NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricatie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996    În temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, se emit prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Obiectul normei metodologice este de a stabili: a) procedurile de avizare şi de certificare a calităţii de protecţie a echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului individual de lucru, precum şi a materialelor şi semifabricatelor destinate producerii lor; b) cerinţele esentiale de securitate, cuprinse în anexa nr. 1, care trebuie indeplinite la proiectarea, realizarea, importul şi comercializarea echipamentului sus-amintit; c) organismele recunoscute pentru certificarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Normele metodologice se aplică persoanelor juridice şi fizice din domeniile public şi privat, care produc, importa şi comercializeaza echipament individual de protecţie şi echipament individual de lucru, materiale şi semifabricate destinate producerii lor, astfel incit să se asigure functia de protecţie conform normelor şi standardelor de protecţie a muncii. (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentelor norme metodologice; a) sortimentele de echipament individual de protecţie şi echipament individual de lucru, create şi produse special pentru Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Directia generală a penitenciarelor, Ministerul Finanţelor - Garda financiară, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Comunicatii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Paza; b) sortimentele de echipament individual de protecţie, create şi produse pentru lupta contra incendiilor; c) sortimentele de echipament individual de protecţie pentru autoaparare; d) sortimentele de echipament individual de protecţie şi salvare a personalului şi pasagerilor avioanelor şi navelor; e) sortimentele de echipament individual de protecţie, destinate personalului din cadrul activităţii nucleare; f) alte sortimente excluse prin lege.  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme metodologice: a) echipamentul individual de protecţie (E.I.P.) reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva riscurilor de accidentare şi de imbolnavire profesionala; b) echipamentul individual de lucru (E.I.L.) reprezinta mijloacele pe care persoanele juridice şi persoanele fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei şi incaltamintei proprii în timpul procesului de muncă; c) sortimentul de E.I.P. sau E.I.L. reprezinta grupul de mijloace individuale, diferentiat prin forma constructiva generală, zona anatomica protejata şi caracteristicile functionale; d) modelul de E.I.P. sau E.I.L. reprezinta grupul de mijloace individuale, diferentiat prin materiile prime de baza, tehnologia de realizare sau particularitatile constructive şi care este propriu unui fabricant; e) prototipul de E.I.P. sau E.I.L. reprezinta unul sau mai multe exemplare dintr-un model nou-fabricat sau importat; f) neconformitate este nesatisfacerea uneia sau mai multor cerinţe esentiale privind calitatea de protecţie a echipamentului individual de protecţie şi a celui de lucru sau elementele sistemului calităţii faţă de condiţiile specifice; în functie de performantele vizate de cerinţele nesatisfacute, prin analiza şi evaluarea calităţii pe principiu statistic, neconformitatile se pot grupa în majore sau minore; g) sistemul calităţii este ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţii, proceduri, procese şi resurse, care are ca scop implementarea managementului calităţii.  +  Articolul 4Orice model de E.I.P. sau E.I.L. fabricat în tara sau importat trebuie să indeplineasca cerinţele esentiale de securitate transpuse în reguli tehnice intr-unul sau mai multe standarde, norme, prescriptii şi fise tehnice. Lista acestor reglementari se publică periodic de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 5Conformitatea modelelor de E.I.P. sau E.I.L. cu cerinţele esentiale de securitate se atesta prin certificarea calităţii de protecţie. În functie de complexitatea modelelor, certificarea se face de către organismele recunoscute de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale sau de către producător, importator, comerciant, prin procedurile stabilite de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 6Introducerea