HOTĂRÂRE nr. 15 din 8 ianuarie 2004pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarul bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre._____________ Notă *) Anexele nr. 1-40 se comunică instituţiilor interesate, de către Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia de a reactualiza, în termen de 90 de zile de la depunerea situaţiei financiare anuale, inventarul bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare. (2) Inventarele bunurilor din domeniul public al statului, reactualizate, se depun la Ministerul Finanţelor Publice pe suport magnetic.  +  Articolul 3 (1) În timpul anului ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, să actualizeze inventarele cu modificările intervenite în structura acestora. (2) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit alin. (1), se înregistrează concomitent la Ministerul Finanţelor Publice de către instituţiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-preluare, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.  +  Articolul 4La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor respecta prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie 2002, modificate şi completate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 555/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 3 şi 4 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 45/2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 10 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 15.────────────────