ORDONANŢĂ nr. 11 din 22 ianuarie 2004privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe se aplică numai producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:A. Catalogul naţional al materialelor de bază - evidenţa, la nivel naţional, a tuturor unităţilor-sursă ca materiale de bază, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă;B. material de bază - sursa din care se obţin materiale forestiere de reproducere.Materialul de bază este constituit din: a) arbore-sursă - arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat ca material de bază, din care se recoltează seminţe ori părţi de plante; b) arboret - o diviziune a fondului forestier în suprafaţă de minimum 0,25 ha, care aparţine unui singur proprietar, omogenă din punct de vedere staţional, biometric, funcţional, al folosinţei, şi care reclamă aceleaşi măsuri de gospodărire; c) părinţi de familii - arbori din care se obţin descendenţi pe cale sexuată (prin polenizare), cu care, ulterior, se înfiinţează plantaje. Polenizarea poate fi: liberă (half-sib - numai componenta maternă identificată); controlată (full-sib - ambele componente parentale identificate). Totalitatea indivizilor cu cel puţin un părinte comun constituie o familie; d) clonă - totalitatea arborilor (rameţi) obţinuţi dintr-un singur arbore (ortet), prin înmulţire vegetativă (butăşire, altoire, micropropagare, lăstărire şi altele asemenea); e) plantaj (livadă seminceră) - o cultură forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat; f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec, în proporţii definite, din care se obţin părţi de plante pentru înmulţire vegetativă;C. unitate-sursă - un arbore-sursă, arboret, părinţi de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrat în Catalogul naţional al materialelor de bază cu număr/cod unic;D. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul naţional al materialelor de bază;E. material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere. Speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere, sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.Materialul forestier de reproducere este format din: a) seminţe - seminţe, conuri şi fructe (din care, după prelucrare, se obţin seminţe) destinate producerii de puieţi forestieri; b) părţi de plante:- folosite ca atare (lujeri, butaşi, muguri, frunze, rădăcini, lăstari);- folosite în micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea de puieţi forestieri; c) puieţi - puieţi obţinuţi din seminţe, părţi de plante sau din regenerări naturale;F. arboret autohton - arboretul regenerat pe cale naturală, în condiţiile în care, pe aceeaşi suprafaţă, în mod succesiv, arboreturile care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat şi artificial, dar cu material obţinut din arboretul care a existat anterior pe suprafaţa respectivă sau din arboreturile autohtone limitrofe;G. arboret indigen - arboretul autohton sau cel creat artificial cu material de reproducere a cărui origine este situată în aceeaşi regiune de provenienţă;H. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret: a) pentru un arboret autohton, originea este locul unde se găseşte arboretul; b) pentru un arboret neautohton, originea este locul din care a fost recoltat materialul forestier de reproducere din care s-a creat arboretul; c) se identifică prin nominalizarea unităţilor teritoriale de amenajament (ocol silvic, unitate de producţie, unitate amenajistică); d) originea unui arboret poate fi cunoscută sau nu;I. provenienţa - locul în care se găseşte un arboret;J. regiunea de provenienţă - suprafaţa sau gruparea de suprafeţe cu condiţii ecologice relativ de uniforme şi în care arboreturile au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenienţă sunt prevăzute în anexa nr. 11;K. producerea - totalitatea etapelor care se desfăşoară pentru: a) recoltarea seminţelor, fructelor, conurilor, părţilor de plante; b) extragerea din fructe/conuri a seminţelor; c) utilizarea seminţelor sau părţilor de plante în scopul obţinerii puieţilor forestieri;L. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de producţie;M. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere dintr-un lot, care se valorifică, la un moment dat, către un beneficiar;N. autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel naţional cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe privind controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere;O. certificare - confirmarea, la cererea producătorului, de către împuternicitul/reprezentantul autorităţii, a originii/provenienţei şi calităţii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare/utilizare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6 (sistemul naţional) sau cu sistemul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (sistemul OCDE).P. testare - evidenţierea calităţii materialului forestier de reproducere prin culturi comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;R. material de reproducere din "sursă identificată" - material forestier de reproducere obţinut din material de bază care poate fi un arbore-sursă sau un arboret care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2;S. material de reproducere "selecţionat" - material forestier de reproducere obţinut din material de bază, care este selecţionat fenotipic şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 3;T. material de reproducere "calificat" - material de reproducere obţinut din materialul de bază care poate fi constituit din: plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone, ale căror exemplare provin din arbori selecţionaţi fenotipic şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în anexa nr. 4; testarea poate să nu fi fost iniţiată sau să fie incompletă;U. material de reproducere "testat" - material de reproducere de calitate superioară, obţinut din materiale de bază care pot fi: arborete, plantaje, părinţi de familii, clone sau amestecuri de clone. Superioritatea acestui material trebuie să fi fost demonstrată prin culturi comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. Acest material de bază trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în anexa nr. 5. (2) Autoritatea, în conformitate cu legislaţia naţională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe unei persoane juridice de drept public care exercită şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic şi ai cărei angajaţi nu au interese personale în acţiunile pe care le întreprind şi în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere. (3) Desemnarea persoanei juridice responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, prevăzută la alin. (2), precum şi a personalului care face efectiv controlul se face prin ordin al autorităţii. (4) Neîndeplinirea sarcinilor atribuite persoanei juridice prevăzute la alin. (2) atrage după sine retragerea competenţelor atribuite acesteia.  +  Capitolul II Producerea şi comercializarea materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 3 (1) Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obţine numai din material de bază aprobat. (2) Materialul forestier de reproducere din categoria "sursă identificată" se utilizează numai în condiţii extreme de vegetaţie, limitative pentru speciile forestiere, ca urmare a influenţei regimului precipitaţiilor, a regimului termic, a calităţii solului şi/sau a altor factori ecologici. (3) Pentru utilizare în alte scopuri materialul forestier de reproducere trebuie însoţit de etichetă în care să se menţioneze: "Nu este utilizat în scopuri forestiere."  +  Articolul 4 (1) Catalogul naţional al materialelor de bază se aprobă de conducătorul autorităţii. (2) Catalogul naţional al materialelor de bază, pe categorii, specii şi regiuni de provenienţă, cuprinde detaliile de descriere a fiecărei unităţi-sursă, împreună cu numărul/codul unic de identificare. (3) Materialul de bază se include în Catalogul naţional al materialelor de bază, dacă: a) îndeplineşte condiţiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5; b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod. (4) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere, autoritatea poate modifica cerinţele minime de admitere a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerinţe. În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerinţelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obţinut din acesta se va face menţiunea "exigenţe reduse".  +  Articolul 5 (1) Rezumatul catalogului prevăzut la art. 4, ca Listă naţională a materialului de bază, se întocmeşte de către autoritate, aşa cum a fost definită la art. 2 alin. (1) pct. N, în formă unică. Lista naţională a materialului de bază cuprinde: a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de provenienţă, din care se obţine material de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", cu informaţiile nominalizate în anexa nr. 9; b) toate unităţile-sursă, pentru categoriile "Calificat" şi "Testat", cu informaţiile din Catalogul naţional al materialelor de bază. (2) Lista naţională a materialului de bază va fi înaintată de către autoritate organismelor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 6Modificările în Catalogul naţional al materialelor de bază se aprobă anual de conducătorul autorităţii. Actualizarea Catalogului naţional al materialelor de bază se face o dată la 5 ani.  +  Articolul 7Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri: a) să evalueze, în privinţa menţinerii calităţii care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obţine materialul forestier de reproducere din categoriile "Selecţionat", "Calificat" şi "Testat"; b) să aprobe ca material de bază şi unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la condiţiile cerute prin prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), în scopul valorificării superiorităţii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăşească un procent de 20% din numărul de condiţii impuse şi se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arboreturi; c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria "Testat", chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în condiţiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referinţă, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface condiţiile de aprobare în această categorie.  +  Articolul 8Dacă materialul de bază prevăzut la art. 7 lit. a) şi c) constă în organisme modificate genetic, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului, în conformitate cu reglementările internaţionale în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Materialele forestiere de reproducere obţinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare sau utilizare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă: a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile "Sursă identificată", "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat"; b) hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, inclusiv cei obţinuţi prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat"; c) speciile şi hibrizii artificiali prevăzuţi în anexa nr. 1, constituite parţial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria "Testat". (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri: a) testare, cercetare ştiinţifică, activitate de selecţie sau conservare genetică; b) altele decât folosinţa forestieră.  +  Articolul 10Încadrarea materialului forestier de reproducere obţinut din tipurile de material de bază admise conform prevederilor prezentei ordonanţe se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.  +  Articolul 11 (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile şi hibrizii prevăzuţi în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat şi utilizat dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi în standardele naţionale armonizate. (2) Lista standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă de către conducătorul autorităţii.  +  Articolul 12 (1) Producătorii/furnizorii de material forestier de reproducere sunt autorizaţi şi înregistraţi oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare elaborată de aceasta şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Lista producătorilor/furnizorilor autorizaţi va fi publicată de către autoritate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13 (1) Pe toată durata procesului de producţie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea şi identificarea acestuia. (2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9. (3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează, pentru fiecare lot, în registrul de evidenţă propriu, al cărui model se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii, datele de identificare pentru lotul obţinut din materialul de bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria "Testat", obţinut din material de bază conform art. 7 lit. c), în registru se face menţiunea "Aprobat provizoriu". (4) În situaţia obţinerii de loturi divizate, producătorul menţionează în registru numărul de loturi obţinute. (5) Modelul certificatului de identitate este prevăzut în anexa nr. 8. Certificatele de identitate sunt formulare cu regim special, se multiplică prin grija autorităţii şi se pun la dispoziţie persoanelor împuternicite cu certificarea.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea poate aproba propagări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile "Selecţionat", "Calificat" sau "Testat", obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material. (2) Materialul forestier de reproducere obţinut în condiţiile alin. (1) se identifică ca atare. (3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se dă în condiţiile în care producătorul face dovada îndeplinirii, pentru materialul forestier de reproducere obţinut prin propagare vegetativă, a cerinţelor prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 15Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi: a) amestecul de material forestier de reproducere obţinut din două sau mai multe unităţi-sursă de material, din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat", situate într-o singură regiune de provenienţă. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obţinut din aceeaşi categorie sau din ambele categorii menţionate. Pentru amestecul obţinut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeaşi categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeaşi categorie, sau pentru categoria inferioară, în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din categorii diferite de unităţi-sursă de material; b) amestecul materialului forestier de reproducere obţinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obţinut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obţinut se menţionează că origine "Necunoscută"; c) amestecul de material forestier de reproducere obţinut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiţi de producţie. În certificatul de identitate al lotului astfel obţinut se înregistrează ca an de producţie ultimul an de producţie şi proporţia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalţi ani de producţie.  +  Articolul 16Când amestecul se face conform prevederilor art. 15 lit. a) şi b), numărul de identificare din Catalogul naţional al materialelor de bază al unităţii-sursă de material se înlocuieşte cu codul regiunii de provenienţă.  +  Articolul 17 (1) Pentru certificare furnizorul trebuie să notifice autoritatea cu cel puţin două săptămâni înainte de data începerii recoltării. (2) Pentru certificarea, conform regulilor Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, a materialului forestier de reproducere, furnizorul trebuie să notifice persoana juridică desemnată de către autoritate privind aplicarea regulilor Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică la nivel naţional, în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la alin. (1). (3) Pentru materialul forestier de reproducere obţinut prin propagare vegetativă din material forestier de reproducere pentru care a fost eliberat certificat de identitate se eliberează un alt certificat de identitate.  +  Articolul 18Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însoţit de: a) eticheta furnizorului; b) certificat emis de producător, în care sunt menţionate elementele minime de identificare pentru lot, menţionate în anexa nr. 9; c) documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare privind transportul mărfurilor; d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate, numai în cazul seminţelor.  +  Articolul 19În modelul certificatului de identitate se prevede, în mod obligatoriu, o rubrică prin care să se declare dacă lotul respectiv a fost sau nu a fost obţinut din material de bază modificat genetic.  +  Articolul 20Loturile de seminţe forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Sigilarea trebuie făcută în aşa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi observat.  +  Capitolul III Utilizarea materialelor forestiere de reproducere  +  Articolul 21 (1) Autoritatea are obligaţia efectuării controlului producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor în mod regulat şi sistematic. (2) Producătorii, comercianţii şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie organului de control competent documentele prin care dovedesc legalitatea provenienţei tuturor cantităţilor de materiale forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului. (3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22Materialul forestier de reproducere, produs şi comercializat pentru utilizare în scopuri forestiere, nu face obiectul altor restricţii de comercializare, în privinţa caracteristicilor genetice şi morfofiziologice, examinării şi cerinţelor de control, etichetării şi sigilării, decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 23Dacă în urma experienţelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea şi utilizarea acestuia şi să excludă din Catalogul naţional materialul de bază din care acesta s-a obţinut.  +  Articolul 24În cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă, se admite transferul materialelor forestiere de reproducere conform regulilor de transfer prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 25Informaţiile privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică şi se preiau, ca informaţii despre arboret, la fiecare reamenajare. În cazul culturilor de plopi euramericani, se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.  +  Articolul 26 (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă ţara exportatoare evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România. (2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garanţii echivalente ca şi cel produs în ţară în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Materialul importat trebuie însoţit de certificatul eliberat de producătorul din ţara de origine. (4) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însoţire vor fi incluse, în mod obligatoriu, menţiuni privind mărimea şi destinaţia celorlalte loturi divizate.  +  Articolul 27Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe speciile de arbori şi arbuşti care nu sunt importante pentru scopuri forestiere.  +  Articolul 28Materialul forestier de reproducere trebuie, dacă legea prevede astfel, să fie însoţit de certificat de sănătate fitosanitară.  +  Articolul 29Modificarea anexelor la prezenta ordonanţă, justificată de rezultatele cercetărilor ştiinţifice, se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30Se aprobă, prin ordin al conducătorului autorităţii: a) modelul filei Catalogului naţional al materialelor de bază; b) modelul filei Listei naţionale a materialului de bază; c) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului; d) modelul etichetei lotului/lotului divizat; e) modelul buletinului de analiză a seminţelor; f) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere; g) regiunile de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".  +  Articolul 31 (1) Pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 10 ani, pentru aprobarea materialului de bază din care să se obţină material de reproducere din categoria "Testat" din toate speciile şi hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei ordonanţe, pot fi folosite rezultatele testelor de evaluare genetică a căror metodologie de realizare nu corespunde întru totul exigenţelor prevăzute în anexa nr. 5. Rezultatul acestor teste trebuie să evidenţieze că materialul forestier de reproducere obţinut din materialul de bază testat este superior. (2) Introducerea de noi specii şi hibrizi în anexa nr. 1 se va face prin hotărâre a Guvernului. (3) Modificarea anexei nr. 1 în condiţiile alin. (2) se va face pentru perioada şi în condiţiile de testare prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 32Utilizarea de materiale forestiere de reproducere din categoria "Sursă identificată" în alte condiţii decât cele extreme de vegetaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 33Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 34Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 7 şi din standardele specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.  +  Articolul 35Neasigurarea de către producător a identităţii sau identificării lotului pe toată durata procesului de producţie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 36Necompletarea de către producător a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, în condiţiile art. 13 alin. (3) şi ale art. 13 alin. (4), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 37Neidentificarea corespunzătoare a materialelor forestiere de reproducere, obţinute în condiţiile art. 14 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 38Amestecul de materiale forestiere de reproducere fără aprobarea autorităţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.  +  Articolul 39Comercializarea în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 18 sau 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei.  +  Articolul 40Nepunerea la dispoziţie organului de control competent, cu ocazia controlului, documentele prin care se atestă provenienţa materialelor forestiere de reproducere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 41Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenienţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei.  +  Articolul 42Neînscrierea în amenajamentele silvice a informaţiilor privitoare la originea/provenienţa materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire şi/sau nepreluarea acestora ca informaţii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.  +  Articolul 43Importul materialului forestier de reproducere dintr-o ţară exportatoare care nu evidenţiază aceeaşi exigenţă cu privire la aprobarea materialului de bază şi producerea materialului forestier de reproducere ca şi România constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.  +  Articolul 44 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32-43 se fac de către personalul silvic din cadrul autorităţii şi din cadrul structurii teritoriale competente a autorităţii, împuternicit în acest scop. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 32-43 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 45În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, autoritatea va asigura fondurile corespunzătoare pentru revizuirea standardelor naţionale de calitate a seminţelor forestiere, a puieţilor şi butaşilor utilizaţi în scopuri forestiere, în concordanţă cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 47 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă Instrucţiunile ministrului silviculturii nr. 10 din 16 ianuarie 1988 privind producerea, certificarea şi controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere şi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2004.Nr. 11.  +  Anexa 1                                     LISTA                      speciilor şi hibrizilor artificiali,                      importanţi pentru scopuri forestiere
         
    Nr. crt.Denumire botanicăDenumire populară
    1Abies alba Mill.Brad
    2Acer platanoides L.Paltin de câmp
    3Acer pseudoplatanus L.Paltin de munte
    4Alnus glutinosa Gaertn.Anin negru
    5Alnus incana Moench.Anin alb
    6Betula pendula Roth.Mesteacăn
    7Betula pubescens Ehrh.Mesteacăn pufos
    8Carpinus betulus L.Carpen
    9Castanea sativa Mill.Castan comestibil
    10Fagus sylvatica L.Fag
    11Fraxinus excelsior L.Frasin comun
    12Juglans nigra L.Nuc negru
    13Larix decidua Mill.Larice european
    14Larix x eurolepis HenryLarice eurolepis
    15Larix kaempheri Carr.Larice japonez
    16Picea abies Karst.Molid
    17Picea sitchensis Carr.Molid de Sitka
    18Pinus cembra L.Zâmbru
    19Pinus nigra ArnoldPin negru
    20Pinus sylvestris L.Pin silvestru
    21Populus spp. şi hibrizii artificiali între aceste speciiPlopi
    22Prunus avium L.Cireş păsăresc
    23Pseudotsuga menziesii Mirb. FrancoDuglas
    24Quercus cerris L.Cer
    25Quercus frainetto Ten.Gârniţă
    26Quercus pedunculiflora K. Koch.Stejar brumăriu
    27Quercus petraea Liebl.Gorun
    28Quercus pubescens Willd.Stejar pufos
    29Quercus robur L.Stejar pedunculat
    30Quercus rubra L.Stejar roşu
    31Quercus suber L.Stejar de plută
    32Robinia pseudacacia L.Salcâm
    33Tilia cordata Mill.Tei pucios
    34Tilia platyphyllos Scop.Tei cu frunza mare
    35Tilia tomentosa MoenchTei argintiu
   +  Anexa 2CERINŢE MINIMEpentru admiterea materialelor de bază destinateproducerii materialelor forestiere de reproduceredin categoria "Sursă identificată"1. Materialul de bază poate fi un arbore-sursă sau un arboret.2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în condiţii extreme pentru vegetaţia forestieră.3. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton.4. Controlul privind îndeplinirea condiţiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face, prin sondaj, de către autoritate.5. Dacă se urmăreşte ca materialul forestier de reproducere obţinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite (împădurire de terenuri degradate chimic, în zone poluate etc.), controlul prevăzut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obţine material forestier de reproducere, care se foloseşte în aceste scopuri.  +  Anexa 3CERINŢE MINIMEpentru admiterea materialelor de bază destinateproducerii materialelor forestiere de reproduceredin categoria "Selecţionat"1. Materialul de bază este un arboret.2. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se constituie, din materialul forestier de reproducere obţinut din acesta, viitorul arboret.3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene.4. Se admit, în aceeaşi regiune de provenienţă, şi arboreturi neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se menţionează originea, dacă este cunoscută.5. Izolarea faţă de surse de polen străine. Cerinţa este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distanţă suficient de mare de: a) alte arboreturi formate din aceeaşi specie, cu caracteristici inferioare; b) alte arboreturi, formate din specii înrudite, susceptibile la hibridare.Îndeplinirea acestei cerinţe este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine, formate din aceeaşi specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută.Dacă condiţia de izolare nu este îndeplinită, este necesar ca pe o fâşie exterioară, care urmăreşte conturul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeaşi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.În cazul speciilor forestiere entomofile, lăţimea acestei fâşii trebuie să fie mai mare (cel puţin 3 km pentru albine).6. Numărul de arbori din arboret. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistenţa optimă este, pentru foioase, 0,6, iar pentru răşinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proporţia dintre exemplarele femele şi mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboreturile trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 3 ha şi un minim de 50 arbori seminceri/ha.7. Vârsta. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selecţie să poată fi evaluate fără echivoc.8. Omogenitatea. Variaţia individuală a caracterelor după care se face selecţia trebuie să fie normală. Determinările se fac pe bază statistică. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminaţi, după caz.9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie să evidenţieze clar adaptarea la condiţiile ecologice specifice în regiunea de provenienţă.10. Starea sanitară şi rezistenţa la factorii dăunători. Arborii trebuie să fie sănătoşi şi să dovedească rezistenţă la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.11. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere: a) producţia de lemn: producţia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru condiţii ecologice analoage; b) calitatea lemnului: se urmăreşte în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obţinerii materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obţinerii de masă lemnoasă din care se obţin sortimente industriale superioare. Se îndeplineşte prin:- asigurarea unei frecvenţe de maximum 20% arbori înfurciţi şi maximum 10% arbori cu fibră torsă, la foioase;- trunchiuri cilindrice, elagate pe cel puţin 60% din înălţimea totală, număr mic de ramuri în verticil, subţiri şi inserate în unghi apropiat de 90°, la răşinoase; c) crearea de arboreturi în condiţii extreme. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidenţiat adaptare la condiţii similare sau apropiate; d) alte scopuri. Materialul de bază se evaluează în funcţie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere şi, în funcţie de acesta, se acordă prioritate altor criterii, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Anexa 4CERINŢE MINIMEpentru admiterea materialului de bază destinatproducerii materialelor forestiere de reproduceredin categoria "Calificat"1. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje, părinţi de familii, clone sau amestec de clone.A. Cerinţe pentru plantaje: a) constituenţii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantaţi într-un dispozitiv corespunzător normelor ştiinţifice privind instalarea şi conducerea plantajelor şi materializat în aşa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate; b) toate schimbările referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare şi de încrucişare, componentele, izolarea vor fi aprobate de autoritate; c) clonele sau familiile componente să fie selecţionate pentru caracterele fenotipice, acordându-se o atenţie deosebită cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 3; d) în evidenţele fiecărui plantaj să fie menţionate răriturile practicate, criteriile de selecţie folosite în aplicarea acestora, lucrările de conducere efectuate (tăieri în coroană, fertilizări, combateri de dăunători etc.) şi cantităţile de seminţe/fructe recoltate anual; e) conducerea plantajelor şi recoltarea seminţelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut.B. Cerinţe pentru părinţi de familii: a) părinţii vor fi selecţionaţi pentru caractere remarcabile, o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 3, sau selecţionaţi după aptitudinea lor de combinare; b) obiectivul, planul de încrucişare şi sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum şi toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate; c) identitatea, numărul şi proporţia părinţilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate; d) când părinţii sunt destinaţi producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenţi în materialul de reproducere obţinut.C. Cerinţa pentru clone: a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate; b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste; c) orteţii utilizaţi pentru producerea clonelor trebuie să fie selecţionaţi pentru caracterele lor remarcabile, o atenţie deosebită fiind acordată cerinţelor formulate la pct. 7, 9, 10 şi 11 din anexa nr. 3; d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.D. Cerinţe pentru amestecuri de clone: a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerinţele de la pct. C lit. a), b), c) şi d); b) identitatea, numărul şi proporţiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum şi metoda de selecţie utilizată şi arborii-mamă trebuie să fie aprobaţi de autoritate.  +  Anexa 5CERINŢE MINIMEpentru admiterea materialelor de bază destinateproducerii materialelor forestiere de reproduceredin categoria "Testat"1. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexa nr. 3 sau 4.2. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite, instalate, conduse şi rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan internaţional.3. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau, de preferat, mai mulţi martori aprobaţi sau cu caracteristici predeterminate.4. Testele trebuie să fie concepute de aşa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării, creşterii şi rezistenţei la principalii dăunători şi boli. În plus, alte caractere, considerate ca importante în funcţie de obiectivul propus, vor fi evaluate în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.5. DocumentaţieDosarul de evidenţă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor, mai ales situaţia geografică, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioară, instalarea, lucrările silvice efectuate, precum şi toate vătămările provocate de factori biotici şi abiotici şi să fie la dispoziţia autorităţii. Rezultatele obţinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate.6. Instalarea testelor: a) eşantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate, plantate şi tratate identic, atât cât permite tipul de material utilizat; b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid şi să conţină un număr suficient de constituenţi, pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui eşantion examinat.7. Analiza şi valabilitatea rezultatelor: a) datele obţinute din experienţe trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan internaţional şi rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat; b) metodologia după care s-au efectuat testele şi rezultatele obţinute în detaliu trebuie să fie accesibile autorităţii; c) trebuie să se menţioneze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului, precum şi regiunea unde adaptarea este probabilă, comparativ cu condiţiile în care s-a efectuat testul; d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel puţin caracteristicile materialului de bază sau rezistenţă similară acestuia în ceea ce priveşte organismele vătămătoare, atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul naţional al materialului de bază.8. Testele se vor efectua şi interpreta numai de specialişti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare şi coordonare a acestora.9. Pentru evaluarea genetică a constituenţilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 1-8: a) evaluarea genetică se face numai pentru constituenţii următoarelor materiale de bază: plantaje, părinţi de familii, clone şi amestecuri de clone; b) documentaţia suplimentară cuprinde următoarele informaţii:- identitatea, originea şi pedigree-ul constituenţilor evaluaţi;- planul de încrucişare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare; c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele:- valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri, dintre care unul să fie în condiţiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere;- superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în funcţie de valoarea genetică şi de planul de încrucişare aplicat; d) testele de evaluare genetică şi procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate; e) pentru interpretarea rezultatelor:- estimarea superiorităţii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referinţă, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor;- trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referinţă pentru caracterele importante.10. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe suplimentare faţă de cele enumerate la pct. 1-8: a) eşantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obţinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea; b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată, care sunt supuse testelor, trebuie:- să fie recoltate în anii de înflorire şi de fructificaţie satisfăcători; este admisă polenizarea artificială;- să fie recoltate după metode care să asigure că eşantioanele obţinute sunt reprezentative; c) performanţele martorilor utilizaţi în teste, în scopul comparării, trebuie, pe cât posibil, să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Martorii reprezintă în principal materiale care, la începutul testului, au fost deja verificate în silvicultură în condiţiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Martorii provin, pe cât posibil, din arboreturi selecţionate după criteriile prevăzute în anexa nr. