NORME TEHNICE din 3 noiembrie 2003privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2004    I. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Staţiunile comunale de montă sunt unităţi zootehnice ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, care asigură adăpostirea şi îngrijirea reproducătorilor masculi, precum şi reproducţia la speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline prin montă naturală, cu reproducători de mare valoare zootehnică.  +  Articolul 2Fiecare staţiune de montă se va organiza în aşa fel încât raza sa de activitate să nu depăşească distanţa de 4-5 km de la crescătorul de animale.  +  Articolul 3Pentru fiecare reproducător mascul, în funcţie de specie şi de vârstă, se repartizează anual un număr de femele, astfel:- pentru un taur 50-70 de vaci;- pentru un vier 20-30 de scroafe;- pentru un berbec 30-35 de oi;- pentru un armăsar 25-30 de iepe.  +  Articolul 4 (1) În localităţile unde numărul femelelor de reproducţie nu justifică funcţionarea staţiunilor de montă se organizează puncte săteşti de montă. (2) În punctele săteşti de montă acţionează reproducători proprietate a crescătorilor, autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. (3) Punctele săteşti de montă funcţionează la domiciliul crescătorilor de reproducători. Pentru armăsarii de montă publică aceste puncte se pot organiza în cadrul ocoalelor silvice, sedii de district şi cantoane silvice. (4) Crescătorii de reproducători autorizaţi beneficiază de prioritate la repartizarea unor suprafeţe de teren necesare producerii furajelor pentru reproducători. (5) Crescătorii de reproducători autorizaţi au următoarele obligaţii:- să realizeze programul de montă stabilit pentru fiecare reproducător;- să îngrijească şi să furajeze reproducătorii autorizaţi pe bază de raţii care să asigure necesarul biologic al acestora;- să ţină la zi evidenţele de reproducţie;- să supună reproducătorii autorizaţi la operaţiuni sanitare veterinare (recoltări de probe, vaccinări, tratamente) stabilite de medicii veterinari concesionari.II. Înfiinţarea şi organizarea staţiunilor comunale de montă  +  Articolul 5Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, direcţiile sanitare veterinare judeţene şi consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, răspund de organizarea şi buna funcţionare a staţiunilor comunale de montă, scop în care vor lua următoarele măsuri: a) staţiunea comunală de montă să funcţioneze în adăposturi separate pe specii, amplasate şi amenajate în conformitate cu normele sanitare veterinare, dotate cu padoc, stand de montă, bară de încercare, platformă de gunoi, bazin pentru urină, pichet de incendiu, ustensile de grajd pentru curăţarea adăpostului şi igiena corporală a reproducătorilor, mijloace de contenţiune, îmbrăcăminte de protecţie pentru îngrijitori şi un minimum de medicamente stabilit de medicul veterinar concesionar; b) la fiecare staţiune comunală de montă poate fi amenajat un spaţiu de locuit, în care şeful staţiunii sau îngrijitorul care supraveghează în permanenţă staţiunea va locui în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare cu privire la locuinţele de serviciu; c) staţiunea comunală de montă va fi împrejmuită în mod obligatoriu, iar în incinta ei se va interzice cu desăvârşire adăpostirea altor animale decât reproducătorii.  +  Articolul 6Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, vor determina deţinătorii de animale să declare efectivele de femele din speciile bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline, pentru care se solicită efectuarea montei naturale, în vederea stabilirii necesarului de reproducători.  +  Articolul 7Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene vor ţine evidenţa nominală a tuturor reproducătorilor din staţiunile comunale de montă.III. Achiziţionarea şi reformarea reproducătorilor  +  Articolul 8Consiliile judeţene, sub îndrumarea şi controlul direcţiei sanitare veterinare, organizează în fiecare judeţ cel puţin un spaţiu autorizat sanitar veterinar pentru efectuarea carantinei profilactice la toate animalele de reproducţie nou-achiziţionate.  +  Articolul 9Dirijarea reproducătorilor nou-achiziţionaţi către staţiunile şi punctele comunale de montă este permisă de medicul veterinar numai după efectuarea carantinei profilactice, perioadă în care este stabilit statusul de sănătate al acestor animale.  +  Articolul 10Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene întocmesc la începutul fiecărui an necesarul de reproducători pentru staţiunile de montă naturală, iar consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, asigură din bugetul local fondurile necesare cumpărării reproducătorilor.  +  Articolul 11Toţi reproducătorii, indiferent de specie, vor fi identificaţi şi înregistraţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 12Cerinţele minime privind performanţele reproducătorilor din staţiunile comunale de montă sunt stabilite de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".  +  Articolul 13Unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie organizează anual bonitarea şi clasarea reproducătorilor din staţiunile comunale de montă, în vederea autorizării acestora. Cu acest prilej se fac propuneri de reformă a celor inapţi pentru montă, precum şi planurile de rotire a reproducătorilor. Clasarea reproducătorilor se face de către o comisie de clasare formată din:- reprezentantul unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie;- medicul veterinar concesionar;- reprezentantul consiliului comunal, orăşenesc sau municipal.IV. Funcţionarea şi controlul activităţii staţiunilor şi punctelor comunale de montă  +  Articolul 14 (1) Fiecare staţiune comunală de montă trebuie autorizată sanitar veterinar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) Staţiunile şi punctele comunale de montă funcţionează în baza autorizaţiei anuale eliberate de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie. Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 15 (1) Pentru reproducătorii din staţiunile sau punctele comunale de montă unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie vor elibera autorizaţii pentru montă, conform anexei nr. 2.1, pentru tauri şi armăsari, şi anexei nr. 2.2, pentru vieri şi berbeci. Autorizaţiile pentru montă vor fi păstrate la staţiunile sau la punctele comunale de montă. (2) Toţi reproducătorii din cadrul staţiunilor şi punctelor comunale de montă sunt supuşi controlului sanitar veterinar, conform prevederilor Programului strategic.  +  Articolul 16 (1) Reproducătorii masculi din staţiunile şi punctele comunale de montă sunt controlaţi periodic din punct de vedere seminalogic, astfel:- taurii - primăvara, în luna aprilie, şi toamna, în luna octombrie, şi atunci când situaţia fecundităţii este necorespunzătoare;- berbecii - cu o lună înainte de începerea campaniei de montă;- vierii - trimestrial şi atunci când situaţia reproducţiei o impune;- armăsarii - cu 15 zile înainte de începerea campaniei de montă. (2) Rezultatele controlului sunt înscrise în buletinul de analiză a materialului seminal brut prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Monta femelelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline se execută pe baza unui plan de montă stabilit pentru fiecare reproducător. (2) Programul de montă pentru toate speciile de animale se întocmeşte până la finele lunii ianuarie de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, în colaborare cu specialiştii agricoli de la nivelul comunelor.  +  Articolul 18Monta femelelor, cu excepţia ovinelor, se face numai la staţiunile sau punctele comunale de montă, fiind interzisă introducerea reproducătorilor în grupuri de animale.  +  Articolul 19 (1) Pentru fiecare reproducător (armăsar, taur, vier) se utilizează un registru pentru montă şi produşi în care se înscrie toată activitatea reproducătorului din timpul vieţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4. (2) Se interzice înscrierea în registru a doi sau mai mulţi reproducători din aceeaşi specie ori din specii diferite. (3) Şeful staţiunii comunale de montă sau proprietarul reproducătorilor din punctul comunal de montă are obligaţia să completeze zilnic activitatea fiecărui reproducător în registrul pentru montă şi produşi.  +  Articolul 20 (1) Şeful staţiunii comunale de montă sau proprietarul reproducătorilor din punctul comunal de montă are obligaţia să elibereze adeverinţa de montă, în dublu exemplar, imediat după executarea montei fiecărei femele. (2) Pentru iepe, vaci şi scroafe se utilizează un carnet separat de adeverinţe de montă, care este prezentat în anexa nr. 5.1. (3) Originalul adeverinţei se eliberează proprietarului, iar copia adeverinţei rămâne în carnet. (4) În cazul în care femela repetă monta, aceasta va fi evidenţiată în aceeaşi adeverinţă.  +  Articolul 21Activitatea staţiunilor comunale de montă se desfăşoară conform programului zilnic întocmit de şeful staţiunii, iar regimul de utilizare a reproducătorilor, conform instrucţiunilor cuprinse în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9. Instrucţiunile cuprinse în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9 sunt aplicabile şi punctelor comunale de montă.  +  Articolul 22Reprezentanţii instituţiilor abilitate să efectueze controlul staţiunilor şi punctelor de montă vor menţiona în caietul de îndrumare şi control toate constatările şi recomandările cu privire la activitatea reproducătorului, starea lui zootehnică şi sanitară veterinară, fixându-se responsabilităţi şi termene de rezolvare pentru deficienţele constatate. Nerespectarea acestora poate atrage sancţiuni până la suspendarea autorizaţiei de folosire a reproducătorilor la montă.  +  Articolul 23La fiecare staţiune comunală de montă se deschide Registrul de fermă în care sunt evidenţiate toate mişcările din efectiv.V. Atribuţiile personalului staţiunii comunale de montă  +  Articolul 24 (1) Încadrarea cu personal a unei staţiuni comunale de montă se va face după cum urmează:- un îngrijitor pentru 4 tauri;- un îngrijitor pentru 30-60 de berbeci;- un îngrijitor pentru 7 vieri;- un îngrijitor pentru 3 armăsari. (2) Aceste norme sunt orientative, ele pot fi majorate sau micşorate cu cel puţin 20%, cu aprobarea direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 25Personalul staţiunii comunale de montă este constituit din îngrijitori şi un şef de staţiune numit din rândul acestora.  +  Articolul 26Pe lângă sarcinile de execuţie, şeful staţiunii comunale de montă preia şi răspunde de obiectele de inventar ce aparţin acesteia. Reproducătorii se repartizează pe bază de proces-verbal fiecărui îngrijitor, cu respectarea normelor de muncă. Procesul-verbal se încheie de delegatul consiliului comunal, orăşenesc sau municipal în prezenţa obligatorie a medicului veterinar şi a reprezentantului unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.  +  Articolul 27 (1) Îngrijitorii vor fi angajaţi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, cu avizul medicului uman de circumscripţie şi al şefului unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, dintre crescătorii cu aptitudini pentru această activitate. (2) Îngrijitorii şi şefii staţiunilor comunale de montă vor fi şcolarizaţi şi atestaţi, prin cursuri cu o durată de minimum o săptămână, de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.  +  Articolul 28 (1) Îngrijitorii din staţiunile comunale de montă au următoarele atribuţii: a) să hrănească şi să adape reproducătorii după programul de grajd stabilit, respectând raţiile şi indicaţiile specialiştilor agricoli; b) să pregătească furajele ce intră în componenţa raţiilor; c) să execute zilnic îngrijirea corporală a reproducătorilor, iar periodic spălarea corporală şi curăţarea ongloanelor; d) să asigure mişcarea zilnică a reproducătorilor, conform programului; e) să execute curăţarea adăpostului, a padocului, să depoziteze băligarul pe platforma de gunoi. Gunoiul de grajd rezultat de la staţiunile de montă va fi folosit la fertilizarea loturilor zootehnice; f) să folosească reproducătorii la montă conform programului; g) să înregistreze zilnic montele efectuate de fiecare reproducător în registrul pentru montă şi produşi, în conformitate cu anexa nr. 4, păstrând în bune condiţii registrele de evidenţă; h) să elibereze proprietarilor de animale adeverinţe de montă pentru fiecare femelă montată în staţiune, în conformitate cu anexa nr. 5.1; i) să respecte realizarea planului de montă pentru fiecare reproducător pe care îl are în primire şi să sesizeze medicului veterinar orice suspiciune de boală la femelele prezentate la montă; j) să vegheze asupra stării de sănătate a reproducătorilor şi să anunţe imediat medicul veterinar în caz de rănire sau suspiciune de boală; k) să solicite proprietarilor femelelor montate în staţiunea de montă prezentarea declaraţiilor de fătare, în conformitate cu anexa nr. 5.2. (2) Aceste atribuţii revin şi crescătorilor din punctele de montă.  +  Articolul 29 (1) Şeful staţiunii comunale de montă are următoarele atribuţii: a) supraveghează şi controlează desfăşurarea programului zilnic; b) preia furajele şi răspunde de buna lor înmagazinare şi folosire; c) eliberează furaje îngrijitorilor, conform raţiilor stabilite, şi asistă zilnic la hrănirea reproducătorilor. (2) Supravegherea reproducătorilor în timpul nopţii revine şefului staţiunii comunale de montă sau îngrijitorului care locuieşte în cadrul acesteia.  +  Articolul 30Şeful staţiunii comunale de montă beneficiază de reducerea normei de deservire, potrivit prevederilor art. 24.  +  Articolul 31Lunar staţiunile şi punctele comunale de montă vor transmite la unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie tabele nominale cu femelele montate şi cu produşii obţinuţi prin fătări, în vederea constituirii bazei de date pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.VI. Asigurarea hranei reproducătorilor din staţiunile comunale de montă  +  Articolul 32 (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, vor lua măsuri pentru asigurarea furajelor necesare reproducătorilor din staţiunile comunale de montă, conform cerinţelor biologice ale acestora. În acest scop consiliile locale vor asigura suprafeţele necesare pentru baza furajeră. (2) Suprafaţa necesară producerii furajelor pentru un reproducător, în funcţie de specie, este următoarea:- petru un taur sau armăsar 1,0 ha;- pentru un berbec sau ţap 0,10 ha;- pentru un vier 0,25 ha. (3) Este interzisă furajarea armăsarilor de reproducţie din staţiunile şi punctele comunale de montă cu furaje recoltate de pe terenuri aflate în teritorii unde a fost diagnosticată anemia infecţioasă ecvină.  +  Articolul 33Loturile zootehnice se vor cultiva prin grija consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, iar lucrările de însămânţare, fertilizare, întreţinere şi recoltare se vor executa conform regulilor agrotehnice, sub îndrumarea specialiştilor de la centrele agricole.  +  Articolul 34 (1) Recepţia cantitativă şi calitativă a furajelor şi seminţelor recoltate de pe loturile zootehnice se face la data recoltării de către o comisie formată dintr-un reprezentant al consiliului local şi specialistul de la centrul agricol. Cu ocazia recepţiei se va întocmi un proces-verbal potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10. (2) Furajele recepţionate vor fi luate în primire de către şeful staţiunii comunale de montă. (3) Gestiunea furajelor se ţine pe fişe de magazie, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, iar evidenţa consumului de furaje şi scăderea din gestiune a acestora se fac prin procesul-verbal de consum, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.  +  Articolul 35În cazul în care loturile zootehnice nu asigură furajele necesare pentru hrana reproducătorilor existenţi, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, vor prevedea în bugetele anuale fondurile necesare pentru procurarea acestora.VII. Finanţarea staţiunilor comunale de montă  +  Articolul 36În scopul organizării şi funcţionării staţiunilor de montă, se vor prevedea în bugetele consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor, cu avizul consiliilor judeţene, fondurile necesare pentru realizarea următoarelor acţiuni: a) realizarea construcţiilor necesare în staţiunile comunale de montă; b) cumpărarea de reproducători; c) reparaţii capitale şi curente, precum şi lucrări de întreţinere a construcţiilor existente în staţiunile comunale de montă; d) procurarea ustensilelor şi a obiectelor de inventar necesare întreţinerii adăposturilor şi reproducătorilor în condiţii de zooigienă (furci, lopeţi, roabe, găleţi, lanţuri, perii, ţesale etc.); e) executarea lucrărilor pe loturi zootehnice, asigurarea cu seminţe de plante furajere, cumpărarea deficitului de furaje concentrate şi de volum, precum şi a utilajelor necesare preparării lor; f) procurarea mijloacelor de contenţiune şi de protecţie a muncii (guri de ham, platlonge, şei, ştreanguri, căpestre, inele nazale, bastoane de condus taurii, iavaşale etc.); g) procurarea îmbrăcămintei de protecţie pentru îngrijitorii de reproducători; h) procurarea de registre şi imprimate necesare activităţii staţiunii; i) plata îngrijitorilor de reproducători şi a şefului staţiunii comunale de montă.  +  Articolul 37Veniturile staţiunilor comunale de montă se varsă la bugetul local.  +  Articolul 38Folosirea la montă publică a reproducătorilor neautorizaţi se sancţionează conform Legii zootehniei nr. 72/2002 - cap. VII "Răspunderi şi sancţiuni".  +  Articolul 39Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1-------la normele tehnice------------------Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în ZootehnieJudeţul ................AUTORIZAŢIEde funcţionare tehnică nr. ...........Judeţul ......... data ...........Staţiunile (punctele) comunale de montă naturală sunt acreditate şi autorizate în condiţiile legii de către unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, care, în urma verificărilor efectuate, au constatat faptul că unitatea îndeplineşte condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare.În temeiul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. ....... din ..... şi al deciziei Unităţii pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie nr. ..... din ...., care ne conferă dreptul de autorizare, în conformitate cu prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare, se autorizează staţiunea (punctul) comunală de montă naturală din localitatea ........., având ca scop organizarea şi executarea reproducţiei dirijate la animalele de fermă.Orice încălcare sau abatere de la reglementările stabilite atrage, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.Prezenta autorizaţie este valabilă până la .....Preşedintele Comisiei de bonitare,.............................  +  Anexa 2.1---------la normele tehnice------------------Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în ZootehnieJudeţul .................AUTORIZAŢIEpentru montă nr. ..........Judeţul ...... data .......În baza lucrărilor de bonitare, clasare, expertiză sanitar veterinară şi seminalogică, efectuate la data de ......., taurul (armăsarul), numele ........, nr. matricol ......, data naşterii ......, proprietatea ........., se autorizează pentru a fi utilizat la montă de la ....... până la ......., în Staţiunea (punctul) comunală de montă ........ .Deţinătorul reproducătorului este obligat să comunice Unităţii pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie orice modificare survenită (vânzare, transfer, mortalitate), în termen de 10 zile de la data când a avut loc evenimentul.Orice încălcare sau abatere de la reglementările stabilite atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.Preşedintele Comisiei de bonitare,..................................Membri:........................................................................  +  Anexa 2.2---------la normele tehnice-------------------Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în ZootehnieJudeţul ....................AUTORIZAŢIEpentru montă nr. .........Judeţul ...... data .......În baza lucrărilor de bonitare, clasare, expertiză sanitar veterinară şi seminalogică, efectuate la data de ........, se autorizează berbecii (vierii) pentru a fi utilizaţi la montă în Staţiunea (punctul) comunală de montă .......... .────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numele Se autorizează crt. berbecilor Nr. matricol Rasa Data ────────────────────────────       (vierilor) naşterii de la .... de la ......                                                   până la ... până la ....──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Deţinătorul reproducătorilor este obligat să comunice Unităţii pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie orice modificare survenită în efectivul autorizat (vânzare, transfer, mortalitate), în termen de 10 zile de la data când a avut loc evenimentul.Orice încălcare sau abatere de la reglementările stabilite atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.Preşedintele Comisiei de bonitare,..................................Membri:........................................................................  +  Anexa 3    -------la normele tehnice------------------  Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie  Judeţul ....................             BULETIN DE ANALIZĂ A MATERIALULUI SEMINAL BRUT                       DE .............┌──┬────┬─────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Reproducătorul│ │ Parametrii cantitativi şi calitativi ai ││ │Pro-│ │ │ materialului seminal ││N │pri-├───┬────┬───┬────┤Com-├───┬───┬────┬────┬───┬─────────────────────────││r.│eta-│Nu-│Cod,│Ra-│Var-│por-│Vo-│De-│M(1)│Con-│pH │Spermato- │Spermatozoizi││c │rul │me-│nr. │sa │sta │ta- │lu-│şi-│ │cen-│ │ zoizi │ ││r │ │le │ma- │ │ │men-│mul│mea│ │tra-│ │ cu │ imaturi ││t.│ │ │tri-│ │ │tul │(ml│ │ │tia │ │anomalii │ % ││ │ │ │col │ │ │se- │ │ │ │ │ │ % │ ││ │ │ │ │ │ │xu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │al │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼─────────────┤├──┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼─────────────┤├──┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼─────────────┤├──┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼─────────────┤├──┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───────────┼─────────────┤└──┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───────────┴─────────────┘       Şeful Laboratorului de control seminalogic şi asistenţă reproducţie,       ..................................................................  +  Anexa 4---------la normele tehnice------------------  +  Anexa 5.1---------la normele tehnice------------------Consiliul Local .................Judeţul ........................Staţiunea de montă ............ADEVERINŢĂ DE MONTĂ Nr. .......data ...........Iapa, vaca, scroafa nr. matricol .........., rasa ......, vârsta ....., proprietatea ..........., din comuna ........, satul ....., a fost montată cu armăsarul, taurul, vierul nr. matricol ......, rasa ..... .Data montei: I ..................II .................III ...............