ORDONANŢĂ nr. 30 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiază de drepturile acordate asiguraţilor în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate, de actele normative prin care au fost instituţionalizate şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."2. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"b) medicamente gratuite prevăzute în lt; lt;Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală gt; gt;, în condiţiile Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;"3. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"c) acordarea gratuită de proteze pentru răniţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, prevăzute în lt; lt;Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, decontate integral, cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului gt; gt; în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi asigurarea cu prioritate a protezelor auditive;"4. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în lt; lt;Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală gt; gt;, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii;"5. Litera d) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"d) obţinerea gratuită de către persoanele cu handicap, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate şi cele provenite din pensii, şi de către invalizii de război a protezelor şi dispozitivelor medicale prevăzute în lt; lt;Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, decontate integral, cu sau fără contribuţie personală din partea asiguratului gt; gt; în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate."6. Litera b) a articolului 5 va avea următorul cuprins:"b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în lt; lt;Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală gt; gt;, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate."7. Articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiază şi de asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în lt; lt;Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală gt; gt;, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate."8. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) şi d), art. 5 lit. a) şi b) şi la art. 5 1 se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor bugetare cu această destinaţie şi în condiţiile prevăzute de legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 30.──────────────────