ORDONANŢĂ nr. 25 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILitera b) a articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenţi economici neautorizaţi ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depăşit;"  +  Articolul IIArticolul II din Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora normele privind activitatea de control al respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi normele privind modul de aplicare a sancţiunilor pentru operatorii de transport străini. Normele se vor aproba şi actualiza periodic prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Normele de autorizare a agenţilor economici care verifică, montează şi/sau repară tahografe se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului va actualiza normele privind aprobarea de model a tahografelor, foilor de înregistrare şi cartelelor pentru tahografe. Normele se vor aproba prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Ministerul Economiei şi Comerţului va actualiza periodic normele prevăzute la alin. (3), în funcţie de legislaţia comunitară din Uniunea Europeană. (5) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme proprii privind activitatea de control."  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 25.---------