Şeful staţiunii de montă,..........................  +  Anexa 5.2----------la normele tehnice------------------DECLARAŢIE DE FĂTARESubsemnatul ........., din comuna ........, satul ........, declar că iapa, vaca, scroafa a fătat la data ......... mânz, viţel, purcei ....... cap, sexul ...... .Semnătura proprietarului,.........................Data declarării ...................................Înregistrat în registrul pentru montă şi produşi la nr. .........Şeful staţiunii de montă,...........................  +  Anexa 6--------la normele tehnice------------------FOLOSIREA TAURILOR ÎN CADRUL STAŢIUNILOR COMUNALE DE MONTĂTaurii se folosesc la montă începând cu vârsta de 16-18 luni, în funcţie de rasă şi de dezvoltarea corporală. Un taur tânăr, în primul an de folosire, poate monta 30-40 de femele, iar în al doilea an norma poate fi mărită la 60-80 de femele.În mod obligatoriu un taur adult execută o singură montă pe zi. Când numărul de vaci în călduri prezentate în staţiunea comunală de montă este mai mare, se poate admite ca taurul să monteze două vaci pe zi la interval de 8-10 ore. În acest caz se va acorda un repaus de 1-2 zile pe săptămână.Monta se execută numai la standul de montă, care trebuie amplasat într-un loc retras, dar uşor accesibil pentru animale.Taurul va fi scos din grajd numai dirijat cu bastonul de condus. În nici un caz el nu va fi lăsat liber la montă.Pentru a preîntâmpina difuzarea unor boli transmisibile prin montă, la constatarea unor semne de boală la vacile prezentate îngrijitorul nu va admite efectuarea montei şi va anunţa tehnicianul sau medicul veterinar de circumscripţie.În cazul în care vaca repetă căldurile mai mult de 3 ori, va fi dirijată la dispensarul veterinar pentru examinare şi tratament medical şi va fi admisă din nou la montă numai cu avizul medicului veterinar.Plimbarea taurilor se va face prin conducerea cu bastonul pe un traseu stabilit sau prin efectuarea de munci uşoare de transport: gunoi, furaje etc., pe distanţe scurte (3-4 km).În timpul verii taurii vor fi scoşi pe o păşune apropiată de staţiune, cu respectarea strictă a prevederilor pe linie de protecţia muncii.O dată pe săptămână se va face spălarea picioarelor şi a cozii cu apă caldă şi săpun, precum şi ungerea ongloanelor. În timpul verii taurii vor fi spălaţi pe tot corpul cel puţin de două ori.Lunar se va face verificarea ongloanelor şi se va proceda la curăţarea lor ori de câte ori este necesar. Curăţarea ongloanelor se va executa sub contenţiune, de către personal calificat.  +  Anexa 7-------la normele tehnice------------------FOLOSIREA BERBECILOR ÎN CADRUL STAŢIUNILOR COMUNALE DE MONTĂFolosirea berbecilor la montă se face în raport cu vârsta şi rasa, astfel:- pentru rasele tip Merinos, începând cu 15-16 luni;- pentru celelalte rase, începând cu 18 luni.Cu aproximativ 1 1/2 - 2 luni înainte de începerea montei berbecilor li se adaugă în raţie un supliment de concentrate. În ziua când se stabileşte începerea montei la ovine, berbecii se repartizează pe turme, calculându-se un berbec adult pentru 30-35 de oi sau un berbec mior pentru 20-25 de oi. Ei vor fi ţinuţi în turme circa 45-50 de zile, după care se preiau în staţiune.Predarea berbecilor se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în care se vor specifică greutatea corporală şi starea de sănătate la predare.În perioadele de inactivitate berbecii vor fi supravegheaţi pentru depistarea eventualelor boli, în special pentru a se evita necrobaciloza şi scabia.În acest scop se vor executa curăţarea unghiilor şi îmbăierile, conform indicaţiilor sanitare veterinare.  +  Anexa 8-------la normele tehnice------------------FOLOSIREA VIERILOR ÎN CADRUL STAŢIUNILOR COMUNALE DE MONTĂVierii se admit la montă începând cu vârsta de 8-9 luni.Efectuarea montei se face într-o boxă separată, situată într-un loc liniştit, curat, ferit de circulaţia oamenilor şi de zgomot.Pentru vierii tineri, până la 1 - 1 1/2 ani, se pot repartiza 12-20 de femele, iar cei care au depăşit 1 1/2 ani, până la 40 de femele. Vierii tineri execută o montă pe zi, după care se acordă o zi de repaus. Vierii adulţi pot fi folosiţi 3 zile consecutiv, după care se acordă o zi de repaus.Vierii vor fi plimbaţi zilnic 2-3 ore fie pe păşune, fie în padocuri speciale.Padocurile vor fi prevăzute cu bazine cu apă.  +  Anexa 9-------la normele tehnice------------------FOLOSIREA ARMĂSARILOR LA MONTĂ ÎN CADRUL STAŢIUNILOR COMUNALE DE MONTĂArmăsarii din depozitele statului sunt repartizaţi la staţiunile comunale de montă conform planului aprobat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".Nu se admit la montă armăsari sub vârsta de 4 ani.Folosirea la montă:- iapa adusă pentru montă va avea certificatul sanitar veterinar în care să se ateste că este sănătoasă;- se procedează la "încercarea" iepei sau verificarea dacă aceasta este în călduri. Această încercare se va face în mod obligatoriu la "bara de încercare" pentru a feri armăsarul de eventualele lovituri sau răniri, în cazul în care iapa nu este în călduri. Dacă este în călduri se trece la contenţiunea acesteia pentru montă şi bandajarea cozii cu o faşă de tifon;- după executarea montei organele genitale vor fi spălate în mod obligatoriu cu o soluţie dezinfectantă, după care armăsarul va fi plimbat 10-15 minute şi apoi dus în grajd unde va fi buşumat.În mod obişnuit armăsarul va face o singură montă pe zi. În cazul în care solicitările sunt mai mari, el poate face două monte pe zi, caz în care se acordă două zile repaus pe săptămână.Pentru a se realiza un procent de gestaţie cât mai bun se recomandă ca în aceeaşi perioadă de călduri monta să se repete la interval de 48 de ore pe toată perioada cât durează căldurile.La 21 de zile de la ultima montă se face reverificarea iepei la bara de încercare. Refuzul armăsarului este primul semn de gestaţie probabilă. Încercarea se recomandă a se face şi peste alte 21 de zile pentru a mări siguranţa.În cazul în care căldurile se repetă mai mult de 3 ori, se va consulta medicul veterinar.  +  Anexa 10--------la normele tehnice------------------Consiliul local .........................Judeţul .................................PROCES-VERBAL DE RECEPŢIEîncheiat azi ...........Subsemnaţii ............, din partea Consiliului Local ........, am procedat la recepţionarea furajelor recoltate de pe lotul zootehnic. Pe suprafaţa de ..... ha, de pe parcela cu nr. ....., topo .........., vecini ......., din satul ......., cultivată cu ........, a rezultat cantitatea de ......... t fân, suculente, grosiere, cereale boabe, care este depozitată în şire, magazie la grajdul comunal sau ......... .Cantitatea recepţionată a fost înregistrată în registrul de magazie la fila ........ poziţia ......... .Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.Delegaţii Consiliului Local ................Am primit şi am depozitat cantitatea de ....... t fân, suculente, grosiere, cereale boabe.Şeful staţiunii comunale de montă,..................................  +  Anexa 11    --------la normele tehnice------------------  Consiliul local ..............  Judeţul ......................                                FIŞA DE MAGAZIE                   pentru produsele lotului zootehnic şi cele             primite cu scopul furajării reproducătorilor comunali                           Produsul ...................┌───────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────────┐│ Data │ Actul │ Mişcări │ Stocul │ Vize de control││ ├─────┬─────────────┼────────┬───────┤ │ ││ │ Nr. │Felul actului│ Intrare│Ieşire │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤├───────────┼─────┼─────────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤├───────────┼─────┼─────────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤└───────────┴─────┴─────────────┴────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘  +  Anexa 12---------la normele tehnice------------------Consiliul local ...............Judeţul .......................PROCES-VERBAL DE CONSUMîncheiat azi ........Subsemnaţii ........, din partea consiliului local, şi .........., şeful Staţiunii comunale de montă ......., am constatat că, în conformitate cu raţiile furajere întocmite pentru asigurarea cerinţelor biologice ale reproducătorilor, în luna ......... s-au consumat următoarele cantităţi de furaje:                          I. Furaje concentrate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. Specificare Cantitatea - kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          II. Furaje fibroase───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Specificare Cantitatea - kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          III. Furaje suculente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. Specificare Cantitatea - kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            IV. Furaje grosiere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Specificare Cantitatea - kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reprezentanţii Consiliului Local ......, Şeful Staţiuniicomunale de montă ........,............................................................................................................--------------