PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2004privind autorizarea cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune care nu au îndeplinit până la data de 1 februarie 2004 condiţiile stabilite prin prescripţiile tehnice ISCIR PT A1-2002 şi PT C9-2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2004   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1.1. Cerinţele tehnice obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească cazanele consumatoare de combustibil gazos, lichid şi solid pentru a fi autorizată exploatarea lor de către utilizatorii finali sunt stabilite prin Prescripţia tehnică ISCIR PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, şi Prescripţia tehnică ISCIR PT C9-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 20 decembrie 2003.1.2. Prezenta procedură are ca obiectiv crearea condiţiilor privind autorizarea cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune aflate în funcţiune fără autorizaţie de funcţionare până la data de 1 februarie 2004.1.3. Aplicarea prescripţiilor tehnice ISCIR şi a prezentei proceduri este obligatorie pentru toţi proprietarii, deţinătorii şi utilizatorii care exploatează cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune, care până în prezent nu au respectat reglementările tehnice specificate, în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor, a mediului înconjurător şi a proprietăţii.  +  Capitolul 2 Domeniu de aplicarePrezenta procedură se va aplica cazanelor de apă caldă şi abur de joasă presiune care funcţionează pe combustibil gazos, combustibil lichid (CLU, combustibil tip M etc.) sau combustibil solid (lemn, cărbune etc.), identificate conform tabelului de mai jos:
    Tipul combustibiluluiPutereaCodul procedurii
    GazP <= 70 kWP I G
    Gaz70 kW < P <= 300 kWP II G
    GazP > 300 kWP III G
    Lichid/SolidP <= 70 kWP I L/S
    Lichid/Solid70 kW < P <= 300 kWP II L/S
    Lichid/SolidP > 300 kWP III L/S
   +  Capitolul 3 Condiţii de autorizare3.1. În mod obligatoriu, cazanele de apă caldă şi abur de joasă presiune care funcţionează pe combustibil gazos (gaze naturale, GPL), combustibil lichid (CLU, combustibil tip M etc.) sau combustibil solid (lemn, cărbune etc.), fără placă de timbru, fără documentaţia tehnică de construcţie sau mai vechi de 12 ani, vor fi supuse unei investigaţii tehnice efectuate de către agenţi economici autorizaţi de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), în vederea retimbrării, reconstituirii documentaţiei tehnice şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă.P I G3.2. Pentru cazanele cu funcţionare pe combustibil gazos cu puteri mai mici de 70 kW, în vederea autorizării, deţinătorul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul instalaţiei avizat de un instalator autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în cazul combustibilului gazos - gaze naturale, sau de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL) ori de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT), în cazul combustibilului gazos - GPL; b) să aibă încheiat un contract de service cu un agent economic autorizat de către ISCIR pentru:b.1) cazul în care contractul se va încheia după apariţia prezentei proceduri - agentul economic care încheie contractul de service trebuie să fie autorizat de către ISCIR pentru activităţile următoare:- verificare tehnică periodică (VTP/AF);- punere în funcţiune cel puţin pentru un tip de cazan (PIF);- service/reparaţii cel puţin pentru un tip de cazan;b.2) cazul în care deţinătorii/utilizatorii care la data apariţiei prezentei proceduri au încheiat un contract de service cu un agent economic, autorizat de către ISCIR pentru service, care nu are autorizaţia ISCIR pentru a efectua verificarea tehnică periodică VTP/AF - aceştia sau agentul economic se vor adresa unui alt agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea verificării tehnice periodice VTP/AF în vederea obţinerii autorizării de funcţionare.Agentul economic autorizat pentru verificarea tehnică periodică (VTP) va efectua toate verificările prevăzute de Prescripţia tehnică ISCIR PT A1-2002, indiferent de provenienţa echipamentului.Avizarea rapoartelor de verificare la punerea în funcţiune şi ulterior la verificările tehnice periodice se va efectua de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR pentru verificări tehnice periodice (VTP) şi autorizări de funcţionare (AF).