HOTĂRÂRE nr. 13 din 8 ianuarie 2004privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, ca urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică şi în atribuţiile acesteia, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre._______________ Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 846/1992 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 25 ianuarie 1993; b) Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 13.  +  Anexa STATUTULCasei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) CNPAS are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate învestite cu personalitate juridică. (2) Potrivit legii, CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, fără personalitate juridică, care funcţionează sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii. (3) În conformitate cu legislaţia în vigoare, CNPAS poate autoriza asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, în calitate de prestator de servicii în domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (4) CNPAS are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, denumit în continuare INEMRCM. (5) CNPAS este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.  +  Articolul 3CNPAS asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.  +  Articolul 4CNPAS verifică aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă.  +  Articolul 5Patrimoniul CNPAS este deţinut în proprietate sau în administrare şi este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, potrivit legii.  +  Articolul 6Personalul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcţionari publici, precum şi din salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă.  +  Capitolul II Atribuţiile CNPAS  +  Articolul 7CNPAS are următoarele atribuţii:I. În domeniul organizatoric: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS, stabileşte structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii şi emite regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora; b) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul său de competenţă; c) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate a asiguraţilor; d) stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili; e) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului; f) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, conform legii; g) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat; h) organizează, administrează şi asigură securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum şi al structurilor sale teritoriale; i) organizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; j) organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum şi programele recuperatorii; k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum şi gestiunea acestuia; l) organizează activitatea de furnizare a informaţiilor necesare în vederea elaborării de studii şi analize în domeniul său de activitate; m) administrează şi gestionează patrimoniul propriu; n) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; o) organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul cu atribuţii în domeniul prevenirii, securităţii şi sănătăţii în muncă; p) organizează şi asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor persoanelor juridice şi fizice asigurate pentru accidente de muncă şi boli profesionale; q) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; r) organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţări, în vederea soluţionării unor probleme din domeniul asigurărilor sociale, inclusiv al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; s) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în general şi, în mod deosebit, activitatea preventivă desfăşurată de personalul propriu sau de asociaţiile profesionale de asigurare;ş) emite, respinge sau retrage autorizaţia de funcţionare pentru asociaţiile profesionale de asigurare, în condiţiile legii; t) constată cazurile asigurate, stabileşte drepturile de asigurare şi controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;ţ) organizează şi păstrează evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; u) aplică sancţiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu îşi duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin personalul abilitat în acest scop de CNPAS.II. În domeniul financiar: a) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat şi face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii; b) repartizează, în profil teritorial şi pe trimestre, bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat potrivit legii; c) constituie fondul de rezervă şi asigură utilizarea acestuia, conform legii; d) analizează realizarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobaţi prin lege; e) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali şi alte venituri, potrivit legii; f) calculează, reţine şi virează impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii; g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale; h) calculează valoarea unui punct de pensie şi o actualizează în timpul execuţiei bugetare, potrivit legii; i) asigură plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat; j) asigură stabilirea şi plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând funcţia de ordonator secundar de credite; k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu şi de utilizarea cu eficienţă a fondurilor provenite din împrumuturi externe; l) finanţează, la nivel naţional, studii de cercetare aplicativă, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; m) ţine evidenţa costurilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel naţional; n) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; o) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc la accidente de muncă şi boli profesionale; p) decontează, în condiţiile prevăzute de lege, prestaţiile efectuate de asociaţiile profesionale de asigurare; q) determină şi revizuieşte tarifele şi clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, în funcţie de riscul de accidentare şi îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv; r) efectuează