ORDONANŢĂ nr. 43 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Statutul de refugiat se poate acorda la cerere străinului care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării sale de origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Protecţia umanitară condiţionată se poate acorda străinului care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în ţara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în:1. condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse; sau2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau3. o ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, urmare a violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern sau internaţional, dacă solicitantul face parte din populaţia civilă."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) O persoană este considerată solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului român pentru unul dintre motivele prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru acordarea statutului de refugiat în România străinul se adresează personal cu o cerere scrisă Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune de îndată ce: a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat; b) solicitantul a intrat pe teritoriul României; c) au survenit evenimente în ţara de origine a solicitantului, care îl determină să ceară protecţie, pentru străinul cu drept de şedere în România."4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Împotriva solicitantului statutului de refugiat nu pot fi luate măsuri de expulzare sau de returnare forţată de la frontieră ori de pe teritoriul României, atâta vreme cât nu există o dispoziţie executorie de părăsire a teritoriului, cuprinsă în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat."5. La articolul 13 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) dreptul de şedere în România, până la expirarea unui termen de 15 zile de la momentul în care hotărârea de respingere pronunţată cu privire la cererea sa a devenit executorie, cu excepţia cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluţionării acestora în cadrul procedurilor accelerate, caz în care dreptul de şedere încetează de îndată ce hotărârea a devenit executorie;"6. La articolul 13 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în limita locurilor disponibile, până la încetarea dreptului său de şedere, pentru solicitantul statutului de refugiat care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere;"7. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Solicitanţii statutului de refugiat, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întreţinere, beneficiază de hrană în limita sumei de 25.000 lei/persoană/zi, de cazare în limita sumei de 15.000 lei/persoană/zi şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 5.000 lei/persoană/zi, la cererea acestora, sume ce se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor."8. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(5) Hotărârea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protecţie prevăzută la art. 2, 3 sau 5, precum şi dispoziţia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care aceasta a devenit executorie."9. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 14 alin. (3) se poate face plângere în termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul nu se mai află la ultima reşedinţă declarată. Introducerea plângerii în termenul menţionat suspendă executarea dispoziţiei de părăsire a teritoriului României."10. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(3) Plângerea se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea."11. Alineatul (5) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(5) Plângerea se înaintează de îndată instanţei competente, care o va soluţiona în termen de 30 de zile."12. Alineatul (7) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(7) Împotriva hotărârii instanţei, contestatarul sau Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Declararea recursului în termen suspendă executarea dispoziţiei de părăsire a teritoriului."13. Alineatul (8) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(8) Recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa pe rolul instanţei de recurs."14. Alineatul (9) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(9) Hotărârile instanţei de fond nerecurate în termenul legal şi hotărârile pronunţate în recurs sunt irevocabile şi executorii."15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Străinul este obligat să părăsească teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care dispoziţia de părăsire a teritoriului, pronunţată în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, a devenit executorie."16. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(3) Plângerea este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea şi suspendă executarea dispoziţiei de părăsire a teritoriului."17. Alineatul (4) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(4) Instanţa soluţionează plângerea în termen de 10 zile şi pronunţă o hotărâre motivată, prin care: a) respinge plângerea pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); b) admite plângerea şi dispune ca structura competentă a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară."18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Cererea depusă la organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este înaintată de îndată structurii competente a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, care o analizează şi pronunţă o hotărâre în termen de două zile de la primire. (2) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), după efectuarea interviului şi analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, în raport cu datele privind situaţia din ţara de origine, poate hotărî: a) acordarea unei forme de protecţie şi a dreptului de a intră în România, dacă solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2, 3 sau 5; b) acordarea dreptului de a intră în România şi de a avea acces la procedura ordinară de soluţionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dacă cererea sa nu poate fi respinsă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); c) respingerea cererii ca nefondată. (3) Împotriva hotărârii de respingere a cererii străinul poate depune o plângere în termen de două zile de la comunicare. (4) Plângerea se depune la structura Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea, care o înaintează de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială se află. (5) Instanţa soluţionează plângerea în termen de 5 zile şi pronunţă o hotărâre motivată, prin care: a) respinge plângerea pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1); b) admite plângerea, dispune ca structura competentă a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară şi permite accesul solicitantului în teritoriu. (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) hotărârea instanţei este irevocabilă."19. La articolul 23 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:"h) acces la toate formele de învăţământ, în condiţiile legii;"20. La articolul 23 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ţară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. Pentru motive bine întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni."21. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.22. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului rambursabil prevăzut la alin. (1) lit. n) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."23. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Persoana care a dobândit o formă de protecţie are obligaţia să ramburseze ajutorul primit potrivit art. 23 alin. (1) lit. n), dacă a realizat venituri care permit acest lucru, fără a fi afectată întreţinerea sa şi a familiei sale."24. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Forma de protecţie acordată în temeiul art. 2, 3 sau 5 încetează atunci când beneficiarul ei: a) s-a repus în mod voluntar sub protecţia ţării a cărei cetăţenie o are; sau b) după ce şi-a pierdut cetăţenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau c) a dobândit o nouă cetăţenie şi se bucură de protecţia statului a cărei cetăţenie a dobândit-o; sau d) s-a restabilit în mod voluntar în ţara pe care a părăsit-o ori în afara căreia a stat ca urmare a motivelor pentru care a obţinut forma de protecţie; sau e) nu mai poate continua să refuze protecţia ţării a cărei cetăţenie o are datorită faptului că împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 au încetat să existe şi nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se referă la persecuţii anterioare; f) fiind o persoană fără cetăţenie, este în măsură să se întoarcă în ţara în care avea reşedinţa obişnuită, nemaiexistând împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5. (2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 şi care, din motive imperioase ce se referă la persecuţii anterioare, refuză protecţia ţării a cărei cetăţenie o are. (3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 şi care, din motive imperioase ce se referă la persecuţii anterioare, refuză să se întoarcă în ţara în care în mod obişnuit îşi avea reşedinţa."25. Articolele 27 şi 28 se abrogă.26. La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) acordarea ei s-a făcut în baza unor declaraţii false sau a fost obţinută de solicitant în mod fraudulos şi nu există alte motive care să conducă la menţinerea formei de protecţie acordate sau la acordarea unei alte forme de protecţie;"27. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), din oficiu sau la propunerea uneia dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sau al ordinii publice, constată încetarea sau dispune anularea formei de protecţie prin hotărâre motivată. (2) Constatarea încetării sau dispunerea anulării formei de protecţie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisă hotărârea prevăzută la alin. (1). (3) În funcţie de motivele care au stat la baza pronunţării hotărârii de încetare sau anulare a formei de protecţie, funcţionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) poate dispune, după caz, părăsirea teritoriului. (4) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) străinul poate face plângere în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, după caz, în procedură ordinară sau în procedură accelerată."28. Alineatul (1) al articolului 32 se completează cu două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti; e) este parte în procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protecţie potrivit procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul adoptă hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001.  +  Articolul IVCererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se soluţionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.  +  Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 43.---------------