ORDONANŢĂ nr. 29 din 29 ianuarie 2004pentru reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa articolul 2 alineatul (1), literele a) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică după cum urmează:"a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;......................................................................... h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale, precum şi activităţile economice desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu excepţia activităţilor de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane;"  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale."2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societăţilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, până la data de 31 martie 2004."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plăţii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare."2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor venind dintr-o ţară terţă, cu condiţia ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale."3. După alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(2) În cazul trecerilor pe bază de înţelegere între România şi ţările limitrofe se aplică scutirea până la o valoare totală de 80 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 40 euro/călător. Limitele valorice stabilite se aplică numai la o singură trecere de frontieră - dus şi întors - în cursul unei luni. Pentru următoarele călătorii într-o lună limitele valorice se reduc la jumătate. (3) Nu beneficiază de scutirea prevăzută la alin. (2) produsele din tutun, alcool şi băuturi alcoolice, precum şi parfumurile. (4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevăzute prin prezenta ordonanţă sunt supuse plăţii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Normele privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în ţară de călători şi alte persoane fizice, stabilite în România sau în terţe ţări, ce nu fac obiectul unor operaţiuni comerciale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Autorităţii Naţionale de Control."4. Articolului 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurenţei, sub rezerva dispoziţiilor art. 71 şi 72: a) bunurile provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unităţi de cult recunoscute legal, unităţi şi instituţii şcolare de stat şi particulare, cabinete medicale şi unităţi sanitare, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice; b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afara României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea creşterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiaşe; c) echipamentele şi materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită în afara României şi fără scop comercial, din partea expeditorului, către organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcţionare şi realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc; d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finanţate de guverne străine în baza unor tratate, înţelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizaţii stabilite de comun acord, de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale şi aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistenţă economică, socială, inclusiv caritabilă, umanitară şi de promovare culturală şi educaţională."5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de instituţii publice, organizaţii sindicale şi patronale, alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociaţii şi fundaţii, aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, în vederea: a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau b) punerii, cu titlu gratuit, la dispoziţia victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizaţiilor în cauză."  +  Articolul IV (1) Unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atribuţii în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea creanţelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor încasate: a) prin executarea silită, conform legii; b) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului; c) din impozitele şi taxele locale stabilite ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspecţiilor fiscale efectuate, precum şi din dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora. (2) Aprobarea stimulentelor prevăzute la alin. (1) se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate. (3) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă. (4) Sumele constituite conform alin. (1), rămase necheltuite la finele anului curent, se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor. (5) Autorităţile administraţiei publice locale constituite la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale exercită activităţi de administrare a impozitelor şi taxelor locale în legătură cu declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, soluţionarea contestaţiilor, prin compartimentele proprii de specialitate fiscale, denumite organe fiscale. (6) Ministerul Finanţelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv. (7) Constituirea fondurilor prevăzute la alin. (6) se face prin virarea, la dispoziţia instituţiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale, a unei părţi de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silită, din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară şi a falimentului, precum şi din surse reglementate prin alte acte normative. (8) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul propriu şi din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.  +  Articolul V1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) Imprimeriei Naţionale i se încredinţează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului său de activitate." (2) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. asigură difuzarea şi comercializarea timbrelor fiscale.  +  Articolul VI (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum şi dobânzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Naţională a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului. (2) Rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor se vor efectua de către Banca Naţională a României din surse proprii.  +  Articolul VII (1) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de Banca Naţională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002-2003 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, au ca sursă de plată şi se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999. (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat. (3) Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data plăţii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie încheiate cu aceştia. (4) Sumele recuperate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia. (5) Obligaţiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti faţă de Deutsche Bank AG Belgia, la scadenţa din 1 aprilie 2002, în sumă de 33.000 euro, reprezentând rata de capital scandentă la data de 1 aprilie, la care se adaugă dobânda penalizatoare percepută de banca finanţatoare până la data plăţii la extern, în cadrul creditului extern contractat cu garanţia statului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursă de plată şi se achită de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii nr. 81/1999. (6) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti se va încheia o convenţie prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor plătite de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (5), inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligaţiilor bugetare. (7) Sumele recuperate de Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (6) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia. (8) Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Bucureşti va acţiona pentru recuperarea de la Societatea Comercială "Tehnoimportexport" - S.A. şi de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.  +  Articolul VIII (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaţii bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2001, se abrogă. (2) Sumele reprezentând accizele aferente cantităţilor de carburanţi care se utilizează efectiv pentru funcţionarea navelor de către societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de transport naval, achitate până la data de 31 decembrie 2003 şi nestinse în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2000, se compensează cu obligaţiile faţă de bugetul de stat şi cele reprezentând contribuţii sociale, datorate până la data de 31 decembrie 2003 şi neachitate de aceste societăţi comerciale. În cazul în care, după compensarea obligaţiilor prevăzute anterior, mai rămân sume reprezentând accize, necompensate, cu aceste diferenţe se sting obligaţiile datorate bugetului de stat de către agenţii economici furnizori ai societăţilor comerciale de transport naval, în limita datoriilor provenite din relaţiile contractuale încheiate între agenţii economici respectivi şi societăţile comerciale de transport naval, neachitate de către acestea până la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspecţie fiscală după înregistrarea cererilor de compensare depuse de societăţile comerciale de transport naval. (3) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IXDispoziţiile Regulamentului telecomunicaţiilor internaţionale, care completează Constituţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 şi ratificate de România prin Legea nr. 76/1993, prevalează faţă de dispoziţiile legislaţiei fiscale interne.  +  Articolul XDebitorii care au încheiat convenţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligaţiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul XIDupă articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 11^1 , cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - În urma analizelor lunare efectuate pe baza raportărilor primite, Ministerul Finanţelor Publice poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor acţiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare."  +  Articolul XII (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor înregistraţi în evidenţa fiscală a Ministerului Finanţelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca plătitori de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de către organele fiscale competente cu obligaţiile de declarare şi plata referitoare la contribuţiile sociale. (2) Organele fiscale competente notifică contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligaţiilor de declarare şi plată astfel rezultat. (3) În cazul existenţei unor neconcordanţe între datele privind vectorul fiscal notificate şi situaţia reală, contribuabilii comunică modificările organelor fiscale competente prin depunerea unei declaraţii de menţiuni în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.  +  Articolul XIII (1) Procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, depuse până la data de 31 decembrie 2003, precum şi data dobândirii calităţii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată ca urmare a acestor cereri se supun reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii. (2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere până la data de 25 ianuarie 2004, se soluţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare în perioada la care acestea se referă.  +  Articolul XIVDupă aprobarea prezentei ordonanţe prin lege, a) Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003; şi c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul XVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 29.  +  Anexa
    Împrumut/ProiectBeneficiari finali
    BIRD nr. 3593/93 pentru finanţarea Proiectului pentru reabilitarea transporturilor ICompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
    BERD 457/96 pentru finanţarea Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea JiuluiRegia Autonomă a Apei Valea Jiului
    BERD 529/97 pentru finanţarea Proiectului pentru conservarea energiei termice▪ Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Olteniţa
      ▪ Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani
      ▪ Regia Autonomă Municipală Buzău
  -------