În cazul în care se montează în aceeaşi incintă mai multe aparate cu puteri mai mici de 70 kW, dar a căror putere însumată depăşeşte 70 kW, autorizarea iniţială de funcţionare şi verificarea tehnică periodică se vor efectua de ISCIR prin avizarea rapoartelor de verificare. Avizarea rapoartelor de verificare se va face cu sau fără participarea ISCIR la verificări, încercări şi probe.P II G3.3. Pentru cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil gazos cu puteri cuprinse între 70 kW şi 300 kW, în vederea autorizării, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul centralei termice, inclusiv schema termomecanică şi condiţii referitoare la personalul de exploatare, avizat de un instalator autorizat de MLPTL (MLPAT); b) să aibă încheiat un contract de service cu un agent economic autorizat de către ISCIR pentru:b.1) cazul în care contractul se va încheia după apariţia prezentei proceduri - agentul economic care încheie contractul de service trebuie să fie autorizat de către ISCIR pentru activităţile următoare:- verificare tehnică periodică (VTP/AF);- punere în funcţiune cel puţin pentru un tip de cazan (PIF);- service/reparaţii cel puţin pentru un tip de cazan;b.2) cazul în care deţinătorii/utilizatorii care la data apariţiei prezentei proceduri au încheiat un contract de service cu un agent economic, autorizat de către ISCIR pentru service, care nu are autorizaţia ISCIR pentru a efectua verificarea tehnică periodică VTP/AF - aceştia sau agentul economic se vor adresa unui alt agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea verificării tehnice periodice VTP/AF în vederea obţinerii autorizării de funcţionare.Agentul economic autorizat pentru verificarea tehnică periodică (VTP) va efectua toate verificările prevăzute de Prescripţia tehnică ISCIR PT A1-2002, indiferent de provenienţa echipamentului.Avizarea rapoartelor de verificare se va face de ISCIR. În cazul avizării făcute de ISCIR, avizarea rapoartelor de verificare se va face după cum decide ISCIR, cu sau fără participarea sa la verificări, încercări şi probe. Avizarea rapoartelor de verificare precizate la pct. 6.6.1 lit. a) şi b) din Prescripţia tehnică ISCIR PT A1-2002 reprezintă autorizarea de funcţionare a cazanelor respective, care au fost supuse verificărilor.Cazanele se înregistrează în evidenţele ISCIR.P III G3.4. Pentru cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil gazos cu puteri mai mari de 300 kW, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul centralei termice, inclusiv schema termomecanică şi condiţii referitoare la personalul de exploatare, avizat de un instalator autorizat de MLPTL (MLPAT) sau de către un agent economic autorizat de către ISCIR în acest sens; b) să organizeze activitatea în centrala termică în conformitate cu nivelul de supraveghere a cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacă este cazul; c) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea de presiune hidraulică la rece, încercarea la cald etc.); d) să deţină documentaţia de însoţire a cazanului sau cea întocmită de un agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea de investigaţii tehnice, acolo unde ea nu există; e) să respecte condiţiile de instalare a cazanului în ceea ce priveşte proiectul de instalare, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, de control de automatizare şi cu dispozitivele de securitate; f) să respecte restul condiţiilor din Prescripţia tehnică ISCIR PT C9-2003.Autorizarea de funcţionare va fi efectuată de către ISCIR.Cazanele se înregistrează în evidenţele ISCIR.P I L/S3.5. Pentru cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune, cu puteri mai mici de 70 kW, cu funcţionare pe combustibil lichid (CLU, combustibil tip M etc.) sau combustibil solid (lemn, cărbune etc.), în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul de instalare verificat de către un verificator autorizat MLPTL (MLPAT) sau de un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens; b) să deţină documentaţia de însoţire a cazanului, întocmită de către producătorul cazanului sau de o societate comercială autorizată de ISCIR pentru efectuarea de investigaţii tehnice, acolo unde ea nu există; c) să organizeze activitatea în centrala termică