HOTĂRÂRE nr. 1.623 din 23 decembrie 2003privind înfiinţarea Consiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală, denumit în continuare Consiliul superior, organism fără personalitate juridică.  +  Articolul 2 (1) Consiliul superior are rolul de a asigura corelarea şi monitorizarea procesului de reformă a administraţiei publice şi a politicilor publice la nivelul tuturor ministerelor şi al celorlalte autorităţi şi instituţii publice, precum şi al consiliilor, comitetelor şi comisiilor interministeriale care gestionează politica Guvernului în domeniile specifice. (2) Consiliul superior are următoarele obiective: a) urmărirea asigurării caracterului unitar şi coerent al strategiilor şi politicilor la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea îndeplinirii cerinţelor de integrare euroatlantică; b) asigurarea monitorizării strategiilor privind reforma administraţiei publice; c) eficientizarea comunicării şi coordonării activităţii consiliilor, comitetelor şi comisiilor interministeriale care gestionează politica Guvernului în domeniile specifice; d) urmărirea stadiului realizării reformei în administraţia publică; e) urmărirea modului de implementare a strategiilor şi politicilor la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice; f) analizarea rezultatelor şi a stadiului implementării programului PAL - Banca Mondială.  +  Articolul 3 (1) Componenţa Consiliului superior este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) La lucrările Consiliului superior pot participa, în calitate de invitat, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice şi alţi reprezentanţi, în funcţie de problemele incluse pe ordinea de zi.  +  Articolul 4Consiliul superior adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu pentru celelalte consilii, comitete şi comisii interministeriale.  +  Articolul 5 (1) Consiliul superior se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acestuia. (2) Consiliul superior poate constitui grupuri de lucru formate din specialişti din cadrul autorităţilor publice reprezentate.  +  Articolul 6 (1) Secretariatul tehnic al Consiliului superior se asigură, după caz, de către Unitatea de Politici Publice organizată în structura Secretariatului General al Guvernului, de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice organizată în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi de către Unitatea de management al proiectului privind reforma administraţiei publice (UMP-PAL) organizată la nivelul aparatului de lucru al primului-ministru. (2) Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice coordonează activitatea reţelei naţionale pentru monitorizarea reformei administraţiei publice. (3) Unitatea de Politici Publice coordonează activitatea secretariatelor tehnice ale consiliilor, comitetelor şi comisiilor interministeriale stabilite potrivit legii. (4) Unitatea de Politici Publice colaborează cu secretarii de stat sau cu asimilaţii acestora, desemnaţi în acest scop de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii şi autorităţi publice.  +  Articolul 7Consiliul superior îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului de funcţionare aprobat de preşedinte în cadrul primei şedinţe, care va avea loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen Bejinariup. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.623.  +  AnexăCOMPONENŢAConsiliului Superior pentru Reforma Administraţiei Publice,Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală
    1.Primul-ministru al României- preşedinte;
    2.Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului- vicepreşedinte;
    3.Ministrul administraţiei şi internelor- vicepreşedinte;
    4.Ministrul finanţelor publice- vicepreşedinte;
    5.Ministrul delegat pentru administraţia publică- membru;
    6.Ministrul afacerilor externe- membru;
    7.Ministrul integrării europene- membru;
    8.Ministrul justiţiei- membru;
    9.Ministrul apărării naţionale- membru;
    10.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei- membru;
    11.Ministrul economiei şi comerţului- membru;
    12.Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului- membru;
    13.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului- membru;
    14.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului- membru;
    15.Ministrul culturii şi cultelor- membru;
    16.Ministrul sănătăţii- membru;
    17.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei- membru;
    18.Ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control- membru;
    19.Directorul de cabinet al primului-ministru sau un consilier de stat desemnat de primul-ministru, după caz- membru;
    20.Preşedintele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului- membru;
    21.Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare- membru;
    22.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie- membru;
    23.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor- membru;
    24.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap- membru;
    25.Preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale- membru;
    26.Preşedintele Agenţiei Române pentru Investiţii Străine- membru;
    27.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie- membru;
    28.Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport- membru;
    29.Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză- membru;
    30.Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici- membru.
  ----