NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996



    În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) lit. d) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, se emit prezentele norme metodologice  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice au ca scop, în principal, stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii, care se supune avizarii, a cerințelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin documentaţii cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii, care se supun avizarii, se înţelege: a) filme de protecţie a muncii, realizate de studiouri profesioniste; b) afise şi pliante de protecţie a muncii; c) manuale şi cursuri destinate formarii şi perfectionarii angajatilor în domeniul protectiei muncii; d) manuale şi cursuri de protecţie a muncii pentru elevi şi studenti; e) cărţi şi brosuri de specialitate; f) teste de verificare a cunoştinţelor de protecţie a muncii; g) diapozitive şi altele asemenea. (2) Nu se supun avizarii materialele realizate de persoane juridice sau fizice, care conţin informaţii şi aspecte din activitatea proprie şi sunt utilizate pentru instruirea şi informarea în domeniul protectiei muncii a angajatilor săi, ca de exemplu: folii transparente, machete, mulaje, grafice, fotomontaje, casete video, simulatoare.  +  Articolul 3Avizarea materialelor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii, menţionate la art. 2 alin. (1), se face de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale - Protectia Muncii.  +  Capitolul 2 Cerinţe obligatorii de realizare a materialelor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii  +  Articolul 4 (1) Cerinţele generale pentru realizarea materialelor specificate la art. 2 sunt: a) conţinutul materialelor să fie în concordanta cu legislatia în domeniu, în vigoare; b) conţinutul materialelor sa reflecte în mod corect bazele teoretice şi metodologico-aplicative ale protectiei muncii; c) realizarea materialelor să se bazeze pe principiile pedagogiei moderne; d) conţinutul şi realizarea materialelor să fie în concordanta cu nivelul de pregatire a subiectilor cărora li se adreseaza. (2) Cerinţele specifice pentru realizarea materialelor menţionate la art. 2 sunt:2.1. pentru realizarea filmelor de protecţie a muncii: a) scenariul să asigure perceperea corecta şi clara a mesajului; b) imagine clara şi sugestiva (cromatica, fond, iluminare, unghiulatie, efecte speciale); c) sonor clar (dialog, comentarii, muzica, zgomot); d) sincronizare imagine-sunet; e) forme de prezentare; filmare reala şi animatie; f) durata proiectiei: 10-20 de minute;2.2. pentru realizarea afiselor şi pliantelor de protecţie a muncii: a) grafica simpla, fără greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi suprimându-se detaliile nesemnificative; b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul; c) fără text sau cu text scurt, concis şi vizibil de la o distanta de 4-5 metri;2.3. pentru realizarea manualelor şi cursurilor de protecţie a muncii pentru elevi şi studenti: a) să fie elaborate în baza unei documentari bibliografice la zi; b) sa foloseasca terminologia specifică protectiei muncii; c) redactarea cursului să fie clara, concisa, fără formulari sablon; d) cunoştinţele să fie expuse în mod sistematic, intr-o ordine logica; e) gradul de abstractizare să fie în concordanta cu nivelul persoanelor cărora li se adreseaza; f) structura materialelor să asigure o alternanta şi un raport între cunoştinţele teoretice şi practice corespunzătoare nivelului de pregatire a personalului caruia le sunt adresate; g) sa cuprindă ilustratii şi desene, ideograme şi tabele;2.4. pentru realizarea testelor de verificare a cunoştinţelor de protecţie a muncii: a) sa cuprindă un numar suficient de intrebari-problema din materialul de instruire utilizat (Norme de protecţie a muncii); b) intrebarile care compun textul să fie formulate intr-o formă clara şi concisa; c) intrebarile care compun textul să fie astfel formulate incit să permită un răspuns scurt, care să necesite cit mai puţin timp pentru scris (sublinierea, numerotarea, un singur cuvint scris, un semn facut etc.); d) să fie insotite de sistemul de cotare, grile de verificare, instrucţiuni de completare şi foaia de răspuns.  +  Capitolul 3 Criterii şi proceduri de avizare  +  Articolul 5Materialele cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul protectiei muncii, menţionate la art. 2 alin. (1), pot fi utilizate sau comercializate, numai dacă sunt avizate de către comisia de avizare din cadrul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 6În vederea obtinerii avizului, elaborarii vor prezenta materialele comisiei de avizare în mod etapizat, astfel:- filme:* etapa 1 - tematica şi scenariul;* etapa a 2-a - vizionare şi avizare în faza premergatoare montajului final, organizata de realizatori;* etapa a 3-a - vizionare finala organizata de realizatori;- afise, pliante:* macheta afisului- manuale, cărţi, brosuri şi cursuri: a) conţinutul tematic b) manuscris- teste de verificare a cunoştinţelor:* conţinutul testului- diapozitive:* tematica  +  Articolul 7Comisia de avizare din Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale - Protectia Muncii va comunică în scris solicitantilor concluzia privind avizarea sau neavizarea materialelor, în termen de 30 de zile de la data primirii lor.  +  Articolul 8Documentatiile respinse vor fi returnate elaboratorului pentru a fi refacute în sensul celor specificate în referatele de specialitate.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 9 (1) Comisia de avizare va fi numita de conducerea Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi îşi va desfăşura activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi functionare. (2) În comisia de avizare vor fi cooptati, după caz, şi specialisti din domeniile: pedagogie, arta cinematografica (regizor sau critic de film), arta plastica (grafician).  +  Articolul 10Obligaţia privind obtinerea avizului pentru documentatiile precizate la art. 2 alin. (1) revine elaboratorilor acestora.  +  Articolul 11Folosirea sau difuzarea materialelor prezentate la art. 2 alin. (1), neavizate, constituie contraventie şi se sancţionează conform legii.  +  Articolul 12Este interzisa realizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protectiei muncii, prevăzute la art. 2 alin. (1), de către producătorii care nu au fost avizati de comisia Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 13Producerea, folosirea sau difuzarea materialelor prezentate la art. 2 alin. (1), neavizate, constituie contraventie şi se sancţionează conform legii.--------