau de reţele de comunicaţii electronice a obligaţiei de a se supune controlului efectuat de personalul autorizat al IGCTI se sancţionează cu amendă administrativă în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 33 (1) Utilizarea frecvenţelor radioelectrice fără obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în condiţiile prezentului ordin constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002. (2) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice sau în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radioelectrice, anexate la licenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 34 (1) Prezentul articol se aplică solicitărilor care, la data intrării în vigoare a Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, nu au parcurs integral procedura de obţinere a licenţei, autorizaţiei de operare sau autorizaţiei tehnice de funcţionare, potrivit prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) vor depune la IGCTI, în mod obligatoriu, următoarele documente: a) certificatul-tip prin care ANRC, în condiţiile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 79/2002, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice (în copie); b) certificatul de înmatriculare şi certificatul de înregistrare fiscală/certificatul conţinând codul unic de înregistrare (în copie); c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de funcţionare şi starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data depunerii (în original şi copie); d) actul administrativ emis de IGCTI sau de MCTI şi obţinut conform Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare, după caz (în original). (3) Nerespectarea termenului şi nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (2) atrag decăderea din dreptul de a continua procedura de emitere a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, potrivit prevederilor prezentului articol, iar actele administrative obţinute conform prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare, îşi pierd valabilitatea. (4) Prevederile art. 10 alin. (3) şi ale art. 11-16 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinţa termenelor stipulate.  +  Articolul 35 (1) Prevederile prezentului articol se aplică titularilor licenţelor, autorizaţiilor de operare sau autorizaţiilor tehnice de funcţionare, emise conform prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi valabile potrivit termenului înscris în respectivul act administrativ. (2) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, titularii actelor administrative prevăzute la alin. (1) vor depune la IGCTI, în mod obligatoriu, o cerere de emitere a licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de documentele cuprinse la art. 34 alin. (2) lit. a)-c) şi de originalele licenţelor, autorizaţiilor de operare sau autorizaţiilor tehnice de funcţionare, după caz, emise conform prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care titularii actelor administrative prevăzute la alin. (1) au depus, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cereri de modificare a datelor de identificare şi/sau condiţiilor tehnice şi operaţionale, cererea prevăzută la alin. (2) va conţine şi modificările solicitate şi va fi însoţită de documentele care justifică aceste modificări, iar la emiterea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice se vor avea în vedere şi solicitările titularului. (4) Nerespectarea termenului şi nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (2) atrag decăderea din dreptul de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, obţinut în temeiul licenţelor, autorizaţiilor de operare sau autorizaţiilor tehnice de funcţionare emise conform prevederilor Legii telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prevederile art. 11 alin. (4), (5), (6) şi ale art. 13-16 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privinţa termenelor stipulate.  +  Articolul 36MCTI va refuza emiterea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în cazul în care solicitanţii acestora nu au achitat în totalitate tarifele, dobânzile şi/sau penalităţile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvenţe radioelectrice, drept dobândit anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în temeiul legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 37 (1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile şi reţelelor de comunicaţii electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 402/2003, şi care au în componenţa lor sisteme ce utilizează benzi de frecvenţe neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF. (2) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), destinate pentru realizarea legăturilor la utilizatorii finali sau la alţi utilizatori, astfel cum aceştia sunt definiţi de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare (sisteme MMDS, sisteme LMDS, alte sisteme de distribuţie tip punct-multipunct, sateliţi de comunicaţii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin, coroborate, după caz, cu prevederile altor ordine relevante ale ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (3) Autorizarea sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), care realizează legătura dintre studioul unde se elaborează programul audiovizual final ce urmează a fi difuzat şi emiţătorul care difuzează efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului ordin. În acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existenţei licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe ce urmează a fi difuzat. (4) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radioelectric, prevăzute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale între diverse puncte ale propriilor reţele de comunicaţii electronice (sisteme MMDS, sateliţi de comunicaţii în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin. În acest caz solicitantul trebuie să deţină documentele precizate de Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 402/2003, licenţă audiovizuală, autorizaţie de retransmisie, aviz de retransmisie, după caz -, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi difuzate/retransmise. (5) După obţinerea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3), titularii acestora vor iniţia procedura de obţinere a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru componentele reţelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 38În termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, MCTI şi IGCTI vor pune la dispoziţie publicului, prin intermediul paginilor proprii de Internet, informaţiile necesare obţinerii licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice.  +  Articolul 39Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 40Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 269/1992 privind autorizarea recepţiei cu instalaţii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 4 decembrie 1992;- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 177/1996 privind autorizarea reţelelor VSAT pentru comunicaţii în serviciu fix prin satelit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 28 mai 1996;- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 366/1997 privind autorizarea operatorilor publici şi a operatorilor independenţi de reţele de radiopaging, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 14/1998 privind autorizarea reţelelor de telecomunicaţii independente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 23 februarie 1998;- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 227/1998 pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor nr. 14/1998 privind autorizarea reţelelor de telecomunicaţii independente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;- Ordinul ministrului comunicaţiilor nr. 222/1998 privind autorizarea reţelelor şi a serviciilor de radiocomunicaţii cu destinaţie publică, pentru transmisii vocale şi/sau de date, de tip simplex, repetor convenţional şi semiduplex cu acces multiplu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatică nr. 341/1999 privind procedura de selecţie a titularilor licenţelor pentru reţele şi servicii de radiocomunicaţii cu destinaţie publică, pentru transmisii vocale şi/sau de date, de tip simplex, simplex cu staţie coordonatoare, semiduplex cu repetor convenţional şi semiduplex cu acces multiplu tip "trunked", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;- Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 263/2001 privind realizarea de sisteme de distribuţie, precum şi de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecvenţă 2.290-2.335 MHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Dan NicaBucureşti, 22 noiembrie 2003.Nr. 403.  +  Anexa 1BENZI DE FRECVENŢEîn care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelorradioelectrice prin procedură de selecţie competitivăsau comparativă pentru diverse categorii de reţeleLicentele de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru functionarea retelelor publice de comunicatii electronice din categoriile enumerate mai jos se acordă prin procedura de selecţie competitiva sau comparativa.Pentru benzile prevăzute la punctele A şi B, licentele se acordă de către MCTI conform prezentului ordin.Pentru benzile prevăzute la punctul C, licentele se acordă conform legislaţiei în vigoare din domeniul audiovizualului.    A. Serviciul mobil terestru
  Banda de frecvente Categorii de retele Observatii
  417-420 MHz/427-430 MHz Retele de radiocomunicatii mobile cu acces public (PAMR)
  453-457,5 MHz/463-467,5 MHz Retele de telefonie mobila celulara digitala CDMA 450
  870-876 MHz/915-921 MHz Retele de radiocomunicatii cu acces public PAMR
  890-915 MHz/935-960 MHz Retele de telefonie mobila celulara digitala GSM 900
  880-890 MHz/925-935 MHz Retele de telefonie mobila celulara digitala GSM 900 E-GSM(GSM 900 extins)
  1710-1785 MHz/1805-1880 MHz Retele de telefonie mobila celulara digitala DCS 1800
  1900-1920MHz şi 2010-2025MHz Retele mobile de generatia a III-a UMTS/IMT-2000 Componenta terestra TDD a sistemelor UMTS/ IMT-2000
  1920-1980 MHz/2110-2170 MHz Retele mobile de generatia a III-a UMTS/IMT-2000 Componenta terestra FDD a sistemelor UMTS/ IMT-2000
  1980-2010 MHz/2170-2200 MHz Retele mobile de generatia a III-a UMTS/IMT-2000 Componenta satelitara a sistemelor UMTS/ IMT-2000
     B. Serviciul fix
  3410-3500/3510-3600 MHz Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) Aranjament canale conform CEPT/ERC/ REC 14-03, Anexa B
  10,15-10,3/10,5-10,65 GHz Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) Aranjament canale conform CEPT/ERC/ REC 12-05
  24,5-25,5/25,5-26,5 GHz Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) Aranjament canale conform CEPT/T/R 13-02, Anexa B
  27,5-28,5/28,5-29,5 GHz Retele punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) Aranjament canale conform CEPT/T/R 13-02, Anexa C
    C. Serviciul de radiodifuziune
  522 kHz-1605 kHz Radiodifuziune sonora cu modulatie de amplitudine Acordul Geneva 1975
  87,5 MHz-108 MHz Radiodifuziune sonora cu modulatie de frecventa Acordul Geneva 1984
  174 MHz-230 MHz Televiziune analogica Acordul Stockholm 1961
  Radiodifuziune sonora digitala terestra (T-DAB) Numai banda 223 MHz-230 MHz Conform Acordului Wiesdaden 1995 revizuit prin Acordul Maastricht 2002, o acoperire nati- onala pentru T- DAB
  Radiodifuziune sonora digitala terestra (T-DAB) şi televizi- une digitala terestra (DVB-T) La Conferinta regionala de radiocomunicatii (RRC)2004(revizu- irea Planului Stockholm 1961) se vor replanifi- ca benzile
  470 MHz-790 MHz Televiziune analogica Acordul Stockholm 1961
  470 MHz-862 MHz Televiziune digitala terestra (DVB-T) La Conferinta regionala de radiocomunicatii (RRC)2004(revizu- irea Planului Stockholm 1961) se vor replanifi- ca benzile