în conformitate cu nivelul de supraveghere a cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacă este cazul; d) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea de presiune hidraulică la rece, încercarea la cald etc.); e) să deţină un contract de service cu un agent economic autorizat de ISCIR pentru punere în funcţiune (PIF) şi service.Autorizarea de funcţionare se face de către agenţii economici autorizaţi de către ISCIR pentru punerea în funcţiune (PIF) şi service.P II L/S3.6. Pentru cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil lichid (CLU, combustibil tip M etc.) sau combustibil solid (lemn, cărbune etc.), cu puteri cuprinse între 70 kW şi 300 kW, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul de instalare verificat de către un verificator autorizat MLPTL (MLPAT) sau de un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens; b) să deţină documentaţia de însoţire a cazanului, întocmită de către producătorul cazanului sau de o societate comercială autorizată de ISCIR pentru efectuarea de investigaţii tehnice, acolo unde ea nu există; c) să organizeze activitatea în centrala termică în conformitate cu nivelul de supraveghere a cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacă este cazul; d) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea de presiune hidraulică la rece, încercarea la cald etc.); e) să deţină un contract de service cu un agent economic autorizat de ISCIR pentru punerea în funcţiune (PIF) şi service.Autorizarea de funcţionare se face de către agenţii economici autorizaţi de către ISCIR pentru punerea în funcţiune (PIF) şi service. Raportul de verificări şi încercări întocmit se vizează ISCIR.Cazanele se înregistrează în evidenţele ISCIR.La punerea în funcţiune ISCIR poate solicita participarea la unele verificări efectuate în vederea autorizării.P III L/S3.7. Pentru cazanele de apă caldă sau abur de joasă presiune cu funcţionare pe combustibil lichid (CLU, combustibil tip M etc.) sau combustibil solid (lemn, cărbune etc.), cu puteri mai mari de 300 kW, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul/utilizatorul cazanului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină proiectul de instalare verificat de către un verificator autorizat MLPTL (MLPAT) sau de un agent economic autorizat de ISCIR în acest sens; b) să deţină documentaţia de însoţire a cazanului, întocmită de către producătorul cazanului sau de o societate comercială autorizată de ISCIR pentru efectuarea de investigaţii tehnice, acolo unde ea nu există; c) să organizeze activitatea în centrala termică în conformitate cu nivelul de supraveghere a cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi să prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacă este cazul; d) să supună instalaţia verificărilor tehnice (revizia interioară, după caz, încercarea de presiune hidraulică la rece, încercarea la cald etc.); e) să deţină un contract de service cu un agent economic autorizat de ISCIR pentru punerea în funcţiune (PIF) şi service.Autorizarea de funcţionare se face de către ISCIR.Cazanele se înregistrează în evidenţele ISCIR.  +  Capitolul 4 Termenul de aplicareToţi deţinătorii şi utilizatorii de cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune, identificaţi la cap. 1, sunt obligaţi să ducă la îndeplinire prezenta procedură până la data de 1 septembrie 2004.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale5.1. ISCIR, prin personalul tehnic de specialitate, va supraveghea modul de ducere la îndeplinire a prezentei proceduri şi aplicarea prescripţiilor tehnice în domeniul identificat la cap. 2.5.2. După scurgerea termenului identificat la cap. 4, inspecţiile teritoriale ISCIR vor întocmi un raport asupra modului în care au fost îndeplinite prezentele reglementări şi îl vor înainta spre analiză organului ierarhic superior.5.3. Deţinătorii şi utilizatorii identificaţi la cap. 1, care nu vor respecta prezenta procedură şi termenul de ducere la îndeplinire a acesteia, vor fi sancţionaţi de către organele abilitate, conform dispoziţiilor legale.5.4. Prezenta procedură nu exonerează de răspundere deţinătorii şi utilizatorii cazanelor identificate la cap. 1 în cazul producerii de accidente şi avarii.5.5. Prezenta procedură intră în vigoare prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------