HOTĂRÎRE Nr. 345 din 23 iunie 1994privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local şi al circumscripţiei financiare din localitatea Faget", judeţul Timiş
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 21 iulie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local şi al circumscripţiei financiare din localitatea Faget", judeţul Timiş, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre. -------------------------- Notă *) Anexa se transmite numai beneficiarului de investiţie.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel: (1) pentru valoarea de 903.000 mii lei investiţii, din care 686.000 mii lei construcţii-montaj, finanţarea obiectivului se face de Consiliul local al localităţii Faget, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii; (2) pentru valoarea de 387.000 mii lei investiţii, din care 294.000 mii lei construcţii-montaj, finanţarea obiectivului se face de Ministerul Finanţelor, din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------