  1452 MHz-1479,5 MHz Radiodifuziune sonora digitala terestra (T-DAB) Conform Acordului Wiesbaden 1995 revizuit prin Acordul Maastricht 2002, doua acoperiri naţionale pentru T-DAB.
   +  Anexa 2  +  Partea A────────Partea A─────────CONŢINUTUL-CADRUal cererii de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelorradioelectrice*) (inclusiv a autorizaţiilor de asignare afrecvenţelor radioelectrice, care se constituie ca anexăla licenţă)____________ Notă *) Pentru staţiile de navă în serviciul mobil maritim, staţiile de aeronavă în serviciul mobil aeronautic, staţiile şi reţelele de comunicaţii electronice în serviciile fix şi mobil prin satelit se vor prezenta date tehnice specifice serviciilor de radiocomunicaţii respective, conform părţii B a anexei nr. 2, precum şi alte date relevante pentru aceste servicii, utile în evaluarea şi analizarea cererii.1. Date referitoare la solicitant:1.1. denumirea/numele;1.2. statutul: persoană fizică/juridică română/reprezentanţă a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.;1.3. adresa completă de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficială, cea de corespondenţă şi de facturare, dacă sunt diferite);1.4. codul fiscal/numărul de înmatriculare la registrul comerţului/seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal;1.5. contul/banca;1.6. reprezentantul legal al societăţii comerciale/instituţiei;1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicaţiile), telefon, faxsolicită prin prezenta eliberarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, anexe la licenţă, pentru reţeaua de comunicaţii electronice ale cărei caracteristici sunt descrise în continuare.2. Date generale referitoare la reţea:2.1. tipul reţelei (conform notificării adresate ANRC);2.2. tipul serviciilor de comunicaţii electronice furnizate pe această reţea (conform notificării adresate ANRC);2.3. natura reţelei: radio/mixtă;2.4. natura informaţiilor transmise: voce, date, programe audiovizuale;2.5. aria furnizării: locală, zonală, naţională;2.6. zona de acoperire (de deservire): de incintă/internă (proprietăţi)/localităţi şi/sau căi de comunicaţie acoperite, judeţe acoperite;2.7. destinaţia reţelei de uz privat: uz propriu/grup închis de utilizatori (parteneriat, asociaţii).În cazul grupului închis de utilizatori se vor furniza date despre componenţă, obiect de activitate, activităţi de interes comun;2.8. justificarea privind necesitatea utilizării spectrului radioelectric:- documente din care să rezulte obiectul de activitate care să justifice necesitatea reţelei proprii de comunicaţii electronice [legi, hotărâri ale Guvernului etc. (acolo unde este cazul) sau actul constitutiv al societăţii comerciale];- documente din care să rezulte necesitatea utilizării frecvenţelor pentru reţeaua respectivă;- memoriul justificativ privind scopul şi durata utilizării reţelelor.3. Date tehnice ale reţelei:3.1. Arhitectura reţelei va cuprinde:- descrierea reţelei (tipul staţiilor de radiocomunicaţii din cuprinsul reţelei şi rolul acestora în cadrul reţelei, numărul estimat de echipamente mobile şi portabile, în cazul reţelelor de radiocomunicaţii din serviciul mobil terestru etc.);- schema legăturilor reţelei (reprezentare grafică pe hartă a amplasamentelor staţiilor de radiocomunicaţii din cadrul reţelei şi a legăturilor radio dintre acestea);- punctele de interconectare cu alte reţele de comunicaţii electronice;- punctele de conexiune cu porţiunile filare ale reţelei (acolo unde este cazul).3.2. Caracteristici ale semnalelor care se vehiculează în cadrul reţelei (analogice, digitale, lărgimea de bandă ocupată/necesară, tip de modulaţie, mod de acces/operare, tip de multiplexare, ecart între canale, ecart duplex)3.3. Date specifice necesare identificării frecvenţelor pentru staţiile de radiocomunicaţii din serviciul în care urmează a funcţiona reţeaua respectivă: benzi de frecvenţe solicitate, număr de canale, capacitate de transmisie, distanţe între amplasamente. Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT şi reglementările MCTI în vigoare.Se vor anexa fişa/fişele sintetică/sintetice conţinând datele tehnice ale reţelei, corespunzător pentru serviciul mobil terestru/fix terestru, precum şi documentaţia tehnică detaliată a reţelei.Documentaţia tehnică detaliată a reţelei va fi întocmită în conformitate cu recomandările UIT, CEPT, reglementările MCTI, precum şi cu standardele relevante în vigoare şi va cuprinde calculul legăturilor radio, al zonei de serviciu şi de protecţie radioelectrică a reţelei. Vor fi, de asemenea, anexate prospecte tehnice ale echipamentelor şi antenelor ce se intenţionează a fi folosite. Documentaţia tehnică va fi întocmită de către un proiectant autorizat conform reglementărilor în vigoare.4. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind luarea la cunoştinţă a reglementărilor în vigoare aplicabile din domeniul comunicaţiilor electronice şi angajamentul de plată a taxelor şi tarifelor legale în vigoare.NOTĂ:1. Solicitantul poate adăuga orice alte informaţii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.2. IGCTI poate solicita şi alte informaţii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii..........................................................(numele în clar, poziţia, semnătura şi ştampila persoaneiautorizate să reprezinte legal solicitantul)  +  Anexă    ──────la cererea de eliberare a licenţei de utilizare afrecvenţelor radioelectrice nr.*)... din data...──────────    *) Se vor trece numărul de ieşire din registrul de intrări/ieşiri al solicitantului  şi data de înregistrare.     Date tehnice pentru statii de baza, statii fixe, statii mobile şi              statii portabile din serviciul mobil terestru  A. Statii de baza şi statii fixe
                                                           
