ORDIN nr. 1.827 din 22 decembrie 2003privind modificarea şi completarea unor reglementari în domeniul contabilitaţii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004  În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 38 alin. (2) din Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Pentru perioada 2001-2004 programul de implementare a prezentelor reglementari este prevăzut mai jos.
           
    "Sfârşitul exerciţiului financiarCifra de afaceri a anului anterior (euro)Total active pentru anul anterior (euro)Număr mediu de salariaţi ai anului anterior
    31 decembrie 2001peste 9 milioanepeste 4,5 milioane250
    31 decembrie 2002peste 8 milioanepeste 4,0 milioane200
    31 decembrie 2003peste 7,3 milioanepeste 3,65 milioane150
    31 decembrie 2004peste 7,3 milioanepeste 3,65 milioane50"
  (2) Lista cuprinzând persoanele juridice care aplica efectiv, începând cu anul 2004, reglementarile menţionate la alin. (1) şi retrateaza situaţiile financiare ale anului 2003 este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul 2Incepând cu exerciţiul financiar al anului 2005, alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prezentele reglementari se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel puţin două dintre criteriile menţionate mai jos: a) cifra de afaceri - pâna la 7,3 milioane euro; b) total active - pâna la 3,65 milioane euro; c) numar mediu de salariaţi - pâna la 50."  +  Articolul 3Punctul 9.2 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"9.2. Situaţiile financiare anuale ale întreprinderii se supun spre aprobare de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, pe baza raportului administratorilor şi a raportului auditorului financiar."  +  Articolul 4Litera a) a punctului 5.35 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 4.43 din capitolul II secţiunea a 4-a din Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:"Pentru prezentarea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi performanţei în situaţiile financiare anuale, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, pot efectua reevaluarea imobilizarilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.Valoarea reevaluata reprezinta valoarea justa sau costul curent al imobilizarilor corporale la data situaţiilor financiare. Aceste valori se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi."  +  Articolul 5Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, se modifica după cum urmeaza: a) în tot cuprinsul normelor, expresia "conturi consolidate" se înlocuieşte cu expresia "situaţii financiare consolidate"; b) situaţiile financiare consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, situaţia consolidata a modificarilor capitalului propriu, politicile contabile şi notele explicative. După caz, poate fi întocmita şi situaţia consolidata a fluxurilor de trezorerie; c) situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidela a poziţiei financiare, performanţei, modificarilor capitalului propriu şi, eventual, a fluxurilor de trezorerie ale societaţilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie să precizeze politicile contabile adoptate în procesul de determinare a sumelor corespunzătoare posturilor cuprinse în situaţiile financiare consolidate.  +  Articolul 6 (1) Incepând cu situaţiile financiare ale anului 2005, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară*1) (IFRS*2)), aşa cum sunt prezentate şi publicate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, se aplică de urmatoarele categorii de persoane juridice: a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitaţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare; b) instituţiile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare; c) instituţiile de credit; d) societaţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi brokerii de asigurare; e) companiile şi societaţile naţionale, regiile autonome şi alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului finanţelor publice; f) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mama care aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară; g) persoanele juridice care la sfârşitul anului precedent depaşesc doua din urmatoarele trei criterii:- cifra de afaceri - peste 7,3 milioane euro;- total active - peste 3,65 milioane euro;- numar mediu de salariaţi - peste 50; h) persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-g), pe baza aprobării date de Direcţia de reglementari contabile din Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a opţiunii acestora de aplicare a IFRS. Aceste persoane juridice pot aplica prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară chiar de la înfiinţarea lor. (2) Pâna în anul 2005, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) aplica reglementarile contabile specifice, aprobate potrivit legii. (3) În vederea asigurarii comparabilitaţii cu situaţiile financiare ale anului 2005, situaţiile financiare ale anului 2004, întocmite de persoanele juridice prevăzute la alin. (1) potrivit reglementarilor contabile aplicabile şi depuse la organele în drept în conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, fără a fi depuse la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.________________*1) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară includ: a) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară; b) Standardele Internaţionale de Contabilitate; şi c) Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate de IASB.*2) IFRS, conform abrevierii din limba engleza pentru "International Financial Reporting Standards".  +  Articolul 7 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia să asigure continuitatea aplicarii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi auditarea situaţiilor financiare conform reglementarilor legale în domeniu. (2) Fac obiectul auditarii de către auditori financiari, potrivit legii, şi situaţiile financiare ale anului 2004, retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.  +  Articolul 8 (1) Incepând cu situaţiile financiare ale anului 2005, grupurile de societăţi întocmesc situaţii financiare consolidate în conformitate cu reglementarile contabile aplicate, astfel:- persoanele juridice care aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară efectueaza consolidarea în conformitate cu prevederile acestora;- persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, pot proceda la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. Intocmirea acestora se efectueaza în conformitate cu prevederile Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, avându-se în vedere şi prevederile art. 5. (2) Situaţiile financiare consolidate ale anului 2005 vor conţine informaţii comparative pentru anul 2004. (3) Incepând cu exerciţiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusa la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este înregistrata societatea-mama, în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Nedepunerea acesteia se sancţioneaza potrivit prevederilor Legii contabilitaţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 9 (1) Persoanele juridice vor procura de la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferenta, urmând a depune, în termenul prevăzut de lege, la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta şi situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreuna cu o copie a codului fiscal/codului unic de înregistrare, raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, după caz, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. (2) La întocmirea situaţiilor financiare anuale se va ţine seama de reglementarile contabile aplicabile şi de prevederile cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Direcţia de reglementari contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Precizarile privind unele măsuri referitoare la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, au obligaţia sa întocmeasca situaţii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.784/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2003, şi pct. 3-6 din Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, precum şi orice dispoziţie contrara.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 decembrie 2003.Nr. 1.827.  +  Anexa 1             LISTA PERSOANELOR JURIDICE CARE APLICĂ PREVEDERILE ORDINULUI                    MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE NR. 94/2001              PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE ARMONIZATE CU              DIRECTIVA A IV-A A COMUNITĂŢILOR ECONOMICE EUROPENE ŞI CU                     STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE
           
    Nr. crt.JudeţulCodul fiscalDenumirea persoanei juridice
    1ALBA1755482S.C. APA-CTTA S.A. ALBA-IULIA
    2ALBA11551757S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD
    3ALBA6698299S.C. MANUFACTURA DE PORŢELAN IPEC S.A.
    4ALBA9762620S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.
    5ALBA9362497S.C. SITINDUSTRIE ROMÂNIA S.A.
    6ALBA14179039S.C. STAR TRANSMISSION CUGIR S.R.L.
           