în fabricatie a sortimentelor noi de E.I.P. şi E.I.L., comercializarea acestora şi a celor importate sunt permise numai după avizarea lor de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale. Avizul se acordă unui singur solicitant (producător, importator, comerciant) pe baza documentatiei intocmite de acesta, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 7Expunerea la târguri şi saloane autorizate a modelelor noi de E.I.P. şi E.I.L., produse în tara sau importate şi neavizate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, precum şi folosirea acestora în scop demonstrativ sunt permise pe durata limitata, cu condiţia respectarii prevederilor art. 4, şi când în apropierea exponatelor se amplaseaza un "avertisment". Avertismentul trebuie redactat în limba română, vizibil, clar şi va menţiona interdictia utilizarii produsului.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale notifica, pentru aplicarea procedurilor de certificare a calităţii de protecţie a E.I.P., urmatoarele organisme recunoscute: a) Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii (I.C.S.P.M.) - Bucureşti, pentru E.I.P. împotriva riscurilor industriale; b) Institutul Naţional pentru Securitatea Miniera şi Protecţie Antiexploziva (INSEMEX) - Petrosani, pentru E.I.P. împotriva riscurilor legate de lucrul în atmosfera potenţial exploziva, lucrul cu substante explozive şi pentru activitatea miniera din subteran. (2) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate recunoaste şi alte organisme care indeplinesc criteriile generale impuse de sistemul naţional de certificare şi prevederile SR EN 45011/1993.  +  Capitolul 2 Avizarea prototipurilor de E.I.P. şi E.I.L.  +  Articolul 9Pentru avizarea prototipurilor de E.I.P. şi E.I.L., solicitantul se adreseaza Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale cu o cerere scrisa, care contine: a) numele şi adresa solicitantului; b) locul de fabricatie şi numele producătorului (dacă este diferit de solicitant); c) denumirea produsului pentru care se solicita avizul (inclusiv numărul de model la fabricant, unde este cazul); d) scopul solicitarii avizului (introducere în fabricatie, import, comercializare).  +  Articolul 10Cererea trebuie însoţită de un dosar, care să cuprindă: a) memoriul de prezentare: descrierea produsului, domeniul de utilizare, lista cerințelor aplicabile pe care producătorul se angajează să le respecte, modul de marcare, standardul românesc, profesional sau de firma, fisa tehnica a produsului; b) descrierea sistemului calităţii folosit de producător sau certificatul de atestare/aprobare a sistemului calităţii; c) declaratia de conformitate prin care solicitantul garanteaza ca sunt respectate cerinţele esentiale de securitate specifice şi, după caz, certificatul de conformitate eliberat de organismele recunoscute, prin care se atesta ca sunt indeplinite aceste cerinţe; d) un exemplar din prospectul produsului (întocmit conform anexei nr. 1 pct. 1.10); e) statutul societatii şi certificatul de inmatriculare a acesteia; f) imputernicirea scrisa de reprezentare, în cazul în care solicitantul este altul decit producătorul, importatorul sau comerciantul; g) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, eliberata de I.S.T.P.M. din judeţul de reşedinţa a solicitantului; h) doua mostre din produsul supus avizarii.  +  Articolul 11 (1) După primirea cererii, a dosarului complet şi a mostrelor, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale procedeaza la examinarea acestora, verificind dacă: a) documentaţia cuprinde toate elementele necesare; b) specificatiile cuprinse în documentatie asigura respectarea cerințelor esentiale de securitate sau a regulilor tehnice aplicabile; c) mostrele prezentate sunt conforme cu specificatiile din documentatie; d) sistemul calităţii, prevăzut de fabricant, garanteaza conformitatea cu mostrele prezentate spre avizare; f) procedura de certificare la care a fost supus sortimentul de E.I.P. a fost adecvata. (2) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate solicita completari sau modificari ale documentatiei, efectuarea unor încercări de laborator suplimentare, supunerea E.I.P. procedurilor "examen de tip" sau de "certificare a calităţii productiei", costurile aferente fiind suportate de solicitant.