    Nr crtNu- măr au- to- riz. (1)Nume sta- ţie (2)Cod sta- ţie (3)AmplasamentAntenăFiderEchipamentFrec- venţă Emisie (20)Frec- venţă Re- cepţie (20)Lăr- gimea de bandă (21)Tip modu- laţiePu- tere emi- sie (22)Pu- tere ra- diată (23)
    Judeţ (sec- tor)Loca- li- tate (4)Adre- să (5)Lati- tu- dine (6)Lon- gi- tudi- ne (6)Cotă teren (7)Tip (8)Înăl- ţime de la sol (9)Pola- riza- re (10)Unghi ele- vaţie (11)Azi- mut (12)Câş- tig (13)Direc- tivi- tate (14)Tip (15)Lun- gime (16)Ate- nuare (17)Tip (18)Fabri- cant (19)
                      [m]   [m]   [gr][gr][dB][gr]   [m][dB/ 100 m]     [MHz][MHz][kHz]   [dB şi W][dB şi W]
    1.                                                      
                                       
                                       
                                       
    2.                                                      
                                       
    3.                                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
     
     B. Statiile mobile şi statiile portabile
     
    B. Staţiile mobile şi staţii portabile
                                   
    Nr. crt.Număr autoriz. (1)Nume staţie (2)Cod staţie (3)Zona de deplasare (24)AntenăEchipamentFrecvenţă Emisie (20)Frecvenţă recepţie (20)Lărgimea de bandă (21)Tip de modulaţieIndicativ de apelPutere emisie (22)Putere Radiată (23)
    Tip (8)Câştig (13)Tip (18)Fabricant (19)
                [dB]     [MHz][MHz]   [kHz]   [W][W]
    1.                              
    2.                              
    3.                              
    4.                              
  (1) Se completează de către IGCTI pentru staţiile noi.NOTĂ:Formularul este valabil şi pentru:- staţiile amplasate pe ţărm în serviciul mobil maritim;- staţiile amplasate la sol în serviciul mobil aeronautic;- staţiile în serviciul de radiodeterminare/radiolocaţie;- staţiile în serviciul de radiodeterminare/radionavigaţie care nu sunt amplasate la bordul navelor sau aeronavelor.În această situaţie se adaugă câmpurile "Indicativ de apel" şi "Orar de funcţionare" în tabelul A (staţii fixe), care se completează de solicitant.  +  Anexă    ──────la cererea de eliberare a licenţei de utilizare afrecvenţelor radioelectrice nr.*)... din data...____________    *) Se vor trece numărul de ieşire din registrul de intrări/ieşiri       al solicitantului şi data de înregistrare.        Date tehnice pentru statiile legaturilor fixe punct la punct  A. Statii fixe de radioreleu
                                                           
    Nr crtNu- măr au- to- riz. (1)Nume sta- ţie (2)Cod sta- ţie (3)AmplasamentAntenăFiderEchipamentFrec- venţă Emisie (20)Frec- venţă Re- cep- ţie (20)Capa- citate de tran- smisie (21)Tip modu- laţiePu- tere emi- sie (22)Pu- tere ra- diată (23)
    Judeţ (sec- tor)Loca- li- tate (4)Adre- să (5)Lati- tu- dine (6)Lon- gi- tudi- ne (6)Cotă teren (7)Tip (8)Înăl- ţime de la sol (9)Pola- riza- re (10)Unghi ele- vaţie (11)Azi- mut (12)Câş- tig (13)Direc- tivi- tate (14)Tip (15)Lun- gime (16)Ate- nuare (17)Tip (18)Fabri- cant (19)
                      [m]   [m]   [gr][gr][dB][gr]   [m][dB/ 100 m]     [MHz][MHz][Mb/s]   [dB şi W][dB şi W]
    1.                                                      
    2.                                                      
    3.                                                      
    4.                                                      
    5.                                                      
    6.                                                      
     
    La acest tabel se mai adaugă o ultimă coloană: distanţa între amplasamente, care se completează cu o valoare pentru fiecare două linii.
    B. Statii transportabile de radioreleu
                                   
    Nr. crt.Număr autoriz. (1)Nume staţie (2)Cod staţie (3)Zona de deplasare (24)AntenăEchipamentFrecvenţă Emisie (20)Frecvenţă recepţie (20)Capacitate de transmisie (21)Tip de modulaţiePutere emisie (22)Putere Radiată (23)
    Tip (8)Câştig (13)DirectivitateTip (18)Fabricant (19)
                [dB][gr]     [MHz][MHz][Mb/s]   [W][W]
    1.                              
    2.                              
    3.                              
    4.                              
  (1) Se completează de către IGCTI pentru staţiile noi.  +  Anexă    ──────la cererea de eliberare a licenţei de utilizare afrecvenţelor radioelectrice nr.*)... din data... ---------    *) Se vor trece numărul de ieşire din registrul de intrări/ieşiri al       solicitantului şi data de înregistrare.        Date tehnice pentru statiile de baza ale legaturilor fixe                         punct-multipunct
                                                           