    1ARAD9140172S.C. AGRIROM S.R.L. ARAD
    2ARAD12377668S.C. AGROOIL S.R.L.
    3ARAD3026994S.C. AGROINDUSTRIALA-FÎNTÎNELE S.A. FÎNTÎNELE
    4ARAD6601468S.C. ASTRA BUS S.R.L.
    5ARAD8983631S.C. EKR-ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA S.R.L. SÎNTANA
    6ARAD13869863S.C. EXPO MARKET JACKSON LTD S.R.L.
    7ARAD12458827S.C. INDAGRARA PRODCOM S.A.
    8ARAD1682585S.C. INDCOOP BATTOCCHIO S.A. ARAD
    9ARAD3028952S.C. PRODAGRO BIAN S.R.L. ARAD
    10ARAD5596002S.C. TEHNODOMUS S.R.L.
           
    1ARGEŞ6748664S.C. ALCADIBO TRADING S.A.
    2ARGEŞ4792671S.C. AMPLAST CO S.A.
    3ARGEŞ128302S.C. CONARG S.A.
    4ARGEŞ9471508S.C. FABRICA DE SCULE ŞI MATRIŢE ARO S.A.
    5ARGEŞ132869S.C. MACRO S.R.L.
           
    1BACĂU10825552COMPANIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI CLEJA S.A.
    2BACĂU3590810S.C. ALCONEP S.R.L.
    3BACĂU14146082S.C. ANAMIR TRADING S.R.L.
    4BACĂU944335S.C. AVICOLA S.A.
    5BACĂU14493197S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA MOLDOVA S.A.
    6BACĂU12447070S.C. FINNFOREST BACO PRODUCTION S.R.L.
    7BACĂU953198S.C. GALLUCI S.R.L.
    8BACĂU966333S.C. PETROMEC S.A.
    9BACĂU6896520S.C. RAFO IMPERIAL OIL S.A.
    10BACĂU2821096S.C. SUINPROD S.A.
    11BACĂU14785140S.C. TERMON S.R.L.
    12BACĂU954720S.C. TRACOROM S.R.L.
    13BACĂU4014726S.C. UNIC GENERAL CONSTRUCTOR S.R.L.
           
    1BIHOR10559302C.N. TEXTILE GROUP S.A.
    2BIHOR9834611S.C. ARA SHOES ROMÂNIA S.R.L.
    3BIHOR7270206S.C. DACIA CONTINENTAL S.A.
    4BIHOR10796627S.C. DESPA ROMÂNIA S.R.L.
    5BIHOR108046S.C. NUTRIENTUL S.A.
    6BIHOR5796116S.C. TIGERAMIRACOM S.R.L.
    7BIHOR202255S.C. TRANSGEX S.A.
           
    1BISTRIŢA-NĂSĂUD2736489S.C. ARIO S.A.
    2BISTRIŢA-NĂSĂUD569007S.C. MEBIS S.A.
    3BISTRIŢA-NĂSĂUD6868431S.C. MOISAN TRANSIMPEX S.R.L.
    4BISTRIŢA-NĂSĂUD4816223S.C. PRISMA PROD S.R.L.
    5BISTRIŢA-NĂSĂUD571163S.C. RADIATOARE DIN ALUMINIU S.A.
           
    1BOTOŞANI11976618S.C. LONFIL S.A.
    2BOTOŞANI11006920S.C. PORŢELANUL S.A.
           
    1BRĂILA11940410S.C. AGRIMON S.R.L.
    2BRĂILA2254811S.C. FORAJ SONDE S.A. BRĂILA
           
    1BRAŞOV14531223C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. METROM S.A. BRAŞOV
    2BRAŞOV14578714C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE FĂGĂRAŞ S.A.
    3BRAŞOV14493260S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSLIVANIA SUD S.A.
    4BRAŞOV1094194S.C. GABI'S S.R.L.
    5BRAŞOV8624395S.C. M.T.I. IMPEX S.R.L.
    6BRAŞOV1112878S.C. MARUB S.A.
    7BRAŞOV14469423S.C. PIROCHIM VICTORIA S.A.
    8BRAŞOV14139115S.C. POIANA CIUCAŞ S.A.
    9BRAŞOV1098943S.C. PRES COM S.R.L.
    10BRAŞOV1097182S.C. TRANSILVANIA S.A.
    11BRAŞOV6522704S.C. TVS HOLDING S.R.L.
    12BRAŞOV11075840S.C. VIESSMANN S.R.L.
           