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale va transmite solicitantului rezultatul evaluării, care se concretizeaza prin: a) aviz definitiv de introducere în fabricatie, import sau comercializare - când sunt indeplinite toate cerinţele; b) aviz pentru o perioadă limitata de introducere în fabricatie, import sau comercializare, în cazul în care se considera oportuna obtinerea unor informaţii ulterioare privind comportarea în exploatare sau dacă în urma evaluării se semnaleaza anumite neconformitati cu regulile tehnice, care nu afectează calitatea de protecţie şi pot fi remediate până la comercializare; c) respingerea, în scris, a cererii solicitantului, motivând cauzele acesteia, atunci când produsul sau sistemul de asigurare a calităţii preconizat de solicitant prezinta neconformitati faţă de cerinţele esentiale. (2) În situaţiile de la lit. a) şi b), procedura de avizare se finalizează prin: a) aviz scris care reproduce concluziile evaluării; b) aplicarea unei etichete permanente pe mostra care devine prototip avizat. (3) Eticheta va contine: denumirea solicitantului, a produsului, numărul de model la producător, materia prima, sigla organismului care a acordat avizul (stampila), numărul avizului.  +  Articolul 13După obtinerea avizului scris şi a prototipului avizat, solicitantul are dreptul să aplice, pe toate produsele identice cu acesta, marcajul de conformitate de securitate (CS), conform anexei nr. 3, şi sa elibereze declaratia de conformitate CS, conform anexei nr. 2, ceea ce permite comercializarea şi utilizarea produsului.  +  Articolul 14Avizul pentru o perioadă limitata poate deveni definitiv, dacă solicitantul dovedeste, în termenul stabilit, rezolvarea observatiilor facute de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, sau poate fi prelungit numai în cazuri justificate.  +  Articolul 15Respingerea avizarii unui produs poate face obiectul unei contestatii depuse la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii.  +  Articolul 16Documentaţia tehnica, stampilata de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, se păstrează la solicitant, în condiţiile de arhiva, pentru a fi prezentată organelor competente.  +  Articolul 17Datele privind prototipurile avizate sunt inscrise în Registrul unic de E.I.P. şi E.I.L. avizate, la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 18În situaţia în care producătorul intenţionează sa aduca modificari unui produs avizat, el este obligat să le comunice Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, care analizeaza modificările respective şi decide asupra oportunitatii prelungirii avizului pentru produsul modificat sau a necesităţii unei noi evaluari prin examen CS de tip.  +  Articolul 19Dacă în timpul fabricatiei sau al utilizarii E.I.P. şi E.I.L. se dovedeste ca acestea nu respecta anumite cerinţe aplicabile, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate retrage avizul dat. Aceasta decizie va fi luata după ce titularul avizului a fost convocat pentru a-şi prezenta punctul de vedere. Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestatii în condiţiile prevăzute la art. 15.  +  Articolul 20În cazul unor reclamatii repetate privind neconformitatea produselor cu cerinţele esentiale sau cu specificatiile tehnice garantate de producător, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate impune efectuarea evaluării prin examen CS de tip asupra oricărui model de E.I.P. şi E.I.L. care a fost avizat. Costul incercarilor şi al evaluarilor este suportat de titularul avizului. Dacă în urma evaluării se constată că nu sunt respectate cerinţele de securitate, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate retrage avizul.  +  Capitolul 3 Certificarea calităţii de protecţie  +  Articolul 21 (1) Certificarea calităţii de protecţie reprezinta actiunea unei terţe părţi, care dovedeste existenta increderii ca un model de E.I.P., corespunzător identificat, prototip sau produs final al unui proces tehnologic este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ ce transpune cerinţele esentiale de securitate aplicabile, conform domeniului de utilizare definit. (2) Se supun certificării, de către organisme recunoscute, modelele de E.I.P., destinate a proteja împotriva unor riscuri ce nu pot fi sesizate în timp util pentru a evita accidentarea, sau cele pentru care Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale stabileste necesitatea confirmarii calităţii de protecţie de către organisme recunoscute. (3) În functie de complexitatea E.I.P. şi de riscurile împotriva cărora acestea sunt destinate, certificarea se face prin: a) examen CS de tip; b) sistem de garantare a calităţii CS a produsului final sau prin sistem de asigurare a calităţii CS a productiei, cu supraveghere, ambele sisteme vizind certificarea calităţii productiei.  +  Articolul 22 (1) Pentru sortimentele de E.I.P. de conceptie simpla şi E.I.L., producătorul, importatorul sau reprezentantii acestora declara, pe proprie raspundere, ca produsele sunt conforme cu cerinţele esentiale, garanteaza acest lucru şi emit declaratia de conformitate. (2) Sunt definite ca E.I.P. de conceptie simpla sortimentele pentru care utilizatorul poate aprecia el insusi eficacitatea folosirii acestora împotriva unor riscuri minime al caror efect este perceput în timp optim pentru a se evita accidentarea. Din această categorie fac parte sortimentele destinate prevenirii accidentelor datorate: a) agresiunilor mecanice ale caror efecte sunt superficiale (exemplu: manusi pentru gradinari, degetare etc.); b) produselor de întreţinere slab nocive, ale caror efecte sunt usor reversibile (exemplu: manusi de protecţie contra solutiilor diluate de detergent etc.); c) riscurilor intilnite la manipularea obiectelor calde ale caror temperaturi nu depasesc 50 grade C sau care produc socuri puţin periculoase (exemplu: manusi, sorturi de uz profesional etc.); d) condiţiilor atmosferice care nu sunt excepţionale şi nici extreme: intemperii, mediu cu temperaturi cuprinse între -5 grade C şi +40 grade C şi viteza vintului de maximum 5 m/sec.; e) socurilor şi vibratiilor slabe care nu afectează părţi vitale ale corpului şi nu pot provoca leziuni ireversibile (exemplu: bonete, basmale, manusi, încălţăminte usoara etc.); f) radiatiilor solare (exemplu: ochelari de soare etc.).  +  Articolul 23Producătorul sau importatorul unui model nou de E.I.P. de conceptie simpla sau E.I.L. trebuie să fie în măsura să prezinte Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale sau organismelor recunoscute de acesta, la cerere, urmatoarea documentatie: a) dosar tehnic de fabricatie, constituit din:- desenul de ansamblu al modelului, cu detalii, insotit, eventual, de note de calcul, rezultate ale unor încercări, experimentari, în măsura în care nu sunt necesare pentru confirmarea respectarii cerințelor esentiale de securitate;- lista completa a cerințelor esentiale luate în considerare la proiectarea modelului sau lista specificatiilor tehnice pe care producătorul îşi propune să le respecte. Aceste elemente pot fi continute în standardul de firma sau în fisa tehnica a fabricantului; b) descrierea sistemului de calitate al producătorului: mijloace de control al calităţii, încercări pe care producătorul le efectueaza pe parcursul procesului tehnologic; c) un exemplar din prospectul produsului; d) un exemplar din declaratia de conformitate a producătorului.  +  Capitolul 4 Procedura de certificare a "Examen CS de tip"  +  Articolul 24 (1) Sunt supuse procedurii de certificare "examen CS de tip" toate sortimentele de E.I.P. fabricate sau importate în vederea comercializarii, cu excepţia celor prevăzute la art. 22 alin. (2). (2) Procedura de certificare, denumita "examen CS de tip", este procedura prin care un organism recunoscut constata, în urma examinarii produsului, a documentatiei şi prin încercări de laborator pe exemplare de produs, ca un model de E.I.P. satisface cerinţele esentiale şi regulile tehnice care îi sunt aplicabile.  +  Articolul 25 (1) Producătorul sau importatorul de E.I.P. este obligat să solicite organismelor recunoscute de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale efectuarea evaluării conformitatii cu cerinţele esentiale de securitate pentru orice model nou-fabricat sau importat. În acest scop solicitantul va depune la organismul recunoscut urmatoarele: a) cererea de certificare a conformitatii produsului, continind:- numele şi adresa solicitantului;- locul fabricarii şi numele producătorului (când acesta este diferit de solicitant);- denumirea produsului supus procedurii de certificare şi numărul de model; b) declaratia de conformitate emisa şi semnata de solicitant, în care se menţionează că produsele prezentate respecta cerinţele esentiale de securitate şi specificatiile din documentaţia tehnica; c) documentaţia