ORDONANŢĂ nr. 12 din 29 ianuarie 2004pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa articolul 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii poate sprijini unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie în achiziţionarea unor medicamente, materiale sanitare şi reactivi, altele decât cele necesare consumului pentru realizarea programelor de sănătate, precum şi pentru achiziţia de servicii privind reabilitarea şi modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 şi a instalaţiilor de tip ISM. (5) Modalitatea de implicare a Ministerului Sănătăţii în activităţile prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIArticolul unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Se autorizează casele de asigurări de sănătate să deconteze din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2004 serviciile medicale din anul 2002 ale unităţilor sanitare cu paturi, evidenţiate în actele adiţionale la Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat pe anul 2004, până la nivelul cheltuielilor angajate şi neachitate, înregistrate la 31 decembrie 2002."2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În anul 2004 ordonatorii de credite pot efectua angajamente legale până la nivelul prevederilor bugetare aprobate în bugetul propriu, la capitolul lt; lt;Servicii medicale şi medicamente gt; gt; şi, respectiv, la titlul lt; lt;Cheltuieli materiale şi servicii gt; gt;."  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 12.─────────────────