    1BUCUREŞTI14423850C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ S.A.
    2BUCUREŞTI9975700INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CANTACUZINO
    3BUCUREŞTI13513245S.C. AFIN (ROMÂNIA) S.A.
    4BUCUREŞTI6904755S.C. AGER BUSINESS TECH S.A.
    5BUCUREŞTI9636398S.C. AGER DISTRIBUTION S.A.
    6BUCUREŞTI6193482S.C. AGROVET S.A.
    7BUCUREŞTI11772189S.C. ALLIED DOMECQ SPIRITS WINE (ROMÂNIA) S.A.
    8BUCUREŞTI10392572S.C. ALPINE S.A.
    9BUCUREŞTI7025541S.C. ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OŢEL ŞI PLASTIC S.R.L.
    10BUCUREŞTI4747298S.C. AMEROM TELEVISION S.R.L.
    11BUCUREŞTI379290S.C. ARTA GRAFICĂ S.A.
    12BUCUREŞTI1590376S.C. AUTO COBĂLCESCU S.R.L.
    13BUCUREŞTI3148878S.C. AUTOMOTIVE TRADING SERVICES S.R.L.
    14BUCUREŞTI11984882S.C. B B COLLECTION S.R.L.
    15BUCUREŞTI13663790S.C. B.M.S. HAUSGERATE INVEST S.R.L.
    16BUCUREŞTI7986532S.C. BALKAN RO TRADE CONSTRUCTION S.R.L.
    17BUCUREŞTI13795308S.C. BCR LEASING S.A.
    18BUCUREŞTI14328360S.C. BRICOSTORE ROMÂNIA S.A.
    19BUCUREŞTI4258968S.C. CARPATAIR S.A.
    20BUCUREŞTI6423794S.C. CIUCAŞ S.R.L.
    21BUCUREŞTI20393S.C. COLIIANI IMPEX S.R.L.
    22BUCUREŞTI6639012S.C. COMAUTO MERIDIAN S.R.L.
    23BUCUREŞTI330580S.C. COMTEXIN S.A.
    24BUCUREŞTI12954944S.C. Despec România S.R.L.
    25BUCUREŞTI1590678S.C. DHL INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.
    26BUCUREŞTI12376883S.C. DIRECT SHOP S.R.L.
    27BUCUREŞTI14180238S.C. DOMINO CLUB S.R.L.
    28BUCUREŞTI11477448S.C. DUNAROM AGRITRADING S.R.L.
    29BUCUREŞTI6597448S.C. EDITURA ARAMIS S.R.L.
    30BUCUREŞTI6230769S.C. EUROGAMA INVEST S.R.L.
    31BUCUREŞTI1589363S.C. F.E.A. S.A.
    32BUCUREŞTI8757715S.C. FED PRINT S.A.
    33BUCUREŞTI14507322S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA SUD S.A.
    34BUCUREŞTI5024817S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.
    35BUCUREŞTI6812040S.C. GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA S.R.L.
    36BUCUREŞTI9452492S.C. GLOBALNET S.A.
    37BUCUREŞTI6046627S.C. GUZU CHIM PROD COM S.R.L.
    38BUCUREŞTI12858645S.C. HERVE ROMÂNIA S.R.L.
    39BUCUREŞTI1554446S.C. INDUSTRIALEXPORT S.A.
    40BUCUREŞTI1597790S.C. INTERACTION S.R.L.
    41BUCUREŞTI340312S.C. IOR S.A.
    42BUCUREŞTI9463750S.C. K TECH ELECTRONICS S.R.L.
    43BUCUREŞTI383062S.C. LEOSER S.A.
    44BUCUREŞTI6205960S.C. MAGLIFICIO PRIMAVERA TRADE S.R.L.
    45BUCUREŞTI10546701S.C. MEDICARE GROUP S.R.L.
    46BUCUREŞTI6479639S.C. MEDICOVER ROMBEL S.R.L.
    47BUCUREŞTI6769659S.C. METALROM S.R.L.
    48BUCUREŞTI10180820S.C. MOTORACTIVE S.A.
    49BUCUREŞTI9415389S.C. NATIONAL DISTRIBUTION COMPANY S.R.L.
    50BUCUREŞTI4264749S.C. OMNIMPEX CHEMICALS S.A.
    51BUCUREŞTI14428660S.C. PETROMSERVICE S.A.
    52BUCUREŞTI612S.C. PIAŢA DE GROSS AGROALIMENTARA 1912 S.A.
    53BUCUREŞTI12064199S.C. PORSCHE LEASING ROMÂNIA S.R.L.
    54BUCUREŞTI13943110S.C. RENAULT ROMÂNIA S.A.
    55BUCUREŞTI14338851S.C. REVIZII, REPARAŢII RAME DE METROU ŞI INSTALAŢII S.A.
    56BUCUREŞTI13348610S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.
    57BUCUREŞTI12112083S.C. RIO BUCOVINA DISTRIBUTION S.R.L.
    58BUCUREŞTI6039204S.C. ROCHUS S.R.L.
    59BUCUREŞTI4888408S.C. ROMSAT CABLE TV AND RADIO S.A.
    60BUCUREŞTI6504163S.C. S.T.S. DISTRIBUTION S.R.L.
    61BUCUREŞTI2833457S.C. SAVION HOTEL S.R.L.
    62BUCUREŞTI12472120S.C. SEA ROMÂNIA S.R.L.
    63BUCUREŞTI12723320S.C. SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.
    64BUCUREŞTI9927427S.C. SPET SHIPPING S.A.
    65BUCUREŞTI5931352S.C. STANDARD NUTRICIA S.R.L.
    66BUCUREŞTI13718674S.C. SUNLIGHT ROMÂNIA S.R.L.
    67BUCUREŞTI7025525S.C. SYNGENTAAGRO S.R.L.
    68BUCUREŞTI12422688S.C. T V TYRE TRADE S.R.L.
    69BUCUREŞTI15034095S.C. TELECOMUNICAŢII C.F.R. S.A.
    70BUCUREŞTI5351010S.C. TRANSFER INTERNATIONAL SPEDITION S.R.L.
    71BUCUREŞTI5624374S.C. V. TARUS RoAgencies S.R.L.
    72BUCUREŞTI11366989S.C. WILHELM GEIGER GMBH CO - FILIALA BUCUREŞTI - ROMÂNIA S.R.L.
           