tehnica. (2) Pentru produsele importate, documentaţia tehnica este formata dintr-un memoriu de prezentare (care să conţină descrierea specificatiilor tehnice respectate de producător, denumirea organismului international care a efectuat certificarea), copia de pe certificatul de atestare a conformitatii cu cerinţele esentiale de securitate şi de pe certificatul de calitate emis de producător, precum şi versiunea în limba română a acestora. (3) În lipsa certificatului de atestare, produsele vor fi supuse obligatoriu procedurii de certificare, pe fiecare lot importat de E.I.P., conform art. 44. (4) Pentru produsele fabricate în tara, documentaţia tehnica este formata din: a) domeniul de utilizare (prezentare scrisa); b) lista completa a cerințelor esentiale de securitate luate în considerare la proiectare sau lista regulilor tehnice pe care producătorul îşi propune să le respecte, sau lista condiţiilor tehnice de execuţie. Aceste elemente pot fi continute în standardul de firma sau într-un memoriu tehnic; c) desenul de ansamblul al E.I.P. şi detalii, insotite eventual de note de calcul, rezultate ale unor încercări şi experimentari, în măsura în care sunt necesare pentru confirmarea respectarii cerințelor esentiale de securitate; d) descrierea sistemului calităţii produsului (mijloace de control al calităţii, încercări pe care producătorul le efectueaza pe parcursul procesului tehnologic); e) un exemplar din prospectul produsului; f) un numar de produse necesare pentru examinari şi încercări de laborator, stabilit de organismul recunoscut pentru aplicarea procedurii.  +  Articolul 26Organismul recunoscut pentru aplicarea procedurii efectueaza examinarea documentatiei tehnice şi a modelului de E.I.P., după cum urmeaza:A. Examinarea documentatiei tehniceÎn cadrul acestei examinari, verifica dacă: a) documentaţia cuprinde toate elementele necesare; b) condiţiile tehnice de execuţie prevăzute de producător asigura indeplinirea cerințelor esentiale sau respectarea regulilor tehnice care îi sunt aplicabile modelului.B. Examinarea modelului de E.I.P. pus la dispoziţie de solicitantÎn cadrul acestei examinari se verifica dacă produsele în cauza au fost executate conform prevederilor din documentaţia tehnica şi dacă pot fi utilizate în condiţii de securitate, conform destinatiei lor. Organismul recunoscut verifica, de asemenea, conformitatea produsului cu regulile tehnice care îi sunt aplicabile şi efectueaza încercările de laborator adecvate, urmarindu-se conformitatea produselor cu regulile tehnice cuprinse în documentatie sau conformitatea produselor cu condiţiile tehnice de execuţie ale producătorului, în măsura în care acestea au fost în prealabil recunoscute ca fiind conforme regulilor tehnice aplicabile sortimentului respectiv de E.I.P.  +  Articolul 27Organismul recunoscut colaboreaza cu solicitantul pe parcursul examinarii şi poate cere completari sau modificari ale documentatiei şi modelului.  +  Articolul 28Când organismul recunoscut decide ca modelul de E.I.P. examinat indeplineste cerinţele esentiale de securitate sau regulile tehnice care îi sunt aplicabile emite certificatul de conformitate cu cerinţele de securitate prin examen CS de tip. Acesta va contine concluziile examinarii, precum şi descrierea produsului sau desenele necesare pentru identificare.  +  Articolul 29Când organismul recunoscut decide ca modelul de E.I.P. examinat nu este conform cerințelor esentiale sau regulilor tehnice aplicabile, el îl instiinteaza pe solicitant asupra refuzului de acordare a certificatului de conformitate, decizia finala fiind luata după convocarea spre consultare a acestuia.  +  Articolul 30Organismul recunoscut pentru efectuarea examenului CS de tip va comunică, în scris, decizia luata solicitantului şi Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 31 (1) Contestaţiile cu privire la deciziile luate de organismul recunoscut pentru certificare se adreseaza Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale. (2) Rezolvarea contestatiilor se face de către o comisie constituita în acest scop, în cadrul sistemului de certificare a calităţii de securitate a muncii la nivelul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 32 (1) Certificatul de conformitate prin examen CS de tip poate fi retras în orice moment de către emitent, dacă în timpul utilizarii produsului se dovedeste că nu au fost respectate anumite reguli tehnice care sunt aplicabile. Aceasta decizie se ia după ce titularul certificatului de conformitate a fost convocat pentru a-şi prezenta punctul de vedere. (2) Organismul recunoscut informeaza Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale despre decizia de retragere a certificatului de conformitate. (3) Decizia de retragere a certificatului de conformitate poate face obiectul unei contestatii, în condiţiile prevăzute la art. 31.  +  Articolul 33Titularul unui certificat de conformitate prin examen CS de tip primeste dreptul de a aplica pe prototipul supus certificării marcajul de conformitate CS (anexa nr. 3).  +  Articolul 34Fabricantul sau importatorul unui sortiment de E.I.P. din domeniul de aplicare a prezentei proceduri este obligat să solicite reevaluarea prin examen CS de tip la fiecare 3 ani. Dacă producătorul/importatorul nu a solicitat reevaluarea prin examen CS de tip la termenul stabilit, organismul recunoscut va informa Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, care retrage avizul acordat.  +  Articolul 35Organismele recunoscute păstrează documentaţia şi o mostra-martor de E.I.P., în condiţii de arhiva.  +  Articolul 36Modelele de E.I.P., care, în urma evaluării prin examen CS de tip, au obţinut certificatul de conformitate, vor fi inscrise în Registrul de E.I.P. şi E.I.L. certificate. Informaţiile privind aceste modele vor fi publicate periodic.  +  Articolul 37Costurile determinate de aplicarea procedurii prevăzute la art. 26, precum şi cele determinate de investigatiile care se fac pentru rezolvarea contestatiilor prevăzute la art. 31 şi 32, dovedite din vina solicitantului, se suporta de către acesta.  +  Capitolul 5 Proceduri de certificare a calităţii productiei de E.I.P.  +  Articolul 38 (1) Sortimentele de E.I.P. de conceptie complexa, destinate protejarii utilizatorului împotriva riscurilor de accidentare mortala şi celor care pot produce efecte ireversibile asupra sănătăţii, ale caror prototipuri au fost certificate prin examen CS de tip şi avizate, trebuie supuse, la alegerea solicitantului, uneia dintre procedurile de certificare a calităţii productiei. (2) Fac parte din această categorie urmatoarele sortimente de E.I.P.: a) aparatele de protecţie respiratorie care protejeaza contra aerosolilor solizi, lichizi sau contra gazelor periculoase, iritante, toxice sau radiotoxice; b) aparatele de protecţie respiratorie complet izolante faţă de atmosfera, inclusiv cele destinate scufundarii; c) E.I.P. care asigura o protecţie limitata în timp împotriva agresiunilor chimice sau împotriva radiatiilor ionizante; d) E.I.P. şi echipamentele individuale de interventie în ambiante calde, ale caror efecte sunt compatibile cu cele ale unei temperaturi a aerului egala sau mai mare de 100 grade C, cu sau fără radiatii infrarosii, flacari sau particule de materiale topite; e) E.I.P. şi echipamentele individuale de interventie în ambiante reci, ale caror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului mai mica sau egala cu -50 grade C; f) E.I.P. destinate a proteja împotriva caderii de la înălţime; g) E.I.P. destinate a proteja împotriva riscurilor electrice pentru lucrari executate sub tensiuni periculoase sau cele izolante împotriva tensiunilor inalte.  +  Articolul 39Pentru certificarea calităţii productiei, solicitantul inainteaza o cerere unui singur organism recunoscut, putind opta pentru una dintre urmatoarele proceduri: a) sistem de garantare a calităţii CS a produsului final; b) sistem de asigurare a calităţii CS a productiei cu supraveghere.  +  Articolul 40 (1) Sistemul de garantare a calităţii CS a produsului final este procedura prin care un organism recunoscut atesta, prin examinari şi încercări de laborator, efectuate pe principiul statistic, ca fabricantul a luat toate masurile necesare pentru a asigura omogenitatea productiei şi conformitatea fiecarui produs cu modelul care a facut obiectul avizarii. (2) Organismul recunoscut pentru aplicarea acestei proceduri este acelasi cu cel care aplica procedura examen CS de tip. (3) Cererea inaintata de fabricant se va face a data cu cea pentru examenul CS de tip. (4) Organismul recunoscut poate preleva cel puţin o dată pe an un numar adecvat de exemplare de E.I.P., la intervale aleatorii, şi efectueaza asupra acestora examinari şi încercări de laborator specifice, pentru a