încadrarea în clasele de risc şi comunică anual persoanelor juridice şi fizice asigurate clasa de risc şi cota de contribuţie datorată, corespunzător activităţilor desfăşurate în fiecare unitate; s) recuperează sumele datorate de angajator pentru asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului acestuia;ş) achită, în condiţiile legii, contravaloarea serviciilor medicale, a biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului, precum şi a tratamentului medical pentru perioada de recuperare, inclusiv cazarea şi masa în unităţile medicale pentru persoanele care au suferit un accident de muncă sau îmbolnăvire profesională; t) acordă, în condiţiile legii, compensaţii pentru atingerea integrităţii celor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi rambursări de cheltuieli;ţ) preia în sarcina sa cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie profesională, prevăzute de lege.III. În domeniul îndrumării şi reprezentării: a) îndrumă, coordonează şi verifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii; b) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; c) verifică modul de stabilire şi achitare a pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; e) îndrumă şi controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii şi respectarea acestora; f) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti; g) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate.IV. În domeniul evidenţei, certificării şi raportării: a) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări sociale; c) certifică fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare în mod gratuit, o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale de pensii; d) gestionează baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi asigură caracterul confidenţial al acesteia; e) prezintă Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei execuţia bugetului şi rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat; f) face public, semestrial, raportul privind activitatea proprie; g) asigură introducerea, dezvoltarea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă; h) răspunde sesizărilor adresate direct sau transmise de către Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte instituţii, persoane fizice şi juridice; i) utilizează orice mijloc de informare în masă pentru reprezentarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor.V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale: a) coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional; b) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii; c) stabileşte programele de prevenire, acordă consultanţă, asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la organizarea, măsurile şi mijloacele de prevenire; d) acordă consiliere în domeniul managementului securităţii şi sănătăţii în muncă, metodelor de audit şi evaluare a riscurilor, în funcţie de situaţiile specifice domeniului de activitate, în baza unor convenţii (contracte) încheiate cu angajatorii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; e) efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional, elaborează studii, analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire; f) recomandă, în urma unor studii şi analize, utilizarea unor tehnologii, materiale, substanţe sau produse mai performante şi care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea angajaţilor; g) promovează şi stimulează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; h) urmăreşte şi consiliază angajatorii la întocmirea instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii; i) recomandă măsuri de prevenire, urmăreşte aplicarea lor şi eliminarea sau diminuarea riscurilor deosebite pentru unele locuri de muncă; j) elaborează şi propune forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; k) urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prin aplicarea principiilor ergonomice şi a măsurilor tehnico-organizatorice; l) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă, urmate de incapacitate temporară de muncă, prin participarea directă sau prin analiza documentelor justificative, după caz; m) admite sau respinge, în baza propriei cercetări efectuate, caracterul de muncă al accidentelor cu incapacitate temporară de muncă; n) poate efectua, după caz, determinări de noxe în vederea propunerii unor măsuri de prevenire; o) identifică şi stabileşte priorităţile de prevenire la nivel naţional; p) propune finanţarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; q) stabileşte şi aprobă tipurile de măsuri de prevenire, pentru care angajatorii pot face investiţii care să conducă la scutirea de impozit pe profit; r) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv sub aspectul implementării acesteia la nivelul angajatorilor; s) abilitează persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în vederea prevenirii.VI. În domeniul reabilitării medicale, recuperării capacităţii de muncă şi reconversiei profesionale a persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale: a) organizează la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii şi a asociaţiilor profesionale, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru cei care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; b) urmăreşte şi verifică modul de acordare a concediilor medicale celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; c) urmăreşte şi verifică modul în care asiguraţii respectă programele de recuperare a capacităţii de muncă; d) stabileşte programe individuale de recuperare, în funcţie de natura şi prognosticul bolii; e) aprobă anual criteriile pe baza cărora se acordă bilete de tratament balnear; f) suspendă dreptul la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare; g) asigură, în condiţiile legii, prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală, recuperarea capacităţii de muncă şi reconversie profesională.