ORDONANŢĂ nr. 34 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare."2. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Pentru serviciile prestate în regim de gestiune delegată autorităţile administraţiei publice locale care au sub autoritate servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor organiza licitaţii publice pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii, conform prevederilor prezentei ordonanţe. În cazul în care nu a fost desemnat nici un câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice, concedentul poate decide iniţierea procedurii de negociere directă."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, se completează după cum urmează:1. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Intră sub incidenţa prezentei ordonanţe şi serviciile de alimentare cu energie termică prestate de către agenţii economici şi instituţiile publice care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale."2. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) ANRSC are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Delegarea gestiunii se face prin concesiune şi parteneriat public-privat, în condiţiile respectării contractului-cadru de delegare şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor."2. La articolul 27 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor publice de salubrizare a localităţilor."  +  Articolul IVLa articolul 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 475/2003, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) ANRSC are legitimare procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele specifice serviciilor de iluminat public."  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 34.-------