    Nr crtNu- măr au- to- riz. (1)Nume sta- ţie (2)Cod sta- ţie (3)AmplasamentAntenăFiderEchipamentFrec- venţă Emisie (20)Frec- venţă Re- cep- ţie (20)Capa- citate de trans- misie (21)Tip modu- laţiePu- tere emi- sie (22)Pu- tere ra- diată (23)
    Judeţ (sec- tor)Loca- li- tate (4)Adre- să (5)Lati- tu- dine (6)Lon- gi- tudi- ne (6)Cotă teren (7)Tip (8)Înăl- ţime de la sol (9)Pola- riza- re (10)Unghi ele- vaţie (11)Azi- mut (12)Câş- tig (13)Direc- tivi- tate (14)Tip (15)Lun- gime (16)Ate- nuare (17)Tip (18)Fabri- cant (19)
                      [m]   [m]   [gr][gr][dB][gr]   [m][dB/ 100 m]     [MHz][MHz][Mb/s]   [dB şi W][dB şi W]
    1.                                                      
                                       
                                       
                                       
    2.                                                      
                                       
    3.                                                      
                                       
                                       
    4.                                                      
    5.                                                      
                                       
                                       
  (1) Se completează de către IGCTI pentru staţiile noi. În cazul sistemelor punct-multipunct de tip MMDS, tabelul va conţine şi informaţii despre staţiile corespondente, pentru fiecare sector de emisie. În acest sens vor fi adăugate coloane la tabelul respectiv, cu următoarele semnificaţii: numele staţiei corespondente (2), amplasamentul staţiei corespondente [judeţul, localitatea (4), adresa (5), latitudinea (6), longitudinea (6), cota terenului (7)].
   +  Partea B──────Partea B─────────CONŢINUTULcererii de eliberare a licenţei de utilizare a frecvenţelorradioelectrice (inclusiv a autorizaţiilor de asignare afrecvenţelor radioelectrice, care se constituie ca anexăla licenţă)Date referitoare la solicitant:1.1. denumirea/numele;1.2. statutul: persoană fizică/juridică română/reprezentanţă a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.;1.3. adresa completă de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficială, cea de corespondenţă şi de facturare, dacă sunt diferite);1.4. codul fiscal/numărul de înmatriculare la registrul comerţului/ seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal;1.5. contul/banca;1.6. reprezentantul legal al societăţii comerciale/instituţiei;1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicaţiile), telefon, faxsolicită prin prezenta eliberarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, anexe la licenţă.În acest sens anexăm fişa/fişele sintetică/sintetice conţinând datele tehnice ale staţiei/reţelei, corespunzător pentru serviciul fix prin satelit/mobil prin satelit/mobil maritim/mobil aeronautic (conţinutul-cadru al acestor fişe este prezentat în paginile următoare).Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind luarea la cunoştinţă despre reglementările în vigoare aplicabile din domeniul telecomunicaţiilor şi angajamentul de plată a taxelor şi tarifelor legale în vigoare.........................................................(numele în clar, poziţia, semnătura şi ştampila persoaneiautorizate să reprezinte legal solicitantul)  +  Anexă──────la cererea de eliberare a licenţei de utilizare afrecvenţelor radioelectrice nr.*)..... din data......pentru serviciul fix şi mobil prin satelit--------- *) Se vor trece numărul de ieşire din registrul de intrări/ieşiri al solicitantului şi data de înregistrare.1. Informaţii privind serviciul:1.1. tipul serviciului (pentru uz propriu/pentru grup închis de utilizatori/pentru uz public);În cazul grupului închis de utilizatori se vor furniza date despre componenţă, obiect de activitate, activităţi de interes comun;1.2. natura informaţiilor transmise;1.3. perioada de utilizare solicitată;1.4. staţia coordonatoare (hub) cu care lucrează sau staţia corespondentă (detalii despre amplasarea acestora).2. Date tehnice referitoare la terminal:2.1. adresa amplasamentului;2.2. coordonatele geografice (longitudine/latitudine);2.3. cota terenului;2.4. tipul echipamentului/producătorul;2.5. tipul antenei/producătorul, diametrul antenei;2.6. câştigul maxim al antenei (la emisie, la recepţie);2.7. polarizarea şi directivitatea antenei, caracteristica de radiaţie a antenei şi temperatura de zgomot la recepţie;2.8. diagramă azimut/elevaţie (se completează cu elevaţia orizontului în jurul staţiei pe fiecare azimut din 10 în 10 grade);2.9. înălţimea antenei deasupra solului;2.10. frecvenţe (emisie/recepţie);2.11. lărgimea de bandă ocupată/asignată, tip de modulaţie, tip de multiplexare, mod de acces;2.12. puterea efectiv izotrop radiată (EIRP);2.13. densitatea maximă de putere (la recepţie).3. Date referitoare la satelit:3.1. denumirea şi tipul sistemului de sateliţi;3.2. denumirea satelitului (standard de sistem în cazul serviciului mobil prin satelit);3.3. amplasamentul pe orbită (longitudine/grade est) (pentru serviciul fix prin satelit);3.4. spotul de emisie/de recepţie (pentru serviciul fix prin satelit).Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT şi MCTI, precum şi standardele relevante în vigoare.Documentele ce se vor anexa:1. copie de pe documentul prin care se acordă accesul la segmentul spaţial al sistemului de sateliţi respectiv, din partea unei firme autorizate în acest sens;2. copie de pe documentul privind datele tehnice de funcţionare pentru terminalul/staţia de comunicaţii prin satelit, din partea operatorului segmentului spaţial al sistemului de sateliţi respectiv;3. documentaţie cuprinzând datele tehnice relevante ale antenei şi echipamentului (pentru serviciul fix prin satelit);4. copie de pe certificatul de aprobare de tip, cu anexele sale, pentru permiterea accesului terminalului respectiv la sistem, în cazul serviciului mobil prin satelit.NOTĂ:1. Solicitantul poate adăuga orice alte informaţii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.2. IGCTI poate solicita şi alte informaţii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii.  +  Anexă──────la cererea de eliberare a licenţei de utilizare afrecvenţelor radioelectrice nr.*)..... din data......pentru serviciul mobil maritim şi mobil aeronautic Notă *) Se vor trece numărul de iesire din registrul de intrări /iesiri al solicitantului şi data de înregistrare1. Informaţii privind serviciul efectuat şi zona de serviciu:1.1. serviciul de radiocomunicaţii în cadrul căruia se va opera: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară;1.2. zona de serviciu:- maritim (A1, A2, A3, A4);- ape interioare;- aeronautic (route, off-route).2. Date de identificare a navei/aeronavei:2.1. numele şi tipul navei/numele şi tipul aeronavei;2.2. indicativul de apel al navei/aeronavei;2.3. numărul MMSI pentru nave maritime, codul ATIS pentru navele din serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară;2.4. numărul IMO pentru nave maritime;2.5. numărul IMN pentru staţia Inmarsat de la bordul navei;2.6. autoritatea de decontare (pentru nave maritime).3. Date tehnice ale echipamentelor:3.1. tipul echipamentului/producătorul;3.2. frecvenţa/banda de frecvenţă (după caz) şi utilizarea acesteia (emisie/recepţie);3.3. puterea aparent radială.Se vor avea în vedere recomandările UIT, CEPT şi MCTI şi standardele relevante în vigoare.Documente ce se vor anexa:1. copie legalizată sau copie şi original, pentru autentificare, de pe certificatul de naţionalitate, atestatul de bord sau certificatul de ambarcaţiune, emis de Autoritatea Navală Română (pentru nave);2. copie legalizată sau copie şi original, pentru autentificare, de pe autorizaţia de transport marfă şi/sau persoane sau autorizaţia de prestări de servicii, emisă de Autoritatea Navală Română (pentru operatori nave);3. copie legalizată sau copie şi original, pentru autentificare, de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul de navigabilitate, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru aeronave);4. copie legalizată sau copie şi original, pentru autentificare, de pe autorizaţia sau certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru operatori aerieni);5. copie legalizată sau copie şi original, pentru autentificare, de pe autorizaţia de funcţionare radioaeronautică emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (pentru staţiile aeronautice de la sol).NOTĂ:1. Solicitantul poate adăuga orice alte informaţii pe care le consideră utile în evaluarea cererii.2. IGCTI poate solicita şi alte informaţii pe care le consideră utile în vederea evaluării cererii.