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi organele de conducere ale CNPAS  +  Articolul 8 (1) CNPAS are structura organizatorică şi numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a preşedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri şi compartimente. (2) În funcţie de necesităţile apărute ca urmare a implementării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, structura organizatorică, la nivel de serviciu, birou şi compartiment, a CNPAS poate fi modificată prin decizie a preşedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului tripartit, stabilindu-se numărul posturilor de conducere în limita numărului maxim aprobat.  +  Articolul 9 (1) CNPAS este condusă de preşedinte şi de consiliul de administraţie. (2) Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general şi de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în funcţie în condiţiile legii. (3) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducerii executive a CNPAS. (4) Conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de preşedinte şi de un consiliu tripartit. (5) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală, conducerea executivă fiind asigurată de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (6) Salarizarea directorului general al Direcţiei generale accidente de muncă şi boli profesionale se face la nivelul stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit este preşedintele CNPAS. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care 18 membri şi preşedintele CNPAS. (3) Consiliul tripartit este alcătuit, potrivit legii, din 9 membri, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general sunt membri de drept. (4) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces. (5) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit pot fi revocaţi numai de cei care i-au desemnat. (6) Membrii revocaţi, decedaţi sau cei care îşi prezintă demisia vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 3 luni. (7) Mandatul noilor membri expiră la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor. (8) Membrii consiliului de administraţie şi ai consiliului tripartit care nu au calitatea de salariat al CNPAS primesc o indemnizaţie lunară în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se întrunesc o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin 13, respectiv 6 membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu condiţia ca fiecare parte, Guvern, patronat şi asiguraţi, să fie reprezentată. (2) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se convoacă de către preşedintele CNPAS. Convocarea de către preşedinte se poate face şi la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului tripartit. (3) La şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului tripartit pot fi invitaţi şi alţi specialişti, fără drept de vot. (4) Convocarea consiliului de administraţie şi a consiliului tripartit se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, când se aduce la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii. (5) La fiecare întrunire se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi participanţii cu drept de vot. (6) În cazul în care, în timpul şedinţelor, unele părţi reprezentate se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţă. (7) Atunci când, în decursul a 12 luni, părţile reprezentate se retrag de două ori din şedinţe, preşedintele poate solicita revocarea acestora. (8) În cazul în care părţile reprezentate lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele poate solicita revocarea acestora.  +  Articolul 12Preşedintele CNPAS are următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) convoacă consiliul de administraţie şi consiliul tripartit şi conduce şedinţele acestora; c) dispune controlul tuturor activităţilor din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) aprobă normele şi programele de acţiune care, potrivit legii, sunt de competenţa CNPAS; e) reprezintă CNPAS în relaţiile cu terţii; f) asigură promovarea imaginii CNPAS; g) rezolvă conflictele de competenţă apărute în cadrul CNPAS; h) aprobă înfiinţarea caselor locale de pensii; i) aprobă modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile şi componenţa consiliilor tripartite consultative; j) urmăreşte aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organisme similare din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege; k) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, precum şi normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii şi unităţile subordonate, în condiţiile legii; l) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, precum şi directorul general, directorul adjunct ştiinţific şi directorul economic al INEMRCM, în condiţiile legii; m) aprobă criteriile privind evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii CNPAS, caselor teritoriale de pensii şi unităţilor subordonate, precum şi măsurile de asigurare a securităţii bazei de date, privind asiguraţii sistemului public de pensii şi asigurări sociale, în condiţiile legii; n) hotărăşte cu privire la donaţii sau la bunuri dobândite din alte surse, în condiţiile legii; o) urmăreşte promovarea acţiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au aparţinut asigurărilor sociale şi au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice şi fizice; p) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 13Atribuţiile Consiliului de administraţie al CNPAS sunt următoarele: a) analizează şi avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea înaintării acestora la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; b) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS, privind modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; c) analizează derularea contractelor cu finanţare externă, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii; d) avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS; e) aprobă structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii şi a unităţilor subordonate; f) avizează regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru casele teritoriale şi unităţile subordonate; g) avizează înfiinţarea caselor locale de pensii; h) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; i) avizează modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din