    1BUZĂU1167164S.C. BACHUS BUZĂU S.A.
    2BUZĂU13362843S.C. CASA DE VINURI VERNEŞTI 2000 S.A.
    3BUZĂU1145395S.C. CONTACTOARE S.A.
    4BUZĂU6482146S.C. EXIMPROD GRUP S.A.
    5BUZĂU5959639S.C. GRUP ROMET S.A.
    6BUZĂU1154504S.C. INTEGRAL S.A.
    7BUZĂU5289644S.C. NATIONAL INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
    8BUZĂU8384950S.C. NATURAL EST S.A.
    9BUZĂU1174145S.C. NIKMOB S.A.
           
    1CĂLĂRAŞI1910608S.C. CATEX S.A.
    2CĂLĂRAŞI1921852S.C. REMAT S.A.
    3CĂLĂRAŞI1916090S.C. SIDERCA S.A.
    4CĂLĂRAŞI13227332S.C. TRANSAMERICAN 2000 S.R.L.
           
    1CARAŞ-SEVERIN14217817S.C. C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢA S.A.
    2CARAŞ-SEVERIN1070543S.C. HERCULES S.A.
           
    1CLUJ201195R.A. DE TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI
    2CLUJ6528510S.C. AGIS COMPUTER S.R.L.
    3CLUJ9478840S.C. ARL S.A.
    4CLUJ10817290S.C. ASA CONS ROMÂNIA S.R.L.
    5CLUJ14297530S.C. AUTOMOBILE COMPONENTE ELECTRICE S.R.L.
    6CLUJ9951956S.C. EVW HOLDING S.R.L.
    7CLUJ14476722S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA TRANSILVANIA NORD S.A.
    8CLUJ241831S.C. GENERAL INVEST S.R.L.
    9CLUJ3685073S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L.
    10CLUJ6702918S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.
    11CLUJ216510S.C. ONCOSIMPEX S.R.L.
    12CLUJ199605S.C. ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L.
    13CLUJ2897361S.C. TRUSTUL DE INSTALAŢII MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII S.A.
           
    1CONSTANŢA4858504R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CONSTANŢA SUD ŞI A ZONEI LIBERE BASARABI
    2CONSTANŢA2421812S.C. ARGOS S.A.
    3CONSTANŢA1891328S.C. CELCO S.A.
    4CONSTANŢA11396700S.C. CONGAZ S.A.
    5CONSTANŢA2980547S.C. EFORIE S.A.
    6CONSTANŢA14500308S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DOBROGEA S.A.
    7CONSTANŢA9538837S.C. HEINRIGIMPEX S.R.L.
    8CONSTANŢA7277646S.C. HISTRIA SHIPMANAGEMENT S.R.L.
    9CONSTANŢA14320595S.C. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII VAGOANE S.A.
    10CONSTANŢA1910217S.C. MINMETAL S.A.
    11CONSTANŢA2415810S.C. MUNCA OVIDIU S.A.
    12CONSTANŢA12721736S.C. PEGASUS DISTRIBUTION S.R.L.
    13CONSTANŢA12079629S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.
    14CONSTANŢA14320668S.C. RIG SERVICE S.A.
    15CONSTANŢA2412342S.C. STEAUA DE MARE S.A.
    16CONSTANŢA12439094S.C. TOMINI TRADING S.R.L.
    17CONSTANŢA14325363S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A.
           
    1COVASNA550152S.C. COVALACT S.A.
    2COVASNA12437719S.C. LEINEWEBER RO S.R.L.
    3COVASNA544932S.C. PLASTICO S.A.
    4COVASNA6832411S.C. PRODUCŢIE ARDEALUL S.R.L.
    5COVASNA9877167S.C. PRODUCŢIE ZARAH MODEN S.R.L.
    6COVASNA557550S.C. RHM PANTS S.R.L.
           
    1DÂMBOVIŢA938970C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICĂ MORENI S.A.
    2DÂMBOVIŢA2978636C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ MIJA S.A.
    3DÂMBOVIŢA918620S.C. CORINT S.A.
    4DÂMBOVIŢA11843301S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.
    5DÂMBOVIŢA13428573S.C. ERDEMIR-ROMANIA S.R.L.
           
    1DOLJ12459849S.C. AVK ELECTROPUTERE S.A.
    2DOLJ2292068S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE S.A. CRAIOVA
    3DOLJ2320125S.C. COREMI S.A.
    4DOLJ6778754S.C. EXSERV S.R.L.
    5DOLJ5218309S.C. FELVIOPROD S.R.L.
    6DOLJ14491102S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE OLTENIA S.A.
    7DOLJ6591550S.C. HELIN'S TRADING S.R.L.
    8DOLJ2319619S.C. METAL-LEMN S.A.
    9DOLJ14270284S.C. TMD S.A.
           
    1GALAŢI12085191S.C. BEYLER DECOR S.A.
    2GALAŢI9639750S.C. CEREALCOM S.A.
    3GALAŢI1646841S.C. COMMET S.A.
    4GALAŢI3552492S.C. CONY SAT S.A.
    5GALAŢI6514264S.C. LEGATO S.R.L.
    6GALAŢI5340402S.C. PROFILAND S.R.L.
    7GALAŢI1632862S.C. PRUTUL SA
    8GALAŢI10890801S.C. TRANSURB S.A.
    9GALAŢI1638660S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.
           
    1GIURGIU12354400S.C. AGER LEASING S.A.
    2GIURGIU13698712S.C. NOUA ERĂ S.A.
    3GIURGIU6141165S.C. ROMSTRADE S.R.L.
    4GIURGIU1284598S.C. SEA S.R.L.
    5GIURGIU14351222S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A.
           
