ORDONANŢĂ nr. 45 din 29 ianuarie 2004pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.23 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "U.C.M." - S.A. Reşiţa  +  Articolul 1 (1) Pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "U.C.M." - S.A. Reşiţa, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare APAPS, şi instituţiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda următoarele înlesniri la plată: a) scutirea de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2002, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi credite şi garanţii acordate de creditorii bugetari; b) scutirea de la plată a obligaţiilor reprezentând creanţe proprii şi credite bugetare gestionate de către APAPS; c) scutirea de la plată a obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2002 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale, ce pot fi acordate de către consiliul local prin hotărâre; d) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate; e) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente creanţelor prevăzute la lit. b), cuprinse în notificările emise de APAPS, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate; f) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. c), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate. (2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepţie obligaţiile bugetare restante ale Societăţii Comerciale "U.C.M." - S.A. Reşiţa, reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală pentru asigurările de şomaj, TVA suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, pentru care se acordă următoarele înlesniri: a) eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate; c) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente TVA suspendate în vamă, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate. Metodologia de înregistrare contabilă a acestor operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) De la prevederile alin. (1) fac, de asemenea, excepţie obligaţiile bugetare restante ale Societăţii Comerciale "U.C.M." - S.A. Reşiţa, datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate şi neachitate, pentru care se acordă, după caz, următoarele înlesniri: a) conversia în acţiuni a creanţelor reprezentând debitul principal sau eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare; b) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare prevăzute în prezentul alineat şi neachitate, calculate până la data conversiei sau a transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, după caz. (4) Obligaţiile bugetare datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, altele decât cele de natura celor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) şi care nu fac obiectul înlesnirilor la plată, se eşalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, cuprinsă în perioada de eşalonare. (5) Se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel, aferente obligaţiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (4), calculate până la data transferului dreptului de proprietate şi neachitate. (6) Se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform alin. (2), (3) şi (4), calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun şi neachitate, prin ordin comun suplimentar. (7) Înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare care fac obiectul ordinului comun îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (8) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin ordinul comun şi ordinul comun suplimentar atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (9) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonanţe, pe baza actelor de control efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari şi de autorităţile administraţiei publice locale, pentru bugetele locale, precum şi în notificările emise de APAPS. (10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării APAPS, ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată. (11) La data scutirii de la plată a obligaţiilor societăţii comerciale către APAPS, se anulează la plată şi obligaţia APAPS către bugetul consolidat al statului, privind încasarea creanţelor proprii şi creditelor bugetare gestionate de către APAPS. (12) Pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale în vigoare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare, dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (13) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari şi APAPS sau prin hotărâre a consiliului local. Întocmirea graficelor de eşalonare la plată şi precizarea sumelor care fac obiectul înlesnirilor se fac de către creditorul bugetar, autoritatea administraţiei publice locale sau APAPS, după caz. (14) Criteriile de selecţie şi de încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare. (15) Suspendarea executării silite prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la împlinirea ultimului termen de plată prevăzut în ordinele comune suplimentare sau până la data anulării înlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin ordin comun suplimentar.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor bugetare neîncasate, aferente perioadei 1 ianuarie 2003 până la data transferului dreptului de proprietate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi orice alte venituri bugetare, precum şi a celor reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care, prin ordin comun al APAPS şi al instituţiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, inclusă în perioada de eşalonare. (2) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la alin. (1), calculate până la data realizării conversiei şi neachitate. (3) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate şi neachitate. (4) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform alin. (1), calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun şi neachitate.  +  Articolul 3Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi transferate de creditorii bugetari, pe bază de protocol, la APAPS, pentru a fi vândute către cumpărător, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii cu pachetul de acţiuni deţinut de APAPS.  +  Articolul 4Preţul acţiunilor rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 2 alin. (1) se va plăti în rate eşalonate pe o perioadă de maximum 3 ani, cu un avans de 35% din preţul de vânzare al acestora.  +  Capitolul II Măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti  +  Articolul 5Pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Rodipet" - S.A. Bucureşti, la solicitarea APAPS, se acordă următoarele înlesniri la plată: a) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor bugetare neîncasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi orice alte venituri bugetare, precum şi a celor reprezentând totalitatea creanţelor proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care, prin ordin comun al APAPS şi al instituţiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, inclusă în perioada de eşalonare; b) stingerea prin conversie în acţiuni a creanţelor Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", neîncasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; c) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor restante prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data realizării conversiei şi neachitate; d) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate şi neachitate; e) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare eşalonate conform lit. a), calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun şi neachitate.  +  Articolul 6Acţiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) vor fi transferate de creditori, pe bază de protocol, la APAPS, pentru a fi vândute către cumpărător, la un preţ al pachetului de acţiuni de 1% din valoarea obligaţiilor convertite în acţiuni.  +  Articolul 7Preţul pachetului de acţiuni rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se va plăti în rate eşalonate pe o perioadă de maximum 3 ani, cu un avans de 35% din preţul de vânzare al acestora.  +  Articolul 8Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba prin hotărâre următoarele înlesniri la plată: a) scutirea totală sau parţială de la plata obligaţiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi cele reprezentând creanţele proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administraţiei publice locale. În cazul scutirii parţiale, diferenţa rămasă va fi achitată eşalonat, conform graficului aprobat de autoritatea administraţiei publice locale; b) scutirea totală sau parţială a dobânzilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. a), datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate.  +  Capitolul III Măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti  +  Articolul 9Pentru finalizarea privatizării Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti, APAPS şi instituţiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda, prin ordin comun, pentru obligaţiile bugetare datorate şi neachitate între data de 1 ianuarie 2003 şi până la 31 decembrie 2003, următoarele înlesniri la plată: a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni, inclusă în perioada de eşalonare; b) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare, precum şi a celor aferente plăţilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant al creditelor externe contractate de Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate.  +  Articolul 10Se aprobă scutirea de la plată a vărsămintelor din profitul net pentru bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente acestora, datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate.  +  Articolul 11Se aprobă scutirea de la plată a obligaţiilor restante ale Societăţii Naţionale "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti, aferente anului 2003 faţă de Fondul pentru mediu, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente acestora, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate.  +  Articolul 12Pentru obligaţiile bugetare restante, datorate şi neachitate până la data de 31 decembrie 2002, se acordă înlesnirile la plată prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor prevăzute la art. 9-12, calculate între data transferului dreptului de proprietate şi data emiterii ordinului comun şi neachitate.  +  Articolul 14 (1) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii de la plată a obligaţiilor prevăzute la art. 9-13 sunt neimpozabile. (2) Pierderea raportată, acumulată de Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A. Bucureşti în exerciţiile financiare precedente, precum şi cea înregistrată de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se recuperează din profitul obţinut din scutirea de la plată a obligaţiilor restante ale societăţii. (3) Profitul obţinut din scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (2), se utilizează exclusiv ca sursă proprie de finanţare.  +  Articolul 15Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, APAPS va face notificarea către Consiliul Concurenţei în numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat. Orice formă de ajutor de stat reglementată prin prezenta ordonanţă se acordă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Muşetescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 45-----------