cadrul CNPAS şi din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate; j) analizează contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi rapoartele de activitate ale CNPAS; k) avizează bilanţul contabil şi raportul anual de activitate; l) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; m) propune preşedintelui elaborarea de studii şi analize în domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; n) avizează utilizarea fondului de rezervă, potrivit legii; o) avizează încheierea de convenţii cu Trezoreria Statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilităţile băneşti, în condiţiile legii; p) avizează regulamentul CNPAS în ceea ce priveşte modalităţile de plată a prestaţiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; r) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; s) avizează proiectul programului de investiţii pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;ş) avizează şi propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nivelul cotelor de contribuţie de asigurări sociale, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum şi cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.  +  Articolul 14Atribuţiile Consiliului tripartit al CNPAS sunt următoarele: a) analizează şi avizează propunerile de acte normative din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi le înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; b) analizează rapoartele semestriale având ca obiect asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; c) analizează derularea programelor cu finanţare externă încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) analizează şi avizează bilanţul financiar contabil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) analizează modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului cu atribuţii în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; f) avizează majorările sau reducerile contribuţiilor aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; g) avizează tarifele şi clasele de risc, precum şi revizuirea acestora.  +  Articolul 15Preşedintele CNPAS, în calitatea sa de preşedinte al consiliului de administraţie şi al consiliului tripartit, poate delega atribuţii de reprezentare oricărui membru al acestora pe perioadă determinată, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 16În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie şi ale consiliului tripartit, preşedintele CNPAS emite decizii şi instrucţiuni.  +  Articolul 17Atribuţiile şi sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi al unităţilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Capitolul IV Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile INEMRCM  +  Articolul 18 (1) Structura organizatorică a INEMRCM se aprobă de Consiliul de administraţie al CNPAS. Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate secţii, departamente, laboratoare, compartimente, servicii şi birouri. (2) Numărul de posturi pentru INEMRCM este de 253, posturi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 19 (1) Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, directorul adjunct ştiinţific şi directorul economic. (2) Directorul general este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii. (4) Directorul general numeşte şi revocă din funcţie personalul INEMRCM, în condiţiile legii.  +  Articolul 20INEMRCM are următoarele atribuţii: a) acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru reţeaua de expertiză medicală a capacităţii de muncă, concretizată în:1. supravegherea activităţii serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă;2. efectuarea de acţiuni de îndrumare şi control în teritoriu;3. rezolvarea cazurilor prin internare în institut;4. elaborarea de consultaţii, de investigaţii metodologice şi avize tehnice definitive care devin obligatorii pentru medicii experţi ai asigurărilor sociale, cu toate consecinţele ce decurg din acestea în legătură cu cuantumul şi plata pensiilor de invaliditate; b) elaborează criteriile şi normele de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate; c) coordonează activitatea compartimentelor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale şi a legislaţiei cu privire la asiguraţii sociali; d) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii; e) realizează acţiuni medicale de reabilitare socioprofesională în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili parţial sau total; f) realizează programe active în vederea stimulării potenţialului maxim funcţional pentru beneficiarii de proteze, orteze şi alte dispozitive medicale de autoservire şi de muncă; g) studiază şi interpretează anual morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, incidenţa şi prevalenţa invalidităţii şi morbiditatea cu invaliditate, informând despre aceasta CNPAS, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii; h) elaborează studii de cercetare, adaptate la standardele europene, în vederea îmbunătăţirii criteriilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă; i) asigură baza materială necesară desfăşurării procesului de învăţământ pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Bucureşti; j) efectuează, contra cost, investigaţii de laborator şi expertiză medicală a capacităţii de muncă, la solicitarea Institutului de Medicină Legală, a instanţelor judecătoreşti şi a altor instituţii cu personalitate juridică, a societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.  +  Articolul 21 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale INEMRCM se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestaţiilor prevăzute la art. 20 lit. j) se stabilesc de către CNPAS, la propunerea INEMRCM. (3) Sumele încasate pentru prestaţiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Capitolul V Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii  +  Articolul 22 (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de Consiliul de administraţie al CNPAS. Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente. (2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.635, care includ şi cele 62 de posturi aferente activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.  +  Articolul 23 (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv. (2) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii. (4) Directorul executiv numeşte şi revocă din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuţii: a) înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii; b) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii; c) asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii; d) certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii; e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii; f) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii; g) emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii; h) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat; i) asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; j) realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; k) distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear; l) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale; m) organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate; n) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii; o) numesc conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii; p) întocmesc şi înaintează CNPAS, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi; q) îndeplinesc toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial; r) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de preşedintele CNPAS.  +  Articolul 25Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru CNPAS şi instituţiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul statut.    ANEXA 1    ─────────la statut──────────    Numărul maxim de posturi = 393    (exclusiv preşedintele)                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ               a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de                               Asigurări Sociale                          ┌────────────────────────────┐                          │ CONSILIUL DE ADMINISTRATIE │                          └─────────────┬──────────────┘ ┌───────────────────┐                                        │-----------------│CONSILIUL TRIPARTIT│                                ┌───────┴──────┐ └───────────────────┘                                │ PRESEDINTE │ |                                └───────┬──────┘ |         ┌───────────────────┐ │ |         │ Directia audit ├──────────┤ |         │ intern şi control │ │ |         └───────────────────┘ │ |                              ┌─────────┴────────┐ |                              │ SECRETAR GENERAL │ |                              └─────────┬────────┘ |                                        │ | |                                        ├──|───────────────────────┐ |                                        │ V-------->-----------┐ │ V                              ┌─────────┴─────────┐ ┌──────────┴──────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │ │ DIRECTIA GENERALĂ │                              │ ADJUNCT │ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI│                              └─────────┬─────────┘ │ BOLI PROFESIONALE │                                        │| └──────────┬──────────┘                                        │| | │                                        │| | │                                        │| ┌-----│-------┐                                        │| | ┌───┴──────┐|                                        │V | │ │|           ----------------------<------│|-->----------- ┌─┴─┐ ┌─┴─┐         ┌|─────┬|────┬|─────┬|────┬|───┼|──────┬|─────┐| │ J │ │ K │         │| │| │| │| │| │| │| │| └───┘ └───┘       ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐       │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │       └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘    Legenda: A= Direcţia juridică şi reglementări comunitare B= Direcţia îndrumare metodologică C= Direcţia tehnologia informaţiei D= Direcţia documente de plată E= Direcţia evidenţă contribuabili F= Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale G= Direcţia management, resurse umane H= Direcţia economică şi execuţie bugetară J= Direcţia prevenire şi evaluare riscuri K= Direcţia programe şi strategii
      ANEXA 2
      ──────
  la statut
  ──────────
                  MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────┐│ │ │ │ │Consumul lunar││Nr. │ CNPAS │ Tipul mijlocului │ Parcul │ de carburanţi││crt.│ - instituţii subordonate - │ de transport │ normat │ litri/lună/ ││ │ │ │ │ mijloc de ││ │ │ │ │ transport │├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │Aparat propriu │ │ 7 │ - ││ ├────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │Parc auto propriu │ │ │ ││ │- preşedinte CNPAS │ │ │ ││ │- secretar general │ autoturisme │ 4 │ 300 ││ │- secretar general adjunct │ │ │ ││ │- director general │ │ │ ││ ├────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│1. │Parc auto comun │ autoturisme │ 1 │ 300 ││ │ ├────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │ autoturism │ │ ││ │ │transport marfă │ 1 │ 400 ││ │ ├────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │autoturism transport│ │ ││ │ │persoane (delegaţi) │ 1 │ 450 │├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│ 2. │Case judeţene de pensii │autoturisme │câte 2 │ ││ │ │ │pentru │ ││ │ │ │fiecare │ ││ │ │ │casă │ ││ │ │ │jude- │ ││ │ │ │ţeană │ 250 │├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│ 3. │Casa de Pensii │autoturisme │ 3 │ 250 ││ │a Municipiului Bucureşti ├────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │autoturism │ │ ││ │ │transport marfă │ 1 │ 300 │├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────────┤│ 4. │Institutul Naţional de │autoturisme │ 1 │ 300 ││ │Expertiză Medicală şi ├────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │Recuperare │autosalvări │ 2 │ 300 ││ │a Capacităţii de Muncă ├────────────────────┼────────┼──────────────┤│ │ │autoturisme │ │ ││ │ │transport marfă │ 2 │ 350 ││ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────────────┘─────────────────