HOTĂRÂRE nr. 1.626 din 23 decembrie 2003privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor regionale de protecţie a mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează agenţiile regionale de protecţie a mediului, denumite în continuare şi A.R.P.M., instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat. (2) A.R.P.M. se organizează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi au statutul de servicii publice deconcentrate.  +  Articolul 2A.R.P.M. se înfiinţează în scopul de a conduce şi sprijini elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare regională din punct de vedere al protecţiei mediului, de a realiza planificarea de mediu la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, de a emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, de a furniza asistenţa de specialitate şi de a elabora, revizui şi gestiona proiecte şi programe pentru protecţia mediului la nivel regional finanţate din fonduri interne sau externe.  +  Articolul 3 (1) A.R.P.M. se înfiinţează în fiecare regiune de dezvoltare stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) A.R.P.M. sunt: a) A.R.P.M. Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est; b) A.R.P.M. Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est; c) A.R.P.M. Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia; d) A.R.P.M. Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest; e) A.R.P.M. Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest; f) A.R.P.M. Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest; g) A.R.P.M. Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru; h) A.R.P.M. Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov.  +  Capitolul II Atribuţii şi responsabilităţi  +  Articolul 4A.R.P.M. au următoarele atribuţii:I. În domeniul elaborării şi implementării politicilor regionale de protecţie a mediului: a) transpun legislaţia şi politicile naţionale de mediu în politici regionale pe termen mediu prin stabilirea şi ierarhizarea obiectivelor pentru protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia la nivelul regiunii de dezvoltare în care se constituie, cu consultarea agenţiilor de protecţie a mediului judeţene din cadrul regiunii de dezvoltare; b) coordonează agenţiile de protecţie a mediului judeţene din cadrul regiunii de dezvoltare în vederea stabilirii şi ierarhizării obiectivelor pentru protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii acestuia la nivel judeţean, în conformitate cu politicile regionale de mediu; c) elaborează planuri regionale pentru activitatea proprie în vederea îndeplinirii obiectivelor prioritare prevăzute la lit. a) şi a responsabilităţilor proprii de reglementare, inclusiv pentru activităţile de monitorizare şi control al conformării, în colaborare cu agenţiile de protecţie a mediului judeţene, cu Garda Naţională de Mediu şi cu celelalte autorităţi competente; planurile se elaborează pentru o perioadă de 3 ani şi se evaluează şi se actualizează anual; d) monitorizează îndeplinirea obiectivelor prevăzute la lit. a)-c) şi realizează rapoarte anuale pe care le transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.II. În domeniul planificării de mediu: a) elaborează şi implementează planurile regionale de acţiune pentru protecţia mediului în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile de protecţie a mediului judeţene, cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu direcţiile bazinale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile descentralizate ale altor ministere, precum şi cu agenţii economici şi societatea civilă; b) elaborează planurile regionale de gestionare a deşeurilor, planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului înconjurător în cooperare cu agenţiile de protecţie a mediului judeţene, precum şi cu celelalte autorităţi competente şi le supun avizării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; c) colaborează şi furnizează asistenţă de specialitate agenţiilor pentru dezvoltare regională cu privire la elaborarea planurilor de dezvoltare regională, a raportului de mediu aferent şi la identificarea şi ierarhizarea măsurilor şi proiectelor, reprezentând în acest scop autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în grupurile de lucru, constituite pe criterii tematice, precum şi în întâlnirile în plen ale Comitetului regional pentru elaborarea Planului de dezvoltare regională; d) realizează selecţia şi ierarhizarea proiectelor de mediu incluse în Planul naţional pentru dezvoltare regională, în colaborare cu agenţiile pentru dezvoltare regională; e) elaborează propuneri de proiecte şi programe în domeniul protecţiei mediului în cadrul regiunii de dezvoltare şi revizuiesc propunerile de proiecte şi programe elaborate de alte organisme, în vederea atragerii