   +  Anexa 3  +  Partea A──────Partea A─────────CONŢINUTUL - CADRUal autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice,emisă de IGCTI (anexă la licenţa de utilizare a frecvenţelorradioelectrice, emisă de MCTI)A. Date generale de identificare:1. numărul de identificare unic din registrul de numere de autorizaţii;2. perioada de valabilitate;3. data emiterii/modificării şi emitentul;4. licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice la care se constituie ca anexă;5. caracteristicile de identificare ale staţiei de radiocomunicaţii (numele şi codul staţiei, categoria staţiei şi natura serviciului);6. datele despre titularul autorizaţiei (denumirea oficială şi adresa completă).B. Cerinţe tehnice şi operaţionale:7. date despre amplasament (sau zona de deplasare):- judeţ;- localitate (municipiu, oraş, comună);- localizarea amplasamentului staţiei de radiocomunicaţii (adresa poştală - în localităţi sau identificarea geografică - în afara localităţilor) sau descrierea zonei de deplasare;- coordonate geografice (nu este cazul la zonă de deplasare);- cotă teren (nu este cazul la zonă de deplasare);8. date tehnice despre antenă:- tipul antenei/sistemul radiant;- fabricantul;- înălţimea de la sol şi înălţimea efectivă maximă;- azimutul şi elevaţia antenei;- câştigul şi directivitatea antenei;- polarizarea;9. date tehnice despre echipament:- tipul echipamentului;- fabricantul;- seria (dacă este cazul);10. date tehnice despre fider:- tipul şi fabricantul;- lungimea fiderului;- atenuarea pe 100 m;- alte atenuări;11. date despre semnalele transmise/recepţionate de către staţia de radiocomunicaţii:- frecvenţele (benzi de frecvenţe) asignate la emisie/recepţie;- simbolul de emisiune;- orarul de funcţionare;- semnalul de identificare;- puterea de emisie;- puterea aparent radiată;- staţia corespondentă, cu coordonate geografice (dacă este cazul);- menţiuni relevante privind utilizarea frecvenţelor.C. Dispoziţii finale:12. menţiuni şi obligaţii:- cu caracter general;- specifice serviciului de radiocomunicaţii respectiv........................................(semnătura şi ştampila persoanei autorizate să reprezintelegal emitentul)  +  Partea B────────Partea B─────────CONŢINUTULautorizaţiei de asignare a frecvenţei radioelectrice pentrunave şi aeronave, emisă de IGCTI (anexă la licenţa deutilizare a frecvenţelor radioelectrice, emisă de MCTI)A. Date generale de identificare:1. numărul de identificare din registrul de numere de autorizaţii pentru serviciul mobil maritim şi mobil maritim prin satelit şi serviciul mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit;2. perioada de valabilitate;3. data emiterii/modificării şi emitentul;4. licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice la care se constituie ca anexă;5. denumirea oficială a titularului autorizaţiei.B. Cerinţe tehnice şi operaţionale:6. datele de identificare a staţiei de radiocomunicaţii:- numele navei/aeronavei;- indicativul de apel al navei/aeronavei;- MMSI pentru nave maritime, cod ATIS pentru nave pe căile de navigaţie interioară;- alte identităţi specifice serviciului de radiocomunicaţii respectiv;7. date despre zona de deplasare:- maritim (ape interioare, A1, A2, A3, A4);- aeronautic [culoare aeriene interne sau internaţionale (R), în afara acestor culoare (OR)];8. date tehnice despre echipamente:- tipul echipamentului;- fabricantul;- numărul de bucăţi aflate la bord;9. date despre semnalele transmise/recepţionate de staţia de radiocomunicaţii:- frecvenţe asignate la emisie/recepţie;- benzi de frecvenţe asignate la emisie/recepţie (desemnate în clar sau prin cod).C. Dispoziţii finale:10. menţiuni şi obligaţii:- cu caracter general;- specifice serviciului de radiocomunicaţii respectiv..................................................(semnătura şi ştampila persoanei autorizate să reprezintelegal emitentul)  +  Anexa 4CONŢINUTUL - CADRUal licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice,emisă de MCTI1. Numărul de identificare unic din registrul de numere de licenţe2. Tipul de reţea sau de serviciu de comunicaţii electronice pentru care se acordă dreptul de utilizare a spectrului radioelectric3. Caracterul exclusiv sau în partaj al utilizării spectrului, precum şi statutul de prioritate (primar sau secundar)4. Termenul de valabilitate (durata pentru care se acordă dreptul de utilizare)5. Data emiterii/modificării6. Date de identificare a titularului:- denumirea oficială/numele şi prenumele;- statutul: persoană juridică/fizică română (sau reprezentanţă a persoanelor juridice străine înregistrate legal în România etc.);- adresa completă de sediu/domiciliu;- telefon, fax;- codul fiscal şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului/numărul şi seria actului de identitate, codul numeric personal.7. Condiţii tehnice şi operaţionale:- aria furnizării reţelei sau serviciului de comunicaţii electronice;- natura comunicaţiilor şi modul de operare;- structura reţelei;- frecvenţele sau benzile de frecvenţe asignate/canalele sau benzile de frecvenţe alocate;- cerinţe privind modul de utilizare a alocărilor (dacă este cazul);- cerinţe privind echipamentele;- tehnologia utilizată (dacă este cazul);- cerinţe specifice fiecărui serviciu de radiocomunicaţii (dacă este cazul);- termenul limită de punere în funcţiune a reţelei (dacă este cazul).8. Obligaţiile titularului referitoare la:- cerinţele de dezvoltare a reţelei (dacă este cazul): cerinţele de acoperire a teritoriului sau alte cerinţe relevante pentru serviciul de radiocomunicaţii respectiv;- utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a spectrului;- aspectele procedurale referitoare la actualizarea permanentă a licenţei şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor, anexe la licenţă;- aspectele operaţionale referitoare la eliminarea interferenţelor prejudiciabile;- cerinţele care decurg din respectarea acordurilor internaţionale la care România este parte;- plata tarifelor în vigoare;- alte cerinţe care decurg din legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.9. Dispoziţii finale............................................(semnătura şi ştampila persoanei autorizatesă reprezinte legal emitentul)  +  Anexa 5  +  Partea A────────Partea A────────MODELUL NOTIFICĂRIIprivind punerea în funcţiune a unei reţele de comunicaţiielectronice ce utilizează spectrul de frecvenţe radioelectriceîn cadrul serviciului mobil terestru- structură-cadru informativă -(ANTET SOLICITANT)
         