    1GORJ14373832C.N. ROMARM S.A. - FILIALA S.C. UZINA MECANICĂ SADU S.A.
    2GORJ2174046S.C. FORAJ SONDE TÎRGU-CĂRBUNEŞTI S.A.
    3GORJ2162858S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A.
    4GORJ13914972S.C. UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ MOTRU S.A.
           
    1HARGHITA13131768S.C. AMIGO INTERCOST S.R.L.
    2HARGHITA512620S.C. HARMOPAN S.A.
    3HARGHITA505623S.C. PERLA HARGHITEI S.A.
           
    1HUNEDOARA14271514C.N. A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI MINVEST - FILIALA BRADMIN S.A. DEVA
    2HUNEDOARA14271549C.N. A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI MINVEST - FILIALA CERTEJ S.A.
    3HUNEDOARA2116860S.C. AGROCOMPANY S.R.L.
    4HUNEDOARA10381352S.C. DEVA GOLD S.A.
    5HUNEDOARA12499002S.C. GENERAL TRUST S.A.
    6HUNEDOARA6146243S.C. SARGETIA FOREST S.A.
    7HUNEDOARA2117288S.C. SARMISMOB S.A.
    8HUNEDOARA10998120S.C. SOGECO ROMÂNIA S.R.L.
    9HUNEDOARA11765220S.C. TERMOFICARE S.A.
    10HUNEDOARA2135195S.C. UMIROM S.A. PETROŞANI
    11HUNEDOARA14426988S.C. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A.
           
    1IALOMIŢA6900281S.C. AGROFAMHOLDING S.R.L. FETEŞTI
    2IALOMIŢA6740016S.C. ALCOPROD SERVICE S.A. URZICENI
    3IALOMIŢA12885143S.C. INTERCEREAL S.A. FETEŞTI
    4IALOMIŢA2072860S.C. TRANSMIM S.R.L. SLOBOZIA
    5IALOMIŢA2072356S.C. ULCOM INTERNATIONAL S.A. SLOBOZIA
    6IALOMIŢA2088921S.C. VALAHORUM S.A. URZICENI
           
    1IAŞI1999398R.A. DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI
    2IAŞI1975100S.C. AVICOLA IAŞI S.A.
    3IAŞI1959695S.C. CONEST S.A.
    4IAŞI1977551S.C. IULIUS GROUP S.R.L.
    5IAŞI6308167S.C. OMEGA IS COMUNICATIONS S.R.L.
    6IAŞI5029644S.C. TESS CONEX S.A.
           
    1ILFOV5205651R.A. AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
    2ILFOV13828162S.C. ADAM S.R.L.
    3ILFOV1574869S.C. AMCO OTOPENI S.A.
    4ILFOV12364552S.C. AMRAZ ROMÂNIA S.R.L.
    5ILFOV14313032S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE-CFR - BAD S.A.
    6ILFOV8573178S.C. CREAM LINE ROMÂNIA S.A.
    7ILFOV12404878S.C. CRIMBO GAS 2000 S.R.L.
    8ILFOV5865976S.C. DUMALEX GROUP S.A.
    9ILFOV9030790S.C. INFORM LYKOS S.A.
    10ILFOV9539018S.C. KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED S.R.L.
    11ILFOV8694129S.C. MOARA LOULIS - ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A.
    12ILFOV13276629S.C. PRIMA EXPORT S.R.L.
    13ILFOV3939279S.C. ROCON DISTRIBUTION 2000 S.R.L.
    14ILFOV2788488S.C. STUDIOURILE MEDIA PRO S.A.
    15ILFOV6549912S.C. TAMI 2 S.A.
    16ILFOV13635692S.C. TERRA GROUP SN IMPEX S.R.L.
    17ILFOV9854376S.C. TOP BRANDS DISTRIBUTION S.R.L.
    18ILFOV3342377S.C. UNIVERS'ALL ROMÂNIA S.R.L.
           
    1MARAMUREŞ2945914S.C. B.D.M. S.A.
    2MARAMUREŞ13807330S.C. ITALSOFA ROMANIA S.R.L.
    3MARAMUREŞ12178568S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.
    4MARAMUREŞ13996050S.C. STAFFORDSHIRE TABLEWARE (ROMANIA) S.A.
           
    1MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV4928693S.C. 3 D BUCUREŞTI S.A.
    2MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV1563215S.C. ADEVĂRUL S.A.
    3MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV11219295S.C. AEROTEH-G.P. S.A.
    4MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV6640696S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A.
    5MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV7475783S.C. ARAL ROMANIA S.R.L.
    6MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV8084031S.C. B.V. MCCANN ADVERTISING S.R.L.
    7MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV12070751S.C. BEIERSDORF ROMÂNIA S.R.L.
    8MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV361803S.C. CASTEL FILM S.R.L.
    9MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV10492989S.C. DISTRIFRUT S.R.L.
    10MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV398098S.C. FORTE COMPANY S.R.L.
    11MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV1566866S.C. I.S.P.C.F. S.A.
    12MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV1593356S.C. INTEGRA IMPORT EXPORT S.R.L.
    13MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV398284S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
    14MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV5831337S.C. LABORMED-PHARMA S.A.
    15MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV1586804S.C. MEDEUS CO PRODIMPEX S.R.L.
    16MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV6717587S.C. PLANET LEASING S.A.
    17MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV8249636S.C. REXCOM INTERNATIONAL S.A.
    18MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV6194577S.C. RIGIPS ROMÂNIA S.R.L.
    19MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV1557850S.C. ROMELECTRO S.A.
    20MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV11277520S.C. ROMSTAL LEASING S.R.L.
    21MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV476331S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A.
    22MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV361234S.C. SOPREX-IMI S.A.
    23MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV6543790S.C. T C AFFAIRES S.R.L.
    24MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV3507700S.C. UNICOM HOLDING S.A.
    25MARI CONTRIB. BUCUREŞTI ŞI JUD. ILFOV4397923S.C. VISTO PRIMEX S.R.L.
           