de fonduri interne şi externe; gestionează propriile proiecte ce obţin finanţare; f) participă în programe şi proiecte internaţionale.III. În domeniul furnizării de asistenţă tehnică de specialitate şi servicii de laborator: a) acordă asistenţă de specialitate agenţiilor de protecţie a mediului judeţene în îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de legislaţia în vigoare; b) asigură servicii de laborator pentru agenţiile de protecţie a mediului judeţene, potrivit SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări" sau unui standard echivalent, şi pentru alte autorităţi sau instituţii publice în cadrul respectivei regiuni de dezvoltare; c) verifică rezultatele analizelor efectuate şi tehnicile utilizate de laboratoarele agenţiilor de protecţie a mediului judeţene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare; d) coordonează procedurile de colectare şi raportare a datelor la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare şi furnizează datele obţinute la nivel regional către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; e) sprijină Garda Naţională de Mediu în activităţile de control şi furnizează servicii de laborator şi datele necesare desfăşurării acestor activităţi; f) exercită funcţii economice şi financiare la nivel de regiune şi furnizează asistenţă către agenţiile de protecţie a mediului judeţene din cadrul regiunii de dezvoltare respective cu privire la gestiunea eficientă a bugetului şi a proiectelor cu finanţare externă şi la evaluarea costurilor conformării cu cerinţele legislaţiei de mediu; g) evaluează necesităţile de instruire şi pregătire a personalului agenţiilor de protecţie a mediului judeţene din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare şi organizează activităţi pentru instruirea şi pregătirea acestuia; h) furnizează asistenţă şi suport tehnic agenţiilor de protecţie a mediului judeţene în domeniul conservării habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi în domeniul aplicării regimului substanţelor chimice periculoase; i) acordă asistenţă autorităţilor competente în procesul de aprobare a planurilor de management pentru ariile protejate cuprinse în Reţeaua internaţională de arii protejate NATURA 2000; j) acordă sprijin în probleme juridice agenţiilor de protecţie a mediului judeţene în vederea aplicării legislaţiei privind protecţia mediului; k) organizează şi gestionează accesul agenţiilor de protecţie a mediului judeţene din cadrul regiunii de dezvoltare respective, precum şi al agenţiilor de protecţie a mediului din celelalte regiuni de dezvoltare la date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii, precum şi schimbul de astfel de date şi informaţii între aceste autorităţi.IV. În domeniul activităţilor de reglementare: a) emit acordul/acordul integrat de mediu şi autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu pentru proiectele şi activităţile care intră în sfera de competenţă a A.R.P.M., potrivit legislaţiei în vigoare; b) participă la realizarea evaluării de mediu pentru planurile şi programele regionale; furnizează asistenţă agenţiilor de protecţie a mediului judeţene în domeniul evaluării de mediu pentru planuri şi programe la nivel judeţean; c) analizează calitatea raportului de mediu elaborat de alte autorităţi sau instituţii şi emit avizul de mediu, potrivit legislaţiei în materie; d) asigură controlul conformării cu condiţiile prevăzute de autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, în colaborare cu agenţiile de protecţie a mediului judeţene şi Garda Naţională de Mediu, şi iau măsurile prevăzute de lege în acest sens.V. În domeniul colaborării cu celelalte autorităţi publice de protecţie a mediului, cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu societatea civilă: a) colaborează cu autorităţile sau instituţiile publice, cu agenţii economici şi societatea civilă în scopul asigurării protecţiei mediului potrivit legislaţiei în vigoare; b) participă la întâlnirile organizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi la întâlnirile organizate între A.R.P.M., cu scopul de a dezvolta mijloace şi strategii comune pentru îndeplinirea atribuţiilor, sisteme comune pentru gestionarea datelor şi pentru schimbul de date şi de a contribui la aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; c) furnizează autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii cu privire la dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia mediului; d) elaborează rapoarte anuale privind starea mediului în regiunea de dezvoltare respectivă pe baza rapoartelor întocmite la nivel judeţean de agenţiile de protecţie a mediului judeţene şi le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea întocmirii raportului anual privind starea mediului; e) asigură accesul publicului la informaţia de mediu şi participarea acestuia la luarea deciziilor de mediu la nivelul regiunii de dezvoltare respective, potrivit legislaţiei în vigoare; f) colectează şi organizează datele şi informaţiile de mediu la nivel de regiune şi le pun la dispoziţie celorlalte autorităţi şi instituţii publice şi societăţii civile, potrivit legislaţiei în vigoare; g) colaborează cu direcţiile regionale de statistică în vederea întocmirii statisticilor de mediu la nivel regional.