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate; d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori; e) trebuie utilizaţi cât mai mulţi martori posibil. În caz de necesitate şi bine justificat, martorii pot fi înlocuiţi prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate; f) aceiaşi martori trebuie utilizaţi într-o gamă cât mai largă de teste, care să acopere diferite condiţii de mediu; g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă, în raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativă pentru cel puţin un caracter important; h) existenţa rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importanţă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidenţiată.Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile.11. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare condiţionată. Dovada superiorităţii, bazată pe testele timpurii, trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.12. Teste precoce, efectuate în pepinieră, în seră sau în laborator, sunt admise pentru aprobare condiţionată ori pentru aprobare finală, dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat şi caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în condiţii de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfăşoară conform cerinţelor descrise la pct. 10.  +  Anexa 6                                   ÎNCADRAREA              materialelor forestiere de reproducere pe categorii                        în funcţie de materialul de bază                            aprobat din care provin┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│Materialul de │ Categoria de material forestier de reproducere/ ││baza din care │ culoarea etichetei ││ provine ├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤│ materialul │ Sursa │ Selectionat/ │ Calificat/ │ Testat/ ││forestier de │identificata/ │ verde │ roz │ albastru ││ reproducere │ galben │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Arbore-sursa │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Arboret │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░│├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Plantaj │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░│├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Parinti de │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░││familii │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░│├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Clone │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░│├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Amestec de │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░││clone │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░│└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    NOTĂ:    Coloanele cu raster indică categoria în care se încadrează materialul    forestier de reproducere obţinut.  +  Anexa 7CERINŢEcare trebuie îndeplinite de loturile de seminţe,părţi de plante şi puieţi din speciile incluseîn anexa nr. 1 pentru comercializare/utilizare1. Loturile de seminţe din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.2. Pot fi admise, fără a se face abstracţie de la prevederile paragrafului 1, loturile de seminţe rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, incluse în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali.3. Părţile de plante din speciile şi hibrizii artificiali, incluse în anexa nr. 1, nu pot fi comercializate/utilizate, dacă: a) butaşii au unul dintre următoarele defecte:- sunt obţinuţi din ramuri cu vârste de peste 3 ani;- au mai puţin de 2 muguri bine formaţi;- sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire; b) dimensiunile minime ale butaşilor nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare; c) butaşii înrădăcinaţi au unul dintre următoarele defecte:- lemnul are mai mult de 3 ani;- au mai puţin de 5 muguri bine formaţi;- sunt afectaţi de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;- au vătămări, altele decât tăierile iniţiale;- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;- au tulpini multiple;- au curburi excesive ale tulpinii; d) clasele de mărime pentru butaşi înrădăcinaţi nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare.4. Loturile de puieţi din speciile şi hibrizii artificiali, incluse în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveşte caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea şi calitatea fiziologică.5. Lotul de puieţi nu poate fi comercializat/utilizat dacă cel mult 5% din puieţii din lot nu sunt de calitate corespunzătoare.6. Puieţii sunt consideraţi necorespunzători dacă au una dintre deficienţele următoare: a) vătămări fizice; b) lipsa mugurelui terminal; c) tulpini multiple; d) sistemul radicelar deformat; e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici; f) formă asimetrică.7. Calitatea puieţilor în funcţie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.  +  Anexa 8/A    MODEL                                                 SERIA .... NR. ...........              Certificat de identitate pentru materialul forestier                           de reproducere obţinut din                            ARBORI-SURSĂ / ARBORETE              (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile                     înscrise mai jos şi în formatul exact)                     ELIBERAT IN CONFORMITATE CU OG NR.*)..........┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Ţara: România │Certificat: RO/Cod producător......../Nr. ......... │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘   Se certifică**) faptul că materialele forestiere de reproducere descrise mai   jos au fost produse:              În conformitate cu directiva CE [] ┌────────────┐              În conformitate cu Ordonanţa nr.... [] │ Loc timbru │       1. Denumirea botanică/populară ............... │ holografic │  ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ pentru │  │2. Natura materialului forestier de reproducere: │ │ securizare │  │- seminţe [] │ └────────────┘  │- părţi de plantă [] │  │- puieţi [] │  └─────────────────────────────────────────────────┘  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │3.Categoria materialului forestier de reproducere:│┌───────────────────────┐  │- identificat [] ││4. Tipul de material de│  │- selecţionat [] ││ bază: │  │- testat [] ││ - arbore-sursă [] │  │ ││ - arboret [] │  └──────────────────────────────────────────────────┘└───────────────────────┘    5. Scopul***): .....................................    6. Codul de identificare din Catalogul Naţional sau nr. de referinţă din    lista naţională: ....................../amestec:.......................    7. Autohton [] Non-autohton [] Necunoscut []       Indigen [] Non-indigen []    8. Originea materialului de bază (pentru materialele    non-autohtone/non-indigene, dacă este cunoscută) .......................    9. Regiunea de provenienţă: (provenienţa intitulată succint, după caz):    ........................................................................    10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat    materialul de bază: .....................................................    