ORDIN nr. 1.829 din 22 decembrie 2003privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2004    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. (2) Reglementările contabile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, sa conducă contabilitatea în partida dubla şi sa întocmească situaţii financiare anuale. (3) Prevederile cap. 1 şi 2 din reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partida simpla potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Administratorii, directorii economici, contabilii şefi sau orice alte persoane care au obligaţia sa gestioneze unitatea respectiva răspund, potrivit legii, de aplicarea corecta a reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, precum şi de transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balanţa de verificare la data de 31 decembrie 2003 în conturile prevăzute în noul plan de conturi.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 şi 480 bis din 14 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.829.  +  AnexăREGLEMENTARI 22/12/2003