      Data . . . . . . . . . . . . . . .
      Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Către
      Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Direcţia teritorială1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ____________ 1) Adresa direcţiei teritoriale în cauză se va obţine de pe pagina de Internet a IGCTI, în conformitate cu arondarea judeţelor la direcţiile teritoriale.Subsemnata/subsemnatul ........, având nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului (codul unic de înregistrare)/actul de identitate: tipul, seria, numărul, CNP ...., codul fiscal nr. ...., cu sediul/domiciliul în localitatea ........., str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ......, ap. ...., judeţul (sectorul) ........, telefon ....., fax ....., cont virament ...... deschis la Banca ......., filiala ........, reprezentată legal de domnul/doamna ......, telefon ......, vă notificăm prin prezenta intenţia de punere în funcţiune la data de ....... a reţelei de radiocomunicaţii realizate în baza licenţei MCTI de utilizare a frecvenţelor radioelectrice nr. ........ din data ...... şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. ..... din data ...... şi vă transmitem anexat, pe baza modelului de mai jos, tabelul cu datele necesare privind evidenţa staţiilor din reţeaua noastră.Din partea noastră va participa la verificările pe care le consideraţi necesare domnul/doamna .......,cu care se poate lua legătura pentru orice informaţii privind reţeaua noastră la telefon .........., fax ...........Responsabilul reţelei este domnul/doamna ............, autorizat/autorizată de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr. ....... din ........Tabel cuprinzând datele de identificare a staţiilor din reţeaua ...........
               
