ORDONANŢĂ nr. 27 din 29 ianuarie 2004pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale şi care beneficiază de venit lunar de completare şi de plăţi compensatorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 27.---------