ORDONANŢĂ nr. 8 din 22 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe categorii, pentru poliţişti sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B. (3) Funcţiile poliţiştilor, pe coeficienţi de ierarhizare şi grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii."2. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă poliţistului i s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 lit. a)-c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau este pus la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (2) din aceeaşi lege."3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de poliţiştii încadraţi în funcţii de înalţi funcţionari publici, funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează."4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Drepturile băneşti prevăzute la art. 27 şi 28 nu se acordă poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare."5. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - Poliţiştii puşi la dispoziţie în condiţiile prevăzute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere."6. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Poliţiştii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui o cotăparte din salariul de bază pentru indemnizaţia de concediu de odihnă încasată necuvenit."7. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(3) Poliţiştii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primesc salariul de bază până la data schimbării poziţiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcţiei."8. Alineatul (2) al articolului 46 se abrogă.9. La anexa nr. 1, literele A şi B vor avea următorul cuprins:"A. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specifice ofiţerilor de poliţie    1. Demnitari
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Secretar de statA-8,00
    2.Subsecretar de statA-7,20
     2. Înalţi funcţionari publici
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Secretar generalA-7,00
    2.Inspector generalA6,506,80
    3.Secretar general adjunctA-6,50
    4.Director generalA5,106,50
      3. Funcţionari publici de conducere
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.DirectorA4,006,20
    2.Director general adjunctA5,005,80
    3.Director adjunctA3,905,50
    4.Şef serviciuA3,805,00
    5.Şef birouA3,004,60
  4. Funcţionari publici de execuţie
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Consilier al ministruluiA-6,00
    2.Consilier al secretarului de statA-5,00
    3.Ofiţer specialist principalA3,904,40
    4.Ofiţer specialistA3,204,20
    5.Ofiţer principalA2,803,80
    6.OfiţerA2,203,00
    7.Ofiţer debutantA-2,00
  B. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, specificeagenţilor de poliţie 1. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Şef formaţiune*)B1,902,50
  _______*) Prin formaţiune se înţelege: grupă, echipaj, post de poliţie, patrulă,arest, schimb, tură, atelier ş.a. 2. Funcţii de execuţie
    "Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Agent - Agent principalB1,802,00
    2.Agent debutantB-1,65"
  10. La anexa nr. 1, după punctul 4 din notă se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"5. Agenţii de poliţie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcţie, dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.6. Sumele necesare acordării coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor se asigură prin diminuarea, în anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru condiţii de pericol deosebit de care beneficiază ofiţerii conform art. 21 din ordonanţă."11. În tot cuprinsul ordonanţei, referirile la gradele profesionale de "chestor-şef" şi "chestor-şef adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-şef".12. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:"REGLEMENTĂRIprivind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţiiîn afara Ministerului Administraţiei şi Internelorşi la regiile autonome sau la societăţile comerciale proprii"13. Punctul 10 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:"10. Poliţiştii pot fi detaşaţi la regiile autonome şi societăţile comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care le achită drepturile salariale prevăzute la pct. 1."14. La anexa nr. 4, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"11. În situaţia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mică decât salariul de bază al funcţiei de poliţist asimilate, drepturile respective se calculează în raport de acesta din urmă."
   +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 22 ianuarie 2004.Nr. 8.────────────────