ORDONANŢĂ nr. 2 din 8 ianuarie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 14 se abrogă.2. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plăti din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."  +  Articolul II (1) Documentaţia şi baza de date necesare plăţii drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se vor preda, în vederea organizării evidenţei, pe bază de protocol încheiat între direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Modificările referitoare la înscrierea, suspendarea sau încetarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual vor fi comunicate direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la termenele prevăzute în protocol. (3) Întocmirea documentelor de plată a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se efectuează de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul III (1) Sumele prevăzute în bugetul pe anul 2004 al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri" se diminuează la articolul "Transferuri consolidabile" cu suma de 2.072.808.368 mii lei şi cu aceeaşi sumă se majorează articolul "Transferuri neconsolidabile". (2) Anexa privind "Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap" pe anul 2004 la bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se diminuează cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe anul 2004.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 2.  +  AnexăMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEITRANSFERURIde la bugetul de stat către bugetele localepentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
      - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSume cu care se diminuează bugetul pe anul 2004
    1.Alba46.115.675
    2.Arad51.245.474
    3.Argeş64.948.659
    4.Bacău54.482.673
    5.Bihor65.537.923
    6.Bistriţa-Năsăud36.109.100
    7.Botoşani38.262.307
    8.Braşov54.827.183
    9.Brăila40.766.474
    10.Buzău73.679.913
    11.Caraş-Severin22.839.564
    12.Călăraşi46.191.447
    13.Cluj51.779.208
    14.Constanţa33.386.653
    15.Covasna14.271.955
    16.Dâmboviţa51.990.624
    17.Dolj80.661.413
    18.Galaţi35.399.075
    19.Giurgiu19.856.517
    20.Gorj32.227.886
    21.Harghita35.290.555
    22.Hunedoara31.319.165
    23.Ialomiţa43.183.222
    24.Iaşi79.686.045
    25.Ilfov14.550.401
    26.Maramureş85.493.240
    27.Mehedinţi25.287.403
    28.Mureş68.959.587
    29.Neamţ61.081.794
    30.Olt59.097.924
    31.Prahova53.372.500
    32.Satu Mare60.669.765
    33.Sălaj21.666.640
    34.Sibiu48.747.825
    35.Suceava86.909.271
    36.Teleorman42.619.833
    37.Timiş63.801.816
    38.Tulcea10.864.369
    39.Vaslui35.888.273
    40.Vâlcea48.415.749
    41.Vrancea47.282.052
    42.Municipiul Bucureşti din care:134.041.216
      Sectorul 112.792.267
      Sectorul 239.223.971
      Sectorul 324.200.823
      Sectorul 417.734.092
      Sectorul 519.033.086
      Sectorul 621.056.977
      TOTAL:2.072.808.368
  ---------------