11. Anul recoltării, pentru seminţe:.......... 12. Cantitatea: ..........  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot│  │mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da [] Nu [] │  │Numărul certificatului anterior:....... Cantitatea în lotul iniţial:..... │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │14. Vârsta puieţilor (din pepinieră):............................... │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din       seminţe?: Da [] Nu []   Metoda de propagare: ...... Numărul de cicluri de propagare: ...........   16. Alte informaţii utile:.................................  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │17. Numele şi adresa producătorului: │  │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────────┐┌────────────────────┐┌─────────────────────┐  │Numele şi adresa autorităţii ││Ştampila autorităţii││Numele şi funcţia │  │împuternicite cu certificarea││împuternicite cu ││persoanei care │  │ ││certificarea ││reprezintă │  │ ││Data: ││autoritatea │  │ ││ ││împuternicită cu │  │ ││ ││certificarea │  │ ││ ││ │  │ ││ ││ Semnătura │  │ ││ ││ │  └─────────────────────────────┘└────────────────────┘└─────────────────────┘    *) Se completează numărul prezentei ordonanţe    **) Se completează de către persoana împuternicită cu certificarea    ***) Se completează în funcţie de obiectivul constituirii lotului        (împăduriri, comercializare, multiplicare etc.)  +  Anexa 8/B    MODEL                                               SERIA ........ NR. .........              Certificat de identitate pentru materialul forestier                           de reproducere obţinut din                         PLANTAJE / PĂRINŢI DE FAMILII          (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise                         mai jos şi în formatul exact)              ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU OG NR.*) ..............┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Ţara: România │Certificat: RO/Cod producător......../Nr. ....... │└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘   Se certifică**) faptul că materialele forestiere de reproducere descrise mai   jos au fost produse:      În conformitate cu directiva CE []      În conformitate cu Ordonanţa nr. ...... []    1. a) Denumirea botanică/populară.............................       b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul          Naţional) ...................................  ┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌────────────┐  │2. Tipul materialului forestier de reproducere: │ │ Loc timbru │  │- seminţe [] │ │ holografic │  │- părţi de plante [] │ │ pentru │  │- loturi de puieţi [] │ │ securizare │  └────────────────────────────────────────────────┘ └────────────┘  ┌──────────────────────────────────────────────────┐┌───────────────────────┐  │3.Categoria materialului forestier de reproducere:││4. Tipul de material de│  │- calificat [] ││bază: │  │- testat [] ││- plantaj []│  └──────────────────────────────────────────────────┘│- părinţi de familii []│                                                      └───────────────────────┘  5. Scopul***): ................................................  6. Codul de identificare din Catalogul Naţional: ......................  7. Autohton []/ Indigen []; Non-autohton [] /Non-indigen []; Necunoscut []  8. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/non-     indigene, dacă este cunoscută) ....................................  9. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: ...................     (provenienţa intitulată succint): ...........................  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │10. Seminţe obţinute din: - polenizare liberă [] │  │ - polenizare suplimentară [] │  │ - polenizare controlată [] │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  11. Anul recoltării pentru seminţe: .......... 12. Cantitatea: ........  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot │  │ mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da [] Nu []│  │Numărul certificatului anterior: .... Cantitatea în lotul iniţial: ......│  └────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤  ┌──────────────────────────────────────────┐ │15. Numărul componentelor │  │14. Vârsta puieţilor (din pepinieră) .... │ │parentale: │  └──────────────────────────────────────────┘ │Familii ................. │                                               │Clone: .................. │                                               └──────────────────────────────┘   16. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat       materialul de baza: ................................   17. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază?                                                            Da [] Nu []  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │18. Pentru materialele obţinute din părinţi de familii: │  │- Sistemul de încrucişare:........ - Procentul de participare a familiilor │  │ componente:............... │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obţinut din │  │ seminţe?: Da [] Nu [] │  │Metoda de propagare: ........... Numărul de cicluri de propagare: ........ │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   20. Alte informaţii utile:.................................  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │21. Numele şi adresa producătorului: │  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────────┐┌────────────────────┐┌─────────────────────┐  │Numele şi adresa autorităţii ││Ştampila autorităţii││Numele şi funcţia │  │împuternicite cu certificarea││împuternicite cu ││persoanei care │  │ ││certificarea ││reprezintă │  │ ││ ││autoritatea │  │ ││ ││împuternicită cu │  │ ││ ││certificarea │  │ ││ ││ │  │ ││Data: ││ Semnătura │  └─────────────────────────────┘└────────────────────┘└─────────────────────┘    *) Se completează numărul prezentei ordonanţe    **) Se completează de către persoana împuternicită cu certificarea    ***) Se completează în funcţie de obiectivul constituirii lotului         (împăduriri, comercializare, multiplicare etc.)  +  Anexa 8/C    MODEL                                               SERIA ........ NR. .........              Certificat de identitate pentru materialul forestier                           de reproducere obţinut din                             CLONE/AMESTEC DE CLONE          (certificatul trebuie să conţină toate informaţiile înscrise                         mai jos şi în formatul exact)              ELIBERAT ÎN CONFORMITATE CU OG NR.*) ..............┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Ţara: România │Certificat: RO/Cod producător......../Nr. ....... │└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘   Se certifică**) faptul că materialele forestiere de reproducere descrise mai   jos au fost produse:      În conformitate cu directiva CE [] ┌────────────┐      În conformitate cu Ordonanţa de urgenta nr. ......