ORDONANŢĂ nr. 28 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), d), g), h), i), j) şi k) vor avea următorul cuprins:"a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale şi sărace, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităţi sărace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii;....................................................................... d) grupurile productive provenite din comunităţi sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, sunt cele ale producătorilor agricoli, meşteşugarilor, artizanilor şi altor categorii de meseriaşi;....................................................................... g) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care îşi asumă obligaţia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, după caz, să se organizeze, să îşi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depăşească problemele de organizare şi comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunităţii şi după încheierea finanţării Fondului; h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, ori organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate; i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sărace şi al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile din comunităţile rurale sărace, grupurile productive din comunităţile rurale sărace şi alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti; j) comitetul de întreţinere a proiectului este unitatea de întreţinere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz; k) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), precum şi grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti în condiţiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică, pe baza procesului-verbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunităţii, înregistrat la consiliul local în raza căruia se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinţeze după ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond."3. La articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finanţatorii sau donatorii, după caz."4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Grupul din comunitatea rurală săracă sau grupul aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, poate face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect şi cu întreţinerea acestuia după încetarea finanţării Fondului. La închiderea proiectelor finanţate de Fond comitetul de întreţinere a proiectului preia toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveşte întreţinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând totodată şi ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanţiei de bună execuţie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanţat de Fond."5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanţare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre următoarele forme de asociere: cooperativă de consum, societate agricolă, asociaţie sau fundaţie, înfiinţate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative şi financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operaţionale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesităţi. (2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."7. La articolul 12, litera c) va avea următorul cuprins:"c) orientarea resurselor către nevoile identificate şi/sau cererile exprimate de grupurile din comunităţile rurale sărace, de grupurile aparţinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităţi orăşeneşti, comunale sau săteşti şi din grupurile dezavantajate;"8. La articolul 13, litera b) va avea următorul cuprins:"b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective;"9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director, preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de 25% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, preşedintele şi membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat."10. La articolul 17, litera d) va avea următorul cuprins:"d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv."11. Alineatul (5) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(5) La şedinţele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului."12. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un director adjunct, angajat în condiţiile legislaţiei muncii."13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(2) Directorul executiv angajează şi concediază, în condiţiile legii şi ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referinţă, pe o durată determinată."14. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Salariaţii Fondului sunt încadraţi cu contract de muncă în condiţiile legislaţiei muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutaţi prin selecţie, încheindu-se cu aceştia angajamente contractuale. (2) Structura personalului şi a colaboratorilor, drepturile şi obligaţiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării şi contravalorii prestaţiilor, se stabilesc prin reglementările Fondului."15. La articolul 24 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) din dobânzi încasate la disponibilităţile în lei ale Fondului şi dobânzi rămase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finanţarea proiectelor;"16. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice."17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe bază de selecţie şi concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director."18. La articolul 28 alineatul (1), literele d) şi g) vor avea următorul cuprins:"d) organizarea programelor de instruire şi schimb de experienţă pentru reprezentanţii beneficiarilor;...................................................................... g) constatarea realizării obiectivelor prevăzute la nivelul acordului de grant."19. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligaţiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziţiilor prezentei legi şi ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executării până la remedierea deficienţelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti ori a instanţei de arbitraj."20. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Comitetul de conducere a proiectului organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice."21. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(2) Membrii consiliului director, directorul executiv şi personalul Fondului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finanţării proiectului şi/sau aplicarea legislaţiei în materie."22. Alineatul (2) al articolului 41 se abrogă.  +  Articolul IISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, la propunerea acestora.  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 28.--------