    1MEHEDINŢI1605450S.C. BERE - SPIRT TURNU SEVERIN S.A.
           
    1MUREŞ1245068S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.
    2MUREŞ9941928S.C. DURKOPP ADLER MAŞINI DE CUSUT S.R.L.
    3MUREŞ4727746S.C. FORAJ SONDE S.A.
    4MUREŞ6246374S.C. PRONTO UNIVERSAL S.R.L.
           
    1NEAMŢ2045262S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.
    2NEAMŢ2042665S.C. STARO S.R.L.
    3NEAMŢ6610440S.C. TRUST EURO THERM S.A.
           
    1PRAHOVA2704223S.C. AUTO RO S.R.L.
    2PRAHOVA1315252S.C. BERE AZUGA S.A. AZUGA
    3PRAHOVA1350845S.C. CABLUL ROMÂNESC S.A.
    4PRAHOVA1324099S.C. CONFIND S.R.L.
    5PRAHOVA13845333S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY S.R.L.
    6PRAHOVA6698086S.C. GREROM IMPORT-EXPORT S.R.L.
    7PRAHOVA7134646S.C. PIRITEX S.A.
    8PRAHOVA9593092S.C. PRINCIPAL CONSTRUCT S.R.L.
    9PRAHOVA13533870S.C. RECUNOŞTINŢA PRODCOM IMPEX S.R.L.
    10PRAHOVA1356619S.C. REMAT PRAHOVA S.A.
    11PRAHOVA9921041S.C. SEFER S.A.
    12PRAHOVA3195012S.C. SIGA CO CÎMPINA S.R.L.
    13PRAHOVA1331967S.C. SINAIA S.A.
    14PRAHOVA3648067S.C. SMART S.R.L.
           
    1SĂLAJ12144298S.C. TRANS BITUM S.R.L.
    2SĂLAJ14397920S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.
           
    1SATU MARE8539532S.C. AUTONET IMPORT S.R.L.
    2SATU MARE646126S.C. NUTRISAM S.A.
    3SATU MARE645945S.C. POLITEX S.A.
    4SATU MARE638557S.C. TRICOTEX S.A.
           
    1SIBIU2455050S.C. ALCOMSIB S.A.
    2SIBIU3099430S.C. AMBIENT S.R.L.
    3SIBIU804021S.C. AUTOMECANICA S.A.
    4SIBIU5613421S.C. BOEMA PREST S.R.L.
    5SIBIU787460S.C. CONCEFA S.A.
    6SIBIU7308203S.C. ESAROM ROMÂNIA S.R.L.
    7SIBIU11784329S.C. FORTIS S.A.
    8SIBIU11910621S.C. POLIFLEX S.R.L.
    9SIBIU6629604S.C. ROMIPEL S.R.L.
    10SIBIU14284808S.C. SCANDIA ROMÂNĂ S.A.
    11SIBIU10490856S.C. TRANS EURO TEXTILE S.R.L.
           
    1SUCEAVA11688704S.C. COMINCO - BUCOVINA S.A.
    2SUCEAVA716558S.C. MEFITEX SA SUCEAVA
    3SUCEAVA14725610S.C. MINBUCOVINA S.A.
    4SUCEAVA3177520S.C. MOPAN S.A. SUCEAVA
    5SUCEAVA736407S.C. NOVAFIL S.A.
    6SUCEAVA2559506S.C. ROMUPS S.A. SUCEAVA
    7SUCEAVA3177717S.C. STARMOD S.A.
    8SUCEAVA14682110S.C. TERMICA S.A.
           
    1TELEORMAN1388700R.A. SAGO
           
    1TIMIŞ11735628S.C. ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY S.A.
    2TIMIŞ14734040S.C. CCCF-BUCUREŞTI S.A. - FILIALA S.C. DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA S.A.
    3TIMIŞ1833467S.C. CONFORT S.A.
    4TIMIŞ1834705S.C. DATATIM S.A.
    5TIMIŞ12844577S.C. DUNAV INTERNATIONAL CONSTRUCT S.A.
    6TIMIŞ12911528S.C. EUROHOLDING S.R.L.
    7TIMIŞ14490379S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA BANAT S.A.
    8TIMIŞ9493204S.C. MORANDUZZO ROMÂNIA S.R.L.
    9TIMIŞ6407195S.C. PERFECT RENAISSANCE S.R.L.
    10TIMIŞ10321660S.C. PORTO PETROL S.R.L.
    11TIMIŞ11607939S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
    12TIMIŞ1817950S.C. PROMPT S.A.
    13TIMIŞ14318420S.C. SOCIETATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII DRUMURI S.A.
    14TIMIŞ1818602S.C. SOLVENTUL S.A.
    15TIMIŞ2485786S.C. SPUMOTIM S.A.
    16TIMIŞ13434141S.C. TECHNIC DEVELOPMENT S.R.L.
    17TIMIŞ1833246S.C. TENDER S.A.
    18TIMIŞ12288994S.C. UPC ROMÂNIA S.A.
    19TIMIŞ1834500S.C. UZINELE TEXTILE TIMIŞOARA S.A.
           
    1TULCEA2362597S.C. CONFECŢIA S.A.
    2TULCEA14528775S.C. FERAL S.R.L.
    3TULCEA8246869S.C. GRECALE IMPEX S.R.L.
    4TULCEA10903723S.C. PISCICOLA - TOUR S.R.L.
    5TULCEA2369455S.C. PLASTEX S.A.
           
    1VASLUI2808054S.C. AGROCOMPLEX BÂRLAD S.A.
    2VASLUI14330262S.C. TERMICA VASLUI S.A.
           
