ORDONANŢĂ nr. 32 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.31 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, la subunităţile din structura organizatorică a acesteia, precum şi la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit."2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;"3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., de la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora, precum şi de la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii ca şi personalul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1."4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Salariaţii societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară."5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (1^1) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit."6. După articolul 4^2 se introduce un nou articol, articolul 4^3, cu următorul cuprins:"Art. 4^3. - Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unităţile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum şi sportivii şi antrenorii legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, care se deplasează la competiţiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile şi permisele de călătorie."7. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare; b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării şi are o vechime de 25 de ani, bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 3 şi art. 4 alin. (1^1) pentru salariaţii încadraţi la aceste unităţi la data privatizării, precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate şi fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;"8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 , cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, filialelor acestora, precum şi ai subunităţilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniţi din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular, şi care urmează cursuri şi practică în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie şcolare, în mod gratuit, pentru o distanţă de maximum 300 km."9. Literele c) şi f) din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:"c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, care au decedat;........................................................................ f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 32.--------