ORDONANŢĂ nr. 24 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate."2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:"Art. 3^1 . - Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006."4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 iulie 2007; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2008; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009."5. Alineatul (1) al articolului 4^1 va avea următorul cuprins:"Art. 4^1 . - (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor."6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 5 sunt următoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1). (3) Conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, precum şi libera circulaţie a acesteia vor fi supuse avizării instituţiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate.  +  Articolul IIIDupă aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Adriana Ţicău,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 24.--------