ORDONANŢĂ nr. 33 din 29 ianuarie 2004privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.27 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, instituţie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Grupului de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa, care se desfiinţează. (2) ARISN este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare. (3) ARISN are sediul principal în dana 78 din portul Constanţa şi un alt sediu în dana 2-3 din portul Constanţa. (4) ARISN poate înfiinţa subunităţi şi puncte de lucru fără personalitate juridică în Constanţa, precum şi în alte localităţi din ţară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi poate organiza activităţi specifice temporare în străinătate.  +  Articolul 2 (1) ARISN duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, căutarea şi salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, acţiunea şi cooperarea împotriva poluării, precum şi securitatea navelor şi facilităţilor portuare, în conformitate cu prevederile acestor convenţii/acorduri internaţionale. (2) ARISN asigură îndeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementărilor interne referitoare la Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, precum şi apărarea împotriva dezastrelor.  +  Articolul 3Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ARISN se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 4 (1) Cu excepţia refurnizărilor de utilităţi, ARISN este scutită de plată taxelor şi tarifelor către administraţiile portuare şi de căi navigabile. (2) Utilajele şi mijloacele auto aparţinând ARISN au acces gratuit pe domeniul public al statului. (3) ARISN beneficiază de gratuitatea serviciilor furnizate de Autoritatea Navală Română.  +  Articolul 5 (1) ARISN are următoarele atribuţii principale: a) efectuarea operaţiunilor de căutare, asistenţă şi salvare maritimă şi fluvială; b) dezeşuarea, ranfluarea navelor şi epavelor; c) intervenţii pentru prevenirea, combaterea poluării şi protecţia mediului în porturi, în mare deschisă, în apele teritoriale ale României, pe canale navigabile interioare; d) prestaţii cu utilaje proprii, remorcaje interne şi internaţionale, lucrări necesare la nave pentru siguranţa şi securitatea navigaţiei; e) prestaţii de scafandrerie; f) asigurarea desfăşurării în siguranţă a activităţii de turism, agrement şi sporturi nautice care se desfăşoară în marea teritorială; g) participarea la acţiunile de prevenire a actelor teroriste, în conformitate cu prevederile Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţilor portuare - Codul ISPS. (2) Guvernul poate aproba prin hotărâre şi alte atribuţii pentru ARISN.  +  Articolul 6În scopul realizării atribuţiilor sale, ARISN poate să colaboreze cu instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 8 (1) Personalul încadrat la Grupul de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa se preia de ARISN, în condiţiile legii. (2) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituţiile publice. (3) Personalul ARISN va beneficia de sporuri specifice activităţii şi de drepturile rezultate ca urmare a activităţilor de salvare, în condiţiile legii. (4) Personalul navigant beneficiază de alocaţie de hrană la nivel de 4.200 calorii/zi şi 4.800 calorii/zi pentru scafandri, iar celelalte categorii de salariaţi beneficiază de tichete de masă, în condiţiile legii. (5) Cuantumul valoric al alocaţiei de hrană va fi aprobat de către ordonatorul principal de credite şi actualizat lunar de către consiliul de conducere conform indicelui de inflaţie al produselor alimentare.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare prevederilor prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi în anexele la acesta pe anul 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a ARISN, atribuţiile, patrimoniul, personalul şi regimul de lucru în alertă permanentă.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 33.-------