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi conducerea A.R.P.M.  +  Articolul 5 (1) Conducerea A.R.P.M. este asigurată de un director executiv, numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, la propunerea secretarului de stat pentru protecţia mediului. (2) Directorul executiv al A.R.P.M. coordonează procesul de cooperare cu agenţiile de protecţie a mediului judeţene din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a A.R.P.M. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Structura organizatorică a A.R.P.M. asigură coordonarea, prin compartimente de specialitate, a activităţilor de protecţie a mediului atât la nivelul regiunii de dezvoltare, cât şi la nivelul judeţului în care se constituie. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare se supune actualizării periodic pentru a reflecta modificările survenite în Planul de dezvoltare instituţională a A.R.P.M. prevăzut la art. 7. (4) Prin decizie a directorului executiv, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Planul de dezvoltare instituţională determină obiectivele pe termen scurt şi mediu şi atribuţiile detaliate ale A.R.P.M., precum şi metodologia, etapele de timp şi resursele necesare realizării atribuţiilor şi atingerii obiectivelor regionale ale A.R.P.M. (2) Planul de dezvoltare instituţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu avizul secretarului de stat pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Planul de dezvoltare instituţională se actualizează cel puţin o dată la 3 ani.  +  Articolul 8 (1) Conducerea A.R.P.M. evaluează necesarul de resurse pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor A.R.P.M., elaborând un plan de dezvoltare strategică pentru o perioadă de 3 ani. (2) Planul de dezvoltare strategică se actualizează anual, iar concluziile evaluării stau la baza solicitării alocării resurselor corespunzătoare de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. (3) Planul de dezvoltare strategică este parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare a A.R.P.M.  +  Articolul 9Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul A.R.P.M. are calitatea de funcţionar public şi personal contractual, după caz, potrivit legii, în limita posturilor stabilite prin prezenta hotărâre şi a bugetului aprobat.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi alocate celor 8 A.R.P.M. în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 4 este de 192, la nivelul anului 2006. (2) Numărul de posturi alocate A.R.P.M., la data înfiinţării acestora, este de 88. (3) Creşterea numărului de posturi, până în anul 2006, se va asigura prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin legile bugetare anuale.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 11 (1) Agenţiile de protecţie a mediului judeţene cu sediul în judeţele în care se constituie A.R.P.M., potrivit art. 3, se reorganizează şi trec în structura A.R.P.M. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numărul agenţiilor de protecţie a mediului judeţene se reduce la 34. (3) Unităţile judeţene de protecţie a mediului reorganizate în structura A.R.P.M. îndeplinesc atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului la nivelul judeţului în care se constituie sau al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12 (1) Personalul din cadrul agenţiilor de protecţie a mediului judeţene reorganizate potrivit art. 11 se preia prin transfer în cadrul A.R.P.M. (2) Posturile şi fondurile aferente personalului care se transferă se asigură prin preluarea numărului de posturi şi a alocaţiei bugetare corespunzătoare de la agenţiile de protecţie a mediului, potrivit art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Patrimoniul agenţiilor de protecţie a mediului judeţene prevăzute la art. 11 se preia de către A.R.P.M. pe bază de protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Punctul 8 al capitolului I "Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" din cadrul anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 9 iulie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. - Agenţii regionale pentru protecţia mediului şi agenţii judeţene pentru protecţia mediului - servicii publice deconcentrate."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.626.──────────────