    1VÂLCEA5834325S.C. ANTARES S.R.L.
    2VÂLCEA2988648S.C. VALENTINA S.R.L.
           
    1VRANCEA12190081S.C. VINEXPORT S.A.
   +  Anexa 2A. Prevederi specifice persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare1. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare rezultată după aplicarea IAS, mai puţin IAS 29 "Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste" şi SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29", şi se depun la organele în drept, potrivit legii.Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflaţie extracontabil. Situaţiile financiare obţinute pe baza ajustărilor extracontabile sunt pentru uzul utilizatorilor de informaţii, alţii decât instituţiile statului.2. Situaţiile financiare retratate în primul an de aplicare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se supun aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 noiembrie a anului următor celui retratat.3. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situaţiile financiare ale unei societăţi, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloană separată, cu excepţia situaţiilor financiare retratate care prezintă numai informaţii aferente anului curent.4. Fiecare element obligatoriu prezentat în situaţiile financiare anuale ale unei persoane juridice poate fi prezentat mai detaliat decât se cere în formatul adoptat, dacă această detaliere conduce la prezentarea unei informaţii mai elocvente pentru utilizatorii de informaţii.De asemenea, nu se menţin în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu există valori atât în exerciţiul financiar curent, cât şi în cel precedent, fără a se modifica însă numărul de rând înscris în formatul prezentat în Capitolul III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare.5. În formularul "Bilanţ" din Capitolul III al Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după rd. 62 "Venituri în avans" se vor adăuga două rânduri, astfel:- rd. 63 "Subvenţii pentru investiţii" (ct. 131);- rd. 64 "Venituri înregistrate în avans" (ct. 472), urmând să se renumeroteze rândurile următoare.În mod corespunzător, indicatorii de la pct. E, F şi I se vor calcula astfel:
       
    - E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 47 - 64)48
    - F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 48 - 63)49
    - I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 63 + 64)62
  6. În formularul "Contul de profit şi pierdere" din Capitolul III al Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după rd. 60 "Impozitul pe profit" se vor adăuga trei rânduri, astfel:- rd. 61 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" (ct. 6911);- rd. 62 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat" (ct. 6912);- rd. 63 "Venituri din impozitul pe profit amânat" (ct. 791), urmând să se renumeroteze rândurile următoare.7. Subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, ale persoanelor juridice române care aplică prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aplică prevederile ordinului menţionat chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile cerute de acesta, în vederea asigurării unor informaţii comparabile.Situaţiile financiare ale subunităţilor trebuie convertite în lei, în conformitate cu cerinţele IAS 21 "Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar".Prevederile de mai sus se aplică şi subunităţilor cu sediul în România ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de ordinul menţionat.Informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale sunt exprimate în mii lei.8. Notele explicative cuprinse în Capitolul III din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt limitative, existând obligativitatea păstrării ordinii de prezentare a notelor exemplificate în reglementările menţionate, celelalte note urmând a se numerota începând cu nr. 11.9. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz.B. Prevederi comune persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/200210. Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere următoarele formate: a) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, formatul din aceste reglementări, precum şi formularele cod 30 şi cod 40 de la pct. 19. De asemenea, se va ţine seama de prevederile de la lit. A; b) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, formatul din aceste reglementări, precum şi formularele cod 30 şi cod 40 de la pct. 19. Microîntreprinderile prevăzute la art. 26 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, utilizează aceleaşi formate, cu excepţia formularului cod 40 de la pct. 19.11. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, bilanţul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit şi pierdere - simbolul cod 20.12. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept şi au precizate în antetul bilanţului următoarele elemente:Judeţul ___________________________─_─_─ Forma de proprietate ___________─_─_─Persoana juridică Activitatea preponderentăAdresa: localitatea ______, sectorul __, (denumire clasă CAEN) _______________str. ________________ nr. ___, bl. ____,sc. ______________, ap. ________________ Cod clasă CAEN _________________─_─_─Telefon _____________, fax _____________ Cod fiscal/Cod unic de înregistrareNumăr din registrul comerţului _________ ________________─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului prevăzut în Anexă.Persoanele juridice vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.13. Elementele monetare în valută se evidenţiază în contabilitate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data de 31 decembrie.14. Cifra de afaceri netă din formularul "Contul de profit şi pierdere" cuprinde sumele provenite din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii ce intră în categoria activităţilor curente, după scăderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite, şi taxe aferente.15. În cazul vânzării de active care nu reprezintă activitate curentă, rezultatul cedării se reflectă în contabilitate astfel:- în cazul înregistrării unui câştig din cedare, acesta se înscrie la rândul 08 "Alte venituri din exploatare" din formularul "Contul de profit şi pierdere";- în cazul înregistrării unei pierderi din cedare, aceasta se înscrie la rândul 26 "Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate" din formularul "Contul de profit şi pierdere".16. Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 15 "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.17. Persoanele juridice pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.18. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul anului nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii:- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);- adresa şi numărul de telefon;- numărul de înregistrare la Registrul comerţului;- codul fiscal/codul unic de înregistrare;- capitalul social.19. Persoanele juridice anexează la situaţiile financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice formularele "Date informative" (cod 30) şi "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), care au următorul format:
                                  DATE INFORMATIVE
     Cod 30 - mii lei -
  ┌─────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────────┐│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. │ Sume ││ │rd.│(unităţii│ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬───┴──────────────┤│II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total│ Din care: ││ │rd.│ col.├─────────┬────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │ activi- │ inves- ││ │ │ │ tatea │ tiţii ││ │ │ │ curentă │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Plăţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la │03 │ │ │ ││18 + 22), din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), │04 │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- peste 30 de zile │05 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- peste 90 de zile │06 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- peste 1 an │07 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetul │08 │ │ │ ││asigurărilor sociale - total (rd. 09 la │ │ │ │ ││13), din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- contribuţii pentru asigurări sociale │09 │ │ │ ││de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte│ │ │ │ ││persoane asimilate │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- contribuţii de la persoane juridice sau │10 │ │ │ ││fizice care angajează personal salariat şi │ │ │ │ ││contribuţia persoanelor asigurate la fondul │ │ │ │ ││asigurărilor sociale de sănătate │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- contribuţia pentru pensia suplimentară │11 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- contribuţii de la persoane juridice sau │12 │ │ │ ││fizice care utilizează munca salariată şi │ │ │ │ ││contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la │ │ │ │ ││salariaţi │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- alte datorii sociale │13 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetele │14 │ │ │ ││fondurilor speciale │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │15 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul │16 │ │ │ ││stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul │17 │ │ │ ││stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Credite bancare nerambursate la scadenţă │18 │ │ │ ││- total (rd. 19 la 21), din care: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- restante după 30 de zile │19 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- restante după 90 de zile │20 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│- restante după 1 an │21 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼────────┤│Dobânzi restante │22 │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴───────┬─┴────────┤│III. Numărul mediu de salariaţi │Nr.│ An precedent│ An curent││ │rd.│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼──────────┤│Numărul mediu de salariaţi │ 23│ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴──────────┘
       
    ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele ______________Numele şi prenumele _____________
    Semnătura ________________________Semnătura _______________________
    Ştampila unităţi
                           SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
       Cod 40 - mii lei -
  Valori brute
  Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final (col. 5 = 1+2- 3)
  Total Din care: dezmem- brări şi casări
  A B 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 5(5)
  Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 01 X
  Alte imobilizări 02 X
  Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 03 X
  TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
  Imobilizări corporale Terenuri 05 X
  Construcţii 06
  Instalaţii tehnice şi maşini 07
  Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08
  Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09 X
  TOTAL (rd. 05 la 09) 10
  Imobilizări financiare 11 X
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11) 12
  SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
  Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobili- zărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = 6+7-8)
  A B 6(1) 7(2) 8(3) 9(4)
  Imobilizări necorporale (Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 13
  Alte imobilizări 14
  TOTAL (rd. 13 + 14) 15
  Imobilizări corporale Terenuri 16
  Construcţii 17
  Instalaţii tehnice şi maşini 18
  Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 19
  TOTAL (rd. 16 la 19) 20
  AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) 21
  SITUAŢIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE
  Elemente de imobilizări Nr. rd. Sold iniţial Provizi- oane constitu- ite în cursul anului Provizi- oane reluate la venituri Sold final (col. 13 =10+11-12)
  A B 10(1) 11(2) 12(3) 13(4)
  Imobilizări necorporale 22
  Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare
  Alte imobilizări 23
  Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 24
  TOTAL (rd. 22 la 24) 25
  Imobilizări corporale Terenuri 26
  Construcţii 27
  Instalaţii tehnice şi maşini 28
  Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 29
  Avansuri şi imobilizări corporale în curs 30
  TOTAL (rd. 26 la 30) 31
  Imobilizări financiare 32
  PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) 33
       
    ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,
    Numele şi prenumele _______________Numele şi prenumele _______________
    Semnătura _________________________Semnătura _________________________
    Ştampila unităţi
  C. Prevederi specifice persoanelor juridice din categoria instituţiilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi brokerilor de asigurare20. Instituţiile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, instituţiile de credit, societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare şi brokerii de asigurare au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, situaţiile financiare anuale în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile.Persoanele juridice anexează la situaţiile financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice formularele "Date informative" (cod 30) şi "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), care au formatul de la pct. 19.În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz,21. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept şi au precizate în antetul bilanţului următoarele elemente:Judeţul ___________________________─_─_─ Forma de proprietate ___________─_─_─Persoana juridică Activitatea preponderentăAdresa: localitatea ______, sectorul __, (denumire clasă CAEN) _______________str. ________________ nr. ___, bl. ____,sc. ______________, ap. ________________ Cod clasă CAEN _________________─_─_─Telefon _____________, fax _____________ Cod fiscal/Cod unic de înregistrareNumăr din registrul comerţului _________ ________________─_─_─_─_─_─_─_─_─_─_─Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului prevăzut în Anexa nr. 3.22. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare rezultată după aplicarea IAS, mai puţin IAS 29 "Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste" şi SIC 19 "Moneda de raportare - Evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare în conformitate cu IAS 21 şi IAS 29", şi se depun la organele în drept, potrivit legii.Persoanele juridice care au optat pentru aplicarea IAS 29 efectuează ajustările la inflaţie extracontabil. Situaţiile financiare obţinute pe baza ajustărilor extracontabile sunt pentru uzul utilizatorilor de informaţii, alţii decât instituţiile statului.23. Persoanele juridice pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995.La depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.24. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul anului nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii:- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);- adresa şi numărul de telefon;- numărul de înregistrare la Registrul comerţului;- codul fiscal/codul unic de înregistrare;- capitalul social.  +  Anexă    -----la anexa nr. 2--------------                       Nomenclator - forme de proprietate
       
    CodulDenumirea
    10PROPRIETATE DE STAT
    11Regii autonome
    12Societăţi comerciale cu capital integral de stat
    13Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
    14Companii şi societăţi naţionale
    20PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
      PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
    21Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
    22Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
    23Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
    24Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
      PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
    25Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
    26Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
    27Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
    28Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
    30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
    31Societăţi comerciale în nume colectiv
    32Societăţi comerciale în comandită simplă
    33Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
    34Societăţi comerciale pe acţiuni
    35Societăţi comerciale cu răspundere limitată
    36Societăţi agricole
    37Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
    40PROPRIETATE COOPERATISTĂ
    41Cooperative de consum
    42Cooperative meşteşugăreşti
    43Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
    44Cooperative de credit
    50PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)
  -----------