LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2004    ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 23 iulie 1999 şi a fost modificată şi completată prin Legea nr. 253/2003.  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Articolul 2Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se constituie şi funcţionează în sistem tripartit şi are în componenţă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează şi controlează la nivel naţional următoarele activităţi: a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) elaborarea standardelor ocupaţionale; c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin formare profesională continuă.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are următoarele atribuţii principale: a) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesională a adulţilor; b) colaborează în scopul realizării obiectului său de activitate cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice; c) participă la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor; d) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, a regulamentelor, metodologiilor şi instrucţiunilor de lucru pentru comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, secretariatele tehnice ale acestora şi pentru comisiile de examinare; e) stabileşte tarifele pentru serviciile de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenţă tehnică şi autorizare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale; f) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor; g) elaborează criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupaţionale; h) aprobă noi standarde ocupaţionale şi le actualizează pe cele existente, conform evoluţiilor pe piaţa muncii; i) elaborează metodologia de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale a adulţilor pe baza standardelor ocupaţionale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului; j) tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţă profesională, eliberate de centrele de evaluare autorizate persoanelor care solicită să fie evaluate; k) autorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale; l) dezvoltă bănci de date care includ standarde ocupaţionale, centrele de evaluare autorizate şi certificatele de competenţă profesională; m) efectuează activităţi de pregătire, transfer de cunoştinţe şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, care se stabilesc, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Modalităţile de realizare a atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul formării profesionale, iar acestea au obligaţia să i le pună la dispoziţie.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională a adulţilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.  +  Articolul 6În cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se înfiinţează un compartiment specializat propriu de audit public intern, care funcţionează în mod independent.  +  Articolul 7 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este constituit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului; b) 5 membri desemnaţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 8În Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are capacitate de exerciţiu; c) nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 9 (1) Mandatul membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit. (2) În timpul mandatului lor membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, după caz. (3) În cazul vacantării locurilor în Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restantă a mandatului, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1).  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este legal constituit la data intrării în vigoare a prezentei legi şi a nominalizării celor 15 membri în condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi. (3) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (4) Hotărârile Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată. (5) Membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor care participă la şedinţele consiliului, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă de 10% din salariul de bază al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru participarea la şedinţe nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general.  +  Articolul 11 (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este condus de un preşedinte. (2) Preşedintele este numit din rândul membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin decizie a primului-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Numirea preşedintelui se face pentru un mandat de 4 ani. (4) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (5) Preşedintele reprezintă Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor în relaţiile cu Guvernul, cu Parlamentul şi cu alte persoane juridice. (6) Pentru activitatea depusă preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor primeşte o indemnizaţie lunară care reprezintă 20% din salariul de bază al directorului general. (7) Mandatul preşedintelui încetează prin demisie sau prin revocare din funcţie. (8) Revocarea preşedintelui se decide de către primul-ministru, la propunerea comună a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (9) În caz de indisponibilitate sau în alte cauze de imposibilitate a exercitării atribuţiilor preşedintelui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor desemnează dintre membrii săi un înlocuitor, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este ajutat de un secretariat tehnic a cărui structură organizatorică, cuprinzând 25 de posturi, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) În cadrul secretariatului tehnic funcţionează şi Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare, care preia pe bază de concurs sau examen, după caz, personalul încadrat la unitatea de cercetare şi servicii tehnice, din cadrul Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, care se desfiinţează. (4) Statul de funcţii pentru Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se aprobă de către plenul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 13Salarizarea personalului secretariatului tehnic se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale.  +  Articolul 14 (1) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal; b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital; c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi pentru personalul secretariatului tehnic al acestuia; e) constituirea unui fond de protocol, la dispoziţia directorului general, similar cu cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare la nivelul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale; f) cheltuieli cu taxele de participare a membrilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a personalului secretariatului tehnic la conferinţe, seminarii şi alte manifestări interne organizate în domeniul de activitate al acestuia. (2) Finanţarea cheltuielilor Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor se asigură şi din surse externe, care provin din proiecte cu finanţare externă, gestionarea acestora fiind reglementată prin lege, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. (3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de către direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (4) Veniturile provenite din contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru elaborarea, verificarea, actualizarea şi aprobarea standardelor ocupaţionale, precum şi contravaloarea serviciilor de formare profesională, evaluare, asistenţă tehnică, autorizare a centrelor de evaluare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 15Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Anexă     CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    Numărul maxim de posturi = 25                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                      a secretariatului tehnic                            ┌───────────┐                            │ DIRECTOR │                            │ GENERAL │                            └─────┬─────┘ ┌─────────────────────┐                                  │ │ Compartiment │                                  ├───────────────┤ audit public intern │                                  │ └─────────────────────┘                                  │          ┌───────────────────────┼─────────────────────────────┐    ┌─────┴───────┐ ┌──────────┴──────────────┐ ┌──────────┴──────────┐    │ Direcţia │ │Direcţia pentru standarde│ │ Direcţia │    │ metodologie │ │ocupaţionale şi atestare │ │ economico-financiară│    └─────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────┘NOTĂ:Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 253/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor:"Art. II. - (1) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor preia toate drepturile şi obligaţiile legale şi contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare. (2) Activele şi pasivele Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, inclusiv dotările achiziţionate în cadrul proiectului 3724-RO care face obiectul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare, se preiau pe bază de protocol de predare-primire de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 779/1999 privind aprobarea constituirii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 septembrie 1999, şi punctul IX al literei A din anexa nr. 2 lt; lt;Consilii consultative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării gt; gt; la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Toate angajamentele contractuale ale Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile, fiind preluate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, iar certificatele de competenţă emise sub sigla acestuia sunt recunoscute pe piaţa muncii."────────────────