    Nr. crt.Codul autorizaţiei (conform autorizaţiei de asignare)Numele utilizatorului1)EchipamentulIndicativul de apel
    Tipul/fabricantulSeria
  ___________*1) Se va completa cu: denumirea firmei (în cazul reţelelor publice şi al celor cu grup închis de utilizatori), departamentul (în cazul reţelelor pentru uz propriu) sau numele şi prenumele (în cazul reţelelor de taximetrie).Declarăm că am luat cunoştinţă despre actele normative interne şi internaţionale în vigoare privind radiocomunicaţiile şi ne angajăm să le respectăm întocmai. Totodată ne angajăm să achităm tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radioelectrice facturate de IGCTI.Ori de câte ori vom intenţiona să operăm modificări de orice natură în configuraţia sau parametrii staţiilor/reţelei vă vom informa în timp util în vederea obţinerii avizului dumneavoastră privind respectivele modificări.De asemenea, vom solicita în termen prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci când acestea expiră.Încetarea obligaţiei de plată intervine începând cu trimestrul următor celui în care a fost solicitată anularea autorizaţiei.
         
    Director general,Director economic,Responsabil cu radiocomunicaţiile,
    . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Partea B────────Partea B────────MODELUL NOTIFICĂRIIprivind punerea în funcţiune a unei reţele ce utilizeazăspectrul de frecvenţe radioelectrice şi care nu seîncadrează în serviciul mobil terestru- structură-cadru informativă -(ANTET SOLICITANT)
         
      Data . . . . . . . . . . . . . . .
      Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Către
      Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, cod 020976, Bucureşti Telefon: 303.29.32; fax: 303.29.37
  Subsemnata/Subsemnatul ...., având codul fiscal (CNP) nr. ..., cu sediul (domiciliul) în localitatea ...., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......, judeţul (sectorul) ...., telefon ...., fax ...., cont virament ..... deschis la Banca ...., filiala ....., vă notificăm prin prezenta intenţia de punere în funcţiune a echipamentelor de radiocomunicaţii din reţeaua noastră, realizată în baza licenţei MCTI de utilizare a frecvenţelor radioelectrice nr. ..... din data ....... şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. ........ din data .......Din partea noastră va participa la verificările pe care le consideraţi necesare domnul/doamna ......., cu care se poate lua legătura pentru orice informaţii privind reţeaua noastră la telefon ........., fax .....Responsabilul reţelei este domnul/doamna ......, autorizat/autorizată de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr. ...... din .........*1).___________*1) Numărul certificatului deţinut de responsabilul reţelei se va completa numai pentru serviciul mobil maritim (inclusiv serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară) şi mobil aeronautic.Date ce însoţesc notificarea:Orice fel de date relevante pentru punerea în funcţiune a reţelei de comunicaţii electronice în cauză se vor notifica în mod corespunzător.Modificările în raport cu documentele de autorizare se vor supune procedurii de modificare a licenţei de utilizare a spectrului de frecvenţe radioelectrice, respectiv a autorizaţiei de asignare a frecvenţelor radioelectrice.Pentru toate echipamentele utilizate se vor preciza următoarele*1):
               
    Nr. crt.Codul autorizaţiei (conform autorizaţiei de asignare)Numele utilizatorului1)EchipamentulIndicativul de apel
    Tipul/fabricantulSeria
  ____________ Notă *) Se vor completa doar câmpurile din tabel relevante pentru serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează reţeaua.Declarăm că am luat cunoştinţă despre actele normative interne şi internaţionale în vigoare privind radiocomunicaţiile şi ne angajăm să le respectăm întocmai. Totodată ne angajăm să achităm tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radioelectrice facturate de IGCTI.Ori de câte ori vom intenţiona să operăm modificări de orice natură în configuraţia sau parametrii echipamentelor/reţelei vă vom informa în timp util în vederea obţinerii avizului dumneavoastră privind respectivele modificări.De asemenea, vom solicita în termen prelungirea valabilităţii licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice şi a autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci când acestea expiră.Încetarea obligaţiei de plată intervine începând cu trimestrul următor celui în care a fost solicitată anularea autorizaţiei.
         
    Director general,Director economic,Responsabil cu radiocomunicaţiile,
    . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ──────────────────────