ORDONANŢĂ nr. 5 din 15 ianuarie 2004pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IDupă alineatul 1 al articolului 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un alineat nou, alineatul 2, cu următorul cuprins:"Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."  +  Articolul IILegea nr. 98/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, după aprobarea prin lege a prezentului act normativ, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 ianuarie 2004.Nr. 5.-------