se asigura de conformitatea produselor cu prototipul avizat. (5) Organismul recunoscut pune la dispoziţia solicitantului un raport de expertiza, într-un termen de cel mult două luni de la data prelevarii. (6) Când raportul de expertiza demonstreaza neconformitatea productiei cu prototipul avizat, organismul recunoscut propune masurile care se impun, functie de defectele semnalate şi informeaza Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale. (7) Masurile menţionate în alineatul precedent pot fi: propuneri de modificare a procesului tehnologic sau a controlului final al calităţii, efectuarea de remedieri, declasarea (acolo unde standardele permit) sau rebutarea produselor, sistarea livrarilor. Costurile rezultate din aplicarea acestei proceduri şi a masurilor sunt suportate de producător/comerciant. (8) Dacă la aplicarea procedurii se constata neconformitati majore ale productiei realizate cu prototipul avizat sau, atunci când nu se aplică masurile stabilite anterior, organismul recunoscut care a facut examinarea propune Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale retragerea avizului.  +  Articolul 41 (1) Sistemul de asigurare a calităţii productiei cu supraveghere CS este procedura prin care un organism recunoscut de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale aproba sistemul calităţii solicitantului şi controlează, prin supraveghere, dacă acesta îşi indeplineste corect oblibaţiile. (2) Sistemul calităţii, produs de solicitant, trebuie să garanteze ca fiecare produs este conform cu prototipul avizat şi sa indeplineasca cerinţele din reglementarile privind sistemul naţional de certificare. (3) Pentru aprobarea sistemului de asigurare a calităţii, producătorul va depune o cerere de evaluare a acestuia la un organism recunoscut, prezentind: a) toate informaţiile privind modelele de E.I.P. supuse procedurii, inclusiv documentaţia tehnica prevăzută la art. 25 lit. c); b) documentaţia referitoare la sistemul de asigurare a calităţii, cuprinzind obiectivele de calitate, organigrama, repartitia competentelor în privinta calităţii E.I.P., examinarile şi încercările care trebuie facute de solicitant, mijloacele prevăzute pentru a verifica functionarea eficienta a sistemului de asigurare a calităţii; c) angajamentul de a îndeplini oblibaţiile care rezultă din sistemul de asigurare a calităţii şi de a menţine eficienta acestuia. (4) Organismul recunoscut efectueaza toate evaluarile necesare privind elementele sistemului calităţii, aplicind prevederile Sistemului naţional de certificare a asigurindu-se ca acesta garanteaza conformitatea fiecarui produs cu prototipul avizat. (5) Organismul recunoscut comunică decizia sa producătorului şi Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale. (6) Organismul recunoscut controlează prin supraveghere dacă producătorul îşi indeplineste corect oblibaţiile, efectuind periodic controale inopinate şi anchete în spatii de productie şi de depozitare. Întocmeşte rapoarte de expertiza sau rapoarte de control, pe care le inainteaza producătorului. Acesta este obligat să asigure accesul organismului recunoscut la locurile supuse controlului şi sa furnizeze toate informaţiile necesare, respectiv: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) manualul calităţii. (7) Când rapoartele prevăzute la alin. (6) semnaleaza neconformitati ale sistemului calităţii, organismul recunoscut propune masurile care se impun: cresterea frecventei anchetelor sau a controalelor inopinate, modificarea dispoziţiilor interne de aplicare a sistemului, retragerea aprobării sistemului calităţii.Costurile rezultate din aplicarea procedurii şi a acestor măsuri sunt suportate de producător.  +  Articolul 42În caz de retragere a aprobării sistemului calităţii, este interzisa producerea modelelor de E.I.P. până la realizarea efectiva a tuturor masurilor care să indeplineasca cerinţele prevăzute la art. 40.  +  Articolul 43 (1) Producătorul este obligat sa informeze organismul care a aprobat sistemul calităţii despre orice intentie de modificare a acestuia. (2) Organismul recunoscut examineaza modificările şi decide dacă sistemul de asigurare a calităţii propus raspunde exigentelor. Decizia va fi comunicata, în scris, producătorului şi poate face obiectul unei contestatii la Ministerul Muncii şi Productiei Sociale, ca şi în cazul celorlalte proceduri.  +  Articolul 44În cazul loturilor de E.I.P. importate, pentru care nu se poate prezenta copia de pe certificatul de atestare a conformitatii cu cerinţele esentiale de securitate (obţinut de producător de al un organism recunoscut în tara de origine) şi varianta certificatului în limba română, se aplică obligatoriu procedura "sistem de garantare a calităţii CS a produsului final", pe fiecare lot.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 45 (1) Produsele care au fost avizate conform prezentelor norme metodologice vor fi prevăzute cu marcajul de conformitate CS (anexa nr. 3), care se aplică direct pe produs, clar şi cit mai rezistent, iar în cazuri de excepţie, pe etichetele insotitoare. (2) Marcajul de conformitate CS este pus de producător, importator sau de responsabilul cu vinzarea şi atesta ca exemplarul este conform cu cerinţele de securitate sau cu regulile tehnice aplicabile şi respecta procedurile de avizare şi certificare corespunzătoare.  +  Articolul 46 (1) Producătorul, importatorul sau comerciantul unui sortiment de E.I.P. sau E.I.L., care a fost avizat şi certificat conform procedurilor de mai sus, va emite şi va semna declaratia de conformitate CS (anexa nr. 2). Declaratia de conformitate CS va fi data fiecarui cumparator, precum şi organelor competente, la cererea acestora. (2) Declaratia de conformitate CS împreună cu marcajul de conformitate CS, aplicat, permit comercializarea şi utilizarea produsului respectiv.  +  Articolul 47Raspunderea pentru conformitatea cu prototipul avizat a fiecarui exemplar de E.I.P. sau de E.I.L., fabricat şi comercializat, revine responsabilului operaţiunii respective.  +  Articolul 48 (1) Ministrul Muncii şi Protectiei Sociale efectueaza controale, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor reclamatii, la unitatile de fabricatie şi comercializare a E.I.P. şi a E.I.L. privind modul în care se respecta prevederile prezentelor norme metodologice, şi poate dispune prelevarea de esantioane pentru efectuarea unor verificări şi încercări de laborator de către un organism recunoscut. (2) Producătorul/importatorul sau reprezentantul acestuia este obligat sa comunice rezultatele la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, cel tirziu în termen de 15 zile de la primirea comunicarii de la organismul recunoscut care a facut verificările. Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale va dispune masurile corespunzătoare care sunt obligatorii. (3) Costurile eventualelor încercări şi determinari, necesare în urma controalelor menţionate, sunt suportate de către producător/importator.  +  Articolul 49 (1) Dacă în timpul utilizarii unui sortiment de E.I.P. sau de E.I.L. supus procedurilor de certificare şi avizare se semnaleaza reclamatii justificate privind calitatea de protecţie (neindeplinirea cerințelor esentiale, nerespectarea regulilor tehnice aplicabile etc.), Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale poate dispune: a) interzicerea fabricarii, importului şi comercializarii sub orice formă; b) condiţionarea fabricarii, importului sau comercializarii de indeplinirea, de către responsabilul operaţiunii, a unor verificări, încercări, modificari ale sistemului calităţii, modificari ale instructiunilor de utilizare a modelelor respective de E.I.P. şi de E.I.L. (2) Decizia de retragere a certificatului de conformitate CS de către organismul recunoscut în acest sens este considerata reclamatie justificata. (3) Deciziile sunt luate după ce producătorul/importatorul/comerciantul a fost invitat să-şi prezinte punctul de vedere. (4) În cazul în care se face uz de prevederea cuprinsa la lit. b) de mai sus, producătorul/importatorul este obligat sa suporte costurile aferente.  +  Articolul 50Se interzice personalului care exercită activităţi legate de aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice sa divulge informaţii privind secrete de fabricatie sau comert.  +  Articolul 51Specialistii din Sistemul naţional de certificare a calităţii, care desfăşoară activităţi de certificare în domeniul securitatii muncii, trebuie să fie autorizati printr-un certificat de competenţa emis de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale sau de către organismele recunoscute de acesta.  +  Articolul 52Incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice atrage, după caz, raspunderea potrivit Legii nr. 90/1996.---------