[] │ Loc timbru │    1. a) Denumirea botanică/populară................... │ holografic │       b) Numele clonei sau amestecului de clone ....... │ de │                                                           │ securizare │  ┌────────────────────────────────────────────────┐ └────────────┘  │2. Natura materialului forestier de reproducere:│  │- părţi de plantă [] │  │- puieţi [] │  └────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐  │3.Categoria materialului de reproducere: │ │4. Tipul de material de bază:│  │- calificat [] │ │- clone [] │  │- testat [] │ │- amestec de clone [] │  └─────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘   5. Scopul***): ............................................   6. Codul de identificare din Catalogul Naţional: .....................   7. (după caz) autohton [] non-autohton [] necunoscut []                 indigen [] non-indigen []   8. Originea materialului de bază (pentru materialele non-autohtone/      non-indigene, dacă este cunoscută)   ...............................................................   9. Regiunea de provenienţă a materialului de bază: .....................      (provenienţa intitulată succint): .........................  10. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază?                                                             Da [] Nu []   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │11. a) Metoda de propagare:.................. │   │ c) Numărul de cicluri de propagare......... │   └─────────────────────────────────────────────────────┘    12. Cantitatea:.......................   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui │   │lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior? Da [] Nu []│   │Numărul certificatului anterior:...... Cantitatea în lotul iniţial: ...│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │14. Vârsta Puieţilor (din pepinieră):............................... │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │15. Pentru amestecuri de clone: │   │Numărul de clone din amestec: ...... Procentul de participare a clonelor │   │componente: .............. │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    16. Alte informaţii utile:.................................   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │17. Numele şi adresa producătorului: │   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────────┐┌────────────────────┐┌─────────────────────┐  │Numele şi adresa autorităţii ││Ştampila autorităţii││Numele şi funcţia │  │împuternicite cu certificarea││împuternicite cu ││persoanei care │  │ ││certificarea ││reprezintă │  │ ││ ││autoritatea │  │ ││ ││împuternicită cu │  │ ││ ││certificarea │  │ ││ ││ │  │ ││Data: ││ Semnătura │  └─────────────────────────────┘└────────────────────┘└─────────────────────┘    * Se completează numărul prezentei ordonanţe    ** Se completează de către persoana împuternicită cu certificarea    *** Se completează în funcţie de obiectivul constituirii lotului        (împăduriri, comercializare, multiplicare etc.)  +  Anexa 9DATELE MINIMEde identificare pentru un lot1. Codul producătorului şi numărul certificatului2. Denumirea botanică3. Categoria4. Scopul5. Tipul materialului de bază6. Numărul din Catalogul naţional al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenienţă a materialului de bază din care s-a obţinut7. Regiunea de provenienţă - pentru categoriile de material de reproducere din "Sursă identificată" şi "Selecţionat" sau altă categorie, dacă este cazul8. După caz, când originea materialului este autohtonă sau indigenă, neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută9. În cazul loturilor de seminţe, anul fructificaţiei10. Vârsta şi tipul lotului de puieţi, pentru puieţi sau butaşi, atunci când sunt tăiaţi, transplantaţi sau containerizaţi11. Dacă este modificat genetic.  +  Anexa 10REGULIprivind utilizarea şi transferul materialelorforestiere de reproducere1. Materialele forestiere de reproducere se utilizează, cu prioritate, în aceeaşi regiune de provenienţă din care provine materialul de bază din care s-au obţinut.2. În cazul în care nu se asigură necesarul, se acceptă transferul, conform regulilor de mişcare prezentate la lit. A şi B.A. În regiunile de coline înalte şi munţi mişcarea materialelor forestiere de reproducere se face: a) între regiuni de provenienţă învecinate, de la acelaşi nivel altitudinal, cu condiţia ca regiunile de provenienţă să nu fie delimitate printr-o cumpănă de ape (să se găsească pe două expoziţii generale opuse, cu condiţii climatice diferite); b) de la altitudini mai mici la altitudini mai mari, între regiuni de provenienţă limitrofe.B. În regiunile de podişuri şi câmpie mişcarea materialelor forestiere de reproducere se face: a) între regiuni de provenienţă limitrofe, situate între aceleaşi limite latitudinale; b) de la latitudini mai mici la latitudini mai mari, între regiuni de provenienţă limitrofe.3. Materialul de reproducere obţinut din unităţile-sursă de origine necunoscută se utilizează numai în regiunea de provenienţă în care se găseşte materialul de bază din care s-au obţinut.4. Materialele de reproducere obţinute din plantaje sau culturi de plante-mamă din speciile autohtone şi introduse se vor utiliza în aceeaşi regiune de provenienţă de unde s-au selecţionat arborii plus sau, în cazul plantajelor de hibridare intraspecifică, în toate zonele în care vegetează arborii plus din care s-au constituit plantajele. Materialul de reproducere pentru hibridul Larix x eurolepis, produs în plantaje de hibridare interspecifică, se utilizează în condiţiile staţionale corespunzătoare exigenţelor ecologice ale hibridului.5. Este interzis transferul: a) din staţiuni extreme sub raportul regimului hidric; b) materialelor de reproducere obţinute din materiale de bază de origine necunoscută; c) între regiuni de provenienţă care nu sunt limitrofe.  +  Anexa 11CRITERIIde delimitare a regiunilor de provenienţă1. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 1.2. Regiunile de provenienţă se delimitează pentru materialele de bază din care se obţine material forestier de reproducere din categoriile "Sursă identificată" şi "Selecţionat".3. Criterii geografice: a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare de 2°; b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenienţă nu trebuie să depăşească 500 m; c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenienţă cumpenele de ape care separă expoziţii generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului.4. Criterii climatice: a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenienţă diferenţa dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2°C; b) precipitaţii medii anuale: diferenţa dintre cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenienţă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm; c) lungimea sezonului de vegetaţie: diferenţa dintre lungimea sezonului de vegetaţie din diverse puncte ale unei regiuni de provenienţă nu poate fi mai mare de 30 de zile.5. Criterii staţionale şi de vegetaţie: a) potenţialul staţional: regiunea de provenienţă se delimitează în funcţie de potenţialul staţional pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior); b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenienţă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături, lăcovişte, gleizate/pseudogleizate etc.); c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenienţă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.6. Regiunea de provenienţă se delimitează pe suprafaţa cea mai mică, rezultată prin aplicarea criteriilor menţionate la pct. 1-5.-----------